18.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/58


Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuuri EESKIRI

maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viisi kohta

1. PEATÜKK

KOHALDAMISALA, MÕISTED JA ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

Selle eeskirjaga määratakse kindlaks maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viis.

Artikkel 2

Mõisted

Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„agentuur“ – asutamislepinguga asutatud Euratomi Tarneagentuur;

2)

„ühendus“ – Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom);

3)

„ühenduse toodang“ – ühenduses toodetud tuumamaterjalid, sealhulgas järgmine:

a)

ühenduse territooriumil kaevandatavad maagid;

b)

ühenduse territooriumil toodetavad lähtematerjalid, sealhulgas lähtematerjalid, mille tootja on omandanud rikastamise kõrvalsaadusena;

c)

ühenduse territooriumil asuvates reaktorites pärast tuumkütuse kasutamist toodetavad lõhustuvad erimaterjalid;

d)

ühenduse territooriumil pärast tootjale kuuluvate lähtematerjalide rikastamist toodetud lõhustuvad erimaterjalid;

4)

„vahendaja“ – mis tahes isik või ettevõtja, kes ostab tuumamaterjale eesmärgiga neid sellisena edasi müüa;

5)

„tuumamaterjalid“ – asutamislepingu artiklis 197 määratletud mis tahes maagid, lähtematerjalid ja lõhustuvad erimaterjalid;

6)

„maagid“ – maagid asutamislepingu artikli 197 lõike 4 tähenduses;

7)

„isik“ – isik asutamislepingu artikli 196 punkti a tähenduses;

8)

„tootja“ – mis tahes isik või ettevõtja, kes toodab, töötleb, muundab või vormib maake, lähtematerjale või lõhustuvaid erimaterjale;

9)

„vormid“ – agentuuri aastalõpuküsimustikud, millega kogutakse andmeid otse kasutajatelt;

10)

„seotud teenused“ – üks järgmistest teenustest: lõhustuvate erimaterjalide muundamine, rikastamine, nendest kütuse tootmine, nende ümbertöötlemine või ladustamine;

11)

„eeskiri“ – Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuuri eeskiri maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viisi kohta;

12)

„väikesed kogused“ – väikeste koguste määruses määratletud väikesed kogused;

13)

„väikeste koguste määrus“ – komisjoni 16. jaanuari 2006. aasta määrus (Euratom) nr 66/2006, millega maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide väikeste koguste edastamine vabastatakse tarneid käsitleva peatüki eeskirjade kohaldamisest, ning selle mis tahes hilisemad redaktsioonid;

14)

„lähtematerjalid“ – lähtematerjalid asutamislepingu artikli 197 lõike 3 tähenduses;

15)

„lõhustuvad erimaterjalid“ – lõhustuvad erimaterjalid asutamislepingu artikli 197 lõike 1 tähenduses;

16)

„tarneleping“ –

1)

maakide ja/või lähtematerjalide ostu-, müügi-, laenu- või liisingleping, mille puhul vähemalt üks pool on kasutaja või tootja, kes toodab, töötleb, muundab või vormib maake, lähtematerjale või lõhustuvaid erimaterjale ühenduse territooriumil, ning

2)

lõhustuvate erimaterjalide ostu-, müügi-, laenu- või liisingleping, mille puhul vähemalt üks pool on kasutaja, tootja või vahendaja;

17)

„asutamisleping“ – Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping;

18)

„ettevõtja“ – ettevõtja asutamislepingu artikli 196 punkti b tähenduses;

19)

„kasutaja“ – mis tahes isik või ettevõtja, kes ostab tuumamaterjale või seotud teenuseid selleks, et kasutada neid ühenduse piires asuvates enda või temaga seotud tuumajaamades või uurimisreaktorites või asutamislepingu I lisas loetletud valdkondades;

20)

„tööpäev“ – agentuuri tööpäev vastavalt agentuuri veebisaidil avaldatule.

Artikkel 3

Konfidentsiaalsus

Lepinguid, teateid ja mis tahes muud agentuurile edastatud lepingutega seotud teavet ei avalikustata ühelegi kolmandale isikule ilma lepingupoolte kirjaliku nõusolekuta.

2. PEATÜKK

TEABE ESITAMINE

Artikkel 4

Teabe esitamine kasutajate poolt

1.   Kui agentuur seda nõuab, täidavad ja esitavad kasutajad vormid konkreetse aasta kohta järgmise aasta 31. jaanuariks.

