6.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/8


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/732,

26. jaanuar 2021,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 667/2014 seoses uurimise eest vastutava ametniku poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitatava toimiku sisuga, õigusega olla ära kuulatud vaheotsuste puhul ning trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kontodele kandmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 64 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrust (EL) nr 648/2012 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/834 (2). Need muudatused käsitlesid muu hulgas finantssektori vastaspoolte määratlust, uurimisaluste isikute õigust tutvuda uurimistoimikuga, trahve, mida peab maksma kauplemisteabehoidla, kes on tahtlikult või hooletuse tõttu toime pannud mõne määruse (EL) nr 648/2012 I lisas loetletud rikkumise, ning selliste isikute õigust olla ära kuulatud, kelle suhtes võidakse kohaldada perioodilist karistusmakset.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 667/2014 (3) võeti vastu määruse (EL) nr 648/2012 artikli 64 lõike 7 alusel ja selles käsitletakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „ESMA“) poolt kauplemisteabehoidlatele karistuste määramise menetluseeskirju, sealhulgas kaitseõigust käsitlevaid norme. Kuna määrusega (EL) 2019/834 määrusesse (EL) nr 648/2012 tehtud muudatused käsitlevad kõnealuseid menetluseeskirju, tuleb tagada, et need muudatused kajastuksid ka delegeeritud määruses (EL) nr 667/2014.

(3)

Oluline on tagada läbipaistvus suhetes ESMA poolt vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 64 ametisse nimetatud uurimise eest vastutava ametniku ja ESMA enda vahel. Selline läbipaistvus eeldab, et uurimise eest vastutava ametniku toimik sisaldab uurimisaluste isikute arvamusi ja uurimistulemuste kokkuvõtet, mille alusel need isikud oma arvamused esitasid.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 67 lõike 1 teisele lõigule on ESMA-l võimalus võtta kiireloomuliste meetmete vajaduse korral vastu vaheotsuseid ilma uurimis- või menetlusaluseid isikuid eelnevalt ära kuulamata. Selleks et tagada ESMAl oleva vaheotsuste vastuvõtmise õiguse tulemuslikkus, ei tohiks uurimisalustel isikutel olla õigust tutvuda toimikuga ega õigust olla ära kuulatud enne, kui uurimise eest vastutav ametnik esitab toimiku koos oma uurimistulemustega ESMA-le või enne, kui ESMA võtab vastu oma vaheotsuse. Kaitseõiguse tagamiseks peaks uurimisalustel isikutel olema siiski õigus tutvuda toimikuga niipea, kui uurimise eest vastutav ametnik on esitanud toimiku koos oma uurimistulemuste kokkuvõttega ESMA-le, ning õigus olla ära kuulatud võimalikult kiiresti pärast seda, kui ESMA on vastu võtnud oma vaheotsuse.

(5)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 68 lõike 5 kohaselt kantakse ESMA kogutud trahvidele ja perioodilistele karistusmaksetele vastavad summad liidu üldeelarvesse. ESMA kogutud trahvid ja perioodilised karistusmaksed tuleks kanda intressi kandvatele kontodele kuni need muutuvad lõplikuks. Iga trahvi või perioodilise karistusmakse määramise otsuse puhul tuleks ESMA kogutud summad kanda eraldi kontole või allkontole, et tagada jälgitavus, kuni kõnealune otsus muutub lõplikuks.

(6)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 667/2014 vastavalt muuta.

(7)

ESMA tulemusliku järelevalve ja täitevolituste kohese teostamise huvides peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 667/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kõiki nõutud andmeid sisaldav toimik, mille uurimise eest vastutav ametnik esitab ESMA-le, peab sisaldama järgmisi dokumente:

a)

uurimistulemuste kokkuvõte ja uurimistulemuste kokkuvõtte ärakiri, mis on adresseeritud uurimisalusele isikule;

b)

uurimisaluse isiku esitatud kirjalike arvamuste ärakiri;

c)

toimunud istungi protokoll.“

2)

Lisatakse artikkel 3a:

„Artikkel 3a

Õigus olla ära kuulatud ESMA poolt seoses järelevalvemeetmeid käsitlevate vaheotsustega

1.   Erandina artiklitest 2 ja 3 kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud menetlust, kui ESMA võtab vastu vaheotsuseid vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 67 lõike 1 teisele lõigule.

