11.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 399/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1956,

10. november 2021,

liidu elanikkonnakaitse teadmusvõrgustiku loomise ja töökorralduse kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2021)7939 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 punkti h,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega nr 1313/2013/EL sätestatud liidu elanikkonnakaitse mehhanismi (edaspidi „liidu mehhanism“) eesmärk on tugevdada koostööd liidu ja liikmesriikide vahel ning hõlbustada koordineerimist elanikkonnakaitse valdkonnas, et parandada liidu reageerimist loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud õnnetustele.

(2)

Kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikliga 13 tuleks luua liidu elanikkonna kaitse teadmusvõrgustik (edaspidi „teadmusvõrgustik“), et koguda, töödelda ja levitada liidu mehhanismiga seotud teadmisi ja teavet, kaasates elanikkonna kaitses ja suurõnnetuste ohjamises osalejaid, tippkeskusi, ülikoole ja teadlasi ning järgides mitme ohu põhist lähenemisviisi.

(3)

Kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikli 13 lõikega 1 toetab komisjon teadmusvõrgustiku kaudu kavandamis- ja otsustusprotsesside sidusust, hõlbustades pidevat teadmiste ja teabe vahetamist, mis hõlmab kõiki liidu mehhanismi tegevusvaldkondi. Teadmiste ja teabe pidevat vahetamist hõlbustades peaks komisjon teadmusvõrgustiku kaudu koostama strateegilised kavad, milles esitatakse teadmusvõrgustiku strateegiline suund järgmisteks aastateks.

(4)

Sünergia loomiseks teiste asjaomaste rühmade ja võrgustikega peaks teadmusvõrgustik tegema tihedat koostööd otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komiteega ning komisjoni elanikkonnakaitse ja katastroofide ohjamise valdkonna eksperdirühmadega, mis on kantud komisjoni eksperdirühmade ja muude sarnaste üksuste registrisse. Teadmusvõrgustik ja hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus hakkavad tegema tihedat koostööd, et tagada vastastikune täiendavus ja toetus oma tegevuses.

(5)

Teadmusvõrgustik ei peaks dubleerima muude võrgustiku kohaldamisalaga seotud komisjoni algatuste tulemusi, vaid pigem neid enda kasuks tööle rakendama.

(6)

Teadmusvõrgustiku ametlikuks loomiseks on vaja vastu võtta eeskirjad, milles sätestatakse teadmusvõrgustiku organisatsiooniline struktuur ja selle toimimine.

(7)

Teadmusvõrgustiku organisatsiooniline struktuur peaks hõlmama nõuandvaid organeid ja sekretariaati. Teadmusvõrgustiku nõuandvateks organiteks on nõukogu ja teadmusvõrgustiku iga samba töörühmad.

(8)

Nõukogu peaks eelkõige tegutsema strateegilise foorumina, andes komisjonile strateegilisi suuniseid, ning tal peaks olema teadmusvõrgustiku üle nõuandev järelevalvefunktsioon.

(9)

Teadmusvõrgustiku tegevuse tõhusa ja tulemusliku töökorralduse tagamiseks on vaja luua teadmusvõrgustiku sekretariaat. Sekretariaaditeenuseid peaks osutama komisjon ning need peaksid hõlmama eelkõige teadmusvõrgustiku juhtimist, haldamist ja koordineerimist. Sekretariaadi peamine ülesanne on tagada teadmusvõrgustikus sidusus, sünergia ja sujuv teabevoog ning koordineerida teadmusvõrgustiku tegevust kooskõlas strateegilise planeerimisega.

(10)

Teadmusvõrgustik ja selle tegevus tuleks üles ehitada kahele peamisele sambale, mis peaksid looma raamistiku teadmusvõrgustiku põhitegevustele ja soodustama võrgustikupõhist teabevahetust nende asjaomastes tegevusvaldkondades: suutlikkuse arendamise sammas ja teadussammas. Suutlikkuse arendamise samba eesmärk peaks olema elanikkonnakaitse ja katastroofide ohjamisega seotud sidusrühmade jaoks oluliste suutlikkuse arendamise algatuste koondamine, edendamine ja tugevdamine, pöörates erilist tähelepanu liidu mehhanismile. Teadussamba eesmärk peaks olema tuua kokku akadeemilised ringkonnad, praktikud ja otsustajad, et teha valdkonna-, sektori- ja piiriülest koostööd teaduslike teadmiste tõhusamaks rakendamiseks katastroofiohu juhtimise ning eelkõige ennetus- ja valmisolekumeetmete alal.