2.   Vormides esitatakse muu hulgas:

a)

toote nimetus;

b)

tarnija;

c)

tuumamaterjali laad, keemiline vorm ja muud asjakohased üksikasjad;

d)

kogused (meetermõõdustiku ühikutes);

e)

loodusliku uraani päritoluriik (kui see on teada);

f)

tegelik ja/või kavandatav otstarve;

g)

tarnekuupäevad;

h)

hinnatingimused;

i)

varud;

j)

prognoositav tulevane vajadus.

Artikkel 5

Teabe esitamine tootjate poolt

1.   Kui agentuur seda nõuab, teavitavad tootjad agentuuri enda ja kõigi oma enamusosalusega tütarettevõtjate praegusest ja prognoositavast tulevasest toodangust. Samuti teavitavad nad agentuuri oma kavandatavatest tarnetest ning nende omandis ja/või valduses olevatest varudest juba allkirjastatud lepingute alusel.

2.   Teave sisaldab järgmisi andmeid:

a)

toote nimetus;

b)

pooled;

c)

tuumamaterjali laad, keemiline vorm ja muud asjakohased üksikasjad;

d)

kogused (meetermõõdustiku ühikutes);

e)

loodusliku uraani päritoluriik (kui see on teada);

f)

tarneaasta;

g)

hinnatingimused (kui on teada);

h)

uraanivarud, sealhulgas teave müügiks kättesaadavuse kohta;

i)

prognoositav tulevane tootmine.

3.   Teave edastatakse agentuurile taotluse laekumise kuupäevast arvates 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul.

Artikkel 6

Teabe esitamine vahendajate poolt

1.   Vahendajad edastavad agentuurile teabe eelneva kuu jooksul allkirjastatud mis tahes maakide ja/või lähtematerjalide ostu-, müügi-, vahetus-, laenu- või liisinglepingute kohta, välja arvatud tarnelepingute kohta. Nad teevad seda iga kuu.

2.   Teave sisaldab muu hulgas järgmist:

a)

toote nimetus;

b)

pooled;

c)

tuumamaterjali laad, keemiline vorm ja muud asjakohased üksikasjad;

d)

kogused (meetermõõdustiku ühikutes);

e)

loodusliku uraani päritoluriik (kui see on teada);

f)

kohaletoimetamise kuupäevad;

g)

hinnatingimused.

3.   Teave edastatakse agentuurile asjaomase kuu lõpust arvates 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul.

Artikkel 7

Lisateabe edastamine

Kui agentuur seda nõuab, esitavad kasutajad, tootjad ja vahendajad agentuurile mis tahes lisateavet, mida agentuur talle asutamislepinguga antud ülesannete täitmiseks vajab. Teave edastatakse agentuurile taotluse laekumise kuupäevast arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul (või põhjendatud taotluse korral pikema perioodi jooksul vastavalt agentuuriga kirjalikult kokku lepitule).

Artikkel 8

Laekunud teabel põhinev analüüs

1.   Eeskirja artiklite 4, 5, 6 ja 7 alusel esitatud ja turuosaliste poolt edastatud mis tahes lisateabe põhjal analüüsib agentuur turusuundumusi ja tarnepotentsiaali. Ta lisab selle analüüsi peamised tulemused oma aastaaruandesse, mis avaldatakse agentuuri veebisaidil iga aasta 30. juuniks.

2.   Samuti avaldab agentuur uraanihinnaindeksid ja tuumamaterjalide turu lisaaruanded, sealhulgas nõuandekomitee asutatud töörühmade aruanded.

3. PEATÜKK

TARNELEPINGUD

Artikkel 9

Tarnelepingute sõlmimine

1.   Tarnelepingud on kehtetud, kui neid ei ole sõlminud agentuur.

2.   Agentuur sõlmib tarnelepingu selle allkirjastamisega.

Artikkel 10

Tarnelepingute sõlmimise suhtes kohaldatavad menetlused

1.   Tarnelepingute suhtes kohaldatakse järgmisi menetlusi:

a)

lihtsustatud menetlus;

b)

tsentraliseeritud menetlus pärast agentuuri otsust, kui tuumamaterjalide regulaarne tarnimine satub ohtu.

