11.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/1


EUROOPA PARLAMENDI, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA KOMISJONI

20. mai 2021. aasta

institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta

EUROOPA PARLAMENT, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 295,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon (edaspidi „allakirjutanud institutsioonid“) peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi vastavalt Euroopa Liidu lepingule (ELi leping), eriti selle artikli 11 lõigetele 1 ja 2.

(2)

See dialoog võimaldab sidusrühmadel esitada oma seisukohti neid mõjutada võivate otsuste kohta ja anda sellega panus kogutavasse tõendibaasi, mille alusel esitatakse poliitilisi ettepanekuid. Sidusrühmade kaasamine suurendab otsuste tegemise kvaliteeti, pakkudes võimalusi väliste seisukohtade ja eksperditeadmiste andmiseks.

(3)

Läbipaistvus ja aruandekohustus on hädavajalikud liidu kodanike usalduse säilitamiseks liidu poliitiliste, seadusandlike ja haldusprotsesside õiguspärasuse vastu.

(4)

Allakirjutanud institutsioonid tunnistavad koordineeritud lähenemisviisi tähtsust ühise koostööraamistiku vastuvõtmise kaudu, et veelgi edendada läbipaistvat ja eetilist huvide esindamist.

(5)

Huvide esindamise läbipaistvus on eriti oluline selleks, et kodanikud saaksid jälgida huvide esindajate tegevust ja olla teadlikud võimalikust mõjust, sealhulgas rahalise toetuse ja sponsorluse kaudu avaldatavast mõjust. Sellise läbipaistvuse tagab kõige paremini käitumisjuhend, mis sisaldab reegleid ja põhimõtteid, mida läbipaistvusregistrisse (edaspidi „register“) kantud huvide esindajad peavad järgima.

(6)

Pidades silmas positiivset kogemust, mis on saadud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta kokkuleppega (1) (edaspidi „2014. aasta kokkulepe“) loodud läbipaistvusregistrist organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega, on allakirjutanud institutsioonid seisukohal, et 2014. aasta kokkuleppe kohaldamisala tuleks laiendada.

(7)

Register on vaja muuta kohustuslikuks, kehtestades iga allakirjutanud institutsiooni vastuvõetud üksikotsustega samaväärse toimega meetmed, mis muudavad huvide esindajate registrisse kandmise teatavat liiki huvide esindamisega seotud tegevuse vajalikuks eeltingimuseks.

(8)

Ühise raamistiku edasiseks tugevdamiseks ning tuginedes ühise läbipaistvuskultuuri loomisel tehtud edusammudele, peaksid allakirjutanud institutsioonid avaldama registri veebisaidil registreerimise soodustamiseks mõeldud tingimuslikkuse ja täiendavad läbipaistvusmeetmed, nagu spetsiaalsed meililistid, soovitus, et teatavad otsustajad kohtuksid üksnes registrisse kantud huvide esindajatega, või et teatavate otsustajate ja huvide esindajate kohtumiste kohta avaldatakse teavet.

(9)

Käesoleva kokkuleppe propageerimiseks väljaspool allakirjutanud institutsioone tuleks ette näha kord, mis võimaldab liidu institutsioonidel, organitel ja asutustel, mis ei ole allakirjutanud institutsioonid, ning liikmesriikide alalistel esindustel, kes soovivad vabatahtlikult kohaldada ühise raamistiku tööpõhimõtteid, kasutada registri sekretariaadi ja selle kasutajatoe abi.

(10)

Tarbetu halduskoormuse vältimiseks ja kooskõlas praeguse registreerimistavaga tuleks huvide esindaja tegevust üksnes selle ühenduse või võrgustiku nimel, kuhu ta kuulub, käsitada kõnealuse võrgustiku või ühenduse tegevusena.

(11)

Käesolev kokkulepe ei peaks hõlmama liikmesriikide ametiasutuste ega nende nimel liidu, riigi või kohalikul tasandil tegutsevate ametiasutuste ühenduste või võrgustike tegevust, kuigi liidu, riigi või kohaliku tasandi ametiasutuste ühendustel ja võrgustikel, kes tegelevad huvide esindamisega, peaks olema lubatud registreeruda.

(12)

Registri toimimist käsitleva aastaaruande vastuvõtmise kord tuleks kehtima jätta, et tagada allakirjutanud institutsioonide koordineeritud lähenemisviisi nähtavus ja suurendada kodanike usaldust. Aastaaruande ulatust tuleks laiendada, et see hõlmaks allakirjutanud institutsioonide kehtestatud tingimuslikkuse ja täiendavaid läbipaistvusmeetmeid.

(13)

Registri toimimine ei tohiks piirata allakirjutanud institutsioonide pädevust ega mõjutada nende sisemise töökorralduse volitusi.

(14)

Oma sisemise töökorralduse volitusi kasutades peaksid allakirjutanud institutsioonid delegeerima registri sekretariaadile ja juhatusele õiguse võtta kooskõlas käesoleva kokkuleppega nende nimel vastu taotlejaid ja registreerituid käsitlevaid üksikotsuseid. Allakirjutanud institutsioonid peaksid olema kaaskostjad kõigis Euroopa Liidu Kohtule esitatud hagides registri juhatuse lõplike otsuste vastu, mis kahjustavad taotlejaid või registreerituid.

(15)

Allakirjutanud institutsioonid peaksid tegema käesoleva kokkuleppe rakendamisel vastastikku lojaalset koostööd.

