23.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/279,

22. veebruar 2021,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 (mis käsitleb mahepõllumajandusliku tootmise jälgitavuse ja nõuetele vastavuse tagamise kontrolle ja muid meetmeid ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, (1) eriti selle artikli 28 lõike 3 punkti a, artikli 29 lõike 8 punkti a, artikli 30 lõiget 8, artikli 32 lõiget 5, artikli 36 lõiget 4, artikli 38 lõiget 9, artikli 41 lõiget 5 ja artikli 43 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2018/848 III peatükis on sätestatud üldised tootmisnõuded ettevõtjatele, sealhulgas ettevaatusmeetmed lubamatute toodete ja ainete esinemise vältimiseks ning meetmed, mida tuleb võtta lubamatute toodete või ainete esinemise korral. Selleks et tagada kõnealuse määruse rakendamiseks ühtlustatud tingimused, tuleks sätestada mõned täiendavad eeskirjad.

(2)

Võttes arvesse, kui olulised on ettevaatusmeetmed, mida ettevõtjad peavad võtma, et vältida määruse (EL) 2018/848 artiklis 28 osutatud lubamatute toodete ja ainete esinemist, on asjakohane kehtestada menetlusetapid, mida tuleb järgida, ja asjakohased dokumendid, mis tuleb esitada, kui ettevõtjad kahtlustavad lubamatute toodete või ainete esinemise tõttu, et toode, mida kavatsetakse kasutada või turustada mahepõllumajandusliku või üleminekuaja tootena, ei vasta määrusele (EL) 2018/848.

(3)

Selleks et tagada kogu liidus ühtne lähenemisviis seoses määruse (EL) 2018/848 artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud ametliku uurimisega juhul, kui mahepõllumajanduslikes või üleminekuaja toodetes esineb lubamatuid tooteid või aineid, tuleks kehtestada täiendavad nõuded, mis hõlmavad ametliku uurimise käigus kindlaksmääratavaid elemente, ametliku uurimise oodatavaid tulemusi ja minimaalseid aruandluskohustusi.

(4)

Määruse (EL) 2018/848 IV peatükis on sätestatud konkreetsed sätted mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete märgistamise kohta. Selleks et tagada kõnealuse määruse rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks sätestada mõned täiendavad nõuded teatavate tähiste koha ja välimuse kohta märgistusel.

(5)

Määruse (EL) 2018/848 V peatükis on sätestatud ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade sertifitseerimise nõuded. Selleks et tagada ühtlustatud tingimused kõnealuse määruse rakendamiseks, tuleks sätestada mõned ettevõtjate rühma sertifitseerimise täiendavad nõuded.

(6)

Sisekontrollisüsteemi tõhususe ja taskukohaste tegevuskulude huvides on asjakohane ette näha ettevõtjate rühma maksimaalne suurus. Selle piirangu kehtestamisega eeldatakse, et sisekontrollisüsteem suudab sisekontrolli ja vajaliku koolituse abil tagada, et kõik rühma liikmed täidavad määruse (EL) 2018/848 nõudeid. Lisaks sellele võib rühma sertifitseeriv pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan mõistlikku arvu liikmeid uuesti kontrollida. Suuruse piirang annab lisatagatised liikmete ajakohastatud nimekirja ning kiire ja korrapärase teabevahetuse kohta kontrolliasutuste või kontrollorganitega ning tagab asjakohaste meetmete rakendamise. Maksimaalse suuruse puhul tuleks siiski arvesse võtta, et ettevõtjate rühm peaks suutma luua piisavalt vahendeid tõhusa sisekontrollisüsteemi loomiseks, tuginedes kvalifitseeritud personalile.

(7)

Selleks et tõendada nõuetele vastavust ning võimaldada teabevahetust ja teadmiste jagamist, tuleks kehtestada loetelu dokumentidest ja andmetest, mida ettevõtjate rühm peab sisekontrollisüsteemi jaoks säilitama.

(8)

Sisekontrollisüsteem peaks olema ettevõtjate rühma sertifitseerimise aluseks. Seepärast tuleks sisekontrollisüsteemi juhtidelt nõuda, et nad teavitaksid sertifikaati andvat pädevat asutust või asjakohasel juhul kontrolliasutust või kontrollorganit kõige olulisematest küsimustest, nagu rikkumiste kahtlused, liikmete tegevuse peatamine või lõpetamine ning mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodetena turule viimise keeld.

(9)

Määruse (EL) 2018/848 VI peatükis on sätestatud ametlike kontrollide ja muude ametlike toimingute eeskirjad. Selleks et tagada kõnealuse määruse rakendamiseks ühtlustatud tingimused, tuleks sätestada mõned täiendavad eeskirjad.

(10)

Selleks et tagada liikmesriikide praeguste riiklike kontrollisüsteemide järjepidevus, tuleks kehtestada eeskirjad ametlike kontrollide ja proovide võtmise miinimumprotsentide kohta.

(11)

Selleks et kõrvaldada olulised erinevused selles, kuidas liikmesriikides riiklikke meetmekatalooge praegu kohaldatakse, tuleks kehtestada ühine meetmekataloogi vorm ning sätestada täiendavad suunised rikkumiste liigitamiseks ja asjakohased meetmed.

