13.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/587,

12. aprill 2021,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu määruse (EL) nr 359/2011.

(2)

Nõukogu otsuse 2011/235/ÜVJP (2) läbivaatamise tulemusena otsustas nõukogu, et otsuses sätestatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 13. aprillini 2022.

(3)

Üks määruse (EL) nr 359/2011 I lisas loetletud isik on surnud ning tema kanne tuleks loetelust välja jätta. Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid määruse (EL) nr 359/2011 I lisas loetletud 34 isiku ja ühe üksuse kohta tuleks ajakohastada.

(4)

Määrust (EL) nr 359/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 359/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. aprill 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  ELT L 100, 14.4.2011, lk 1.

(2)  Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta otsus 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis (ELT L 100, 14.4.2011, lk 51).


LISA

Määruse (EL) nr 359/2011 I lisa („Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“) muudetakse järgmiselt.

1)

Loetelust „Isikud“, jäetakse välja kanne nr 16 (HADDAD, Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)).

2)

Kanded järgmise 34 isiku ja ühe üksuse kohta asendatakse järgmiste kannetega.

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

AHMADI-MOQADDAM, Esmail

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1961

Sugu: mees

Endine relvajõudude peastaabi ülema vanemnõunik julgeolekuküsimustes. Iraani riikliku politsei ülem 2005. aastast 2015. aasta alguseni. Samuti Iraani küberpolitsei juht 2011. aasta jaanuarist 2015. aasta alguseni (varasemalt loetellu kantud). Temale alluvad jõud ründasid julmalt rahumeelseid meeleavaldusi ning sooritasid 15. juunil 2009 vägivaldse öise rünnaku Teherani Ülikooli ühiselamutes. Jeemeni rahvale toetust osutava Iraani peakorteri endine juht.

12.4.2011

4.

FAZLI, Ali

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Imaam Hosseini nimelise kadetikolledži endine juhataja (2018. aastast kuni 2020. aasta juunini). Endine Basij asekomandör (2009–2018), Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) Seyyed al-Shohada (Teherani provints) vägede juht (2010. aasta veebruarini). Seyyed al-Shohada väed vastutavad julgeoleku eest Teherani provintsis ning neil oli oluline roll meeleavaldajate julmal mahasurumisel 2009. aastal.

12.4.2011

8.

MOTLAGH, Bahram Hosseini

Sugu: mees

Imaam Hosseini nimelise ülikooli (revolutsiooniline kaardivägi) õppejõud. Relvajõudude juhatuse ja peastaabi kolledži (DAFOOS) endine juht. IRGC Seyyed al-Shohada vägede (Teherani provints) endine ülem. Seyyed al-Shohada vägedel oli 2009. aastal peamine roll meeleavalduste mahasurumise korraldamisel.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH, Azizollah

Sugu: mees

Linna korrakaitseteenistuse komandör alates 2014. aastast. Teherani katastroofide tagajärgede leevendamise organisatsiooni endine juht (2010–2013). Teherani politseiülemana (kuni 2010. aasta jaanuarini) vastutas politsei poolt meeleavaldajate ja üliõpilaste vastu toimepandud vägivaldsete rünnakute eest. Teherani piirkonna õiguskaitsejõudude komandörina oli kõige kõrgem ametnik, keda süüdistati Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aasta detsembris toimepandud väärkohtlemistes.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI, Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan)

Sünniaeg: 3.12.1950

Sugu: mees

Asjatundjate kogu liige, samuti Iraani kõrgeima juhi esindaja Markazi provintsis (keskprovints) ning kõrgeima halduskohtu juht. Iraani peaprokurör kuni 2009. aasta septembrini, samuti endine luureminister (president Khatami ajal). Iraani peaprokurörina korraldas ja juhtis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi näidisprotsesse, kus süüdistatavad jäeti ilma omaõigustest ja õigusest advokaadile.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI, Abbas

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1953

Sugu: mees

Alates 29. aprillist 2019 kõrgeima kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Endine Teherani peaprokurör (2009. aasta augustist 2019. aasta aprillini). Dolatabadi juhitav amet mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas 2010. aasta juunis kaks reformimeelset erakonda. Tema juhitav prokuratuur süüdistas meeleavaldajaid moharebeh’is ehk jumalavaenulikkuses, mille eest karistatakse surmanuhtlusega, ning ei võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast kohtumenetlust. Samuti ründas ja vahistas tema juhitav prokuratuur reformimeelseid isikuid, inimõiguslasi ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