(16)

Igal allakirjutanud institutsioonil peaks olema võimalik järgida muud hea valitsemistava ja läbipaistvuse poliitikat väljaspool käesoleva kokkuleppe raamistikku, kui selline poliitika ei takista käesoleva kokkuleppe rakendamist ja eesmärke.

(17)

Käesolev kokkulepe ei piira ELi lepingu artikli 11 lõikest 4 tulenevat õigust esitada Euroopa kodanikualgatus ega Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklist 227 tulenevat õigust pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja kohaldamisala

Käesoleva kokkuleppega luuakse allakirjutanud institutsioonide koordineeritud lähenemisviisi raamistik ja tegevuspõhimõtted seoses läbipaistva ja eetilise huvide esindamisega.

Oma sisemise töökorralduse volituste alusel tehtud üksikotsustega nõustuvad allakirjutanud institutsioonid rakendama esimeses lõigus osutatud koordineeritud lähenemisviisi käesoleva kokkuleppega hõlmatud tegevuse (edaspidi „hõlmatud tegevus“) suhtes ja määrama kindlaks tegevuse, mille suhtes nad otsustavad seada tingimuseks registrisse kandmise.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„huvide esindaja“ – füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute ametlik või mitteametlik rühm, ühendus või võrgustik, kes tegeleb käesoleva kokkuleppega hõlmatud tegevusega;

b)

„taotleja“ – huvide esindaja, kes taotleb registrisse kandmist;

c)

„registreeritu“ – huvide esindaja, kes on registrisse kantud;

d)

„klient“ – huvide esindaja, kes on sõlminud vahendajaga lepingu eesmärgiga, et nimetatud vahendaja edendaks hõlmatud tegevuse kaudu kõnealuse huvide esindaja huve;

e)

„vahendaja“ – huvide esindaja, kes edendab kliendi huve, tegeledes hõlmatud tegevusega;

f)

„kliendi ja vahendaja suhe“ – kliendi ja vahendaja lepinguline suhe, mis on seotud hõlmatud tegevusega;

g)

„töötajad“ – töötajad, olenemata nende kategooriast, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (2) sätestatud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja liidu muude teenistujate teenistustingimusi ning kelle allakirjutanud institutsioon on tööle võtnud;

h)

„tingimuslikkus“ – põhimõte, mille kohaselt registrisse kandmine on vajalik eeltingimus selleks, et huvide esindajad saaksid tegeleda teatava hõlmatud tegevusega.

Artikkel 3

Hõlmatud tegevus

1.   Käesolev kokkulepe hõlmab huvide esindajate tegevust, mille eesmärk on mõjutada allakirjutanud institutsioonide või muude liidu institutsioonide, organite ja asutuste (edaspidi koos „liidu institutsioonid“) poliitika või õigusaktide koostamist või rakendamist või otsuste tegemist, ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist.

2.   Lõikes 1 osutatud hõlmatud tegevuse hulka kuulub muu hulgas:

a)

koosolekute, konverentside või ürituste korraldamine või neil osalemine, ning sarnased kontaktid liidu institutsioonidega;

b)

konsultatsioonidele, kuulamistele või muudele sarnastele algatustele kaasaaitamine või neil osalemine;

c)

teavituskampaaniate, platvormide, võrgustike ja rohujuuretasandi algatuste korraldamine;

d)

poliitikadokumentide ja seisukohadokumentide, muudatusettepanekute, arvamusküsitluste ja uuringute, avalike kirjade ja muude teatiste või teabematerjalide ettevalmistamine või tellimine ning teadusuuringute tellimine ja läbiviimine.

Artikkel 4

Tegevus, mida kokkulepe ei hõlma

1.   Käesolev kokkulepe ei hõlma järgmist tegevust:

a)

õigus- ja muu erialane nõustamine, kui see seisneb järgmises:

i)

klientide esindamises lepitus- või vahendusmenetluses, mille eesmärk on vältida vaidluse jõudmist kohtu või haldusorgani ette;

ii)

klientide nõustamises eesmärgiga aidata neil tagada, et nende tegevus vastab kehtivale õigusele, või

iii)

klientide esindamises ja nende põhiõiguste või menetlusõiguste kaitsmises, nagu õigus olla ära kuulatud, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja õigus kaitsele haldusmenetlustes, sealhulgas advokaatide või muude spetsialistide tegevus, mis on seotud klientide esindamisega ja nende põhiõiguste või menetlusõiguste kaitsmisega;

b)

esildiste tegemine osalise või kolmanda isikuna liidu õiguse või liidu suhtes kohaldatava rahvusvahelise õigusega kehtestatud õigus- või haldusmenetluse raames ning selliste esildiste tegemine, mis põhinevad lepingulistel suhetel allakirjutanud institutsiooniga või liidu vahenditest rahastataval toetuslepingul;

c)

ELi toimimise lepingu artikli 152 kohases sotsiaaldialoogis osalevate sotsiaalpartnerite tegevus;

d)

esildiste tegemine, millega vastatakse liidu institutsioonide, nende esindajate või töötajate otsestele ja konkreetsetele taotlustele faktilise teabe, andmete või eksperditeadmiste saamiseks;

e)

füüsiliste isikute tegevus, mis toimub rangelt isiklikel eesmärkidel ja mitte koostöös teistega;

f)

omaalgatuslikud koosolekud, üksnes eraviisilise või sotsiaalse iseloomuga koosolekud ja koosolekud, mis toimuvad ELi lepingu või ELi toimimise lepingu või liidu õigusaktidega kehtestatud haldusmenetluse raames.

