26.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/29


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/339,

25. veebruar 2021,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artiklit 8a

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, (1) eriti selle artikli 8a lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes.

(2)

Otsuse 2012/642/ÜVJP (2) läbivaatamise tulemusena otsustas nõukogu, et selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 28. veebruarini 2022.

(3)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, loetletud üheksa füüsilise ja kolme juriidilise isikuga seotud põhjendusi tuleks muuta. Lisada tuleks kõikide kõnealuses lisas loetletud füüsiliste isikute loetellu kandmise kuupäev.

(4)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsus 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 285, 17.10.2012, lk 1).


LISA

„I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsilised isikud

 

Nimed (Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Positsioon(id): endine siseminister, endine presidendi turvateenistuse ülem

Sünniaeg: 7.2.1956

Sünnikoht: Smolensk, end. NSVL (praegune Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Ei algatanud uurimist seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine siseminister ning samuti presidendi turvateenistuse endine ülem. Vastutas siseministrina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest kuni 6. aprillini 2009, mil ta jäi tervislikel põhjustel pensionile. Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Minski Drozdõ (Drozdy) nomenklatuurses elamurajoonis. President Lukašenka andis talle 2014. aasta oktoobris III järgu teeneteordeni.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер’евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Positsioon(id): endine spetsiaalse kiirreageerimisüksuse (SOBR) komandör

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Vitebsk/Vitsebsk/Viciebsk, end. NSVL (praegune Valgevene)

Aadress: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Valgevene

Sugu: mees

Võtmeisik seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumises Valgevenes aastatel 1999–2000. Siseministeeriumi spetsiaalse kiirreageerimisüksuse (SOBR) endine komandör.

Ärimees, siseministeeriumi eriväeosade veteranide liidu „Honour“ esimees.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Positsioon(id): Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi ülem, endine siseminister

Sünniaeg: 26.5.1958

Sünnikoht: Soltanishki, Grodno/Hrodna oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Aadress: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Valgevene

Sugu: mees

Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi ülem. Vastutab seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumise eest Valgevenes aastatel 1999–2000. Julgeolekunõukogu endine sekretär. Sheiman on endiselt presidendi eriassistent/eriabi.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Positsioon(id): endine siseminister, endine presidendi administratsiooni juhataja asetäitja

Sünniaeg: 5.8.1946

Sünnikoht: Onor, Sahhalini oblast, end. NSVL (praegune Venemaa Föderatsioon)

Aadress: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Valgevene

Sugu: mees

Korraldas seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumise Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine turismi- ja spordiminister, endine siseminister ja endine presidendi administratsiooni juhataja asetäitja.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Positsioon(id): endine siseminister, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus) Valgevene Vabariigi presidendi abi – Grodno/Hrodna oblasti inspektor

Sünniaeg: 21.6.1966

Sünnikoht: Ordžonikidze (Ordzhonikidze), end. NSVL (praegune Vladikavkaz, Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Varem siseministri juhtival ametikohal olnuna vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis Valgevene presidendi abina ja Grodno/Hrodna oblasti inspektorina.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Positsioon(id): endine siseministri esimene asetäitja

Siseministri asetäitja, kriminaalmiilitsa ülem, miilitsakolonel (politseiteenistus)

Sünniaeg: 14.2.1975

Sünnikoht: Minsk, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Varem siseministri esimese asetäitja juhtival ametikohal olnuna vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis siseministri asetäitjana. Ta on jätkuvalt kriminaalmiilitsa ülema ametikohal.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexandr (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Positsioon(id): endine siseministri asetäitja, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Valgevene Vabariigi presidendi abi – Minski oblasti inspektor

Sünniaeg: 29.4.1965

Sünnikoht: Vetkovski (Vetka) rajoon, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Varem siseministri asetäitja juhtival ametikohal olnuna vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis Valgevene presidendi abina ja Minski oblasti inspektorina.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Positsioon(id): siseministri asetäitja, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Sünniaeg: 21.9.1966

Sünnikoht: Yasinovataya, end. NSVL (praegune Ukraina)

Sugu: mees

Siseministri asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Positsioon(id): endine siseministri asetäitja, endine sisevägede ülem

Siseministri esimene asetäitja, riikliku julgeolekupolitsei ülem, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Sünniaeg: 17.4.1976

Sünnikoht: Slonim, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Siseministri endise asetäitja ja siseministeeriumi siseväeüksuste endise ülema juhtival ametikohal olnuna vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite, eeskätt enda alluvuses olevate siseväeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis siseministri asetäitjana. Riikliku julgeolekupolitsei ülem.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Positsioon(id): sisevägede ülema asetäitja

Sünniaeg: 18.3.1967

Sugu: mees

Siseministeeriumi sisevägede ülema asetäitjana vastutab ta siseministeeriumi jõuorganite, eeskätt enda alluvuses olevate siseväeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Positsioon(id): spetsiaalse kiirreageerimisüksuse (SOBR) ülem, kolonelleitnant