2018. aasta oktoobris teatas ajakirjandusele, et nelja vahistatud Iraani keskkonnaaktivisti süüdistatakse „korruptsiooni külvamises“, mille eest karistatakse surmanuhtlusega.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI, Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1956

Sugu: mees

Lepitusnõukogu liige. Iraani peaprokurör 2009. aasta septembrist kuni 2014. aastani. Endine kohtusüsteemi juhi asetäitja ja kõneisik. Endine luureminister (2009. aasta valimiste ajal). Kui ta oli 2009. aasta valimiste ajal luureminister, vastutasid tema alluvuses olevad töötajad sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise ning neilt surve all valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitikuid andma valetunnistusi väljakannatamatul ülekuulamisel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning pereliikmete ähvardamist.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI, Said

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Sotsiaalhoolekande süsteemi ülem 2011. aastast kuni 2013. aastani. Teherani peaprokurör kuni 2009. aasta augustini. Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. 2010. aasta jaanuaris leiti parlamentaarse juurdluse käigus, et ta vastutab otseselt kolme vangi kinnipidamise eest, kes hiljem vahi all olles surid. Tema töösuhe lõpetati 2010. aasta augustis pärast seda, kui Iraani kohus uuris tema rolli nende kolme mehe surmas, kes peeti tema korraldusel pärast valimisi kinni.

2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites. Iraani kohus mõistis ta 19. augustil 2015 õigeks süüdistustes kolme noore mehe piinamise ja surma eest Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aastal. Talle mõisteti 2017. aastal vanglakaristus ning ta vabastati 2019. aasta septembris.

12.4.2011

27.

ZARGAR, Ahmad

Sugu: mees

Ülemkohtu kohtunik ja Teherani Revolutsioonikohtu esimees. Kõlbluse säilitamise eest vastutava organisatsiooni juht. Majanduskorruptsiooni erikohtu 2. filiaali endine kohtunik. Teherani apellatsioonikohtu 36. filiaali endine kohtunik.

Kinnitas meeleavaldajatele määratud pikaajalised vanglakaristused ja surmaotsused.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Sugu: mees

Parlamendi liige alates 2020. aasta veebruarist. Iraani kõrgema inimõiguste nõukogu endine nõunik (kuni 2019. aastani). Kõrgema inimõiguste nõukogu endine sekretär. Endine Ilami provintsi kuberner. Endine siseministeeriumi poliitikadirektor. Erakondade ja poliitiliste rühmituste tegevust käsitleva seaduse artikli 10 komitee esimehena vastutas meeleavalduste ja muude avalike ürituste korraldamiseks loa andmise ning erakondade registreerimise eest.

2010. aastal peatas Mousaviga seotud kahe reformimeelse erakonna – Iraani Islamistliku Osalusrinde (Islamic Iran Participation Front) ja Mudžahiidide Islamirevolutsiooni Organisatsiooni (Islamic Revolution Mujahedeen Organization) – tegevuse. Alates 2009. aastast on järjekindlalt ja pidevalt keelanud igasugused valitsusvälised kogunemised, piirates selliselt põhiseaduslikku õigust meelt avaldada. Selle tagajärjel on vahistatud palju rahumeelseid meeleavaldajaid ning selline tegevus on vastuolus kogunemisvabadusega.

Lisaks keeldus 2009. aastal andmast opositsioonile luba korraldada mälestustseremooniat inimeste auks, kes tapeti presidendivalimiste ajal toimunud meeleavalduste käigus.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

Sugu: mees

Iraani uimastikontrolli keskuse (teise nimega: narkootikumidevastane keskus) endine peadirektor. Teherani politsei endine komandör. Tema juhitav politseiüksus vastutas kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal. Teherani politsei oli samuti seotud 2009. aasta juunis Teherani Ülikooli ühiselamutesse korraldatud reididega, mille käigus tekitasid politsei ja Basij Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile. Kuni 2018. aastani raudteepolitsei ülem.

