28.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/27


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/849,

11. märts 2021,

millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (1) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 on esitatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistusega ohtlike ainete loetelu, mis põhineb kõnealuse määruse I lisa 2.–5. osas esitatud kriteeriumidel.

(2)

Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 37 esitatud ettepanekud teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks ning teatavate muude ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ajakohastamiseks või väljajätmiseks. Kemikaaliameti riskihindamise komitee võttis nende ettepanekute kohta vastu arvamused, (2) olles võtnud arvesse asjaomastelt isikutelt saadud märkusi. Kõnealused riskihindamise komitee arvamused on järgmised:

15. märtsi 2019. aasta arvamus 1,2,4-triasooli kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus 1,4-dioksaani kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus bensüülsalitsülaadi kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus flumioksasiini (ISO) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus mankotseebi (ISO) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus korrutustegurite kohta seoses komisjoni määruses (EL) 2016/1179 loetletud vaseühenditega pikaajalise ohuga veekeskkonnale;

15. märtsi 2019. aasta arvamus N-{2-[[1,1’-bi(tsüklopropüül)]-2-üül]fenüül}-3-(difluorometüül)-1-metüül-1H-pürasool-4-karboksamiidi (sedaksaani) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus N-metoksü-N-[1-metüül-2-(2,4,6-triklorofenüül)-etüül]-3-(difluorometüül)-1-metüülpürasool-4-karboksamiidi (püdiflumetofeeni) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus p-tsümeeni (1-isopropüül-4-metüülbenseeni) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus p-menta-1,3-dieeni (α-terpineeni e 1-isopropüül-4-metüültsükloheksa-1,3-dieeni) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus protiokonasooli kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus (R)-p-menta-1,8-dieeni (D-limoneeni) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus metüültiofanaadi kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus metüültolklofossi (ISO) (O-(2,6-dikloro-p-tolüül)-O,O-dimetüültiofosfaadi) kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus tolpüralaadi kohta;

15. märtsi 2019. aasta arvamus trinikkeldisulfiidi kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus asametifossi kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus 2-fenoksüetanooli kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus 2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiidi kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiini kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus 6,6’-di-tert-butüül-2,2’-metüleendi-p-kresooli kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus diflufenikaani (ISO) (N-(2,4-difluorofenüül)-2-[3-(trifluorometüül)fenoksü]-3-püridiinkarboksamiidi) kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus imidaklopriidi (ISO) (1-(6-kloropüridiin-3-üülmetüül)-N-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiini) kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus püriofenooni kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus S-abstsiishappe kohta;

13. juuni 2019. aasta arvamus tetrakis-(2,6-dimetüülfenüül)-m-fenüleenbifosfaadi kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus 1,2-epoksü-4-epoksüetüültsükloheksaani kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus 4-metüülpentaan-2-ooni kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus boorhappe, diboortrioksiidi, tetraboordinaatriumheptaoksiidhüdraadi, veevaba dinaatriumtetraboraadi, ortoboorhappe naatriumsoola, dinaatriumtetraboraatdekahüdraadi, dinaatriumtetraboraatpentahüdraadi kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus sidrunhappe kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus klomasooni kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus desmedifaami kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus dimetomorfi kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus emamektiinbensoaadi kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus esfenvaleraadi (ISO) ((S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(S)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraadi) kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus metüületametsulfurooni (ISO) kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus mekoprop-P (ISO) ((R)-2-(4-kloro-2-metüülfenoksü)propioonhape ja selle soolad) kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus metüülsalitsülaadi kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus fenmedifaami (ISO) kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus trifloksüstrobiini (ISO) kohta;