Sugu: mees

Siseministreeriumi spetsiaalse kiirreageerimisüksuse (SOBR) ülemana vastutab ta spetsiaalse kiirreageerimisüksuse poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Positsioon(id): siseministeeriumi julgeoleku- ja turvaosakonna juhataja

Sünniaeg: 14.10.1975

Sünnikoht: Rublevski küla, Kruglaje (Kruglyanskiy) rajoon, Mogilevi/Magiljovi/Mahiliou oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Siseministeeriumi julgeoleku- ja turvaosakonna juhatajana juhtivtöötaja ametikohal olles on ta kaasosaline siseministeeriumi jõuorganite poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises, aga ka ajakirjanike hirmutamises ja nendevastases vägivallas.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Positsioon(id): Minski linna täitevkomitee OMONi („Special Purpose Police Detachment“) ülem

Sünniaeg: 1.6.1972

Sünnikoht: Gorodilovo küla, Minski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Minski OMONi ülemana vastutab ta Minski OMONi väeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Positsioon(id): endine Minski linna täitevkomitee siseasjade peaosakonna juhataja

Siseminister, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Sünniaeg: 5.5.1975

Sünnikoht: Malinovka küla, Mogilevi/Magiljovi/Mahiliou oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Minski linna täitevkomitee siseasjade peaosakonna endise juhatajana vastutab ta politseiteenistuse poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis siseministrina.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Positsioon(id): endine Minski Moskovski linnaosa politseijaoskonna ülem

Minski linna politseijaoskonna juhataja asetäitja, kriminaalpolitsei ülem

Sugu: mees

Minski Moskovski linnaosa politseijaoskonna endise ülemana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles linnaosas rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

Ta on jätkuvalt aktiivne Lukašenka režiimis Minski linna politseijaoskonna juhataja asetäitjana ja kriminaalpolitsei ülemana.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Positsioon(id): Minski Moskovski linnaosavalitsuse siseasjade osakonna juhataja esimene asetäitja, kriminaalpolitsei ülem

Sugu: mees

Minski Moskovski linnaosavalitsuse siseasjade osakonna juhataja esimese asetäitja ja kriminaalpolitsei ülemana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles linnaosas rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Positsioon(id): Minski Moskovski linnaosavalitsuse siseasjade osakonna juhataja asetäitja, riikliku julgeolekupolitsei ülem

Sugu: mees

Minski Moskovski linnaosavalitsuse siseasjade osakonna juhataja asetäitja ja riikliku julgeolekupolitsei ülemana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles linnaosas rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Positsioon(id): Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja

Sünniaeg: 24.3.1975

Sünnikoht: Mogilev/Mahilou/Magiljovi, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhatajana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles oblastis rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Positsioon(id): Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja esimene asetäitja, kriminaalpolitsei ülem

Sünniaeg: 26.7.1977

Sugu: mees

Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja esimese asetäitjana ja kriminaalpolitsei ülemana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles oblastis rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Positsioon(id): Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja asetäitja, riikliku julgeolekupolitsei ülem

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Gomel/Homyel, Gomeli/Homyeli oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Gomeli/Homyeli oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja esimese asetäitjana ja avaliku julgeoleku politsei ülemana vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles oblastis rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Positsioon(id): Bresti oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Sünniaeg: 22.12.1971

Sünnikoht: Kapyl, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Bresti oblasti täitevkomitee siseasjade osakonna juhataja ja miilitsa kindralmajorina vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel selles oblastis rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt meelevaldse vahistamise, ülemäärase jõu kasutamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Positsioon(id): Vitebski/Vitsebski/Viciebski OMONi („Special Purpose Police Detachment“) ülem

Sünniaeg: 20.9.1975

Sugu: mees

Vitebski/Vitsebski /Viciebski OMONi ülemana vastutab ta Vitebski/Vitsebski/Viciebski OMONi väeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise eest.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Positsioon(id): Gomeli/Homyeli OMONi („Special Purpose Police Detachment“) ülem

Sugu: mees

Gomeli/Homyeli OMONi ülemana vastutab ta Gomeli/Homyeli OMONi väeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise eest.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Positsioon(id): Bresti OMONi („Special Purpose Police Detachment“) ülem, kolonelleitnant

Sugu: mees

Bresti OMONi ülemana vastutab ta Bresti OMONi väeüksuste poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise eest.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Positsioon(id): siseministeeriumi kriminaalhoolduse osakonna juhataja, miilitsa kindralmajor (politseiteenistus)

Sugu: mees

Siseministeeriumi karistusasutuste osakonna juhatajana, kellele alluvad siseministeeriumi kinnipidamisasutused, vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel nimetatud kinnipidamisasutustes kinni peetud kodanike ebainimliku ja alandava kohtlemise, sealhulgas piinamise eest kinnipidamisasutustes ning rahumeelsete meeleavaldajate üldise jõhkra mahasurumise eest.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Positsioon(id): Minski Akrestina kinnipidamiskeskuse direktor