10.10.2011

36.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE, Seyyed Alireza; AVAIE, Alireza)

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 20.5.1956

Sugu: mees

Justiitsminister. Eriuurimiste ameti endine direktor. Kuni 2016. aasta juulini siseministri asetäitja ja avaliku registri juhataja. Kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik alates 2014. aasta aprillist. Teherani kohtusüsteemi endine juht. Teherani kohtusüsteemi juhina vastutas inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning arvukate hukkamiste eest.

10.10.2011

39.

GANJI, Mostafa Barzegar

Sugu: mees

Kohtute järelevalve ja tulemuslikkuse inspektsiooni peadirektor alates 2020. aasta juunist. Endine Qomi peaprokurör (ajavahemikus 2008–2017) ja vanglate peadirektoraadi endine juht. Vastutas kümnete õigusrikkujate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest Qomis. Osales nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse ülemäärasele ja üha sagedasemale kasutamisele ning hukkamiste arvu järsule kasvule aastatel 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI, Mohammad Reza

Sugu: mees

Isfahani ülemkohtunik. Endine Isfahani peaprokurör. Justiitsministeeriumi Yazdi büroo endine juhataja. Isfahani endine aseprokurör. Osales kohtumenetlustes, kus ei tagatud kostjatele õiglast kohtumenetlust – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust ärakuulamisele ning tema vaimse tervisega seotud probleeme. Seetõttu oli kaassüüdlane nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, mille tulemusel kasvas 2011. aastal hukkamiste arv järsult.

10.10.2011

41.

HEJAZI, Mohammad

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1956

Sugu: mees

Alates 2020. aastast Iraani revolutsioonilise kaardiväe eriharu (IRGC Quds Force) asekomandör pärast selle käsuliini ümberkorraldamist kindral Qasem Soleimani tapmise järel. IRGC kindralina etendas juhtivat rolli Iraani „vaenlaste“ hirmutamisel ja ähvardamisel. IRGC Sarollahi vägede endine juht Teherani piirkonnas, Basij vägede endine juht, kellel oli keskne roll 2009. aasta valimiste järel toimunud meeleavalduste mahasurumisel.

10.10.2011

44.

JAZAYERI, Massoud

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Iraani relvajõudude ühendstaabi ülema kultuurinõunik alates 2018. aasta aprillist. Brigaadikindral Massoud Jazayeri oli Iraani relvajõudude ühendstaabis (riigikaitse avalike suhete peakorter) kultuuri- ja meediaküsimuste eest vastutav ülema asetäitja. Osales ülema asetäitjana aktiivselt 2009. aasta meeleavalduste mahasurumisel. Jazayeri hoiatas ajalehele „Kayhan“ antud intervjuus, et Iraanis ja väljaspool Iraani on kindlaks tehtud paljud isikud, kes osalesid meeleavaldustes, ning nendega tegeletakse siis, kui selleks saabub õige aeg.

Kutsus avalikult üles välisriikide massiteabevahendite ja Iraani opositsiooni represseerimisele. Nõudis 2010. aastal, et valitsus võtaks välisriikide meediakanalitega koostööd tegevate iraanlaste suhtes vastu rangemad seadused.

10.10.2011

45.

JOKAR, Mohammad Saleh

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1957

Sugu: mees

Yazdi provintsi esindav parlamendiliige. Revolutsioonilise kaardiväe parlamentaarsete küsimuste juhataja endine asetäitja. Yazdi provintsi parlamendisaadik ajavahemikus 2011–2016 ning riigi julgeoleku ja välispoliitika eest vastutava parlamendikomisjoni liige. Basij vägede tudengite üksuse endine komandör. Selles ametis osales aktiivselt meeleavalduste mahasurumises ning laste ja noorte mõjutamises, mille eesmärgiks oli jätkata sõnavabaduse ja eriarvamuste mahasurumist. Riigi julgeoleku ja välispoliitika eest vastutava parlamendikomisjoni liikmena toetas avalikult opositsiooni mahasurumist.

10.10.2011

46.

