2.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/368,

1. märts 2021,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

2. veebruaril 2018 esitas ettevõtja Aero-Sense NV määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse üksiku biotsiidi jaoks, mille nimi on „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 18, ja lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Belgia pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-DX037393-17.

(2)

„Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ sisaldab toimeainena 1R-trans-fenotriini, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3)

7. mail 2020 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

2. juulil 2020 esitas kemikaaliamet määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 3 kohaselt komisjonile arvamuse, (2) biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning üksiku biotsiidi lõpliku hindamisaruande.

(5)

Arvamuses järeldatakse, et biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ jaoks saab taotleda liidu luba kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6)

4. augustil 2020 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(7)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ liidu luba.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Aero-Sense NV antakse liidu luba üksiku biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ (loa number on EU-0024297-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 22. märtsist 2021 kuni 28. veebruarini 2031.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Kemikaaliameti 17. juuni 2020. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidi „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ jaoks (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

Tooteliik 18. Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Loa number: EU-0024297-0000

R4BP registrinumber: EU-0024297-0000

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

Aero-Sense NV

Aadress

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgia

Loa number

EU-0024297-0000

R4BP registrinumber

EU-0024297-0000

Loa andmise kuupäev

22. märts 2021

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

28. veebruar 2031

1.3.   Toote tootja(d)

Tootja nimi

Volcke Aerosol Connection

Tootja aadress

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgia

Tootmiskohtade asukoht

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgia


Tootja nimi

Envasado Xiomara, S.L.

Tootja aadress

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Hispaania

Tootmiskohtade asukoht

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo Hispaania


Tootja nimi

Aero-Sense NV

Tootja aadress

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgia

Tootmiskohtade asukoht

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgia

1.4.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

1R-trans-fenotriin

Tootja nimi

Endura S.p.A

Tootja aadress

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna Itaalia

Tootmiskohtade asukoht

39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu Hiina

2.   TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1.   Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

1R-trans-fenotriin

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Toimeaine

26046-85-5

247-431-2

2,0

2.2.   Oleku kirjeldus

AE - Aerosool

3.   OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda

Väga mürgine veeorganismidele.

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Hoida päikesevalguse eest.Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.

Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti..

4.   LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Sääsed – Lennukite töötlus - Kutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajaduse korral lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Insektitsiid

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Culex spp.

Tavanimetus: Laulusääsed

Arengustaadium: Täiskasvanud |Putukad, imetajad (nt närilised)

Teaduslik nimetus: Aedes spp.

Tavanimetus: Metsasääsed

Arengustaadium: Täiskasvanud |Putukad, imetajad (nt närilised)

Teaduslik nimetus: Anopheles spp.

Tavanimetus: Hallasääsed

Arengustaadium: Täiskasvanud |Putukad, imetajad (nt närilised)

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutamiseks piloodikabiinis ja salongis lennuki desinsektsiooniks.

Kasutusmeetod(id)

Üksikasjalik kirjeldus:

Pihustamine

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Kasutusmäär: Soovituslik kasutamiskogus: 35 g/100 m3 (ehk 0,7 g toimeainet/100 m3).

Lahjendus (%): Kasutusvalmis toode.

Kasutamise arv ja ajastus: Töötlemist tuleb korrata igal lennul, mille puhul on ette nähtud desinsektsioon.

Kasutada ainult üks kord lennu kohta.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Pealetrükiga alumiiniumpurk (ALU) 18 baari - Värviline pealetrükk

Valge kork (päästik ühekordseks pihustuseks) või sinine kork (päästik mitmekordseks pihustuseks)

Pakendatud 24 kaupa kartongpakendisse

Saadaval erinevates suuruses purkidena:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Konkreetse lennukitüübi desinsektsiooniks vajalik purkide arv on täpsustatud lennuki pardajuhendis.

Enne lennukis toote kasutamist tuleb reisijaid desinsektsiooniprotseduurist teavitada. Reisijatel tuleb soovitada sulgeda protseduuri ajaks silmad ja katta nägu.

Mitte pihustada otse nahale või silmadesse.

Mitte pihustada toidule, toiduvalmistamispindadele, toidutarvikutele või nende vahetus läheduses.

Pärast käitlemist pesta käed.

Vältida kasutamist loata isikute poolt.

Eemaldada kork.

Hoida purki vertikaalselt endast käe pikkuse võrra eemal.

Ühekordseks pihustuseks valge kork: hoida pihustusotsiku päästikut all, kuni see lukustub. Aerosool vabaneb ühe katkematu pihustusjoana.

Mitmekordseks pihustuseks sinine kork: hoida pihustusotsiku päästikut all, kuni vabanenud on piisav kogus või kuni purk on täiesti tühi.

Insektitsiidi aerosooli pihustamisel suunata aerosoolidosaatori pihustusotsikut umbes 45° nurga all kogu lennuki lae suunas.