2.   Lihtsustatud menetluse rakendamisega ei jäeta agentuuri ilma talle asutamislepinguga antud ainuõigustest.

Artikkel 11

Lihtsustatud menetlus

1.   Kasutajatel on õigus küsida pakkumusi otse enda valitud tootjatelt, vahendajatelt või muudelt enda valitud kasutajatelt ning tarnelepingu üle vabalt läbirääkimisi pidada.

2.   Tarneleping sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

lepinguosaliste nimetamine, sealhulgas agentuur;

b)

tarnitavate materjalide kogused või selliste koguste kindlaksmääramise metoodika;

c)

tarnitavate materjalide keemiline vorm;

d)

tarnitavate tuumamaterjalide päritoluriik; kui see ei ole tarnelepingu allkirjastamise ajal teada, teatab kasutaja sellest agentuurile kirjalikult esimesel võimalusel;

e)

tarnegraafik (kui see on tarnelepingu allkirjastamise ajal teada);

f)

tarnekoht;

g)

tarneviis (füüsiline või arvestuslik);

h)

hind ja maksetingimused, sealhulgas hinna arvutamise meetod, kui see on asjakohane;

i)

tarnelepingu kestus;

j)

kuupäev(ad), mil pooled tarnelepingu allkirjastasid.

3.   Tarnelepingu kõik originaalid esitatakse agentuurile allkirjastamiseks 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates sellest, kui kõik pooled peale agentuuri lepingu allkirjastasid (või põhjendatud taotluse korral pikema perioodi jooksul vastavalt agentuuriga kirjalikult kokku lepitule).

4.   Tarnelepingu originaalidele lisatakse agentuuri veebisaidil kättesaadav täidetud esitamisvorm.

5.   Välja arvatud juhtudel, mil kohaldatakse nende eeskirjade artiklit 15, otsustab agentuur lepingu sõlmimise selle kättesaamise kuupäevast arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul, tingimusel et agentuurile on edastatud kogu nõutav teave. Kui agentuur küsib lisateavet, algab ajavahemik hetkest, mil agentuur saab kogu teabe, mida ta vajab tarneallikate üle järelevalve tegemiseks.

6.   Kui agentuur tarnelepingu sõlmib, säilitab ta ühe originaali oma tarbeks ja tagastab ülejäänud originaalid need saatnud poolele, teavitades teda antud viitenumbrist.

7.   Kui agentuurile saab teatavaks, et tuumamaterjalide regulaarne ja õiglane tarnimine ühenduse kasutajatele on ohtu sattunud, võib ta otsustada selle lihtsustatud menetluse kohaldamise peatada ning võtta kasutusele eeskirjade artiklis 12 ette nähtud tsentraliseeritud menetluse.

Artikkel 12

Tsentraliseeritud menetlus

1.   Seda menetlust kohaldatakse, kui agentuurile saab teatavaks, et tuumamaterjalide regulaarne tarnimine kasutajatele on ohtu sattunud, sealhulgas olukordades, kus tuumamaterjalid ei ole kasutajatele kättesaadavad mõistliku aja jooksul või on kättesaadavad vaid äärmiselt kõrge hinnaga.

2.   Agentuuri otsus lihtsustatud menetluse kohaldamine peatada ja määrata kindlaks tsentraliseeritud menetluse kohaldamise ulatus jõustub siis, kui otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

3.   Sellistes olukordades võib tuumamaterjale ühendusevälistele klientidele tarnida ja/või nendega vahetada ainult pärast ühenduse kasutajate vajaduste täitmist.

4.   Tarnelepingut, mille pooled allkirjastasid enne agentuuri käesoleva artikli lõike 2 kohaselt tehtud otsuse avaldamist, käsitletakse vastavalt menetlusele, mida kohaldati kuupäeval, mil pooled lepingu allkirjastasid.

Artikkel 13

Tarnelepingute muutmine

1.   Agentuur peab tarnelepingu mis tahes muutmise (muudatused, täiendused, lisatud kirjad, loovutamislepingud, vastastikku kokku lepitud lõpetamine) puhul järgima algse lepingu puhul kasutatud menetlust.

2.   Tarnelepingu ühepoolse ülesütlemise teatise korral teavitatakse agentuuri 10 (kümne) tööpäeva jooksul ühepoolse ülesütlemise teatise saatmise või saamise kuupäevast olenevalt sellest, kumb on asjakohane.