2.   Käesolev kokkulepe ei hõlma järgmiste üksuste tegevust:

a)

liikmesriikide ametiasutused, sealhulgas liikmesriikide alalised esindused ja saatkonnad riigi ja kohalikul tasandil;

b)

liidu, riigi või kohaliku tasandi ametiasutuste ühendused ja võrgustikud, tingimusel et nad tegutsevad üksnes asjaomaste ametiasutuste nimel;

c)

valitsustevahelised organisatsioonid, sealhulgas nende asutused ja organid;

d)

kolmandate riikide ametiasutused, sealhulgas nende diplomaatilised esindused ja saatkonnad, välja arvatud juhul, kui neid ametiasutusi esindavad diplomaatilise staatuseta õigussubjektid, bürood või võrgustikud, või kui neid esindab vahendaja;

e)

parteid, välja arvatud parteide loodud või nendega seotud organisatsioonid;

f)

ELi toimimise lepingu artiklis 17 osutatud kirikud ja usuühendused või -kogukonnad ning filosoofilised ja mitteusulised organisatsioonid, välja arvatud bürood, õigussubjektid või võrgustikud, mis on loodud kirikute, usukogukondade või filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindamiseks nende suhetes liidu institutsioonidega, samuti nende ühendused.

Artikkel 5

Tingimuslikkuse ja täiendavad läbipaistvusmeetmed

1.   Allakirjutanud institutsioonid kohustuvad järgima tingimuslikkuse põhimõtet, mida nad rakendavad üksikotsustega vastavalt oma sisemise töökorralduse volitustele.

2.   Kui allakirjutanud institutsioonid võtavad registreerimise soodustamiseks ja käesoleva kokkuleppega loodud ühise raamistiku tugevdamiseks vastu tingimuslikkuse või täiendavaid läbipaistvusmeetmeid, tagavad nad, et need meetmed on käesoleva kokkuleppega kooskõlas ja tugevdavad artiklis 1 osutatud koordineeritud lähenemisviisi eesmärki, milleks on kehtestada liidu tasandil läbipaistva ja eetilise huvide esindamise kõrge tase.

3.   Allakirjutanud institutsioonide vastu võetud tingimuslikkuse ja täiendavad läbipaistvusmeetmed avaldatakse registri veebisaidil, mida ajakohastatakse korrapäraselt.

Artikkel 6

Vastavus nõuetele ja käitumisjuhend

1.   Registrisse saab kanda täieliku registreerimistaotluse esitanud taotlejad, kui nad tegelevad hõlmatud tegevusega ja järgivad I lisas sätestatud käitumisjuhendit (edaspidi „käitumisjuhend“).

2.   Registreerimistaotluses esitavad taotlejad II lisas loetletud teabe ja nõustuvad selle teabe avalikustamisega.

3.   Taotlejatelt võib nõuda, et nad tõendaksid oma vastavust registrisse kandmise nõuetele ja esitatud teabe õigsust.

4.   Registri sekretariaat (edaspidi „sekretariaat“) aktiveerib taotleja registreeringu, kui taotleja vastavus nõuetele on kindlaks tehtud ja registreerimine loetakse II lisas sätestatud nõuetele vastavaks.

5.   Kui taotleja registreering on aktiveeritud, saab temast registreeritu.

6.   Sekretariaat seirab registreeringuid ja hindab registreeritute jätkuvat vastavust nõuetele ja käitumisjuhendi järgimist vastavalt III lisas sätestatud menetlustele.

7.   Sekretariaat võib korraldada uurimise kaebuse alusel, mille kohaselt registreeritu ei ole järginud käitumisjuhendit, samuti omal algatusel, kui ta on saanud teavet, et registreeritu ei pruugi enam vastata lõikes 1 sätestatud nõuetele.

8.   Sekretariaadi seire või uurimise raames peavad registreeritud

a)

esitama nõudmise korral dokumendid, mis tõendavad, et nende registreeringuga seotud teave on endiselt õige, ning

b)

tegema III lisas sätestatud korras lojaalset ja konstruktiivset koostööd.

Artikkel 7

Juhatus

1.   Registri juhatusse (edaspidi „juhatus“) kuuluvad allakirjutanud institutsioonide peasekretärid, kes juhivad registrit rotatsiooni korras ühe aasta jooksul.

2.   Juhatus

a)

jälgib käesoleva kokkuleppe üldist rakendamist;

b)

määrab kindlaks registri iga-aastased prioriteedid, samuti eelarveprognoosid ja nende prioriteetide elluviimiseks vajaliku eelarveosa;

c)

annab sekretariaadile üldisi suuniseid;

d)

võtab vastu artiklis 13 osutatud aastaaruande;

e)

vaatab läbi põhjendatud taotlused sekretariaadi otsuste läbivaatamiseks ja teeb nende kohta otsuse kooskõlas III lisa punktiga 9.

3.   Juhatus tuleb eesistuja algatusel kokku vähemalt kord aastas. Juhatus võib kokku tulla ka liikme taotlusel.

4.   Juhatus teeb otsuseid konsensuse alusel.

Artikkel 8

Sekretariaat

1.   Sekretariaat on ühine tegevusüksus, mis on loodud registri toimimise haldamiseks. Sekretariaati kuuluvad igas allakirjutanud institutsioonis läbipaistvusküsimuste eest vastutavad üksuse juhatajad või samaväärsed ametnikud, (edaspidi „üksuse juhatajad“), ja allakirjutanud institutsioonide vastavad töötajad.

