25.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 420/129


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2057,

24. november 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Singapuri Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus kaotada järk-järgult ja kooskõlastatud viisil vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need on välja antud kooskõlas standarditega, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud norme kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on kooskõlas liidu õigusega õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Singapuri Vabariik on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Singapuri Vabariik on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

26. juulil 2021 esitas Singapuri Vabariik komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite väljaandmise kohta vastavalt süsteemile „HealthCerts“. Singapuri Vabariik teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et Singapuri Vabariigi poolt süsteemi „HealthCerts“ kohaselt välja antud COVID-19 tõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et aktsepteerib vaktsineerimis- ja testimistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid kooskõlas määrusega (EL) 2021/953. Lisaks sellele teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et ta kohtleb ELi digitaalse testimis- ja vaktsineerimistõendi omajaid ning Singapuri Vabariigi välja antud testimis- ja vaktsineerimistõendi omajaid võrdselt. Singapuri Vabariik kinnitas eelkõige, et ELi digitaalset testimistõendit aktsepteeritakse reisija kehtiva negatiivse lahkumiseelse testi tõendina. Singapuri Vabariik märkis, et pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist kohaldatakse ELi digitaalse vaktsineerimistõendi omajate suhtes Singapuris 30 päeva jooksul vaktsineerimispõhiseid turvalise halduse meetmeid, ilma et tuleks esitada uus vaktsineerimistõend.

(5)

Eelkõige teavitas Singapuri Vabariik komisjoni sellest, et ta tunnustab kõiki vaktsiine, mis on saanud Maailma Terviseorganisatsiooni erakorralise kasutusloa, ja vaktsiine, mis on heaks kiidetud Singapuri tervishoiuameti erakorralise menetluse raames (Pandemic Special Access Route). Lisaks aktsepteerib Singapur ka tervishoiuameti erakorralise menetluse raames heakskiidetud vaktsiine. Testimise kohta teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et ta aktsepteerib testimistõendit tõendina reisija nakkusseisundi kohta, kuid selle põhjal ei loobuta praegu reisipiirangutest. Need piirangutest loobumised kuuluvad piiril kohaldatava Singapuri tervishoiupoliitika valdkonda. Lisaks sellele ei lihtsusta Singapur praegu haiguse läbipõdenud reisijate suhtes kohaldatavaid piiriületusnõudeid.

(6)

Singapuri Vabariigi taotlusel tegi komisjon 30. septembril 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et Singapuri Vabariik on välja andnud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid kooskõlas süsteemiga „HealthCerts“, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja mis võimaldab kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid, mille Singapuri Vabariik on välja andnud vastavalt süsteemile „HealthCerts“, sisaldavad vajalikke andmeid.

(7)

Lisaks teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide kohta. Nende vaktsiinide hulka kuuluvad praegu Comirnaty ja Spikevax.

(8)

Samuti teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid üksnes selliste nukleiinhappe amplifitseerimise testide ja antigeeni kiirtestide kasutamise korral, mis on loetletud COVID-19 antigeeni kiirtestide ajakohastatud ühisloetelus, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (3) artikli 17 kohaselt loodud terviseohutuse komitee on nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse (4) alusel heaks kiitnud.

(9)

Lisaks teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et ta ei anna välja koostalitlusvõimelisi tõendeid läbipõdemise kohta.

(10)

Lisaks teatas Singapuri Vabariik komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Singapuris neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemusi või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(11)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Singapuri Vabariigi poolt süsteemi „HealthCerts“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(12)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille Singapuri Vabariik on välja andnud süsteemi „HealthCerts“ kohaselt, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5 ja artikli 6 lõikes 5 osutatud tingimustel.

(13)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Singapuri Vabariik ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(14)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(15)

Selleks et ühendada Singapuri Vabariik võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(16)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Singapuri Vabariigi poolt süsteemi „HealthCerts“ kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Singapuri Vabariik ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 24. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).