20. septembri 2019. aasta arvamus tritikonasooli kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus 1,4-dimetüülnaftaleeni kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihüdroksü-5,6-dimetüülheptaan-2-üül]-5,6-dihüdroksü-7a,9a-dimetüülheksadekahüdro-3H-benso[c]indeno[5,4-e]oksepiin-3-ooni (24-epibrassinoliidi) kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus 3-metüülpürasooli kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus karbendasiimi (ISO) (metüülbensimidasool-2-üülkarbamaadi) kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus tsüpermetriini (cis: trans – ± 40: 60) ((RS)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaadi) kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus imasamoksi (ISO) ((RS)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)-5-metoksümetüülnikotiinhappe) kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus tetrafluoroetüleeni kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus tiametoksaami (ISO) (3-(2-kloro-tiasool-5-üülmetüül)-5-metüül[1,3,5]oksadiasinaan-4-ülideen-N-nitroamiini) kohta;

5. detsembri 2019. aasta arvamus etüültrineksapaki (ISO) (etüül-4-[tsüklopropüül(hüdroksü)metüleen]-3,5-dioksotsükloheksaankarboksülaadi) kohta;

(3)

Ägeda mürgisuse hinnanguid (Acute Toxicity Estimates, ATE) kasutatakse peamiselt inimese tervise seisukohast ägeda mürgisuse klassifikatsiooni omistamisel sellistele segudele, mis sisaldavad ägeda mürgisuse klassifikatsiooniga aineid. Ühtlustatud ATE väärtuste lisamine määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas esitatud kirjetele hõlbustab segude klassifikatsioonide ühtlustamist ja järelevalve ülesannete täitmist. Mõne aine täiendava teadusliku hindamise tulemusena on kemikaaliamet lisaks riskihindamise komitee arvamustes esitatud muude ainete ATE väärtustele tuletanud järgmiste ainete ATE väärtused: divaskoksiid, divaskkloriidtrihüdroksiid, tetravaskheksahüdroksiidsulfaat ja tetravaskheksahüdroksiidsulfaathüdraat, vasehelbed (kaetud alifaatse happega), vask(II)karbonaat: vask(II)hüdroksiid (1: 1), vaskdihüdroksiid, vask(II)hüdroksiid, bordoo vedelik (vasksulfaadi ja kaltsiumdihüdroksiidi reaktsiooni saadused) ja vasksulfaatpentahüdraat. Need ATE väärtused tuleks lisada määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabeli 3 eelviimasesse veergu.

(4)

Komisjon sai lisateavet, milles vaidlustati teaduslik hinnang, mille riskihindamise komitee esitas oma 15. märtsi 2019. arvamuses mankotseebi kohta, 20. septembri 2019. aasta arvamuses 4-metüülpentaan-2-ooni kohta ja 20. septembri 2019. aasta arvamuses dimetomorfi kohta. Komisjon hindas seda teavet ja leidis, et see ei ole piisav riskihindamise komitee arvamustes esitatud teadusliku analüüsi kahtluse alla seadmiseks.

(5)

Seepärast leiab komisjon, et teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse lisamine, uuendamine või väljajätmine on asjakohane.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 vastavalt muuta.

(7)

Vastavust uuele või ajakohastatud ühtlustatud klassifikatsioonile ei tohiks nõuda viivitamata, sest tarnijatele on vaja jätta teatav ajavahemik, mille jooksul nad saaksid kohandada ainete ja segude märgistust ja pakendeid uue või muudetud klassifikatsiooniga ning müüa olemasolevaid varusid praegu kehtivatest regulatiivsetest nõuetest lähtuvalt. See ajavahemik on vajalik ka selleks, et tarnijatel oleks piisavalt aega võtta vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et muud õiguslikud nõuded oleksid pärast käesoleva määruse kohaste muudatuste tegemist jätkuvalt täidetud. Sellised nõuded võivad hõlmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (3) artikli 22 lõike 1 punktis f või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (4) artiklis 50 sätestatud nõudeid. Tarnijatel peaks siiski olema võimalus vabatahtlikult uusi või ajakohastatud ühtlustatud klassifikatsioone kohaldada ning märgistust ja pakendit asjakohaselt kohandada enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ja alates jõustumiskuupäevast, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning võimaldada tarnijatele piisavat paindlikkust.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 17. detsembrist 2022.