2.   Juhatus määrab ühe üksuse juhataja koordinaatoriks aastaseks ametiajaks, mida võib pikendada. Koordinaator koordineerib sekretariaadi tegevust.

Koordinaator esindab sekretariaati ja jälgib selle igapäevast tööd allakirjutanud institutsioonide ühistes huvides.

3.   Sekretariaat täidab järgmisi ülesandeid:

a)

esitab juhatusele aruandeid, valmistab ette selle koosolekuid ja abistab juhatus tema ülesannete täitmisel;

b)

koostab registreeritutele suuniseid, et tagada käesoleva kokkuleppe järjepidev kohaldamine;

c)

otsustab taotlejate nõuetele vastavuse üle ja seirab registri sisu, et saavutada optimaalne andmete kvaliteet registris, eeldades, et registreeritud vastutavad lõppkokkuvõttes nende esitatud teabe õigsuse eest;

d)

pakub taotlejatele ja registreeritutele kasutajatuge;

e)

korraldab uurimisi ja kohaldab meetmeid kooskõlas III lisaga;

f)

korraldab sidusrühmadele suunatud teavitus- ja teadlikkuse suurendamise tegevust;

g)

koostab artiklis 13 osutatud aastaaruande;

h)

vastutab IT-arenduse ja registri pidamise eest;

i)

jagab sarnaste organitega parimaid tavasid ja kogemusi huvide läbipaistva esindamise valdkonnas;

j)

teeb muud käesoleva kokkuleppe rakendamiseks vajalikku.

4.   Sekretariaat teeb otsuseid üksuse juhatajate konsensuse alusel.

Artikkel 9

Volitused

Juhatus ja sekretariaat täidavad neile artiklite 7 ja 8 kohaselt määratud ülesandeid ning neil on nende ülesannete täitmisel õigus võtta allakirjutanud institutsioonide nimel vastu otsuseid.

Artikkel 10

Vahendid

1.   Allakirjutanud institutsioonid tagavad käesoleva kokkuleppe tulemusliku rakendamise tagamiseks vajalikud inim-, haldus-, tehnilised ja rahalised ressursid, sealhulgas piisavalt töötajaid sekretariaadile.

2.   Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2 punkti b kohaldamist ja võttes asjakohaselt arvesse institutsioonide ametikohtade loetelude eri suurust, võtavad allakirjutanud institutsioonid vajalikud meetmed registri pidamise, arendamise ja edendamise rahastamiseks.

Artikkel 11

Liidu muude institutsioonide, organite ja asutuste vabatahtlik osalemine

1.   Liidu institutsioonid, organid ja asutused, kes ei ole kokkuleppele alla kirjutanud, võivad teavitada juhatust meetmetest, millega nad otsustavad seada teatava tegevuse tingimuseks registrisse kandmise, või muudest täiendavatest läbipaistvusmeetmetest, mida nad võtavad.

2.   Kui juhatus leiab, et lõikes 1 osutatud meetmed on käesoleva kokkuleppe eesmärgiga kooskõlas, võib ta leppida asjaomase liidu institutsiooni, organi või asutusega kokku tingimustes, mille kohaselt kõnealune institutsioon, organ või asutus võib saada sekretariaadilt abi ja kasutajatuge. Kõik meetmed, millest on lõike 1 kohaselt teavitatud, avaldatakse registri veebisaidil.

Artikkel 12

Liikmesriikide alaliste esinduste vabatahtlik osalemine

Liikmesriigid võivad teavitada juhatust oma riikliku õiguse kohaselt võetud meetmetest, millega nad otsustavad seada oma alalistele esindustele suunatud teatava tegevuse tingimuseks registrisse kandmise või täiendavate läbipaistvusmeetmete võtmise. Kõik meetmed, millest on teavitatud, avaldatakse registri veebisaidil.

Artikkel 13

Aastaaruanne

1.   Juhatus võtab vastu aastaaruande registri toimimise kohta eelnenud aastal.

2.   Aastaaruanne sisaldab järgmist:

a)

peatükk registri faktilise teabe, selle sisu ja registriga seotud muudatuste kohta;

b)

peatükk artiklis 5 osutatud kehtivate tingimuslikkuse ja täiendavate läbipaistvusmeetmete kohta.

3.   Juhatus esitab aastaaruande allakirjutanud institutsioonidele ja tagab selle avaldamise registri veebisaidil.

Artikkel 14

Läbivaatamine

1.   Allakirjutanud institutsioonid hindavad artikli 5 kohaselt võetud meetmete rakendamist 2. juuliks 2022 ja seejärel korrapäraselt, et anda asjakohasel juhul soovitusi meetmete täiustamiseks ja tugevdamiseks.

2.   Kokkulepe vaadatakse läbi hiljemalt 2. juuliks 2025.

Artikkel 15

Lõpp- ja üleminekusätted

1.   Käesolev kokkulepe on allakirjutanud institutsioonidele siduv.

2.   Artikli 9 kohaldamisel kohustub iga allakirjutanud institutsioon võtma vastu järgmises sõnastuses otsuse:

„Juhatusel ja sekretariaadil on õigus võtta [institutsiooni nimi] nimel vastu taotlejaid ja registreerituid käsitlevaid üksikotsuseid kooskõlas 20. mai 2021. aasta kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega (ELT L 207, 11.6.2021, lk 1).“

Nimetatud otsused jõustuvad käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäeval.