KAMALIAN, Behrouz (teise nimega Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1983

Sugu: mees

Iraani režiimiga seotud küberrühma Ashiyaneh juht. Behrouz Kamaliani asutatud rühm Ashiyaneh Digital Security vastutab nii riigisisese opositsiooni esindajate ja reformimeelsete isikute kui ka välisriikide institutsioonide vastu toime pandud intensiivsete küberrünnakute eest. Kamaliani organisatsiooni Ashiyaneh tegevus aitas režiimil opositsiooni maha suruda ning selle raames pandi 2009. aastal mitmel korral toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Nii Kamalian kui küberrühm Ashiyaneh tegutsesid vähemalt 2020. aasta jaanuarini.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa; ELAHI, Mousa Khalil)

Sünnikoht: Tabriz (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

Tabrizi prokurör aastatel 2010–2019. Oli seotud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasjaga ja osales nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises.

10.10.2011

48.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan)

Sünniaeg: 1959/1960

Sugu: mees

Paydari Rinde (Islami Stabiilsuse Rinne) asepeasekretär. Endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi endine nõunik, lepitusnõukogu endine liige ja Kestvusrinde juhi endine asetäitja. Sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkaitseminister aastatel 2009–2011. Siseminister kuni 2009. aasta augustini. Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariides agentide tegevust. Tema juhtimisel ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (kurikuulus keldri 4. korrus). Politsei väärkohtles Mahsouli kontrolli all olevas Kahrizaki kinnipidamiskeskuses rängalt veel teisigi meeleavaldajaid.

10.10.2011

53.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1969

Sugu: mees

Eslamshahri linnapea. Iraani parlamendi endine liige. Teherani provintsi endine kindralkuberner (farmandar) kuni 2010. aasta septembrini, vastutas politseijõudude sekkumise ning meeleavalduste mahasurumise eest. Pälvis 2010. aasta detsembris autasu valimisjärgsetes repressioonides osalemise eest.

10.10.2011

54.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1959

Sugu: mees

Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu endine juht. Teherani provintsi IRGC endine kuberner. Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutas kõikide repressioonide eest, mida IRGC Teherani provintsis korraldas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist. Praegu Khajeh Nasireddin Tusi Tehnoloogiaülikooli juhatuse liige.

10.10.2011

60.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman (Iraan)

Sünniaeg: 23.7.1961

Sugu: mees

Endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi nõunik ja fundamentalistliku poliitilise rühmituse YEKTA kõneisik. Kultuuri- ja islamijuhtimise minister (2009–2013). Iraani revolutsioonilise kaardiväe endise liikmena osales ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR, Reza

Sünnikoht: Maragheh (Iraan)

Sünniaeg: 1957

Sugu: mees

Iraani parlamendi 11. koosseisu liige (Teherani valimisringkond). Küberruumi ülemnõukogu liige. Teherani linnavolikogu endine liige. Endine info- ja kommunikatsiooniminister (2009–2012).

Infoministrina oli üks juhtivaid ametnikke, kes vastutas tsensuuri ja kontrolli eest internetis toimuva tegevuse ning igat liiki kommunikatsiooni (eelkõige mobiilside) üle. Poliitvangide ülekuulamise ajal kasutasid ülekuulajad nende isikuandmeid, e-kirju ja kõnesid. Pärast 2009. aasta presidendivalimisi ning tänavatel toimunud meeleavalduste ajal katkestati korduvalt mobiililevi ja võimalus saata tekstsõnumeid, tõkestati satelliittelekanalite ülekandeid ja katkestati või aeglustati kohapealset internetiühendust.

23.3.2012

65.

LARIJANI, Sadeq

Sünnikoht: Najaf (Iraak)

Sünniaeg: 1960 või 1961. aasta august

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2018 lepitusnõukogu juhiks. Kohtusüsteemi endine juht (aastatel 2009–2019). Kohtusüsteemi juhi ülesanne on anda nõusolek ja kinnitus karistustele, mis määratakse iga qesa (kättemaks), hodoud’i (jumalavastane kuritegu) ja ta’zirat’i (riigivastane kuritegu) eest. Nende karistuste hulka kuuluvad ka surmanuhtlus, piitsutamine ja amputeerimine. Seoses sellega on ta isiklikult kinnitanud arvukaid surmanuhtluseid (sealhulgas kividega surnuks loopimine, poomine, alaealiste hukkamine ja avalikud hukkamised, kus vangid puuakse tuhandete inimeste silme all sildade külge), mis rikuvad rahvusvahelisi standardeid. Nii on ta kaasa aidanud paljude inimeste hukkamisele. Samuti on ta andnud loa kehaliseks karistamiseks, näiteks süüdimõistetu jäsemete amputeerimiseks ja tema silmadesse happe tilgutamiseks. Pärast Sadeq Larijani ametisse astumist on poliitvangide, inimõiguste kaitsjate ja alaealiste meelevaldne vahistamine märkimisväärselt sagenenud. Samuti on Sadeq Larijani vastutav Iraani kohtumenetluste puhul õiglase kohtumenetluse õiguse süstemaatilise rikkumise eest.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI, Ali