Erandina käesoleva artikli teisest lõigust võib aineid ja segusid klassifitseerida, märgistada ja pakendada käesoleva määruse kohaselt selle jõustumise kuupäevast alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(2)  Need arvamused on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006,mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).kasutamist


LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse järgmised kanded:

Indeksinr

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd

Märkused

Ohuklasside ja -kategooriate koodid

Ohulausete koodid

Piktogrammide ja tunnussõnade koodid

Ohulausete koodid

Täiendavate ohulausete koodid

„601–093-00–6

1,4-dimetüülnaftaleen

209–335-9

571–58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

suukaudne: ATE = 1 300  mg/kg kehamassi kohta

M = 1“

 

„601–094-00–1

1-isopropüül-4-metüülbenseen;

p-tsümeen

202–796-7

99–87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

sissehingamisel: ATE = 3 mg/l (aur)“

 

„601–095-00–7

p-menta-1,3-dieen; 1-isopropüül-4-metüültsükloheksa-1,3-dieen;

α-terpineen

202–795-1

99–86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

suukaudne: ATE = 1 680  mg/kg kehamassi kohta“

 

„602–110-00-X

Tetrafluoroetüleen

204–126-9

116–14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„604–095-00–5

6,6’-di-tert-butüül-2,2’-metüleendi-p-kresool

(DBMC)

204–327-1

119–47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„606–152-00-X

(5-kloro-2-metoksü-4-metüül-3-püridüül)(4,5,6-trimetoksü-o-tolüül)metanoon; püriofenoon

-

688046-61–9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1“

 

„607–747-00–7

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid (DBNPA)

233–539-7

10222-01–2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (hingamisteed) (sissehingamine)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (hingamisteed) (sissehingamine)

H315

H318

H317

H410

 

sissehingamisel: ATE = 0,24 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 118 mg/kg kehamassi kohta

M = 1

M = 1“

 

„607–748-00–2

[S-(Z,E)]-5-(1-hüdroksü-2,6,6-trimetüül-4-oksotsükloheks-2-een-1-üül)-3-metüülpenta-2,4-dieenhape;

S-abstsiishape

244–319-5

21293-29–8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607–749-00–8

Metüülsalitsülaat

204–317-7

119–36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

suukaudne: ATE = 890 mg/kg kehamassi kohta“

 

„607–750-00–3

Sidrunhape

201–069-1

77–92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335“

 

 

 

„607–751-00–9

Metüületametsulfuroon (ISO);

metüül 2-({[4-etoksü-6-(metüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üül]karbamoüül}sulfamoüül)bensoaat

-

97780-06–8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„607–752-00–4

Etüültrineksapak (ISO);

etüül 4-[tsüklopropüül(hüdroksü)metüleen]-3,5-dioksotsükloheksaankarboksülaat

-

95266-40–3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (seedetrakt)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (seedetrakt)

H317

H410

 

M = 1“

 

„607–753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihüdroksü-5,6-dimetüülheptaan-2-üül]-5,6-dihüdroksü-7a,9a-dimetüülheksadekahüdro-3H-benso[c]indeno[5,4-e]oksepiin-3-oon; 24-epibrassinoliid

-

78821-43–9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„607–754-00–5

Bensüülsalitsülaat

204–262-9

118–58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607–755-00–0

(RS)-1-{1-etüül-4-[4-mesüül-3-(2-metoksüetoksü)-o-toluoüül]pürasool-5-üüloksü}etüülmetüülkarbonaat;

tolpüralaat

-

1101132-67–5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (silmad)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (silmad)

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„613–337-00–9

Protiokonasool (ISO);

2-[2-(1-klorotsüklopropüül)-3-(2-klorofenüül)-2-hüdroksüpropüül]-2,4-dihüdro-3H-1,2,4-triasool-3-tioon

-

178928-70–6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1“

 