3.   Käesolev kokkulepe asendab 2014. aasta kokkuleppe, mille kehtivus lõpeb käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäeval.

4.   Käesolev kokkulepe jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

5.   Registreeritutel, kes kanti registrisse enne käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäeva, on õigus kuue kuu jooksul alates käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevast muuta oma registrikannet, et viia see vastavusse käesolevast kokkuleppest tulenevate uute nõuetega, mis võimaldab neil jääda registrisse.

6.   Kõik 2014. aasta kokkuleppe alusel algatatud hoiatusteadete või kaebuste uurimised korraldatakse kõnealuses kokkuleppes sätestatud korras.

Brüssel, 20. mai 2021

Euroopa Parlamendi nimel

president

David Maria SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

Ana Paula ZACARIAS

Komisjoni nimel

presidendi eest

Věra JOUROVÁ


(1)  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (ELT L 277, 19.9.2014, lk 11).

(2)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.


I LISA

KÄITUMISJUHEND

Registreeritud tegutsevad kooskõlas käesolevas lisas sätestatud reeglite ja põhimõtetega. Eelkõige kohustuvad registreeritud:

a)

suhetes allakirjutanud institutsioonide ja muude liidu institutsioonide, organite või asutustega (edaspidi koos „liidu institutsioonid“) alati teatama oma nime, registreerimisnumbri ja üksuse või üksused, mille heaks nad töötavad või mida nad esindavad;

b)

deklareerima huvid ja eesmärgid, mida nad edendavad, ning täpsustama kliendid või liikmed, keda nad esindavad, ja asjakohasel juhul nende klientide või liikmete registreerimisnumbri;

c)

mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsuseid ebaausal teel, surve, sobimatu käitumise või solvava väljendusviisiga;

d)

mitte kuritarvitama oma registreeringut ärilise kasu saamiseks, moonutama selle mõju ega omistama sellele vale tähendust;

e)

mitte kahjustama registri mainet ega liidu institutsioone ega kasutama nende logosid ilma selgesõnalise loata;

f)

tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel haldavad oma hõlmatud tegevuse käigus, on täielik, ajakohastatud ja õige ega ole eksitav, ning nõustuma selle teabe avalikustamisega;

g)

järgima liidu institutsioonide kehtestatud asjakohaseid avalikult kättesaadavaid reegleid, juhendeid ja häid juhtimistavasid ning mitte takistama nende rakendamist ja kohaldamist;

h)

mitte õhutama Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid ega liidu institutsioonide töötajaid rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumisreegleid ja -norme;

i)

võttes tööle endisi Euroopa Parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid või liidu institutsioonide töötajaid, võtma igakülgselt arvesse nende kohta pärast institutsioonist lahkumist kohaldatavaid konfidentsiaalsusnõudeid ja reegleid, et vältida huvide konflikti;

j)

kliendi ja vahendaja suhte loomisel

i)

tagama, et sellise suhte osalised kantakse registrisse, ja

ii)

tagama klientide või vahendajatena, et vastavalt II lisale registrisse kantud suhte kohta avaldatakse asjakohane teave;

k)

tagama, et kui nad annavad hõlmatud tegevuseks teatavaid ülesandeid edasi kolmandatele isikutele, kes ise ei ole registreeritud, järgivad sellised isikud eetikanorme, mis on vähemalt samaväärsed registreeritute suhtes kohaldatavate normidega;

l)

esitama sekretariaadile taotluse korral toetava materjali, mis tõendab nende vastavust registrisse kandmise nõuetele ja esitatud teabe õigsust, ning tegema sekretariaadiga lojaalset ja konstruktiivset koostööd;

m)

nõustuma sellega, et nende suhtes võidakse kohaldada III lisas sätestatud uurimismenetlusi ja asjakohasel juhul III lisas sätestatud meetmeid;

n)

võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kõiki nende töötajaid, kes tegelevad hõlmatud tegevusega, teavitatakse nende kui registreeritute kohustusest järgida käesolevat käitumisjuhendit;

o)

teavitama kliente või liikmeid, keda nad hõlmatud tegevuse raames esindavad, nende kui registreeritute kohustusest järgida käesolevat käitumisjuhendit;

p)

järgima allakirjutanud institutsioonide kehtestatud spetsiifilisi juurdepääsu- ja turvareegleid ja -korda ning vältima nende täitmise takistamist.


II LISA

REGISTRISSE KANTAV TEAVE

Käesolevas lisas sätestatakse registris kättesaadav teave. Kui teavet ei sisestata automaatselt, esitab teabe taotleja või registreeritu.

I.   ÜLDINE TEAVE

a)

üksuse nimi, peakontori ja liiduga suhete eest vastutava kontori aadress, juhul kui viimane erineb peakontorist, telefoninumber, e-posti aadress, (1) veebisait;

b)

üksuse vorm;

c)

esindatavad huvid;

d)

kinnitus, et taotleja tegutseb kooskõlas käitumisjuhendiga;

e)

üksuse eest õiguslikult vastutava isiku nimi ja isiku nimi, kes vastutab suhete eest liiduga;

f)

aastaprognoos kõigi hõlmatud tegevusega seotud isikute täistööaja ekvivalentide kohta vastavalt järgmistele täistööajaga tegevuse protsendimääradele: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % või 100 %;

g)

eesmärgid, tegevusvaldkond, huvivaldkonnad ja tegevuse geograafiline ulatus;

h)

organisatsioonid, mille liige registreeritu on, ja üksused, millega registreeritu on seotud;

i)

registreeritu liikmesus ja/või seotus asjaomaste võrgustike ja ühendustega.