(12)

Teavet rikkumise kahtluse või tuvastatud rikkumise kohta, mis mõjutab mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust, tuleks jagada liikmesriikide ja komisjoni vahel otse ja võimalikult tõhusalt, eelkõige selleks, et võimaldada kõigil asjaomastel pädevatel asutustel teha ametlikke uurimisi ja kohaldada vajalikke meetmeid, nagu on nõutud määruse (EL) 2018/848 artikli 29 lõigetes 1 ja 2, artikli 41 lõigetes 1, 2 ja 3 ning artiklis 42. Lisaks on asjakohane täpsustada kõnealuse teabe jagamise üksikasjad ja menetlused, sealhulgas mahepõllumajanduse teabesüsteemi funktsioonid. Sellega seoses tuleks käesolevas määruses selgitada ka seda, et kui kontrolliasutusel või kontrollorganil on kahtlus rikkumise kohta või ta on tuvastanud rikkumise, mis mõjutab mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust, tuleks selline teave viivitamata edastada nende pädevatele asutustele. Lisaks tuleks käesolevas määruses täpsustada, millist teavet peaksid kontrolliasutused ja kontrollorganid jagama teiste kontrolliasutuste ja kontrollorganitega ning nende pädevate asutustega, ning sätestada pädevate asutuste kohustus võtta asjakohaseid meetmeid ja kehtestada dokumenteeritud menetlused, et võimaldada sellist teabevahetust oma territooriumil.

(13)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (2) ning komisjoni määruste (EÜ) nr 889/2008 (3) ja (EÜ) nr 1235/2008 (4) kohaselt tegutsevate kolmandate riikide ettevõtjate rühmade liikmete arv võib olla oluliselt suurem kui käesolevas määruses sätestatud maksimumsuurus. Sellele uuele nõudele vastavate uute ettevõtjate rühmade loomine võib tähendada konkreetseid kohandusi vastava juriidilise isiku asutamisel, sisekontrollisüsteemi loomisel ja kontrolliasutuse või kontrollorgani poolt sertifitseerimiseks vajalike elementide kehtestamisel. Seega tuleks kõnealuste ettevõtjate rühmade jaoks ette näha maksimaalselt kolmeaastane üleminekuperiood alates 1. jaanuarist 2022, et võimaldada neil teha uue maksimumsuuruse järgimiseks vajalikke kohandusi.

(14)

Riikliku meetmekataloogiga seotud nõue võib tähendada, et muudetakse juba olemasolevaid riiklikke meetmekatalooge, mis on liikmesriikides seni välja töötatud kooskõlas määrustega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008. Seega tuleks kõigile liikmesriikidele ette näha kuni üheaastane üleminekuperiood alates 1. jaanuarist 2022 seoses kõnealuste juba kasutusel olevate riiklike meetmekataloogidega, et võimaldada liikmesriikidel teha vajalikke parandusi või asendada oma riiklikud meetmekataloogid, et need vastaksid uutele nõuetele.

(15)

Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada alates määruse (EL) 2018/848 kohaldamise kuupäevast.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtja järgitavad menetlusetapid lubamatute toodete või ainete esinemisest tingitud rikkumise kahtluse korral

1.   Selleks et kontrollida, kas kahtlus on põhjendatud vastavalt määruse (EL) 2018/848 artikli 28 lõike 2 punktile b, võtab ettevõtja arvesse järgmisi elemente:

a)

kui rikkumise kahtlus on seotud sissetuleva mahepõllumajandusliku või üleminekuaja tootega, kontrollib ettevõtja, kas:

i)

mahepõllumajandusliku või üleminekuaja toote märgistusel olev teave ja saatedokumentidel olev teave kattuvad;

ii)

tarnija esitatud sertifikaadil olev teave on seotud tegelikult ostetud tootega;

b)

kui on kahtlus, et lubamatute toodete või ainete esinemise põhjus on ettevõtja kontrolli all, uurib ettevõtja kõiki lubamatute toodete või ainete esinemise võimalikke põhjuseid.

2.   Kui ettevõtja teavitab pädevat asutust või asjakohasel juhul kontrolliasutust või kontrollorganit kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 28 lõike 2 punktiga d põhjendatud kahtlusest või kui kahtlust ei ole võimalik kõrvaldada, esitab ettevõtja vähemalt järgmised elemendid, kui see on asjakohane ja need on olemas:

a)

tarnijat käsitlev teave ja dokumendid (tarneteatis, arve, tarnija sertifikaat, mahepõllumajanduslike toodete kontrollsertifikaat);

b)

toote jälgitavus koos partii tähise, laovarude koguse ja müüdud toote kogusega;

c)

akrediteeritud laborilt saadud tulemused, kui asjakohane ja kui need on olemas;

d)

proovivõtuleht, millel on esitatud proovi võtmise aeg, koht ja meetod;

e)

igasugune teave varasemate kahtluste kohta seoses konkreetse lubamatu toote või ainega;

f)

kõik muud asjakohased dokumendid juhtumi selgitamiseks.

Artikkel 2

Ametliku uurimise metoodika

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2018/848 artikli 38 lõike 2 kohaldamist, määravad pädevad asutused või asjakohasel juhul kontrollorganid või kontrolliasutused kõnealuse määruse artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud ametliku uurimise käigus kindlaks vähemalt järgmise:

a)

asjaomaste mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete nimetus, partii tähis, omanik ja füüsiline asukoht;

b)

kas asjaomaseid tooteid turustatakse endiselt mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodetena või kasutatakse neid mahepõllumajanduslikus tootmises;

c)

olemasolevate lubamatute toodete või ainete liik, nimetus, kogus ja muu asjakohane teave;

d)

millises tootmis-, ettevalmistus-, ladustamis- või turustusetapis ning kus täpselt on tuvastatud lubamatute toodete või ainete esinemine, eelkõige taimekasvatuse puhul, ning teave, kas proov võeti enne või pärast saagikoristust;

e)

kas mõju avaldub teistele tarneahelas tegutsevatele ettevõtjatele;

f)

asjaomaste mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete ja ettevõtjate varasemate ametlike uurimiste tulemused.

