20.8.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/38


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1381,

19. august 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Põhja-Makedoonia Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus kaotada järk-järgult ja kooskõlastatud viisil vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need on välja antud kooskõlas standarditega, mis on samaväärsed kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on kooskõlas liidu õigusega õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesoleva otsuse kohaselt samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Põhja-Makedoonia on välja andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite suhtes, mille Põhja-Makedoonia on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

8. juulil 2021 esitas Põhja-Makedoonia komisjonile teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljaandmise kohta vastavalt riiklikule e-Tervisesüsteemile. Põhja-Makedoonia teatas komisjonile, et tema hinnangul antakse Põhja-Makedoonias COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid välja kooskõlas standardi- ja tehnoloogiasüsteemiga, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldab kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Põhja-Makedoonia teatas komisjonile, et Põhja-Makedoonia poolt riikliku e-Tervisesüsteemi kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Komisjon tegi 26. juulil 2021 Põhja-Makedoonia taotlusel tehnilised testid, mis näitasid, et Põhja-Makedoonia on andnud välja COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid kooskõlas riikliku e-Tervisesüsteemiga, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja võimaldab kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklikkust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 tõendid, mille Põhja-Makedoonia on välja andnud vastavalt riiklikule e-Tervisesüsteemile, sisaldavad vajalikke andmeid.

(5)

Lisaks teatas Põhja-Makedoonia komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelised vaktsineerimissertifikaadid COVID-19 vaktsiinidele Vaxzevria, Comirnaty, Sputnik V, Sinopharm ja Sinovac.

(6)

Lisaks teatas Põhja-Makedoonia komisjonile, et ta annab koostalitlusvõimelised testimistõendid välja üksnes selliste nukleiinhappe amplifitseerimise testide või antigeeni kiirtestide kasutamise korral, mis on loetletud COVID-19 antigeeni kiirtestide ajakohastatud ühisloetelus, mille Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1082/2013/EL (3) artikli 17 kohaselt loodud terviseohutuse komitee on nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovituse (4) alusel heaks kiitnud.

(7)

Samuti teatas Põhja-Makedoonia komisjonile, et aktsepteerib vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid, EMP riigid ja muud riigid, mille kohta on vastu võetud määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõike 2 kohane rakendusotsus.

(8)

Lisaks teatas Põhja-Makedoonia komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Põhja-Makedoonias neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemusi või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(9)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Põhja-Makedoonia poolt riikliku e-Tervisesüsteemi kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(10)

Seepärast tuleks COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid, mille Põhja-Makedoonia on välja andnud vastavalt riiklikule e-Tervisesüsteemile, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 8 osutatud tingimustel.

(11)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Põhja-Makedoonia ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(12)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või lõpetamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(13)

Pidades silmas vajadust ühendada Põhja-Makedoonia võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Põhja-Makedoonia poolt riikliku e-Tervisesüsteemi kohaselt välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Põhja-Makedoonia ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 19. august 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 21. jaanuari 2021. aasta soovitus COVID-19 antigeeni kiirtestide ELis kasutamise ja valideerimise ning testitulemuste vastastikuse tunnustamise ühise raamistiku kohta (ELT C 24, 22.1.2021, lk 1).