II.   SEOSED LIIDU INSTITUTSIOONIDEGA

a)

liidu seadusandlikud ettepanekud, poliitika või algatused, millega hõlmatud tegevus on seotud;

b)

kuulumine komisjoni eksperdirühmadesse (2) ja liikmesus muudel liidu toetatud foorumitel ja platvormidel;

c)

kuulumine laiendatud töörühmadesse või muudesse mitteametlikesse rühmadesse, nende toetamine või osalemine nende Euroopa Parlamendi ruumides korraldatavas tegevuses;

d)

isikute nimed, kellel on Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsu luba (3).

III.   FINANTSTEAVE

Registreeritud, sealhulgas vahendajad, deklareerivad tegevuskulude katmiseks saadud liidu toetuse summa ja allika. Deklareeritud summad on eurodes.

a)

Registreeritud, kes edendavad enda või oma kollektiivsete liikmete huve mõnes allakirjutanud institutsioonis, esitavad hõlmatud tegevusega seotud aastakulude ajakohastatud hinnangu vastavalt allpool esitatud tabelile. Aastakulude hinnang hõlmab kogu tegevusaastat ja tugineb viimasele lõppenud majandusaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Aastakulude suurusvahemik, eurodes:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥ 10 000 000

Kliendid deklareerivad nende nimel hõlmatud tegevusega tegelevad vahendajad ja iga üksiku vahendaja kulud vastavalt allpool esitatud tabelile. Aastakulude hinnang hõlmab kogu tegevusaastat ja tugineb viimasele lõppenud majandusaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Kõik tegutsevad vahendajad, kes ei ole hõlmatud viimase lõppenud majandusaastaga, deklareeritakse eraldi nimeliselt.

Esinduskulude suurusvahemik vahendaja kohta, eurodes:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

b)

Vahendajad deklareerivad hõlmatud tegevusega seotud hinnangulise aastase kogutulu vastavalt allpool esitatud tabelile. Hinnanguline aastane kogutulu hõlmab kogu tegevusaastat ja tugineb viimasele lõppenud majandusaastale alates registreerimise kuupäevast või registrikande üksikasjade iga-aastase ajakohastamise kuupäevast.

Hõlmatud tegevusega seoses üksikutelt klientidelt saadav tulu esitatakse samuti allpool esitatud tabeli alusel koos viitega liidu seadusandlikele ettepanekutele, poliitikale või algatustele, millega hõlmatud tegevus on seotud.

Tulu suurusvahemik kliendi kohta, eurodes:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 –999 999

≥ 1 000 000

Registrisüsteem arvutab hõlmatud tegevusega seotud hinnangulise aastase kogutulu automaatselt, võttes aluseks kliendi kohta saadud hinnangulise tulu kogusumma.

Vahendajad deklareerivad registris kliendid, kelle nimel hõlmatud tegevusega tegeldakse.

Kliendid, kes ei ole hõlmatud viimase lõppenud majandusaastaga, deklareeritakse eraldi nimeliselt.

c)

Registreeritud, kes ei esinda ärihuve, esitavad järgmise finantsteabe:

i)

oma viimase lõppenud majandusaasta kogueelarve;

ii)

oma peamised rahastamisallikad kategooria kaupa: liidu rahastamine, riiklik rahastamine, toetused, annetused, nende liikmete sissemaksed jne;

iii)

iga saadud toetuse summa, mis ületab 10 % nende kogueelarvest, kui toetus on suurem kui 10 000 eurot, ning toetaja nime.


(1)  E-posti aadressi ei avaldata.

(2)  Eksperdirühmadesse kuulumine kantakse registrisse automaatselt. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sellisele liikmesusele.

(3)  Registreeritud võivad registreerimismenetluse lõpus taotleda sissepääsuluba Euroopa Parlamendi hoonetesse. Isikute nimed, kellele sissepääsuluba antakse, kantakse automaatselt registrisse. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigust sissepääsuluba saada.


III LISA

SEIRE, UURIMISED JA MEETMED

1.   Üldpõhimõtted

1.1.

Sekretariaat võib alustada uurimist kaebuse alusel, mille kohaselt registreeritu ei ole järginud käitumisjuhendit, samuti omal algatusel, kui ta on saanud teavet, et registreeritu võib nõuetele mitte vastata.

1.2.

Uurimine on haldusmenetlus, milles osalevad sekretariaat ja asjaomane registreeritu ning juhul, kui sekretariaat ei alustanud uurimist omal algatusel, ka kaebuse esitanud kolmas isik (edaspidi „kaebuse esitaja“).

1.3.

Kui uurimine on algatatud, võib sekretariaat ettevaatusabinõuna asjaomase registreeringu peatada. Sekretariaat teavitab registreeritut oma otsusest registreering peatada viivitamata, esitades otsuse kohta põhjendatud selgituse.

2.   Kaebuste lubatavus

2.1.

Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada sekretariaadile kaebuse selle kohta, et registreeritu ei järgi käitumisjuhendit. Kaebused esitatakse kirjalikult. Kaebus on lubatav, kui:

a)

selles märgitakse, millist registreeritut kaebus puudutab, ja esitatakse selgelt kaebuse üksikasjad;

b)

selles esitatakse kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;

c)

see esitatakse aasta jooksul alates sellest, kui registreeritu väidetavalt käitumisjuhendit ei järginud;

d)

selles esitatakse kaebust toetavad tõendid, mis näitavad mõistliku tõenäosusega, et käitumisjuhendit ei järgitud.