Artikkel 14

Tarnelepingu sõlmimisest keeldumine

1.   Eeskirja artiklis 10 osutatud emma-kumma menetluse raames on agentuuril õigus avaldada vastuväiteid lepingule, mis võiks takistada asutamislepingu eesmärkide saavutamist.

2.   Kui agentuur otsustab tarnelepingut mitte sõlmida, teavitab ta sellest asjaomaseid pooli oma põhjendatud otsuses ning tagastab kõik esitatud dokumendid need esitanud poolele.

3.   Agentuur võib otsustada tarnelepingut mitte sõlmida, eelkõige kui agentuuri nõutud selgitust ei esitata nõude kättesaamisest arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

4.   See otsus või otsuse puudumine võidakse komisjonile teatavaks teha vastavalt agentuuri põhikirja artikli 5 lõike 5 sätetele.

Artikkel 15

Komisjoni luba

1.   Komisjoni eelnev luba on vajalik ühenduse toodangu eksportimiseks (asutamislepingu artikli 59 punkt b ja artikli 62 lõike 1 punkt c) ning üle kümneaastase kehtivusajaga tarnelepingute sõlmimiseks (asutamislepingu artikkel 60).

2.   Sellistel juhtudel algatab agentuur komisjoni loa saamise menetluse.

4. PEATÜKK

SEOTUD TEENUSTE JA VÄIKESTE KOGUSTE LEPINGUTEST TEATAMINE

Artikkel 16

Seotud teenuste lepingud

1.   Asutamislepingu artiklile 75 vastavatest seotud teenuste lepingutest teatatakse agentuurile nende allkirjastamise kuupäevast arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul (või põhjendatud taotluse korral pikema aja jooksul vastavalt agentuuriga kirjalikult kokku lepitule).

2.   Teatis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

lepingupoolte nimed;

b)

asjaomaste materjalide teadaolevad või hinnangulised kogused;

c)

asjaomaste materjalide keemiline vorm;

d)

asjaomaste materjalide päritoluriik; kui see ei ole lepingu allkirjastamisel teada, teavitatakse agentuuri sellest kirjalikult esimesel võimalusel;

e)

tarnete ajakava;

f)

tarnekoht;

g)

lepingu kestus;

h)

kuupäev(ad), mil pooled lepingu allkirjastasid.

3.   Lepingust teatatakse agentuuri veebisaidil kättesaadavat vormi kasutades.

4.   Agentuur kinnitab teatise saamise ja edastab lepingule antud kättesaamise kuupäevast alates viitenumbri 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, tingimusel et agentuurile on edastatud kogu nõutav teave.

5.   Kui agentuur küsib lisateavet, katkestatakse käesoleva artikli lõikes 4 osutatud tähtaeg nõudmise ajaks ja tähtaeg jätkub siis, kui teave on kätte saadud.

6.   Algse lepingu mis tahes muutmisest seoses eespool lõikes 2 osutatud asjaoludega, sealhulgas lepingu ülesütlemisest, teavitatakse agentuuri selles artiklis sätestatud korras.

7.   Kui seotud teenuste leping sisaldab tuumamaterjalide tarnet käsitlevaid sätteid, käsitatakse seda tarnelepinguna ja see esitatakse sõlmimiseks agentuurile.

Artikkel 17

Väikeste koguste lepingud

1.   Agentuuri tuleb teavitada mis tahes maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide väikeste koguste edasitoimetamisest, impordist ja ekspordist.

2.   Iga väikeseid koguseid importiv või eksportiv isik või iga väikeseid koguseid ühenduses edasitoimetav tarnija esitab agentuurile selliste tehingute kohta korra kvartalis aruande.

3.   Kvartaliaruanded esitatakse agentuurile tehingute toimumise kvartali lõpust alates ühe kuu jooksul ning need sisaldavad väikeste koguste määruse artikliga 3 ette nähtud teavet.

4.   Kui agentuur on saanud kogu vajaliku teabe, võtab ta kvartaliaruanded teadmiseks ja edastab lepingutele antud viitenumbrid võimaluse korral lepingute kättesaamise kuupäevast alates 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul.

5. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Jõustumine

1.   See eeskiri jõustub agentuuri eeskirja vastuvõtmise otsuses määratud kuupäeval.

2.   Tarnelepinguid, mille pooled allkirjastasid enne eeskirja jõustumiskuupäeva, menetletakse vastavalt lepingute allkirjastamise kuupäeval kohaldatavatele sätetele.