12.8.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/53


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1339,

11. august 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/2048 seoses veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 (2) artikli 6 lõike 1 kohaselt eeldatakse, et veebisaitide ja mobiilirakenduste sisu, mis vastab sellistele harmoneeritud standarditele või nende osadele, millele osutavad viited on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetega, mis on reguleeritud kõnealuste standardite või nende osadega.

(2)

CENELEC ja ETSI muutsid rakendusotsuse C(2017) 2585, CEN alusel harmoneeritud standardit EN301 549 v2.1.2 (2018-08), mille viited on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2018/2048 (3) lisas. Selle tulemusena võeti vastu muudetud harmoneeritud Euroopa standard EN301 549 v3.2.1 (2021-03).Harmoneeritud Euroopa standardis EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) on sätestatud muu hulgas tehnilised nõuded veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavusele ning see sisaldab standardi asjakohaste sätete kaardistust vastavalt direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele.

(3)

Harmoneeritud standardiga EN301 549 v3.2.1 (2021-03) on muu hulgas ajakohastatud kaardistust A lisa tabelites A.1 ja A.2, mis annavad direktiivile (EL) 2016/2102 vastavuseelduse. Standard E lisa sisaldab samuti suuniseid selle kasutamise kohta ning selle F lisas on esitatud lisateave muudatuste kohta.

(4)

Komisjon hindas koos CENi, CENELECi ja ETSIga, kas CENi, CENELECi ja ETSI esitatud harmoneeritud Euroopa standardi EN 301549 v3.2.1 (2021-03) asjakohased sätted vastavad rakendusotsuses C(2017) 2585 sätestatud nõudele.

(5)

Hindamise tulemusena leiti, et harmoneeritud Euroopa standardi EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) asjakohased sätted vastavad standardi eesmärgiks olevatele nõuetele, mis on sätestatud rakendusotsuse C(2017)2585 II lisas. Seepärast on asjakohane avaldada viide nimetatud standardile Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Seega tuleb viited harmoneeritud standardile EN301 549 v2.1.2 (2018-08) Euroopa Liidu Teatajast kustutada, võttes arvesse, et standardit on muudetud harmoneeritud Euroopa standardiga EN 301549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Selleks et anda piisavalt aega, et valmistuda harmoneeritud standardi EN 301549 V3.2.1 (2021-03) kohaldamiseks, on vaja harmoneeritud standardi EN 301549 v2.1.2 (2018-08) kustutamine edasi lükata.

(8)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2018/2048 vastavalt muuta.

(9)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates selle standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjaomastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2018/2048 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Lisa punkti 1 kohaldatakse alates 12. veebruarist 2022.

Brüssel, 11. august 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

(3)  Komisjoni 20. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/2048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 toetuseks koostatud veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardi kohta (ELT L 327, 21.12.2018, lk 84).


LISA

Rakendusotsuse (EL) 2018/2048 lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

1)

esimene rida kustutatakse;

2)

lisatakse järgmine teine rida:

Nr

Viide standardile

„2.

EN 301549 V3.2.1 (2021-03)

IKT toodete ja teenuste juurdepääsetavuse nõuded“