Sugu: mees

Kuulub Iraani kõrgeima juhi ringkonda ning nende hulka, kes vastutavad alates 2009. aastast toimunud meeleavalduste mahasurumise kavandamise eest. On seotud isikutega, kes neid meeleavaldusi maha surusid.

Vastutab samuti avalike meeleavalduste mahasurumise eest 2017. aasta detsembris ja 2018. aastal ning 2019. aasta novembris.

23.3.2012

67.

SAEEDI, Ali

Sugu: mees

Iraani kõrgeima juhi ideoloogia- ja poliitbüroo ülem. Kõrgeima juhi endine esindaja IRGC juures (ajavahemikus 1995–2020). Sellele eelnes pikk karjäär sõjaväeasutuses, täpsemalt IRGC luureteenistuses. Sellel ametikohal oli ta peamine vahendaja, kes edastas kõrgema juhi büroost antud käske IRGC repressiooniaparaadile.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI, Seyyed Solat

Sünnikoht: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (lõunaosa) (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Alates 16. septembrist 2019 juhib Mostazafan Foundationi kinnisvaraharu, mis kuulub Iraani kõrgeima juhi Khāmene’ī otsesesse alluvusse. Kuni 2019. aasta novembrini Astan Qods Razavi sihtasutuse Teherani filiaali juht. Suuruselt teise Iraani linna Mashhadi (kus toimuvad regulaarselt avalikud hukkamised) endine linnapea. Poliitiliste küsimuste eest vastutav siseministri endine asetäitja, kes nimetati ametisse 2009. aastal. Selles ametis vastutas nende isikute represseerimise eest, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks. Hiljem määrati Iraani 2012. aasta parlamendivalimiste ja 2013. aasta presidendivalimiste ajal valimiskomisjoni juhiks.

23.3.2012

73.

FARHADI, Ali

Sugu: mees

Teherani justiitsministeeriumi õigusasjade ja riikliku järelevalve inspektsiooni juhi asetäitja. Endine Karaji prokurör. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest, sealhulgas selliste kohtuasjade menetlemise eest, mille tulemusel määrati surmanuhtlus. Kui ta oli Karaji piirkonna prokurör, viidi nimetatud piirkonnas täide arvukaid hukkamisi.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Sugu: mees

Evini vangla endine ülem (aastatel 2012–2015). Tema ametisoleku ajal halvenesid vanglatingimused ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, et protesteerida oma õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr) (teise nimega: Haj-agha Sarafraz)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1963

Elukoht: Teheran

Sugu: mees

Küberruumi ülemnõukogu endine liige. Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) endine juht (aastatel 2014–2016). Ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV endine juhataja, vastutav kõigi teleprogrammi koostamisega seotud otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Tema juhtimisel tegid Press TV ja IRIB koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, et lasta eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, nende hulka kuulus Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmirežissööri Maziar Bahari sunniviisiline ülestunnistus, mis kanti üle iganädalases telesaates „Iran Today“. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM määras telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi, kuna kanal lasi 2011. aastal eetrisse Bahari ülestunnistuse, mis oli filmitud vanglas surve all. Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse õiguse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (teise nimega Hamidreza Emadi)

Sünnikoht: Hamedan (Iraan)

Sünniaeg: umbes 1973

Elukoht: Teheran

Töökoht: Press TV peakontor, Teheran

Sugu: mees

Telekanali Press TV uudisteosakonna juhataja. Press TV endine vanemprodutsent.