Pihus tuleks suunata kasutajast kergelt tahapoole.

Pihustada ühtlaselt igale poole.

 

40 g (34 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 114 m3 õhku;

 

60 g (52 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 171 m3 õhku;

 

100 g (86 ml) - Ühe purgiga saab tõhusalt töödelda 285 m3 õhku.

Lennueelne desinfitseerimine

See protseduur viiakse läbi enne lennuki õhkutõusmist, pärast reisijate pardaletulekut ja uste sulgemist.

Piloodikabiini töötleb salongipersonal enne reisijate pardaletulekut.

Et desinsektsioon oleks tõhus, tuleb lennuki konditsioneer pihustamise ajaks välja lülitada. Salongipersonal peab töötlema kõiki võimalikke putukate asukohti, sh tualettruume, kambüüse ja riidekappe, kui neid ei ole töödeldud koos piloodikabiiniga enne reisijate pardaletulekut.

Maandumiseelne desinfitseerimine (lennu ajal pihustamine)

WHO juhiste kohaselt on lennueelne ja maandumiseelne pihustamine kaheosaline desinsektsioonimeetod. Maandumiseelne (lennuaegne) pihustamine on selle meetodi teine töötlemine ja seda tehakse laskumise alguses, kui lennuk alustab laskumist sihtlennuväljale. Õhuringlus seadistatakse tavarežiimile.

Jääktõhusus ei ole tõendatud.

1R-trans-fenotriini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada samas lennukis nii lennueelseks kui ka lennuaegseks töötlemiseks.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toodet kasutada ainult üks kord lennu kohta.

Üks salongipersonaliliige tohib toodet kasutada mitte rohkem kui üks kord päevas.

Mitte kasutada/kanda otse toidule, söödale, joogile või nende vahetus läheduses või toidu ja joogiga otseselt kokku puutuvatel pindadel või nõudel.

Sisaldab 1R-transfenotriini (püretroide). Võib olla ohtlik kassidele. Kui lennuki pardal on kasse, tuleb toote kasutamisel olla ettevaatlik. Kasse tuleb pihustamise ajal eemale hoida.

Töödeldud lennukit võib puhastada ainult erivahenditega, mille puhul vedelikujääke ei suunata äravoolu ega kohalikku reoveepuhastisse.

Lennukis pärast toote pealekandmist kasutatud puhastusvahendid (harjad, lapid jms) tuleb kõrvaldada tahkete jäätmetena, neid ei tohi korduskasutada.

4.1.3.   Vajaduse korral tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Esmaabi juhised:

Üldine teave

SISSEHINGAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta seebi ja veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

Püretroidid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletus- ja torkimistunne ilma nahaärrituseta). Sümptomite püsimisel: pöörduda arsti poole.

Keskkonnakaitsemeetmed õnnetuse korral

Tõkestada ja koguda kogu lekkinud või mahavoolanud toode mittesüttiva absorbendiga (nagu liiv, muld, vermikuliit või diatomiitkivim) mahutitesse, mis tuleb kõrvaldada jäätmekäitlusesse.

Vältida materjalil sattumist äravoolu või veekogudesse.

Mitte suunata veepihust lekke- või mahavoolamiskoha poole.

Lasta lekkimise või mahavoolamise tagajärjel allesjäänud tootejäägil aurustuda

4.1.4.   Vajaduse korral juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Lennuki ülddeklaratsiooni tuleb teha asjakohane märge, mis sisaldab desinsektsiooniprotseduuri üksikasju koos kasutatud pihustipurkide seerianumbritega.

Tühjad pihustipurgid tuleb säilitada võimalikuks kontrolliks sihtriigis.

Mitte valada toodet äravoolu ega veekogudesse.

Jäätmeid tuleb töödelda, ohustamata inimeste tervist, keskkonda ja eelkõige veekogusid, õhku, pinnast, taimi ja loomi.

Ringlusse võtta või kõrvaldada jäätmed kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kasutades eelistatavalt sertifitseeritud jäätmekogujat või -käitlejat.

Mitte saastada pinnast ega vett jäätmetega.

Mitte kõrvaldada jäätmeid keskkonda.

4.1.5.   Vajaduse korral toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt kasutusjuhiseid

5.   ÜLDISED KASUTAMISJUHISED (1)

5.1.   Kasutusjuhendid

Vt peatükk 4.1.1

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Vt peatükk 4.1.2

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Vt peatükk 4.1.3

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vt peatükk 4.1.4

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida originaalpakendis, jahedas (alla 40 °C), kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Kaitsta külmumise eest.

Hoida eemal otsesest päikesevalgusest ka siis, kui pakend on tühi.

Säilivusaeg: 2 aastat

6.   MUU TEAVE


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.