Sugu: mees

Minski Akrestina kinnipidamiskeskuse direktorina vastutab ta 2020. aasta presidendivalmiste järel nimetatud kinnipidamiskeskuses kinni peetud kodanike ebainimliku ja alandava kohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Positsioon(id): endine riigi julgeolekukomitee (KGB) esimees

Endine julgeolekunõukogu riigisekretär

Valgevene Vabariigi presidendi abi ja Bresti oblasti inspektor

Sünniaeg: 19.6.1964

Sünnikoht: Radostovo, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Riigi julgeolekukomitee (KGB) endise esimehe juhtival ametikohal olles vastutas ta KGB kaasosaluse eest 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate ja opositsiooniesindajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis Valgevene presidendi abina ja Bresti oblasti inspektorina.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Positsioon(id): riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe esimene asetäitja

Sünniaeg: 1972

Sünnikoht: Borisov/Barisaw, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe esimese asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta KGB kaasosaluse eest 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate ja opositsiooniesindajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Positsioon(id): riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja

Sugu: mees

Riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta KGB kaasosaluse eest 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate ja opositsiooniesindajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Positsioon(id): riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja

Sugu: mees

Riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta KGB kaasosaluse eest 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate ja opositsiooniesindajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Positsioon(id): riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja

Sugu: mees

Riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta KGB kaasosaluse eest 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonides ja hirmutamiskampaanias, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate ja opositsiooniesindajate meelevaldses vahistamises ja väärkohtlemises, sealhulgas piinamises.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Positsioon(id): endine Valgevene Vabariigi peaprokurör

Valgevene Vabariigi suursaadik Armeenias

Sünniaeg: 11.7.1960

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Endise peaprokurörina vastutab ta kriminaalmenetluse laialdase kasutamise eest eesmärgiga diskvalifitseerida 2020. aasta presidendivalimiste eel opositsioonikandidaadid ning hoida ära isikute liitumine koordinatsiooninõukoguga, mille opositsioon asutas valimistulemuste vaidlustamiseks.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis Valgevene suursaadikuna Armeenias.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni esinaine

Sünniaeg: 29.1.1953

Sünnikoht: Slutsk, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni esinaisena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma juhtivtöötajatega teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni aseesimees

Sünniaeg: 30.10.1964

Sünnikoht: Kolomyia, Ivano-Frankivski oblast, end. NSVL (praegune Ukraina)

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni aseesimehena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma juhtivtöötajatega teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni sekretär

Sünniaeg: 1.7.1971

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni sekretärina vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma juhtivtöötajatega teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 10.10.1975

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 1976

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyvich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 3.1.1969

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimiste rikkumise eest, valimiste mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 6.8.1959

Sünnikoht: Podilsk, Odessa oblast, end. NSVL (praegune Ukraina)

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 21.7.1957

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 19.2.1979

Sünnikoht: Lyuban, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 26.9.1970

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 16.8.1972

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Positsioon(id): keskvalimiskomisjoni liige

Sünniaeg: 2.11.1976

Sünnikoht: Zhlobin, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: naine

Keskvalimiskomisjoni kolleegiumi liikmena vastutab ta 2020. aasta presidendivalimise protsessi rikkumise eest, valimisprotsessi mittevastavuse eest rahvusvahelistele õigluse ja läbipaistvuse põhistandarditele ning valimistulemuste võltsimise eest.

Eeskätt korraldas keskvalimiskomisjon koos oma kolleegiumiga teatavate opositsioonikandidaatide alusetu tagasilükkamise ning kehtestas ebaproportsionaalsed piirangud valimisvaatlejatele valimisjaoskondades. Ühtlasi kindlustas keskvalimiskomisjon selle, et tema järelevalve alla kuuluvate valimiskomisjonide koosseis oleks kallutatud.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi president

Sünniaeg: 30.8.1954

Sünnikoht: Kopõssi alev, Vitebski/Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Valgevene presidendina, kes omab kontrolli riigiasutuste üle, vastutab ta riigiaparaadi poolt enne ja pärast 2020. aasta presidendivalimisi toime pandud vägivaldsete repressioonide eest, eelkõige peamiste opositsioonikandidaatide tagasilükkamise, rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise ning ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Positsioon(id): presidendi riikliku julgeoleku nõunik, julgeolekunõukogu liige

Sünniaeg: 28.11.1975

Sünnikoht: Mogilev/Mahiliou/Magiljovi end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Presidendi riikliku julgeoleku nõuniku ja julgeolekunõukogu liikme ning Valgevene julgeolekujõudude mitteametliku järelevalveametnikuna vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Positsioon(id): presidendi administratsiooni personaliülem