2.   Ametlikul uurimisel kasutatakse asjakohaseid meetodeid ja võtteid, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 14 ja artikli 137 lõikes 3 osutatud meetodeid ja võtteid (5).

3.   Ametlik uurimine hõlmab vähemalt järgmist:

a)

mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete terviklus;

b)

lubamatute toodete või ainete päritolu ja esinemise põhjus;

c)

määruse (EL) 2018/848 artikli 29 lõike 2 punktides a, b ja c sätestatud elemendid.

4.   Pädevad asutused või asjakohasel juhul kontrolliasutused või kontrollorganid koostavad iga ametliku uurimise kohta lõpparuande. Lõpparuanne sisaldab järgmist:

a)

andmed käesoleva artikli kohaselt nõutavate konkreetsete elementide kohta;

b)

andmed asjaomase ametliku uurimisega seotud teabe kohta, mida on vahetatud pädeva asutuse, muude kontrolliasutuste ja kontrollorganite ning komisjoniga.

Artikkel 3

Teatavate tähiste kasutamise tingimused

1.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 30 lõikes 3 osutatud üleminekuaja taimsete saaduste puhul sätestatud tähis esitatakse:

a)

värvi, suuruse ja kirjatüübiga, mis ei ole silmatorkavam kui toote müüginimetus, samal ajal kui kogu tähis peab olema sama suuruste tähtedega;

b)

samal väljal nagu määruse (EL) 2018/848 artikli 32 lõike 1 punktis a osutatud kontrolliasutuse või kontrollorgani koodnumber.

2.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 32 lõike 1 punktis a osutatud kontrolliasutuse või kontrollorgani koodnumber esitatakse märgistusel Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga samal väljal.

3.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 32 lõikes 2 osutatud märge toote koostisosadeks olevate põllumajanduslike toorainete tootmiskoha kohta asub vahetult käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud koodnumbri all.

Artikkel 4

Ettevõtjate rühma koosseis ja suurus

Ettevõtjate rühma liige registreerib end asjaomase toote puhul, samuti juhul, kui ettevõtja tegeleb eri tegevustega seoses selle tootega, ainult ühte ettevõtjate rühma.

Ettevõtjate rühma maksimaalne suurus on 2 000 liiget.

Artikkel 5

Ettevõtjate rühma dokumendid ja andmed

Ettevõtjate rühm säilitab sisekontrollisüsteemi jaoks järgmised dokumendid ja andmed:

a)

ettevõtjate rühma liikmete nimekiri, mis põhineb iga liikme registreerimisel ja sisaldab ettevõtjate rühma iga liikme kohta järgmisi elemente:

i)

nimi ja tuvastusandmed (koodnumber);

ii)

kontaktandmed;

iii)

registreerimise kuupäev;

iv)

liikme majandatava maa kogupindala ning andmed selle kohta, kas see on mahepõllumajandusliku, üleminekuaja või mittemahepõllumajandusliku tootmisüksuse osa;

v)

teave iga tootmisüksuse ja/või tegevuse kohta: suurus, asukoht, sealhulgas kaart selle olemasolul, toode, üleminekuaja alguskuupäev ja saagikuse hinnangud;

vi)

viimase sisekontrolli kuupäev koos sisekontrollisüsteemi inspektori nimega;

vii)

viimase ametliku kontrolli kuupäev, mille on teinud pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan, koos inspektori nimega;

viii)

nimekirja kuupäev ja versioon;

b)

liikme ja ettevõtjate rühma kui juriidilise isiku vahel sõlmitud liikmelepingud, mis sisaldavad liikme õigusi ja kohustusi;

c)

sisekontrollisüsteemi inspektori ja ettevõtjate rühma inspekteeritud liikme allkirjastatud sisekontrolliaruanded, mis sisaldavad vähemalt järgmisi elemente:

i)

liikme nimi ja tootmisüksuse või -ruumide asukoht, sealhulgas ostu- ja kogumiskeskused, kus toimub määruse (EL) 2018/848 artikli 36 lõike 1 punktis a viidatud kontrollitav tegevus;

ii)

sisekontrolli kuupäev ning algus- ja lõppkellaaeg;

iii)

kontrolli leiud;

iv)

auditi ulatus/perimeeter;

v)

aruande väljaandmise kuupäev;

vi)

sisekontrolli inspektori nimi;

d)

sisekontrollisüsteemi inspektorite koolituskava ja -andmed, mis sisaldavad järgmist:

i)

koolituse kuupäevad;

ii)

koolituse sisu;

iii)

koolitaja nimi;

iv)

koolitatava allkiri;

v)

vajaduse korral omandatud teadmiste hindamine;

e)

ettevõtjate rühma liikmete koolitusandmed;

f)

sisekontrollisüsteemi juhi poolt rikkumise korral võetud meetmete andmed, mis hõlmavad järgmist:

i)