Vastutav kinnipeetavate, sealhulgas ajakirjanike, poliitiliste aktivistide ja kurdi ja araabia vähemusse kuuluvate isikute sunniviisilisi ülestunnistusi sisaldava materjali ettevalmistamise ja eetrisselaskmise eest, rikkudes rahvusvaheliselt tunnustatud õigust õiglasele ja nõuetekohasele kohtumenetlusele. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM määras telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi, kuna kanal lasi 2011. aastal eetrisse Bahari sunniviisilise ülestunnistuse, mis oli filmitud vanglas surve all. Valitsusvälised organisatsioonid on teatanud ka teistest juhtudest, mil Press TV lasi eetrisse sunniviisilisi ülestunnistusi. Emadit seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Sünnikoht: Jahrom (Iraan)

Sünniaeg: 1964

Sugu: mees

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri endine juht. Vastutav poliitiliste aktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, bahaide ja meelsusvangide ebaseadusliku vahistamise ning väärkohtlemise eest, keda ahistati, piinati, kuulati üle ja kellel ei võimaldatud kasutada õigust advokaadile ega nõuetekohasele menetlusele. Allkirjastas kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida bahaist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Sugu: mees

Kohtute järelevalve eest vastutava asutuse direktori asetäitja (alates 13. oktoobrist 2018). Nn Kriminaalse veebisisu kindlakstegemise komisjoni (valitsusorganisatsioon, mis vastutab internetitsensuuri ja küberkuritegevusega seotud küsimuste eest) endine juht. Komisjon määratles tema juhtimisel küberkuritegevuse mitme ähmase kategooria abil, millega tunnistati kuriteoks sellise infosisu loomine ja avaldamine, mida režiim peab ebasobivaks. Vastutab arvukate opositsiooni veebisaitide, elektrooniliste ajalehtede, blogide, inimõiguste kaitsmisega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide veebisaitide ning Google’i ja Gmaili veebisaidi piiramise ja blokeerimise eest alates 2012. aasta septembrist. Khoramabadi ja kõnealune komisjon mängisid olulist rolli blogija Sattar Beheshti surmas. Beheshti suri 2012. aasta novembris vahi all olles. Seega on Khoramabadi juhitud komisjon otseselt vastutav inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, eelkõige kuna see keelas ja filtreeris üldsusele mõeldud veebisaite ning takistas aeg-ajalt juurdepääsu internetile täielikult.

12.3.2013“

Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

Cyber Police (küberpolitsei)

Asukoht: Teheran (Iraan)

Veebisait: http://www.cyberpolice.ir

Iraani küberpolitsei, mis loodi 2011. aasta jaanuaris, on Iraani Islamivabariigi politsei üksus, mille juht on Vahid Majid. Alates selle asutamisest kuni 2015. aasta alguseni oli üksuse juht Esmail Ahmadi-Moqaddam (loetellu kantud). Ahmadi-Moqaddam rõhutas, et küberpolitsei võtab sihikule revolutsioonivastased ja dissidentlikud rühmitused, kes kasutasid 2009. aastal internetipõhiseid suhtlusvõrgustikke selleks, et algatada proteste president Mahmoud Ahmadinejadi tagasivalimise vastu. 2012. aasta jaanuaris andis küberpolitsei internetikohvikute jaoks välja uued juhised, milles nõutakse, et nende kasutajad peavad esitama oma isikuandmed, mida kohvikupidajad peavad säilitama kuus kuud; samuti peavad kohvikupidajad säilitama andmed külastatud veebisaitide kohta. Juhistes nõutakse ka seda, et kohvikupidajad paigaldaksid valvekaamerad ja säilitaksid nende lindistusi kuus kuud. Nende uute reeglite abil võib luua logiraamatu, mida ametivõimud saavad kasutada selleks, et jõuda jälile aktivistidele või teistele isikutele, keda peetakse ohuks riigi julgeolekule.

2012. aasta juunis teatas Iraani meedia, et küberpolitsei käivitab virtuaalsete privaatvõrkude mahasurumise aktsiooni. 30. oktoobril 2012 vahistas küberpolitsei ilma kohtuotsuseta blogija Sattar Beheshti riigi julgeoleku vastase tegevuse eest sotsiaalvõrgustikes ja Facebookis. Beheshti oli oma blogis kritiseerinud Iraani valitsust. Beheshti leiti oma vangikongist surnult 3. novembril 2012 ja arvatakse, et küberpolitsei töötajad piinasid ta surnuks. Küberpolitsei on vastutav paljude Telegram Groupi administraatorite vahistamise eest seoses 2019. aasta novembris toimunud üleriigiliste protestidega.

12.3.2013“