Sünniaeg: 14.1.1963

Sünnikoht: Stolitsa küla, Vitebski/Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Presidendi administratsiooni personaliülemana on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendivõimu rakendamise eest sise- ja välispoliitika valdkonnas. Seeläbi toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Positsioon(id): riigi julgeolekukomitee (KGB) esimees, riigikontrollikomitee endine esimees

Sünniaeg: 8.9.1966

Sünnikoht: Privalki/Privalka küla, Grodno/Hrodna/oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Olles riigi julgeolekukomitee (KGB) esimehe ja riigikontrollikomitee endise esimehe juhtival ametikohal, vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Positsioon(id): siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juht

Sünniaeg: 29.5.1964

Sugu: mees

Olles siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juhataja juhtival ametikohal, vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Positsioon(id): juurdluskomitee esimees

Sünniaeg: 25.3.1970

Sünnikoht: Cierabličy küla, Bresti oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Olles juurdluskomitee esimehe juhtival ametikohal, vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes algatatud juurdlustega.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Positsioon(id): juurdluskomitee esimene aseesimees

Sünniaeg: 7.9.1973

Sünnikoht: Minsk, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Varem juurdluskomitee esimese aseesimehe juhtival ametikohal olnuna vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes algatatud juurdlustega.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Positsioon(id): juurdluskomitee aseesimees

Sünniaeg: 17.7.1974

Sünnikoht: Rechitsa, Gomeli/Homyeli oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Juurdluskomitee aseesimehe juhtival ametikohal olles vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes algatatud juurdlustega.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Positsioon(id): juurdluskomitee aseesimees

Sünniaeg: 1.8.1973

Sünnikoht: Brest, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Juurdluskomitee aseesimehe juhtival ametikohal olles vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes algatatud juurdlustega.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Positsioon(id): operatiivanalüüsi keskuse juhataja

Sünniaeg: 1.8.1971

Sugu: mees

Olles operatiivanalüüsi keskuse juhataja juhtival ametikohal, on ta presidendiga lähedalt seotud ja vastutab kodanikuühiskonna represseerimise eest, eelkõige kasutades telekommunikatsioonivõrkude ühenduse katkestamist kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimisvahendina.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Positsioon(id): teabeministri asetäitja

Sünniaeg: 10.7.1972

Sünnikoht: Koshelevo küla, Grodno/Hrodna oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Teabeministri asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta kodanikuühiskonna represseerimise eest ning eelkõige seoses teabeministeeriumi otsusega pärast 2020. aasta presidendivalimisi kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimiseks katkestada Valgevenes juurdepääs sõltumatutele veebisaitidele ja piirata internetiühendust.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Positsioon(id): Valgevene presidendi pressisekretär

Sünniaeg: 16.2.1984

Sünnikoht: Minsk, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sünninimi: Kirsanova (Кирсанова) või Selyun (Селюн)

Sugu: naine

Olles Valgevene presidendi pressisekretäri ametikohal on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendi meediategevuse koordineerimise, sealhulgas avalduste koostamise ja avalike esinemiste korraldamise eest. Seeläbi toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat. Eelkõige pärast 2020. aasta presidendivalimisi tehtud avalike avaldustega, milles ta kaitses presidenti ja kritiseeris opositsiooniaktiviste ja rahumeelseid meeleavaldajaid, on ta aidanud kaasa demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamisele Valgevenes.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Positsioon(id): ALFA üksuse komandör

Sünniaeg: 21.8.1975

Sugu: mees

ALFA üksuse jõudude komandörina vastutab ta pärast 2020. aasta presidendivalimisi nimetatud jõudude poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Positsioon(id): endine julgeolekunõukogu riigisekretär

Valgevene Vabariigi suursaadik Aserbaidžaanis

Sünniaeg: 25.6.1967

Sünnikoht: Revyaki küla, Vitebski/Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Endise julgeolekunõukogu riigisekretärina on ta olnud presidendiga lähedalt seotud ning vastutab pärast 2020. aasta presidendivalimisi riigiaparaadi poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda.

Tegutseb jätkuvalt aktiivselt Lukašenka režiimis Valgevene suursaadikuna Aserbaidžaanis.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi konstitutsioonikohtu esimees

Sünniaeg: 18.10.1954

Sünnikoht: Minski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Konstitutsioonikohtu esimehena vastutab ta 25. augustil 2020 vastu võetud konstitutsioonikohtu otsuse eest, millega petturlike valimiste tulemused seadustati. Seeläbi on ta toetanud ja hõlbustanud riigiaparaadi represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat rahumeelsete protestijate ja ajakirjanike vastu ning vastutab seeläbi demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamise eest Valgevenes.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Positsioon(id): asepeaminister, Minski linna täitevkomitee endine esimees

Sünniaeg: 19.7.1962

Sünnikoht: Zavoit, Narovlja (Narovlya) rajoon, Gomeli/Homyeli oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Varem Minski linna täitevkomitee endise esimehe juhtival ametikohal olnuna vastutas ta 2020. aasta presidendivalimiste järel Minski kohalike ametivõimude poolt tema järelevalve all läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest. Ta tegi arvukalt avalikke avaldusi, milles kritiseeris Valgevenes toimuvaid rahumeelseid meeleavaldusi.