2.2.

Kui kaebust ei loeta lubatavaks, teavitab sekretariaat kaebuse esitajat sellest kirjalikult, põhjendades oma otsust.

3.   Kaebuste lahendamise kord

3.1.

Lubatava kaebuse saamisel alustab sekretariaat uurimist ning teavitab kaebuse esitajat ja asjaomast registreeritut.

3.2.

Registreeritule saadetakse kaebuse koopia koos lisadega ning palutakse 20 tööpäeva jooksul esitada põhjendatud vastus.

3.3.

Sekretariaat võtab arvesse kõiki punkti 3.2 kohaselt saadud põhjendatud vastuseid, kogub asjakohast teavet ja koostab oma järelduste kohta aruande.

3.4.

Kui aruandes järeldatakse, et registreeritu ei ole järginud käitumisjuhendit, teavitab sekretariaat teda sellest. Teade võib sisaldada ka järgmist:

a)

korraldust oma käitumine 20 tööpäeva jooksul teate saamisest käitumisjuhendiga vastavusse viia ning

b)

ametlikku hoiatust, et kui käitumisjuhendit jätkuvalt ei järgita või see kordub, võidakse võtta meetmeid.

3.5.

Sekretariaat tunnistab registreeritu registrisse jäämise nõuetele vastavaks ja lõpetab uurimise ühel järgmistest asjaoludest:

a)

väidetavalt ei järgita peamiselt käitumisjuhendi punkti f ja käitumine viiakse käitumisjuhendiga vastavusse 20 tööpäeva jooksul pärast registreeritu teavitamist punkti 3.1 kohaselt;

b)

aruandes leitakse, et registreeritu on järginud käitumisjuhendit;

c)

registreeritu viib oma käitumise käitumisjuhendiga vastavusse, kui teda on sellest punkti 3.4 alapunkti a kohaselt teavitatud;

d)

leitakse, et punkti 3.4 alapunkti b kohasest ametlikust hoiatusest piisab.

3.6.

Sekretariaat tunnistab, et asjaomane registreeritu ei vasta nõuetele ja lõpetab uurimise, kui aruandes leitakse, et registreeritu ei ole järginud käitumisjuhendit ja esineb üks järgmistest asjaoludest:

a)

registreeritu ei ole oma käitumist käitumisjuhendiga vastavusse viinud, pärast seda kui teda on punkti 3.4 alapunkti a kohaselt teavitatud;

b)

leitakse, et punkti 3.4 alapunkti b kohasest ametlikust hoiatusest ei piisa.

3.7.

Kui sekretariaat on koostanud aruande, esitab ta asjaomasele registreeritule taotluse korral aruande koopia.

4.   Seire ja omaalgatuslikud uurimised

4.1.

Sekretariaat võib nõuda, et registreeritud muudaksid oma registrikandeid, kui tal on põhjust arvata, et nad ei ole II lisas nõutud teavet õigesti esitanud.

4.2.

Punkti 4.1 kohase nõude esitamise korral võib sekretariaat ettevaatusabinõuna asjaomase registreeringu peatada.

4.3.

Kui registreeritu ei tee lojaalselt ja konstruktiivselt koostööd, võib sekretariaat registrikande, mille kohta on esitatud punkti 4.1 kohane nõue, registrist kustutada.

4.4.

Sekretariaat võib alustada uurimist omal algatusel, kui ta on saanud teavet, et registreeritu ei vasta nõuetele.

4.5.

Kui sekretariaat alustab uurimist omal algatusel, teavitab ta sellest asjaomast registreeritut ja palub tal esitada 20 tööpäeva jooksul põhjendatud vastus.

4.6.

Sekretariaat võtab arvesse kõiki punkti 4.5 kohaselt saadud põhjendatud vastuseid, kogub asjakohast teavet ja koostab oma järelduste kohta aruande.

4.7.

Kui aruandes järeldatakse, et registreeritu ei vasta nõuetele, teavitab sekretariaat sellest registreeritut. Teade võib sisaldada ka järgmist:

a)

korraldust registreeritu nõuetega vastavusse viimiseks 20 tööpäeva jooksul teate saamisest ning

b)

ametlikku hoiatust, et kui registreeritu end nõuetega vastavusse ei vii või olukord kordub, võidakse võtta meetmeid.

4.8.

Sekretariaat tunnistab registreeritu nõuetele vastavaks ja lõpetab uurimise, kui esineb üks järgmistest asjaoludest:

a)

uurimine puudutab peamiselt hõlmatud tegevuse oletatavat puudumist ja asjaomane registreeritu tõendab 20 tööpäeva jooksul alates punkti 4.5 kohasest teavitamisest, et ta tegeleb hõlmatud tegevusega;

b)

aruandes leitakse, et registreeritu vastab nõuetele;

c)

registreeritu viib end nõuetega vastavusse, kui teda on sellest punkti 4.7 alapunkti a kohaselt teavitatud;

d)

leitakse, et punkti 4.7 alapunkt b kohasest ametlikust hoiatusest piisab.

4.9.

Sekretariaat tunnistab, et registreeritu ei vasta nõuetele ja lõpetab uurimise, kui uurimine puudutab peamiselt hõlmatud tegevuse oletatavat puudumist ja asjaomane registreeritu ei tõenda 20 tööpäeva jooksul alates punkti 4.5 kohasest teavitamisest, et ta tegeleb hõlmatud tegevusega.