(11)

Suutlikkuse arendamise sammas peaks keskenduma tuntud olemasolevatele programmidele ja projektidele, nagu liidu mehhanismi väljaõppe- ja harjutusprogramm, elanikkonnakaitse ekspertide vahetus, teadmusvõrgustiku partnerlused ning liidu mehhanismi ennetus- ja valmisolekuprogramm. Neid programme tuleks tugevdada järkjärgulise ja pideva protsessi kaudu ning täiendada muude suutlikkuse arendamise meetmetega. Teadussammas peaks tuginema olemasolevatele teadusstruktuuridele ja -võrgustikele, mis toetavad liidu mehhanismi, eelkõige Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse juhitavale katastroofiohu juhtimise teadmuskeskusele ning asjaomastele programmi „Euroopa horisont“ programmidele, millest rahastatakse teadus- ja innovatsioonimeetmeid ja nendega seotud võrgustikualgatusi katastroofiohu juhtimise valdkonnas ning neid integreerima.

(12)

Teadmusvõrgustiku liikmete poolt teabe avaldamist käsitlevad eeskirjad peaksid olema kooskõlas ametisaladuse hoidmise kohustusega.

(13)

Teadmusvõrgustiku organite tegevuse läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon avaldama asjaomased koosolekudokumendid otsuse nr 1313/2013/EL artikli 13 lõike 1 punktis d osutatud veebiplatvormil.

(14)

Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (2).

(15)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas otsuses sätestatakse teadmusvõrgustiku organisatsiooniline struktuur ja selle toimimine, nõukogu, sekretariaadi ja sammaste töörühmade loomine, nende koosseis ja ülesanded ning nende tegevust käsitlevad eeskirjad.

Artikkel 2

Liidu elanikkonnakaitse teadmusvõrgustik

Luuakse liidu elanikkonnakaitse teadmusvõrgustik.

Võrgustiku eesmärk on saavutada ja täita otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 13 sätestatud eesmärke ja ülesandeid.

Artikkel 3

Teadmusvõrgustiku ülesehitus

Teadmusvõrgustiku organisatsiooniline struktuur koosneb järgmistest nõuandvatest organitest:

a)

nõukogu;

b)

sammaste töörühmad.

Artikkel 4

Nõukogu

Nõukogu nõustab komisjoni teadmusvõrgustiku juhtimisel, tagades, et kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikliga 13 täidetakse teadmusvõrgustiku üldine eesmärk ja peamised ülesanded.

Artikkel 5

Nõukogu liikmelisus

1.   Nõukogu koosneb komisjoni esindajast ja iga liikmesriigi esindajast. Komisjon ja liikmesriigid nimetavad nõukogusse esindaja ja tema asetäitja. Soodustatakse sooliselt tasakaalustatud osalemist.

2.   Liikmesriike esindavaid nõukogu liikmeid käsitatakse „D-tüüpi liikmetena“ komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuse C(2016) 3301 final (millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks) artikli 7 lõike 2 punkti d tähenduses.

Artikkel 6

Nõukogu ülesanded

1.   Nõukogu ülesanded on eelkõige järgmised:

(1)

nõustamine komisjoni poolt kindlaks määratud teadmusvõrgustiku strateegilise suunitluse küsimuses;

(2)

teadmusvõrgustiku töökorra, liikmelisuse ja juhtimispoliitika läbivaatamine, järelevalve ja järgimise tagamine;

(3)

teadmusvõrgustiku aastaaruande kinnitamine;

(4)

oma tegevusest otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komiteele aruandmine.

2.   Komisjon tagab, et nõukogu töö toimub tihedas koostöös otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komiteega ning komisjoni elanikkonnakaitse ja katastroofide ohjamise valdkonna eksperdirühmadega, mis on kantud komisjoni eksperdirühmade ja muude sarnaste üksuste registrisse.

Artikkel 7

Nõukogu tegevus

1.   Nõukogu eesistujaks on komisjoni esindaja ja kaaseesistujaks eelmine koosoleku toimumise ajal Euroopa Liidu Nõukogu rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi esindaja. Komisjoni esindaja kutsub koosoleku kokku vähemalt korra aastas, konsulteerides kaaseesistujaga. Nõukogu koosolekud toimuvad füüsilise kohtumise vormis või kaudselt.