liikmed, kelle suhtes kohaldatakse rikkumise korral meetmeid, sealhulgas need liikmed, kelle tegevus on peatatud, lõpetatud või kes peavad kinni pidama uuest üleminekuperioodist;

ii)

tuvastatud rikkumise dokumendid;

iii)

meetmete järelmeetmete dokumenteerimine;

g)

jälgitavuse andmed (sealhulgas teave koguste kohta) järgmiste tegevuste kohta, kui see on asjakohane:

i)

põllumajandusettevõtete sisendite, sealhulgas taimse paljundusmaterjali ostmine ja turustamine rühma poolt;

ii)

tootmine, sealhulgas saagikoristus;

iii)

ladustamine;

iv)

ettevalmistamine;

v)

toodete tarnimine igalt liikmelt ühisesse turustussüsteemi;

vi)

toodete turule viimine ettevõtjate rühma poolt;

h)

ettevõtjate rühma ja alltöövõtjate vahelised kirjalikud kokkulepped ja lepingud, sealhulgas teave alltöövõtutegevuse laadi kohta;

i)

sisekontrollisüsteemi juhi määramine;

j)

sisekontrollisüsteemi inspektorite määramine ning sisekontrollisüsteemi inspektorite nimekiri.

Sisekontrollisüsteemi juht ajakohastab esimese lõigu punktis a osutatud liikmete nimekirja pärast mis tahes muudatusi punkti a alapunktides i–viii loetletud elementides ning märgitakse, kas mõne liikme tegevus on peatatud või lõpetatud meetmete tõttu, mida võetakse sisekontrollist või ametlikest kontrollidest tuleneva rikkumise korral.

Artikkel 6

Sisekontrollisüsteemi juhi teated

Sisekontrollisüsteemi juht teavitab pädevat asutust või asjakohasel juhul kontrolliasutust või kontrollorganit viivitamata järgmisest teabest:

a)

mis tahes olulise ja kriitilise rikkumise kahtlus;

b)

rühma liikme, tootmisüksuse või tootmisruumide, sealhulgas ostu- ja kogumiskeskuste tegevuse peatamine või lõpetamine;

c)

toote mahepõllumajandusliku või üleminekuaja tootena turuleviimise keeld, sealhulgas asjaomase liikme või asjaomaste liikmete nimi, asjaomased kogused ja partii tähis.

Artikkel 7

Kontrollide ja proovide võtmise miinimumprotsendid

Määruse (EL) 2018/848 artikli 38 lõikes 4 osutatud ametlike kontrollide suhtes, mida teeb iga pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan vastavalt rikkumise riskile, kohaldatakse järgmisi miinimumprotsente käsitlevaid nõudeid:

a)

vähemalt 10 % kõigist ettevõtjate või ettevõtjate rühmade ametlikest kontrollidest tehakse igal aastal ette teatamata;

b)

vähemalt 10 % lisaks määruse (EL) 2018/848 artikli 38 lõikes 3 osutatud kontrollidele tehtavatest täiendavatest kontrollidest tehakse igal aastal ette teatamata;

c)

vähemalt 5 % ettevõtjatest, välja arvatud ettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse erandit vastavalt määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikele 2 ja artikli 35 lõikele 8, võetakse vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 14 punktile h igal aastal proove;

d)

vähemalt 2 % iga ettevõtjate rühma liikmetest võetakse vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 14 punktile h igal aastal proove;

e)

vähemalt 5 % ettevõtjatest, kes on ettevõtjate rühma liikmed, kuid mitte vähem kui 10 liiget kontrollitakse igal aastal uuesti. Kui ettevõtjate rühma kuulub kuni 10 liiget, kontrollitakse kõiki liikmeid seoses määruse (EL) 2018/848 artikli 38 lõikes 3 osutatud nõuete täitmise kontrollimisega.

Artikkel 8

Tuvastatud rikkumise korral võetavad meetmed

Pädevad asutused võivad määruse (EL) 2018/848 artikli 41 lõikes 4 osutatud riikliku meetmekataloogi koostamiseks kasutada käesoleva määruse I lisas sätestatud ühtset korda.

Kõnealune riiklik meetmekataloog hõlmab vähemalt järgmist:

a)

loetelu rikkumistest koos viitega määruse (EL) 2018/848 või selle määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti või rakendusakti konkreetsetele nõuetele;

b)

rikkumiste liigitamine kolme kategooriasse: väikesed, suured ja kriitilised, võttes arvesse vähemalt järgmisi kriteeriume:

i)

määruse (EL) 2018/848 artikli 28 lõikes 1 osutatud ettevaatusmeetmete kohaldamine ja määruse (EL) 2017/625 artikli 9 lõike 1 punktis d osutatud enesekontrollid;

ii)

mõju toodete mahepõllumajandusliku või üleminekuaja staatuse terviklusele;

iii)

jälgitavussüsteemi võime leida mõjutatud toode (tooted) tarneahelas;

iv)

vastus pädeva asutuse või asjakohasel juhul kontrolliasutuse või kontrollorgani varasematele taotlustele;

c)

meetmed, mis vastavad rikkumiste eri kategooriatele.