Praegu asepeaministri juhtival ametikohal olles jätkab ta Lukašenka režiimi toetamist.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Positsioon(id): riikliku tele- ja raadioettevõtte esimees, ettevõtte Belteleradio juht

Sünniaeg: 20.1.1977

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Valgevene riikliku tele- ja raadioettevõtte esimehe juhtival ametikohal olles vastutab ta riikliku propaganda levitamise eest avalik-õiguslikus meedias ning toetab jätkuvalt Lukašenka režiimi. See hõlmab meediakanalite kasutamist presidendi ametisoleku jätkamise toetamiseks, hoolimata 9. augustil 2020 toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimistest ning neile järgnenud rahumeelsete ja õiguspäraste meeleavalduste korduvast vägivaldsest mahasurumisest.

Eismont tegi avalikke avaldusi, milles kritiseeris rahumeelseid meeleavaldajaid ning keeldus meeleavalduste kajastamisest meedias. Samuti vallandas ta oma juhtimise all oleva ettevõtte Belteleradio streikivad töötajad, vastutades seeläbi inimõiguste rikkumiste eest.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Positsioon(id): Grodno/Hrodna oblasti kuberner, endine tervishoiuminister

Sünniaeg: 30.11.1973

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Endise tervishoiuministri juhtival ametikohal olles vastutab ta tervishoiuteenuste kasutamise eest rahumeelsete meeleavaldajate represseerimiseks, lastes viia arstiabi vajavad meeleavaldajad kiirabisõidukites mitte haiglatesse, vaid isolatsiooniosakondadesse. Ta tegi arvukalt avalikke avaldusi, milles kritiseeris Valgevenes toimuvaid rahumeelseid meeleavaldusi, süüdistades ühel korral üht meeleavaldajat joobesolekus.

Praegu Grodno/Hrodna oblasti kuberneri juhtival ametikohal olles jätkab ta Lukašenka režiimi toetamist.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Positsioon(id): Valgevene rahvuskogu vabariikliku nõukogu esimees

Sünniaeg: 25.9.1960

Sünnikoht: Polotsk, Vitebski/Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: naine

Valgevene rahvuskogu vabariikliku nõukogu praeguse esimehe juhtival ametikohal olles on ta vastutav presidendi sisepoliitika-alaste otsuste toetamise eest. Samuti vastutab ta võltsitud tulemustega valimiste korraldamise eest, mis toimusid 9. augustil 2020. Ta tegi avalikke avaldusi, milles kaitses jõhkra vägivalla kasutamist julgeolekuaparaadi poolt rahumeelsete meeleavaldajate vastu.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Positsioon(id): teabeministri esimene asetäitja

Sünniaeg: 30.5.1972

Sünnikoht: Baranavichy, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Teabeministri esimese asetäitja juhtival ametikohal olles vastutab ta kodanikuühiskonna represseerimise eest ning eelkõige seoses teabeministeeriumi otsustega pärast 2020. aasta presidendivalimisi kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimiseks katkestada Valgevenes juurdepääs sõltumatutele veebisaitidele ja piirata internetiühendust.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Positsioon(id): teabeminister

Sünniaeg: 31.10.1972

Sünnikoht: Stolin, Bresti oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Teabeministri juhtival ametikohal olles vastutab ta kodanikuühiskonna represseerimise eest ning eelkõige seoses teabeministeeriumi otsustega pärast 2020. aasta presidendivalimisi kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimiseks katkestada Valgevenes juurdepääs sõltumatutele veebisaitidele ja piirata internetiühendust.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi peaprokurör

Sünniaeg: 21.4.1973

Sünnikoht: Glushkovichi, Gomeli/Homyeli oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Peaprokuröri juhtival ametikohal olles vastutab ta kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni jätkuva represseerimise eest ning eelkõige mitmete kriminaalmenetluste algatamisega rahumeelsete meeleavaldajate, opositsiooniliidrite ja ajakirjanike vastu 2020. aasta presidendivalimiste järel. Samuti tegi ta avalikke avaldusi, milles ähvardas „loata meelavalduste“ osalisi karistusega.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Positsioon(id): Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi ülema asetäitja

Sünniaeg: 8.1.1977

Sugu: mees

Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi ülema asetäitja juhtival ametikohal olles tee ta järelevalvet mitme ettevõtte üle. Tema juhtimisel tegutsev organ annab rahalist, materiaalset ja tehnilist, sotsiaalset, majapidamisega seotud ja meditsiinilist toetust riigiaparaadi ning vabariiklikele ametivõimudele. Ta on presidendiga tihedalt seotud ning jätkab Lukašenka režiimi toetamist.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Positsioon(id): siseministeeriumi sisevägede staabiülem ja ülema esimene asetäitja