2.   Eesistuja ja kaaseesistuja, keda abistab sekretariaat, koostavad päevakorra ja jagavad selle nõukogu liikmetele. Nõukogu liikmed võivad omal algatusel teha ettepanekuid päevakorrapunktide lisamiseks hiljemalt koosoleku alguses. Nõukogu võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses.

3.   Nõukogu võtab oma töökorra vastu komisjoni eksperdirühmade standardtöökorra alusel (3).

4.   Nõukogu võtab konsensuse alusel vastu mittesiduvaid soovitusi ja aruandeid. Kui konsensust ei saavutata, pannakse mittesiduvad soovitused või aruanded hääletusele ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalolevate liikmete lihthäälteenamus.

Nõukogu vastu võetud mittesiduvad soovitused ja aruanded on ettevalmistavat laadi, et aidata kaasa otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komitee tööle.

Artikkel 8

Nõukogu liikmete kulude hüvitamine

1.   Nõukogu liikmetele töö eest tasu ei maksta.

2.   Komisjon hüvitab nõukogu liikmetele nõukogu koosolekutel osalemisega seoses tekkivad reisi- ja majutuskulud komisjonis kehtiva korra (4) kohaselt.

3.   Lõikes 2 osutatud kulud hüvitatakse nende summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks eraldatud.

Artikkel 9

Teadmusvõrgustiku sambad

1.   Teadmusvõrgustiku sambad on foorumiteks, kus algatatakse, kavandatakse, koostatakse ja rakendatakse meetmeid, mille üldeesmärk on aidata kaasa teadmusvõrgustiku eesmärkide saavutamisele kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikli 13 lõikega 1.

2.   Suutlikkuse arendamise samba eesmärk on elanikkonnakaitse ja katastroofide ohjamisega seotud sidusrühmade jaoks oluliste suutlikkuse arendamise algatuste koondamine, edendamine ja tugevdamine, pöörates erilist tähelepanu liidu mehhanismile.

3.   Teadussamba eesmärk on tuua kokku akadeemilised ringkonnad, praktikud ja otsustajad, et teha valdkonna-, sektori- ja piiriülest koostööd teaduslike teadmiste tõhusamaks rakendamiseks katastroofiohu juhtimise ning eelkõige ennetus- ja valmisolekumeetmete tõhustamise alal.

Artikkel 10

Sammaste töörühmade koosseis ja tegevus

1.   Sammaste töörühmad koosnevad komisjoni esindajast, iga liikmesriigi esindajast ja iga liidu mehhanismis osaleva riigi esindajast.

2.   Liikmesriike esindavaid sammaste töörühmade liikmeid käsitatakse „D-tüüpi liikmetena“ komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuse C(2016) 3301 final (millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks) artikli 7 lõike 2 punkti d tähenduses.

Liidu mehhanismis osalevaid riike esindavaid sammaste töörühmade liikmeid käsitatakse „E-tüüpi liikmetena“ komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuse C(2016) 3301 final (millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks) artikli 7 lõike 2 punkti e tähenduses.

3.   Töörühmade eesistujaks on komisjoni esindaja.

4.   Sammaste töörühmade tegevus määratakse kindlaks teadmusvõrgustiku töökorras, mille nõukogu võtab vastu kooskõlas artikliga 7.

5.   Sammaste töörühmad ei võta vastu soovitusi ega aruandeid.

Artikkel 11

Sammaste töörühmade ülesanded

1.   Suutlikkuse arendamise samba ja teadussamba töörühmade ülesandeks on toetada teadmusvõrgustiku tööd.

2.   Sammaste töörühmade ülesanded on eelkõige järgmised:

a)

liidu mehhanismi ning liikmesriikide ja liidu mehhanismis osalevate riikide vajaduste hindamine, asjakohaste alt üles suunatud algatuste edastamine teadmusvõrgustikule ning meetmete väljapakkumine teadmusvõrgustiku strateegiliste suuniste raames;

b)

sammaste tegevuse elluviimine ja edendamine sekretariaadi toel ning mõlema samba algatuste vahel sünergia otsimine;

c)

nõukogu teavitamine töörühmade tegevuse kohta.

3.   Töörühmad võivad omal algatusel luua konkreetsetel teemadel alarühmi, lähtudes oma liikmete vajadustest ja/või riski- või stsenaariumipõhistest prioriteetidest.