Artikkel 9

Teabevahetus

1.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 43 lõike 1 kohaldamisel kasutavad pädevad asutused teabevahetuseks komisjoni ja teiste liikmesriikidega mahepõllumajanduse infosüsteemi (OFIS) ja käesoleva määruse II lisas sätestatud vorme vastavalt järgmistele nõuetele:

a)

liikmesriik (teavitav liikmesriik) teavitab komisjoni ja asjaomast liikmesriiki või asjaomaseid liikmesriike (teavitatud liikmesriik või liikmesriigid) vähemalt järgmistes olukordades:

i)

kui kahtlustatav või tuvastatud rikkumine mõjutab teisest liikmesriigist pärit mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust;

ii)

kui kahtlustatav või tuvastatud rikkumine mõjutab määruse (EL) 2018/848 artikli 45 lõike 1 või artikli 57 kohaselt kolmandast riigist imporditud mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust;

iii)

kui kahtlustatav või tuvastatud rikkumine mõjutab teavitavast liikmesriigist pärit mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust, kuna sellel võib olla mõju ühele või mitmele teavitatud liikmesriigile (hoiatusteade);

b)

punkti a alapunktides i ja ii osutatud olukordades vastab teavitatud liikmesriik või vastavad teavitatud liikmesriigid 30 kalendripäeva jooksul alates teate kättesaamise kuupäevast ning teavitab/teavitavad võetud meetmetest, sealhulgas ametliku uurimise tulemustest, ja esitab/esitavad mis tahes muu teabe, mis on kättesaadav ja/või mida teavitav liikmesriik nõuab;

c)

teavitav liikmesriik võib nõuda teavitatud liikmesriigilt või liikmesriikidelt mis tahes vajalikku lisateavet;

d)

teavitav liikmesriik teeb esimesel võimalusel OFISesse vajalikud kanded ja ajakohastused, sealhulgas ajakohastab oma ametlike uurimiste tulemusi.

e)

punkti a alapunktis ii osutatud olukorras ja juhul, kui liikmesriik teavitab komisjoni, teavitab komisjon kolmanda riigi pädevat asutust või asjakohasel juhul kontrolliasutust või kontrollorganit.

2.   Lisaks määruse (EL) 2017/625 artikli 32 punktis b osutatud teavitamiskohustusele teavitab kontrolliasutus või kontrollorgan viivitamata pädevat asutust, kes on talle andnud või delegeerinud teatavad ametliku kontrolliga seotud ülesanded või teatavad muude ametlike toimingutega seotud ülesanded kooskõlas kõnealuse määruse artikli 4 lõikega 3, artikli 28 lõikega 1 või artikliga 31, kõigist kahtlustatavatest või tuvastatud rikkumistest, mis mõjutavad mahepõllumajanduslike või üleminekuaja toodete terviklust. Samuti esitab ta igasuguse muu teabe, mida asjaomane pädev asutus nõuab.

3.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 43 lõike 3 kohaldamisel, kui ettevõtjaid või ettevõtjate rühmi ja/või nende alltöövõtjaid kontrollivad erinevad kontrolliasutused või kontrollorganid, vahetavad need kontrolliasutused ja kontrollorganid asjakohast teavet nende kontrolli all oleva tegevuse kohta.

4.   Määruse (EL) 2018/848 artikli 43 lõike 3 kohaldamisel teavitavad asjaomased ettevõtjad ja/või asjaomane kontrolliasutus või kontrollorgan viivitamata pädevat asutust, kui ettevõtjad või ettevõtjate rühmad ja/või nende alltöövõtjad muudavad oma kontrolliasutust või kontrollorganit.

Uus kontrolliasutus või kontrollorgan taotleb eelmiselt kontrolliasutuselt või kontrollorganilt asjaomase ettevõtja või ettevõtjate rühma kontrollitoimikut. Eelmine kontrolliasutus või kontrollorgan annab uuele kontrolliasutusele või kontrollorganile viivitamata üle asjaomase ettevõtja või ettevõtjate rühma kontrollitoimiku, sealhulgas määruse (EL) 2018/848 artikli 38 lõikes 6 osutatud kirjalikud protokollid, sertifitseerimise seisu, rikkumiste loetelu ja eelmise kontrolliasutuse või kontrollorgani võetud vastavad meetmed.

Uus kontrolliasutus või kontrollorgan teeb kindlaks, kas ettevõtja on juba käsitlenud või käsitleb eelmise kontrolliasutuse või kontrollorgani protokollides märgitud rikkumisi.

5.   Kui ettevõtjate või ettevõtjate rühmade suhtes kohaldatakse jälgitavuse ja massibilansi kontrolli, vahetavad kontrolliasutused ja kontrollorganid määruse (EL) 2018/848 artikli 43 lõike 3 kohaldamisel asjakohast teavet, mis võimaldab need kontrollid lõpule viia.

6.   Pädevad asutused võtavad asjakohaseid meetmeid ja kehtestavad dokumenteeritud korra, et võimaldada teabevahetust enda ja nende kontrolliasutuste ja/või kontrollorganite vahel, kellele nad on andnud või delegeerinud teatavad ametliku kontrolliga seotud ülesanded või teatavad muude ametlike toimingutega seotud ülesanded, samuti kõnealuste kontrolliasutuste ja/või kontrollorganite vahel.

Artikkel 10

Üleminekusätted

1.   Kolmandate riikide ettevõtjate rühmad, kes vastavad määruste (EÜ) nr 834/2007, (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 nõuetele enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning kelle puhul on vaja teha olulisi halduslikke, õiguslikke ja struktuurilisi muudatusi seoses käesoleva määruse artikli 4 teises lõigus sätestatud ettevõtjate rühma maksimaalse suurusega, peavad seda sätet täitma hiljemalt alates 1. jaanuarist 2025.