Sünniaeg: 30.9.1968

Sugu: mees

Siseministeeriumi sisevägede staabiülema ja ülema esimese asetäitja juhtival ametikohal olles on ta vastutav talle allunud sisevägede poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eelkõige rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Positsioon(id): riigikontrollikomitee finantsuurimiste osakonna eriküsimuste

Sünniaeg: 8.6.1990

Sugu: mees

Riigikontrollikomitee finantsuurimiste osakonna eriküsimuste vaneminspektori juhtival ametikohal olles on ta vastutav riigiaparaadi poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt opositsiooniliidrite ja aktivistide vastu algatatud uurimiste eest.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Positsioon(id): siseministeeriumi riikliku julgeolekupolitsei õiguskaitse ja ennetuse peaosakonna ennetusosakonna juht

Sünniaeg: 1.1.1979

Sünnikoht: Minski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Siseministeeriumi riikliku julgeolekupolitsei õiguskaitse ja ennetuse peaosakonna ennetusosakonna juhi juhtival ametikohal olles vastutab ta 2020. aasta presidendivalimiste järel politseijõudude juhtimisel läbi viidud represseerimis- ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Positsioon(id): politseikolonel, siseministeeriumi peaosakonna juhi asetäitja ja õiguskaitseosakonna juht

Sünniaeg: 3.10.1974

Sugu: mees

Politseikoloneli ja siseministeeriumi peaosakonna juhi asetäitja ja õiguskaitseosakonna juhtival ametikohal olles vastutab ta 2020. aasta presidendivalimiste järel politseijõudude juhtimisel läbi viidud represseerimis- ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Positsioon(id): Minski piirkondliku täitevkomitee esimees

Sünniaeg: 2.7.1975

Sünnikoht: Novogrudok, Grodno/Hrodna oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Oma ametikohal Minski piirkondliku täitevkomitee esimehena vastutab ta kohalike ametivõimude, sealhulgas mitme komitee järelevalve eest. Seeläbi toetab ta Lukašenka režiimi.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Positsioon(id): Minski linna täitevkomitee Minski linna politseijaoskonna (siseministeeriumi peaosakond) massiürituste osakonna juhataja

Sünniaeg: 26.7.1977

Sugu: mees

Minski linna täitevkomitee Minski linna politseijaoskonna massiürituste osakonna juhatajana vastutab ta kohalike ametivõimude poolt 2020. aasta presidendivalmiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tema kohta on andmeid, et ta osales isiklikult rahumeelsete meeleavaldajate kinnipidamises.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Positsioon(id): riikliku julgeolekupolitsei juht Grodnos/Hrodnas

Sünniaeg: 5.3.1976

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Riikliku julgeolekupolitsei juhina Grodnos/Hrodnas on ta vastutav talle allunud kohalike politseijõudude poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tunnistajate sõnul oli ta järelevalvajana isiklikult kohal rahumeelsete meeleavaldajate ebaseaduslikul kinnipidamisel.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Positsioon(id): politseikolonel, Minski Sovetsky rajooni politseijaoskonna juht

Sünniaeg: 23.7.1979

Sugu: mees

Minski Sovetsky rajooni politseijaoskonna juhina on ta vastutav talle allunud kohalike politseijõudude poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tunnistajate sõnul oli ta järelevalvajana isiklikult kohal ja osales ebaseaduslikult kinnipeetud meeleavaldajate piinamisel.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Positsioon(id): politsei kolonelleitnant, rajooni politseijaoskonna juht Maladzetšnas (Molodechnos)

Sünniaeg: 31.10.1980

Sugu: mees

Rajooni politseijaoskonna juhina Maladzetšnas (Molodechno) on ta vastutav talle allunud kohalike politseijõudude poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tunnistajate sõnul oli ta järelevalvajana isiklikult kohal ebaseaduslikult kinnipeetud meeleavaldajate peksmisel. Samuti tegi ta meedias meeleavaldajate kohta arvukalt halvustavaid avaldusi.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Positsioon(id): Minski Sovetsky rajooni politseijaoskonna juhi asetäitja, riikliku julgeolekupolitsei juht

Sünniaeg: 27.1.1971

Sugu: mees

Minski Sovetsky rajooni politseijaoskonna juhi asetäitjana ja riikliku julgeolekupolitsei juhina on ta vastutav talle allunud kohalike politseijõudude poolt 2020. aasta presidendivalimiste järel läbi viidud repressioonide ja hirmutamiskampaania, eeskätt rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest, aga ka ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest.

Tunnistajate sõnul oli ta järelevalvajana isiklikult kohal rahumeelsete meeleavaldajate kinnipidamisel ja peksmisel.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Positsioon(id): Minski Moskovski rajoonikohtu esimees

Sünniaeg: 16.5.1988

Sugu: mees

Minski Moskovski rajoonikohtu esimehena on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsiooniliidrite, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi ja tugineti valetunnistajate ütlustele.