4.10.

Sekretariaat tunnistab, et registreeritu ei vasta nõuetele ja lõpetab uurimise, kui punktis 4.6 osutatud aruandes leitakse, et registreeritu ei vasta käitumisjuhendi nõuetele ja esineb üks järgmistest asjaoludest:

a)

registreeritu ei vii end nõuetega vastavusse pärast seda, kui teda on sellest punkti 4.7 alapunkti a kohaselt teavitatud;

b)

leitakse, et punkti 4.7 alapunkti b kohasest ametlikust hoiatusest ei piisa.

4.11.

Kui sekretariaat on koostanud aruande, esitab ta asjaomasele registreeritule taotluse korral aruande koopia.

5.   Koostöö sekretariaadiga uurimise ajal

5.1.

Vajaduse korral nõuab sekretariaat uurimise osalistelt uurimisse puutuvat teavet 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Asjaosalised võivad teada anda, millist nende esitatud teavet tuleks pidada tundlikuks.

5.2.

Sekretariaat võib otsustada uurimise osalised ära kuulata.

5.3.

Sekretariaat võib registreeritu põhjendatud taotluse korral otsustada käesoleva lisa kohaselt kehtestatud tähtaegu pikendada. See otsus võib hõlmata ka asjaomase registreeringu peatamist uurimise ajaks.

5.4.

Kui sekretariaat leiab, et uurimisega seotud registreeritu ei tee uurimise käigus lojaalselt ja konstruktiivselt koostööd, võib ta pärast seda, kui ta on andnud registreeritule võimaluse teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks, uurimise lõpetada ja asjaomase registrikande registrist kustutada.

6.   Õigus ärakuulamisele

Enne kui tehakse otsus, et registreeritu ei vasta nõuetele, on registreeritul võimalus esitada kirjalikult oma seisukohad.

7.   Otsus

7.1.

Sekretariaat lõpetab uurimise põhjendatud otsusega. Ta teatab sellest otsusest asjaosalistele kirjalikult. Otsuses täpsustatakse, kas tehti kindlaks, et registreeritu ei vasta nõuetele. Kui see on asjakohane, täpsustatakse otsuses samuti, millistele nõuetele registreeritu ei vasta ja milliseid meetmeid sekretariaat on võtnud ning millised on asjakohased õiguskaitsevahendid.

7.2.

Kui sekretariaat teeb punkti 7.1 kohaselt kindlaks, et registreeritu ei vasta nõuetele, kustutab ta asjaomase registrikande registrist.

7.3.

Sekretariaat võib kaaluda uurimise taasalustamise taotlust kuni 20 tööpäeva jooksul pärast seda, kui asjaosalisi on tema otsusest teavitatud.

7.4.

Uurimist võib uuesti alustada üksnes juhul, kui sekretariaat ei võtnud arvesse teavet, mis oli talle enne otsuse tegemist kättesaadav, kusjuures see ei juhtunud punkti 7.3 kohast taotlust esitava osalise süül ega tema hooletuse tõttu.

8.   Meetmed

8.1.

Kui sekretariaat kustutab punkti 7.2 kohaselt registrikande, kuna ta on kindlaks teinud, et registreeritu ei vasta nõuetele, sest ei järgi käitumisjuhendit, võib ta ühtlasi, kui see on mittejärgimise tõsidust arvestades asjakohane,

a)

keelata asjaomasel huvide esindajal 20 tööpäeva kuni kahe aasta jooksul end uuesti registreerida ja

b)

avaldada võetud meetme registri veebisaidil.

8.2.

Punkti 8.1 kohaselt võetud meetme ranguse üle otsustades võtab sekretariaat arvesse uurimisega seotud asjaolusid, pidades silmas käesoleva kokkuleppe eesmärke.

8.3.

Huvide esindajaid, kelle suhtes kohaldatakse punkti 8.1 alapunkti a kohast keeldu, ei või end uuesti registreerida enne, kui keelu kehtivusaeg on lõppenud ja registreeritu on rahuldavalt kõrvaldanud kustutamiseni viinud põhjused.

9.   Läbivaatamine

9.1.

Registreeritu, kelle suhtes kohaldatakse punkti 8.1 kohaselt võetud meetmeid, võib esitada juhatusele põhjendatud läbivaatamistaotluse.

9.2.

Läbivaatamistaotlus saadetakse sekretariaadile 20 tööpäeva jooksul alates sekretariaadi võetud meetme kohta teate saamisest.

9.3.

Punktide 9.1 ja 9.2 kohaselt esitatud läbivaatamistaotlused edastatakse juhatuse eesistujale, kes võib asjakohasel juhul või mõne teise juhatuse liikme taotlusel esitada asja juhatuse täiskoosseisule.

9.4.

Läbivaatamistaotlus ei peata sekretariaadi võetud meedet, välja arvatud juhul, kui juhatus otsustab läbivaatamistaotluses esitatud eripõhjustel teisiti.

9.5.

Juhatuse eesistuja teavitab asjaomaseid registreerituid juhatuse otsusest läbivaatamise kohta 40 tööpäeva jooksul alates läbivaatamistaotluse saamisest.

10.   Õiguskaitsevahendid

Registreeritu, kes ei ole juhatuse otsusega rahul, võib punkti 9 kohaselt esitada ELi toimimise lepingu artikli 263 kohaselt kaebuse Euroopa Liidu Kohtule või ELi toimimise lepingu artikli 228 kohaselt Euroopa Ombudsmanile.