2.   Artikli 8 kohaselt välja töötatud riiklikku meetmekataloogi kohaldatakse hiljemalt alates 1. jaanuarist 2023.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 150, 14.6.2018, lk 1.

(2)  Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

(3)  Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1).

(4)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).


I LISA

Artiklis 8 osutatud riikliku meetmekataloogi väljatöötamise ja kohaldamise ühtne kord

1.   

Pädevad asutused võivad artiklis 8 esitatud liigitamiskriteeriumide alusel liigitada nõuete rikkumised väikesteks, suurteks või kriitilisteks, kui esineb üks või mitu järgmist olukorda:

a)

rikkumine on väike, kui:

i)

ettevaatusmeetmed on proportsionaalsed ja asjakohased ning ettevõtja kehtestatud kontrollid on tõhusad;

ii)

rikkumine ei mõjuta mahepõllumajandusliku või üleminekuaja toote terviklust;

iii)

jälgitavussüsteem võimaldab teha kindaks mõjutatud toote(d) tarneahelas ning on võimalik keelata viia turule tooteid viitega mahepõllumajanduslikule tootmisele;

b)

rikkumine on suur, kui:

i)

ettevaatusmeetmed ei ole proportsionaalsed ja asjakohased ning ettevõtja kehtestatud kontrollid ei ole tõhusad;

ii)

rikkumine mõjutab mahepõllumajandusliku või üleminekuaja toote terviklust;

iii)

ettevõtja ei kõrvaldanud õigeaegselt väikest rikkumist;

iv)

jälgitavussüsteem võimaldab teha kindaks mõjutatud toote(d) tarneahelas ning on võimalik keelata viia turule tooteid viitega mahepõllumajanduslikule tootmisele;

c)

rikkumine on kriitiline, kui:

i)

ettevaatusmeetmed ei ole proportsionaalsed ja asjakohased ning ettevõtja kehtestatud kontrollid ei ole tõhusad;

ii)

rikkumine mõjutab mahepõllumajandusliku või üleminekuaja toote terviklust;

iii)

ettevõtja ei kõrvalda varasemaid suuri rikkumisi või jätab muude kategooriate rikkumised korduvalt kõrvaldamata;

iv)

jälgitavussüsteemist ei saada teavet, mis võimaldaks teha kindaks mõjutatud toote(d) tarneahelas, ning ei ole võimalik keelata viia turule tooteid viitega mahepõllumajanduslikule tootmisele.

2)   

Meetmed

Pädevad asutused või asjakohasel juhul kontrolliasutused või kontrollorganid võivad kohaldada loetletud rikkumiste kategooriate suhtes proportsionaalselt üht või mitut järgmist meedet:

Rikkumise kategooria

Meede

Väike

Ettevõtja esitab tegevuskava, mille alusel kõrvaldada rikkumine kehtestatud tähtaja jooksul

Suur

Kogu asjaomase partii või tootmistsükli (mõjutatud põllukultuur(id) või loom(ad)) märgistamisel ja reklaamimisel ei viidata mahepõllumajanduslikule tootmisele kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 42 lõikega 1

Vajalik on uus üleminekuperiood

Sertifikaadi kohaldamisala piiramine

Ettevõtja poolt vastavuse tagamiseks kehtestatud ettevaatusmeetmete ja kontrollide rakendamise parandamine

Kriitiline

Kogu asjaomase partii või tootmistsükli (mõjutatud põllukultuur(id) või loom(ad)) märgistamisel ja reklaamimisel ei viidata mahepõllumajanduslikule tootmisele kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 42 lõikega 1

Keeld turustada teataval ajavahemikul tooteid viitega mahepõllumajanduslikule tootmisele vastavalt määruse (EL) 2018/848 artikli 42 lõikele 2

Vajalik on uus üleminekuperiood

Sertifikaadi kohaldamisala piiramine

Sertifikaadi peatamine

Sertifikaadi tagasivõtmine


II LISA

Artiklis 9 osutatud OFISi vormid

1)

Rikkumise kahtluse või tuvastatud rikkumise kohta esitatava standardteate vorm

*Esimene keel:

Teine keel:

A.

Teavitav liikmesriik:

1)

Riik:

2)

Pädev asutus (kontaktandmed):

*3)

Teatamise kuupäev (PP.KK.AAAA):

*4)

Viide

B.

Teavitatud liikmesriik või liikmesriigid:

*1)

Riik/riigid:

2)

Pädev(ad) asutus(ed) (kontaktandmed):

C.

Toode:

*1)

Toote kategooria:

*2)

Toote-/kaubanimi:

*3)

Päritoluriik:

4)

Toote kirjeldus (pakendi suurus ja kuju jne) (lisage kopeeritud või skaneeritud pitser või etikett):

5)

Partii identifitseerimisandmed (nt partii number, tarnenumber, tarnekuupäev jne):

6)

Muu teave:

D.

Jälgitavus:

Täieliku tarneahela üksikasjalik kirjeldus:

1)

Tootja (kontaktandmed), pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan:

2)

Päritoluriigi töötleja/müüja (kontaktandmed), pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan:

3)

Teavitava riigi importija (kontaktandmed), pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan:

4)

Hulgimüüja (kontaktandmed), pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan:

5)

Jaemüüja või muu ettevõtja teavitavas riigis, kus rikkumine on avastatud (kontaktandmed), pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan:

Ametiasutus(ed):

Muud osalejad:

E.