Tal oli suur roll meeleavaldajate, ajakirjanike ja opositsiooniliidrite trahvimisel ja kinnipidamisel pärast 2020. aasta presidendivalimisi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Positsioon(id): Sovetsky rajoonikohtu kohtunik Gomelis/Homyelis

Sugu: mees

Sovetsky rajoonikohtu kohtunikuna Gomelis/Homyelis on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsiooniliidrite, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Positsioon(id): Leninsky rajoonikohtu kohtunik Mogilevis/Magiljovis/Mahilious

Sugu: naine

Leninsky rajoonikohtu kohtunikuna Mogilevis/Magiljovis/Mahilious on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsiooniliidrite, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest, eelkõige opositsiooni aktivisti presidendikandidaadi Svetlana Tsihhanovskaja (Svetlana Tsikhanouskaya) abikaasa Sergei Tihhanovski (Siarhei Tsikhanousky) süüdimõistmise eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Positsioon(id): Minski keskrajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 27.2.1974

Sugu: naine

Minski keskrajoonikohtu kohtunikuna on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest, eelkõige koordineerimisnõukogu liikme ja meeleavalduskomitee juhi Sergei Dylevsky (Sjargei Dõlevski) süüdimõistmise eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Positsioon(id): Minski Oktyabrsky rajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 9.4.1990

Sugu: naine

Minski Oktyabrsky rajoonikohtu kohtunikuna on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Positsioon(id): Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 2.12.1979

Sugu: naine

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunikuna on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest, eelkõige koordineerimisnõukogu liikme Mariya Kalesnikava (Marõja Kalesnikava) süüdimõistmise eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Positsioon(id): Minski Sovetsky rajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 11.9.1965

Sugu: naine

Minski Sovetsky rajoonikohtu kohtunikuna on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Positsioon(id): Minski keskrajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 14.1.1984

Sugu: naine

Minski keskrajoonikohtu kohtunikuna on ta vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest, eelkõige opositsiooni presidendikandidaadi Viktar Babarika süüdimõistmise eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Positsioon(id): Minski Zavodsky rajoonikohtu kohtunik

Sünniaeg: 26.11.1974

Sugu: naine

Minski Zavodsky rajoonikohtu kohtunikuna on vastutav mitmete poliitilistel põhjustel ajakirjanike, opositsioonijuhtide, aktivistide ja meeleavaldajate suhtes tehtud otsuste eest. On antud teada, et tema järelevalve all toimunud kohtuistungite käigus rikuti süüdistatavate kaitseõigusi.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisele kaasaaitamise eest.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Positsioon(id): ettevõtja, Amkodor Holdingu omanik

Sünniaeg: 12.1.1959

Sünnikoht: Bolshoe Babino, Orša rajoon, Vitebski/Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL (praegune Valgevene)

Sugu: mees

Ta on üks peamisi Valgevenes tegutsevaid ettevõtjaid, kellel on ärihuvid ehitus-, masinaehitus-, põllumajandus- ja muudes sektorites.

On teadaandeid selle kohta, et ta on üks Lukašenka presidentuuri ajal erastamisest enim kasu saanud isikuid. Ta on ka Lukašenka-meelse avaliku ühenduse Belaya Rus presiidiumi ja Valgevene Vabariigi ettevõtluse arendamise nõukogu liige.

Seeläbi saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

2020. aasta juulis väljendas ta avalikult hukkamõistu opositsiooni meeleavaldustele Valgevenes, panustades seega kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisse.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Positsioon(id): ettevõtja, Bremino Groupi kaasomanik

Sünniaeg: 4.5.1963

Sünnikoht: end. Ukraina NSV, (praegune Ukraina)

Sugu: mees

Ta on üks juhtivaid Valgevenes tegutsevaid ettevõtjaid, kellel on ärihuvid nafta-, söetransiidi-, pangandus- ja muudes sektorites.

Ta on kaasomanik ettevõttes Bremino Group, mis on saanud Valgevene ametivõimudelt maksusoodustusi ja muud liiki toetusi.

Seeläbi saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

17.12.2020

B.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Aadress: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Valgevene

Veebisait:https://bte.by/

E-post:mail@bte.by

Beltechexport on eraõiguslik üksus, mis ekspordib Valgevene riigi omandis olevate ettevõtete poolt toodetud relvi ja sõjalist varustust Aafrika, Lõuna-Ameerika, Aasia ja Lähis-Ida riikidesse. Beltechexport on lähedalt seotud Valgevene kaitseministeeriumiga.