„613–338-00–4

Asametifoss (ISO); S-[(6-kloro-2-oksooksasool-[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül]-O,O-dimetüültiofosfaat

252–626-0

35575-96–3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (närvisüsteem)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (närvisüsteem)

H317

H410

 

sissehingamisel: ATE = 0,5 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„613–339-00-X

3-metüülpürasool

215–925-7

1453-58–3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (kopsud)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (kopsud)

H314

 

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta“

 

„613–340-00–5

Klomasoon (ISO); 2-(2-klorobensüül)-4,4-dimetüül-1,2-oksasolidiin-3-oon

-

81777-89–1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

sissehingamisel: ATE = 4,85 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 768 mg/kg kehamassi kohta

M = 1

M = 1“

 

„614–030-00–2

Emamektiinbensoaat (ISO); (4„R)-4“-deoksü-4“-(metüülamino)avermektiin B1 bensoaat

-

155569-91–8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (närvisüsteem)

H372 (närvisüsteem)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (närvisüsteem)

H372 (närvisüsteem)

H318

H410

 

sissehingamisel:

ATE = 0,663

mg/l (tolm või udu)

nahakaudne:

ATE = 300

mg/kg kehamassi kohta

suukaudne: ATE =

60 mg/kg kehamassi kohta

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„616–234-00–7

N-metoksü-N-[1-metüül-2-(2,4,6-triklorofenüül)etüül]-3-(difluorometüül)-1-metüülpürasool-4-karboksamiid; püdiflumetofeen

-

1228284-64–7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616–235-00–2

N-{2-[[1,1’-bi(tsüklopropüül)]-2-üül]fenüül}-3-(difluorometüül)-1-metüül-1H-pürasool-4-karboksamiid; sedaksaan

-

874967-67–6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1“

 

2)

kanded indeksinumbritega 005–007-00–2, 005–008-00–8, 005–011-00–4, 005–011-01–1, 005–011-02–9, 006–069-00–3, 006–076-00–1, 015–113-00–0, 028–007-00–4, 029–002-00-X, 029–015-00–0, 029–016-00–6, 029–017-00–1, 029–018-00–7, 029–019-01-X, 029–020-00–8, 029–021-00–3, 029–022-00–9, 029–023-00–4, 601–029-00–7, 601–096-00–2, 603–024-00–5, 603–066-00–4, 603–098-00–9, 606–004-00–4, 607–421-00–4, 607–424-00–0, 607–434-00–5, 608–058-00–4, 612–067-00–9, 612–252-00–4, 613–048-00–8, 613–102-00–0, 613–111-00-X, 613–166-00-X, 613–208-00–7, 613–267-00–9, 613–282-00–0, 616–032-00–9, 616–106-00–0 ja 616–113-00–9 asendatakse järgmiste vastavate kannetega:

Indeksinr

Keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd

Märkused

Ohuklasside ja -kategooriate koodid

Ohulausete koodid

Piktogrammide ja tunnussõnade koodid

Ohulausete koodid

Täiendavate ohulausete koodid

„005–007-00–2

Boorhape [1];

boorhape [2]

233–139-2 [1]

234–343-4 [2]

10043-35–3 [1]

11113-50–1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„005–008-00–8

Diboortrioksiid

215–125-8

1303-86–2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„005–011-00–4

Tetraboordinaatriumheptaoksiidhüdraat [1];

dinaatriumtetraboraat, veevaba [2];

ortoboorhappe naatriumsool [3]

dinaatriumtetraboraatdekahüdraat [4]

dinaatriumtetraboraatpentahüdraat [5]

235–541-3 [1]

215–540-4 [2]

237–560-2 [3]

215–540-4 [4]

215–540-4 [5]

12267-73–1 [1]

1330-43–4 [2]

13840-56–7 [3]

1303-96–4 [4]

12179-04–3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„006–069-00–3

Metüültiofanaat (ISO);

dimetüül-(1,2-fenüleendikarbamotioüül)biskarbamaat;

dimetüül 4,4′-(o-fenüleen)bis(3-tioallofanaat)