Rikkumine, rikkumise kahtlus, muud tõstatatud probleemid:

*1)

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi laad.

Milline rikkumine/rikkumise kahtlus/muu tõstatatud probleem on tuvastatud?

*Millises aspektis kujutab see endast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848 (1) märgitud rikkumist/rikkumise kahtlust/muud tõstatatud probleemi?

2)

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi tuvastamise taust (lisage arve või muude tõendavate dokumentide koopiad):

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi avastamise kuupäev (PP.KK.AAAA):

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi tuvastamise koht:

3)

Proovide/katsete analüüs (kui neid on) (lisage analüüsiprotokolli koopia):

Proovivõtu/katse kuupäev (PP.KK.AAAA):

Proovivõtu/katse koht:

Analüüsi kuupäev (protokoll) (PP.KK.AAAA):

Andmed (labori nimi, kasutatud meetodis, tulemused):

Leitud ainete nimetused:

Avastatud jääkide tase:

Kas piirmäära ületav tase on toidus (või söödas) üldiselt lubatud?

Kas GMO-sisalduse märgistamise tase on ületatud?

F.

Turumõju:

1)

Kas toode on turult kõrvaldatud, blokeeritud või turustatud?

2)

Milliseid osalejaid on juba teavitatud?

3)

Kas see mõjutab teisi liikmesriike? Kui jah, siis milliseid liikmesriike?

G.

Võetud meetmed

1)

Kas on võetud vabatahtlikke meetmeid (toote/ettevõtja/turu suhtes)?

2)

Kas on võetud kohustuslikke meetmeid?

3)

Millise ulatusega on meetmed (riiklikud, piirkondlikud, ekspordimeetmed jne)?

4)

Jõustumiskuupäev: (PP.KK.AAAA):

5)

Kestus (kuudes):

6)

Meetmete põhjendus/õiguslik alus:

7)

Milline pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan on meetmed vastu võtnud?

H.

Muu teave/hindamine:

I.

Lisad:

Kopeeritud või skaneeritud dokumendid toote kohta (pitser, etikett jne). Arve, dokumentide või veodokumendi või tarnekorralduse koopia. Analüüsiprotokoll ja/või muud asjakohased dokumendid.

2)

Rikkumise kahtluse või tuvastatud rikkumise kohta esitatavale standardteatele esitatava standardvastuse vorm

*Esimene keel:

Teine keel:

Vastuse versioon:

A.

Teavitatud liikmesriik:

1)

Riik:

2)

Pädev asutus (kontaktandmed):

*3)

Kuupäev (PP.KK.AAAA):

*4)

Viide

B.

Teade:

1)

Riik:

2)

Pädev asutus (kontaktandmed):

*3)

Teatamise kuupäev (PP.KK.AAAA):

*4)

Teate viide (sama mis punktis A.4 osutatud teate puhul):

*5)

Toode:

6)

Rikkumine/rikkumise kahtlus/muud tõstatatud probleemid:

C.

Uurimine

1)

Milline pädev asutus (millised pädevad asutused) või asjakohasel juhul kontrolliasutus(ed) ja/või kontrollorgan(id) on/olid uurimise eest vastutav(ad)?

2)

Kirjeldage koostööd (võimalikes) eri riikides kaasatud eri ettevõtjate ja pädeva(te) asutus(t)e või asjakohasel juhul kontrolliasutus(t)e ja/või kontrollorgani(te) vahel?

3)

Milliseid uurimismeetodeid/-menetlusi on kasutatud?

Kas asjaomased ettevõtjad on näiteks läbinud erikontrolli?

Kas on võetud ja analüüsitud proove?

4)

Milline on uurimise tulemus?

Millised on kontrollide/analüüside (kui neid on tehtud) tulemused?

Kas rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi päritolu on välja selgitatud?

Milline on teie hinnang rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi tõsidusele?

5)

Kas saastatuse/rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi päritolu ning osalejate vastutus on selgelt tuvastatud ja kindlaks määratud?

Kas tuvastatud ettevõtjad on viimase kolme aasta jooksul olnud seotud muude rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi juhtumitega?

D.

Meetmed ja karistused:

*1)

Millised ennetus- ja parandusmeetmed on võetud (nt seoses toote turustamise/ringlusega liidu turul ja kolmandate riikide turgudel)?

2)

Milliseid meetmeid võeti rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi korral asjaomaste ettevõtjate ja/või toodete suhtes (2)?:

*Meetmete liik (kirjalik vorm, hoiatus jne)?

Kas tootja/töötleja sertifikaat oli piiratud, peatatud või tühistatud?

Meetmete (kui neid on võetud) jõustumise kuupäev (PP.KK.AAAA):

Meetmete (kui neid on võetud) kestus (kuudes):

Pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus ja/või kontrollorgan, kes meetmed (kui neid on võetud) vastu võttis ja neid rakendas:

3)

Kas asjaomaste ettevõtjate juures on kavas teha täiendavaid kontrolle?

4)

Milliseid muid meetmeid kavatseb pädev asutus või asjakohasel juhul kontrolliasutus või kontrollorgan sarnaste juhtumite vältimiseks võtta?

E.

Muu teave:

F.

Lisad:

3)

Hoiatusteate vorm

1.

Hoiatuse päritolu ja staatus

Hoiatuse andnud riik:

Pädev asutus:

2.

Hoiatuse saanud riik või riigid

Riik

Pädev asutus

Koordinaator

Kohaldamisala

3.