Beltechexport saab kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda, tuues kasu presidendi administratsioonile.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Aadress: P. Mstislavtsa 9 (1. korrus), Minsk, Valgevene

Registreerimisnumber: Dana Astra - 191295361

Veebisait:https://dana-holdings.com;https://dana-holdings.com/

E-post:PR@bir.by

Tel: +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings / Dana Astra on üks juhtivaid kinnisvaraarendus- ja ehitusettevõtteid Valgevenes. Ettevõtte sai suurte asulakomplekside ja ärikeskuste arendamiseks krunte.

Dana Holdings / Dana Astra omanikud on lähedalt seotud president Lukašenkaga. Presidendi minia Liliya Lukašenka oli ettevõttes kõrgel ametikohal.

Seeläbi saab Dana Holdings / Dana Astra kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

17.12.2020

3.

GHU – Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi juhtiv majandusosakond (Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate)

Главное хозяйственное управление

Aadress: Miasnikova str. 37, Minsk, Valgevene

Veebisait:http://ghu.by

E-post:ghu@ghu.by

Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi juhtiv majandusosakond (GHU) on Valgevene suurim mitteresidentidele suunatud kinnisvaraturu korraldaja ja mitmete ettevõtete järelevalve eest vastutav asutus.

President Lukašenka palus Viktor Sheimanil, kes Valgevene presidendi varahaldusdirektoraadi ülemana GHUd vahetult kontrollib, teha järelevalvet 2020. aasta presidendivalimiste turvalisuse üle.

Seeläbi saab GHU kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО „Синезис“

Aadress: Platonova 20B, 220005 Minsk, Valgevene; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Venemaa

Registreerimisnumber (УНН/ИНН): 190950894 (Valgevene); 7704734000/770301001 (Venemaa)

Veebisait:https://synesis.partners;https://synesis-group.com/

Tel: +375 17 240-36-50

E-post:s@synesis.by

LLC Synesis on andnud Valgevene ametivõimude käsutusse seireplatvormid, mille kaudu saab teha otsinguid ja analüüse videomaterjalist ning kasutada näotuvastustarkvara; seeläbi vastutab ettevõte kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Valgevene riigiaparaadi poolt.

Synesise töötajatel on keelatud suhelda Valgevene keeles, toetades seega Lukašenka režiimi keele alusel diskrimineerimise poliitikat.

Synesise loodud süsteemide kasutajate hulgas on Valgevene riiklik julgeolekukomitee (KGB) ja siseministeerium. Seeläbi saab ettevõte kasu seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

Synesise tegevjuht Alexander Shatrov kritiseeris avalikult Lukašenka režiimi vastaseid ja seadis demokraatia puudumise Valgevenes kahtluse alla.

17.12.2020

5.

Elektromehaanikatehas AGAT OJSC (AGAT Electromechanical Plant OJSC)

Агат-электромеханический завод

Aadress: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Valgevene

Tel:

+375 17 272-01-32

E-post: +375 17 570-41-45

marketing@agat-emz.by

Veebisait:https://agat-emz.by/

Elektromehaanikatehas AGAT OJSC on osa Valgevene riiklikust sõjatööstuskomiteest (Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (teise nimega SAMI või State Military Industrial Committee), mis vastutab riigi sõjalis-tehnilise poliitika elluviimise eest ja allub Valgevene ministrite nõukogule ja presidendile. Seeläbi saab elektromehaanikatehas AGAT OJSC kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

Ettevõte toodab massirahutuste ohjamiseks ette nähtud süsteemi „Rubezh“. Seda kasutati 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimise eel aset leidnud rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks, mistõttu on ettevõte vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Veebisait: 140zavod.org

140 Repair Plant on osa Valgevene riiklikust sõjatööstuskomiteest (Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (teise nimega SAMI või State Military Industrial Committee), mis vastutab riigi sõjalis-tehnilise poliitika elluviimise eest ja allub Valgevene ministrite nõukogule ja presidendile. Seeläbi saab elektromehaanikatehas 140 Repair Plant kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

Ettevõte toodab transpordisõidukeid ja relvastatud sõidukeid, mida kasutati 9. augustil 2020 toimunud presidendivalimise eel aset leidnud rahumeelsete meeleavalduste mahasurumiseks, mistõttu on ettevõte vastutav kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

17.12.2020

7.

MZKT (teise nimega VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Veebisait: www.mzkt.by

MZKT (teise nimega VOLAT) on osa Valgevene riiklikust sõjatööstuskomiteest (Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (teise nimega SAMI või State Military Industrial Committee), mis vastutab riigi sõjalis-tehnilise poliitika elluviimise eest ja allub Valgevene ministrite nõukogule ja presidendile. Seeläbi saab MZKT (teise nimega VOLAT) kasu oma seotusest Lukašenka režiimiga ja toetab seda.

2020. aasta Valgevene presidendivalimiste eel toimunud president Lukašenka tehasekülastuse tõttu meelt avaldanud ja streikinud MZKT töötajad vallandati, mistõttu on ettevõte vastutav inimõiguste rikkumise eest.

17.12.2020