20.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/54


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2021/647,

15. jaanuar 2021,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis hõlmab teatavate plii ja kuuevalentse kroomi ühendite kasutamist tsiviilotstarbeliste (kutsealaselt kasutatavate) lõhkeainete elektrilistes ja elektroonilistes sütikutes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks kõnealuse direktiivi II lisas loetletud ohtlikke aineid. Seda piirangut ei kohaldata nimetatud direktiivi III lisas loetletud erandlike kasutusviiside puhul.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Plii ja kuuevalentne kroom on piiratud kasutusega ained, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisa loetellu.

(4)

Komisjon sai 19. jaanuaril 2018 direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 3 kohase taotluse kanda kõnealuse direktiivi III lisa loetellu erand plii ja kuuevalentse kroomi kasutamiseks tsiviilotstarbeliste (kutsealaselt kasutatavate) lõhkeainete elektrilistes ja elektroonilistes sütikutes (edaspidi „taotletud erand“).

(5)

Taotluse hindamine hõlmas konsulteerimist sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 7. Nende konsultatsioonide käigus laekunud märkused tehti spetsiaalsel veebisaidil üldsusele kättesaadavaks.

(6)

Teatavaid plii ja kuuevalentse kroomi ühendeid kasutatakse elektriliste ja elektrooniliste sütikute, näiteks elektriliste süütepeade, primaarlõhkelaengute ja pürotehniliste viitelaengute olulistes osades. Elektrilised ja elektroonilised sütikud on elektriliste ja elektrooniliste detonaatorite osa; viimaseid kasutatakse peamiselt mineraalide kaevandamisel, ehitus- ja lammutustöödel ning lõimitud päästesüsteemide osades.

(7)

Elektrilistes ja elektroonilistes sütikutes kasutatavale pliidiasiidile, pliistüfnaadile, pliidipikramaadile, oranžile pliimennikule (pliitetraoksiidile) ja pliidioksiidile ning elektriliste sütikute aeglasetoimelistes pürotehnilistes viitelaengutes kasutatavale baariumkromaadile ei ole praegu turul sellist alternatiivi, mis vastaks kõikidele elektriliste ja elektrooniliste sütikute ohutu toimimise tagamiseks kehtestatud põhinõuetele.

(8)

Alternatiivide puudumise tõttu ei ole pliidiasiidi, pliistüfnaadi, pliidipikramaadi, oranži pliimenniku (pliitetraoksiidi), pliidioksiidi ja baariumkromaadi asendamine või ärajätmine elektriliste ja elektrooniliste sütikute teatavates koostisosades teaduslikult ja tehniliselt teostatav. Kõnealune erand on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (2) ning selle tegemisega ei nõrgendata seega nimetatud määruse kohast keskkonna- ja tervisekaitset.

(9)

Seega on asjakohane lisada taotletud erandi tegemiseks direktiivi 2011/65/EL III lisasse taotlusega hõlmatud kasutusviisid, mis on seotud 11. kategooriasse kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmetega.

(10)

Taotletud erandi kehtivusajaks tuleks vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 esimesele lõigule sätestada viis aastat alates 20. aprillist 2021. Töökindla asendusaine leidmiseks tehtavate jätkuvate pingutuste tulemustest nähtub, et tõenäoliselt ei ole kõnealuse erandi kestusel ebasoodsat mõju innovatsioonile.

(11)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. oktoobriks 2021. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. novembrist 2021.

Kui liikmesriigid need normi vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. jaanuar 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisasse lisatakse kanne 45:

„45

Pliidiasiid, pliistüfnaat, pliidipikramaat, oranž pliimennik (pliitetraoksiid) ja pliidioksiid tsiviilotstarbeliste (kutsealaselt kasutatavate) lõhkeainete elektrilistes ja elektroonilistes sütikutes ning baariumkromaat tsiviilotstarbeliste (kutsealaselt kasutatavate) lõhkeainete elektriliste sütikute aeglasetoimelistes pürotehnilistes viitelaengutes

Kohaldatakse 11. kategooria suhtes; kehtivusaeg lõpeb 20. aprillil 2026.“