Rikkumine, pettus, muu probleem ja selle kahtlus (edaspidi „rikkumine“)

Nimetus:

Kirjeldus:

Milline on teie hinnang rikkumise tõsidusele?

Milliseid osalejaid on juba teavitatud?

Tuvastamise asjaolud

Kuupäev:

Koht:

Rikkumise tuvastanud isik/asutus:

Asjaomased liidu õigusaktid (viited):

4.

Toote jälgitavus

Kirjeldus

Nimi:

Kaubamärk/-nimi:

Muud aspektid:

Kaubasaadetis

Kaubasaadetise/partii/tarne number:

Päritoluriik:

Kogumass kilogrammides (bruto/neto), maht:

Muu teave:

Tarneahel (ettevõtjate kirjeldus) (nimi, liik, kontaktandmed, kontrollorgan/kontrolliasutus (koos kontaktandmetega))

5.

Võetud meetmed

0.

Meetmeid ei ole veel võetud (selgitage, miks)

1.

Toote turuleviimise keeld (alus, kuupäev, kogused)

2.

Toote klassi alandamine tavapäraseks (alus, kuupäev, kogused, alates/kuni)

3.

Ettevõtja sertifikaadi peatamine (alates/kuni, kohaldamisala)

4.

Ettevõtja sertifikaadi tühistamine (alates)

5.

Muud meetmed (palun kirjeldage)

6.

Muu teave

7.

Failid

4)

Rikkumise kahtluse või tuvastatud rikkumise kohta esitatava rahvusvahelise standardteate vorm

Teavitav riik:

Riik:

Teate saanud osaleja andmed:

Teate saanud osaleja liik:

Osaleja kood:

Osaleja versioon:

Nimi:

Tänav:

Sihtnumber:

Linn või asula:

Telefon:

E-post:

Faks:

Veebisaidi link:

URL:

Märkused:

A.

Toode:

*1)

Päritoluriik:

*2)

Toote kategooria:

*3)

Toote-/kaubanimi:

4)

Toote kirjeldus (pakendi suurus ja kuju jne) (lisage kopeeritud või skaneeritud pitser või etikett):

5)

Partii identifitseerimisandmed (nt partii number, tarnenumber, tarnekuupäev jne):

6)

Muu teave:

B.

Jälgitavus:

Täieliku tarneahela üksikasjalik kirjeldus:

1)

Tootja (kontaktandmed), kontrolliasutus või kontrollorgan:

2)

Päritoluriigi töötleja/müüja/eksportija (kontaktandmed), kontrolliasutus või kontrollorgan:

3)

Teavitava riigi importija (kontaktandmed), kontrolliasutus või kontrollorgan:

4)

Hulgimüüja (kontaktandmed), kontrolliasutus või kontrollorgan:

5)

Jaemüüja või muu ettevõtja teavitavas riigis, kus rikkumine on avastatud (kontaktandmed), kontrolliasutus või kontrollorgan:

Ametiasutus(ed):

Muud osalejad:

C.

Rikkumine, rikkumise kahtlus, muud tõstatatud probleemid:

*1)

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi laad.

Milline rikkumine/rikkumise kahtlus/muu tõstatatud probleem on tuvastatud?

*Millises aspektis kujutab see endast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848 (3) märgitud rikkumist/rikkumise kahtlust/muud tõstatatud probleemi?

2)

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi tuvastamise taust (lisage arve või muude tõendavate dokumentide koopiad):

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi avastamise kuupäev (PP.KK.AAAA):

Rikkumise/rikkumise kahtluse/muu tõstatatud probleemi tuvastamise koht:

3)

Proovide/katsete analüüs (kui neid on) (lisage analüüsiprotokolli koopia):

Proovivõtu/katse kuupäev (PP.KK.AAAA):

Proovivõtu/katse koht:

Analüüsi kuupäev (protokoll) (PP.KK.AAAA):

Andmed (labori nimi, kasutatud meetodis, tulemused):

Leitud ainete nimetused:

Avastatud jääkide tase:

Kas piirmäära ületav tase on toidus (või söödas) üldiselt lubatud?

Kas GMO-sisalduse märgistamise tase on ületatud?

D.

Turumõju:

1)

Kas toode on turult kõrvaldatud või blokeeritud?

2)

Milliseid osalejaid on juba teavitatud?

3)

Kas see mõjutab teisi liikmesriike? Kui jah, siis milliseid liikmesriike?

E.

Võetud meetmed

1)

Kas on võetud vabatahtlikke meetmeid (toote/ettevõtja/turu suhtes)?

2)

Kas on võetud kohustuslikke meetmeid?

3)

Millise ulatusega on meetmed (riiklikud, piirkondlikud, ekspordimeetmed jne)?

4)

Jõustumiskuupäev: (PP.KK.AAAA):

5)

Kestus (kuudes):

6)

Meetmete põhjendus/õiguslik alus:

7)

Milline kontrolliasutus või kontrollorgan on meetmed vastu võtnud?

F.

Muu teave/hindamine:

G.

Lisad:

Kopeeritud või skaneeritud dokumendid toote kohta (pitser, etikett jne). Arve, dokumentide või veodokumendi või tarnekorralduse koopia. Analüüsiprotokoll ja/või muud asjakohased dokumendid.

-----------

(*)

Kohustuslikud väljad.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1).

(2)  Määruse (EL) 2018/848 artikli 29 lõigete 1 ja 2, artikli 41 lõigete 1–4 ja artikli 42 kohane meede.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1).