4.   Töörühmad tagavad kahe samba ning nende tegevuse vahelise asjakohase teabe liikumise ja koordineerimise.

Artikkel 12

Sammaste töörühmade liikmete kulude hüvitamine

Sammaste töörühmade liikmete sõidu- ja majutuskulude suhtes kohaldatakse artiklit 8.

Artikkel 13

Vaatlejad

1.   Liidu mehhanismis osalevatel riikidel on nõukogus vaatleja staatus. Iga osalev riik nimetab nõukogusse vaatleja staatuses esindaja ja tema asetäitja. Soodustatakse sooliselt tasakaalustatud osalemist.

2.   Vaatlejad osalevad aruteludes ja pakuvad eksperditeadmisi. Nad ei oma siiski hääleõigust.

3.   Vaatlejaid käsitatakse „E-tüüpi liikmetena“ komisjoni 30. mai 2016. aasta otsuse C(2016) 3301 final (millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks) artikli 7 lõike 2 punkti e tähenduses.

Artikkel 14

Sekretariaat

1.   Sekretariaat toetab teadmusvõrgustiku organite tööd, et tagada nende tegevuse koordineerimine, sidusus ja teabevahetus.

2.   Sekretariaaditeenuseid osutab komisjon.

3.   Sekretariaadi ülesanded on järgmised:

a)

strateegiliste kavade ning liidu elanikkonnakaitse mehhanismi iga-aastases või mitmeaastases tööprogrammis vastu võetud tegevuste ettevalmistamine ja nende rakendamise tagamine;

b)

teadmusvõrgustiku tegevuse juhtimine, haldamine ja koordineerimine;

c)

teadmusvõrgustiku tegevuse kohta aruannete esitamine.

4.   Sekretariaat abistab vajaduse korral teadmusvõrgustiku nõuandvate organite koosolekute läbi viimist.

Artikkel 15

Konfidentsiaalsus

Nõukogu, sekretariaadi ja sammaste töörühmade liikmed järgivad aluslepingute ja nende rakenduseeskirjade kohaseid ametisaladuse hoidmise kohustusi, samuti komisjoni otsuse (EL, Euratom) 2015/444 (5) lisas sätestatud komisjoni julgeolekunorme seoses liidu salastatud teabe kaitsmisega. Juhul kui nad kõnealuseid kohustusi ei täida, võtab komisjon asjakohaseid meetmeid.

Artikkel 16

Läbipaistvus

1.   Teadmusvõrgustiku koosseisu kohta avaldatakse komisjoni eksperdirühmade ja muude sarnaste üksuste registris ning veebiplatvormil järgmised andmed, mis toetavad ja hõlbustavad otsuse nr 1313/2013/EL artikli 13 lõike 1 punktis d osutatud eri ülesannete täitmist:

a)

nende liikmesriikide nimed, keda esindavad nõukogusse kuuluvad asutused ja sammaste töörühmad;

b)

nende asutuste nimed, kes esindavad sammaste töörühmades liidu mehhanismis osalevaid riike;

c)

nende asutuste nimed, kes esindavad neid liidu mehhanismis osalevaid riike, kellele antakse nõukogus vaatleja staatus.

2.   Kõik teadmusvõrgustiku organite koosolekute dokumendid, sealhulgas päevakorrad, protokollid ja osalejate seisukohad, tehakse kättesaadavaks komisjoni eksperdirühmade registris ja avaldatakse samal otsuse nr 1313/2013/EL artikli 13 lõike 1 punktis d osutatud veebiplatvormil. Eelkõige avaldatakse aegsasti enne koosolekut selle päevakord ja muud asjakohased taustteavet andvad dokumendid ning seejärel pärast koosolekut võimalikult kiiresti selle protokoll. Avaldamise suhtes tehtavad erandid piirduvad juhtudega, kui leitakse, et asjaomase dokumendi avalikustamine kahjustaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 (6) artikli 4 kohast avalike või erahuvide kaitset.

Artikkel 17

Isikuandmete kaitse

Isikuandmeid töödeldakse käesoleva töökorra raames vastavalt määrusele (EL) 2018/1725.

Artikkel 18

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. november 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez LENARČIČ


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 924.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(3)  Komisjoni 30. mai 2016. aasta otsus C(2016) 3301 final, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja toimimiseks, 3. lisa.

(4)  Komisjoni 5. detsembri 2007. aasta otsus K(2007) 5858. Komisjoni eeskiri väljastpoolt komisjoni koosolekutel osalema kutsutud ekspertide kulude hüvitamise kohta.

(5)  Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).