2.   Uurimise eest vastutav ametnik esitab uurimistulemusi sisaldava toimiku ESMA-le ja teavitab uurimisalust isikut viivitamata uurimistulemustest, kuid ei anna talle võimalust esitada oma arvamus. Uurimise eest vastutava ametniku uurimistulemuste kokkuvõttes esitatakse andmed, mis tõendavad ühte või mitut määruse (EL) nr 648/2012 I lisas loetletud rikkumist, sealhulgas kõik kõnealust rikkumist raskendavad või leevendavad asjaolud.

Taotluse korral võimaldab uurimise eest vastutav ametnik uurimisalusele isikule juurdepääsu toimikule.

3.   Kui ESMA leiab, et uurimise eest vastutava ametniku uurimistulemuste kokkuvõttes kirjeldatud asjaolud ei kujuta endast määruse (EL) nr 648/2012 I lisas loetletud rikkumist, otsustab ta uurimise lõpetada ja teavitab sellest otsusest uurimisalust isikut.

4.   Kui ESMA otsustab, et uurimisalune isik on toime pannud ühe või mitu määruse (EL) nr 648/2012 I lisas loetletud rikkumist, ja võtab vastu vaheotsuse, millega kehtestatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 73 lõike 1 punktides a, c ja d sätestatud järelevalvemeetmed, teavitab ta sellest vaheotsusest viivitamata kõnealust isikut.

ESMA kehtestab mõistliku tähtaja, mille jooksul võivad uurimisalused isikud esitada vaheotsuse kohta kirjalikke arvamusi. ESMA ei ole kohustatud arvesse võtma pärast kõnealust tähtaega saadud kirjalikke arvamusi.

Taotluse korral võimaldab ESMA uurimisalusele isikule juurdepääsu toimikule.

ESMA võib kutsuda uurimisalused isikud asja arutamisele istungil. Uurimisalust isikut võivad abistada juristid või ESMA loal muud kvalifitseeritud isikud. Istung ei ole avalik.

5.   ESMA kuulab uurimisaluse isiku ära ja teeb lõpliku otsuse võimalikult kiiresti pärast vaheotsuse vastuvõtmist.

Kui ESMA leiab täieliku toimiku põhjal ja pärast uurimisaluste isikute ärakuulamist, et uurimisalune isik on toime pannud ühe või mitu määruse (EL) nr 648/2012 I lisas loetletud rikkumist, võtab ta vastu kinnitava otsuse, millega kehtestatakse üks või mitu määruse (EL) nr 648/2012 artikli 73 lõike 1 punktides a, c ja d sätestatud järelevalvemeedet. ESMA teavitab kõnealusest otsusest viivitamata asjaomast isikut.

Kui ESMA võtab vastu lõpliku otsuse, mis ei kinnita vaheotsust, loetakse vaheotsus kehtetuks.“

3)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

„ESMA kogutud trahvid ja perioodilised karistusmaksed kantakse intressi kandvale kontole, mille avab ESMA peaarvepidaja, kuni need muutuvad lõplikuks. Kui ESMA kogub paralleelselt mitu trahvi või perioodilist karistusmakset, tagab ESMA peaarvepidaja, et need kantakse eri kontodele või allkontodele. Makstud summasid ei kanta ESMA eelarvesse ega kajastata eelarveliste summadena.“;

b)

kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„ESMA peaarvepidaja annab Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi eelarvevahendite käsutajale korrapäraselt aru määratud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete summade ning nende staatuse kohta.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

(3)  Komisjoni 13. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 667/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatele trahvide määramise menetluseeskirjadega, sealhulgas kaitseõigust käsitlevate normide ja ajaliste sätetega (ELT L 179, 19.6.2014, lk 31).