245–740-7

23564-05–8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

sissehingamisel: ATE = 1,7 mg/l

(tolm ja udu)

M = 10

M = 10“

 

„006–076-00–1

Mankotseeb (ISO); mangaanetüleenbis(ditiokarbamaadi) (polümeerne) kompleks tsingisoolaga

-

8018-01–7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (kilpnääre, närvisüsteem)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (kilpnääre, närvisüsteem)

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„015–113-00–0

Metüültolklofoss (ISO);

O-(2,6-dikloro-p-tolüül)-O,O-dimetüültiofosfaat

260–515-3

57018-04–9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„028–007-00–4

Trinikkeldisulfiid;

nikkelsubsulfiid [1];

hezlvudiit [2]

234–829-6 [1]

- [2]

12035-72–2 [1]

12035-71–1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

sissehingamisel:

ATE = 0,92 mg/l

(tolm või udu)“

 

„029–002-00-X

Divaskoksiid;

vask(I)oksiid

215–270-7

1317-39–1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

sissehingamisel: ATE = 3,34 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta

M = 100

M = 10“

 

„029–015-00–0

Vasktiotsüanaat

214–183-1

1111-67–7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10“

 

„029–016-00–6

Vask(II)oksiid

215–269-1

1317-38–0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„029–017-00–1

Divaskkloriidtrihüdroksiid

215–572-9

1332-65–6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

sissehingamisel: ATE = 2,83 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 299 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„029–018-00–7

Tetravaskheksahüdroksiidsulfaat [1];

tetravaskheksahüdroksiidsulfaathüdraat [2]

215–582-3 [1]

215–582-3 [2]

1333-22–8 [1]

12527-76–3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„029–019-01-X

Vasehelbed (kaetud alifaatse happega)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

sissehingamisel: ATE = 0,733 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„029–020-00–8

Vask(II)karbonaat – vask(II)hüdroksiid (1: 1)

235–113-6

12069-69–1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

sissehingamisel: ATE = 1,2 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„029–021-00–3

Vaskdihüdroksiid;

vask(II)hüdroksiid

243–815-9

20427-59–2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

sissehingamisel: ATE = 0,47 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 500 mg kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„029–022-00–9

Bordoo vedelik;

vasksulfaadi ja kaltsiumdihüdroksiidi reaktsiooni saadused

-

8011-63–0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

sissehingamisel: ATE = 1,97 mg/l (tolm või udu)

M = 10

M = 1“

 

„029–023-00–4

Vasksulfaatpentahüdraat

231–847-6

7758-99–8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

suukaudne: ATE = 481 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 1“

 

„601–029-00–7

Dipenteen;

limoneen [1]

(S)-p-menta-1,8-dieen; L-limoneen [2]

trans-1-metüül-4-(1-metüülvinüül)tsüklohekseen [3]

(±)-1-metüül-4-(1-metüülvinüül)tsüklohekseen [4]

205–341-0 [1]

227–815-6 [2]

229–977-3 [3]

231–732-0 [4]

138–86-3 [1]

5989-54–8 [2]

6876-12–6 [3]

7705-14–8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C“

„601–096-00–2

(R)-p-menta-1,8-dieen;

D-limoneen

227–813-5

5989-27–5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1“

 

„603–024-00–5

1,4-dioksaan

204–661-8

123–91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D“

„603–066-00–4

7-oksa-3-oksiranüülbitsüklo[4.1.0]heptaan; 1,2-epoksü-4-epoksüetüültsükloheksaan; 4-vinüültsüklohekseendiepoksiid

203–437-7

106–87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

sissehingamisel: ATE = 0,5 mg/l (tolm või udu)

suukaudne: ATE = 1 847  mg/kg kehamassi kohta“

 

„603–098-00–9

2-fenoksüetanool

204–589-7

122–99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

suukaudne:

