24.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/505,

23. märts 2021,

millega keeldutakse andmast luba ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhappe kasutamiseks säilitusainete funktsionaalrühma kuuluva söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise või selle andmisest keeldumise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba ortofosforhappe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti see söödalisand hiljem olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on komisjonile esitatud kaks taotlust ortofosforhappe uuesti hindamiseks.

(4)

Esimene taotlus käsitles ortofosforhappe 67–85,7 % vesilahuse preparaati. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1055/2013 (3) on antud kümneks aastaks luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina.

(5)

Teine taotlus on esitatud ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhappe uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „säilitusained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 17. märtsi 2020. aasta arvamuses (4) järeldusele, et võttes arvesse esialgses toimikus esitatud piiratud andmeid ja asjaolu, et taotleja ei vastanud mitmele toiduohutusameti esitatud täiendava teabe nõudele (esmalt 22. juulil 2011 ja viimati 3. märtsil 2020), ei olnud toiduohutusametil võimalik esitada arvamust ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhappe ohutuse ja tõhususe kohta kõikide loomaliikide söödalisandina.

(7)

Lisaks palus komisjon 8. mail 2020 esitada taotlejal seoses asjaomase taotlusega ajakohast teavet, kuid ei saanud vastust.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt peab taotleja kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendusmeetmetega (5) piisavalt ja asjakohaselt tõendama, et söödalisand vastab kõnealuses määruses sätestatud loa andmise tingimustele.

(9)

Kuna taotleja ei esitanud nõutud teavet ja andmeid, mis oleks võimaldanud toiduohutusametil hinnata ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhappe ohutust ja tõhusust, ei ole tõendatud, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda kõnealune söödalisand kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et sellel on vähemalt üks määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõikes 3 sätestatud omadustest.

(10)

Ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhappe hindamisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused ei ole täidetud. Seega tuleks kõnealuse söödalisandi puhul loa andmisest keelduda.

(11)

Seepärast tuleks ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhape kui olemasolev toode määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 tähenduses ning seda sisaldav sööt turult kõrvaldada. Siiski tuleks söödalisandi ja selle eelsegude ning neid sisaldava sööda olemasolevate varude turult kõrvaldamiseks võimaldada piiratud ajavahemik, et ettevõtjad saaksid nõuetekohaselt täita turult kõrvaldamise kohustust.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmisest keeldumine

Keeldutakse andmast luba kasutada ränidioksiidkandjaga seotud 60 % fosforhapet söödalisandina, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „säilitusained“.

Artikkel 2

Turult kõrvaldamine

1.   Artiklis 1 osutatud söödalisandi ja seda sisaldavate eelsegude olemasolevad varud kõrvaldatakse turult hiljemalt 13. oktoobriks 2021.

2.   Toiduloomadele ette nähtud söödamaterjalid ja segasööt, mis on valmistatud lõikes 1 viidatud söödalisandiga või seda sisaldavate eelsegudega, mis on toodetud enne 13. oktoobrit 2021, kõrvaldatakse turult hiljemalt 13. aprilliks 2022.

3.   Muudele loomadele kui toiduloomad ette nähtud söödamaterjalid ja segasööt, mis on valmistatud lõikes 1 viidatud söödalisandiga või seda sisaldavate eelsegudega, mis on toodetud enne 13. oktoobrit 2021, kõrvaldatakse turult hiljemalt 13. aprilliks 2023.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Komisjoni 25. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1055/2013, milles käsitletakse loa andmist ortofosforhappe valmistise kasutamiseks söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (ELT L 288, 30.10.2013, lk 57).

(4)  EFSA Journal 2020;18(4):6064.

(5)  Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).