ATE = 1 394  mg/kg kehamassi kohta“

 

„606–004-00–4

4-metüülpentaan-2-oon; isobutüülmetüülketoon

203–550-1

108–10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

sissehingamisel: ATE = 11 mg/l (aur)“

 

„607–421-00–4

Tsüpermetriin (ISO);

α-tsüano-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat; tsüpermetriin (cis: trans – ± 40: 60)

257–842-9

52315-07–8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (närvisüsteem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (närvisüsteem)

H410

 

suukaudne: ATE = 500 mg kg kehamassi kohta

sissehingamisel: ATE = 3,3 mg/l (tolm või udu)

M = 100000

M = 100000“

 

„607–424-00–0

Trifloksüstrobiin (ISO); metüül-(E)-metoksüimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolüül)etülideenaminooksü]-o-tolüül}atsetaat

-

141517-21–7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„607–434-00–5

Mekoprop-P (ISO) [1] ja selle soolad;

(R)-2-(4-kloro-2-metüülfenoksü)propioonhape [1] ja selle soolad

240–539-0 [1]

16484-77–8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

suukaudne: ATE = 431 mg kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„608–058-00–4

Esfenvaleraat (ISO);

(S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(S)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat

-

66230-04–4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (närvisüsteem)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (närvisüsteem)

H373

H317

H410

 

suukaudne: ATE = 88,5 mg/kg kehamassi kohta

sissehingamisel: ATE = 0,53 mg/l (tolm või udu)

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„612–067-00–9

3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin

220–666-8

2855-13–2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

suukaudne: ATE = 1 030  mg/kg kehamassi kohta

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„612–252-00–4

Imidaklopriid (ISO);

(E)-1-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-N-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiin;

(2E)-1-[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül]-N-nitroimidasolidiin-2-imiin

428–040-8

138261-41–3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

suukaudne: ATE = 131 mg kg kehamassi kohta

M = 100

M = 1 000 “

 

„613–048-00–8

Karbendasiim (ISO); metüülbensimidasool-2-üülkarbamaat

234–232-0

10605-21–7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613–102-00–0

Dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-klorofenüül)-3-(3,4-dimetoksüfenüül)akrüloüül)morfoliin

404–200-2

110488-70–5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411“

 

 

 

„613–111-00-X

1,2,4-triasool

206–022-9

288–88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

suukaudne: ATE = 1 320  mg/kg kehamassi kohta“

 

„613–166-00-X

Flumioksasiin (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihüdro-3-okso-4-prop-2-ünüül-2H-1,4-bensoksasiin-6-üül)tsükloheks-1-een-1,2-dikarboksimiid

-

103361-09–7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„613–208-00–7

Imasamoks (ISO);

(RS)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)-5-metoksümetüülnikotiinhape

-

114311-32–9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613–267-00–9

Tiametoksaam (ISO);

3-(2-klorotiasool-5-üülmetüül)-5-metüül[1,3,5]oksadiasinaan-4-ülideen-N-nitroamiin

428–650-4

153719-23–4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

suukaudne: ATE = 780 mg/kg kehamassi kohta

M = 10

M = 10“

 

„613–282-00–0

Tritikonasool (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorobensülideen)-2,2-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-metüül)tsüklopentanool

-

138182-18–0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616–032-00–9

Diflufenikaan (ISO);

N-(2,4-difluorofenüül)-2-[3-(trifluorometüül)fenoksü]-3-püridiinkarboksamiid; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolüüloksü)nikotiinaniliid

-

83164-33–4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 “

 

„616–106-00–0

Fenmedifaam (ISO); metüül-3-(3-metüülkarbaniloüüloksü)karbanilaat

237–199-0

13684-63–4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„616–113-00–9

Desmedifaam (ISO);

etüül 3-fenüülkarbamoüüloksüfenüülkarbamaat

237–198-5

13684-56–5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10“

 

3)

jäetakse välja kanne indeksinumbriga 015–192-00–1.