30.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/2


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/689,

29. aprill 2021,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõikega 6 ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. detsembril 2020 vastu otsuse (EL) 2020/2252 (2) ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (edaspidi „kaubandus- ja koostööleping“) ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu (edaspidi „salastatud teabe kaitse leping“) liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta. Kaubandus- ja koostööleping ning salastatud teabe kaitse leping (edaspidi „lepingud“) allkirjastati 30. detsembril 2020, eeldusel et nad sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Kaubandus- ja koostöölepinguga kehtestatakse liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste ulatuslike suhete alus, mis hõlmab vastastikuseid õigusi ja kohustusi, ühismeetmeid ja erimenetlusi. Salastatud teabe kaitse leping on kaubandus- ja koostöölepingu lisaleping ja on sellega tihedalt seotud, eelkõige seoses kohaldamiskuupäeva ja lõppemise kuupäevaga. Lepingute sõlmimise otsus peaks seetõttu põhinema õiguslikul alusel, millega nähakse ette sellise assotsiatsiooni loomine, mis võimaldab liidul võtta kohustusi kõigis aluslepingutega hõlmatud valdkondades.

(3)

Võttes arvesse kaubandus- ja koostöölepingu erakordset ja ainulaadset olemust, kuna tegemist on liidust välja astunud riigiga sõlmitava ulatusliku lepinguga, otsustab nõukogu käesolevaga kasutada liidu võimalust teostada Ühendkuningriigi suhtes oma välispädevust.

(4)

On asjakohane määrata kindlaks kord liidu esindamiseks kaubandus- ja koostöölepinguga moodustatud partnerlusnõukogus ja komiteedes. Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 17 lõike 1 kohaselt esindab komisjon liitu ja väljendab liidu seisukohti, mille on määranud kindlaks nõukogu kooskõlas aluslepingutega. Nõukogu täidab oma poliitika kujundamise ja koordineerimise funktsioone, nagu on sätestatud ELi lepingu artikli 16 lõikes 1, määrates kindlaks kaubandus- ja koostöölepinguga moodustatud partnerlusnõukogus ja komiteedes liidu nimel võetavad seisukohad. Lisaks, kui kaubandus- ja koostöölepinguga moodustatud partnerlusnõukogu või komiteesid kutsutakse üles võtma vastu õigusliku mõjuga akte, tuleb liidu nimel nendes organites võetavad seisukohad määrata kindlaks Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 218 lõikes 9 sätestatud korras. Sarnaselt sellega peaks komisjon iga-aastaseid kalandusalaseid konsultatsioone läbi viies tuginema liidu nimel võetavatele seisukohtadele, mis nõukogu määrab kindlaks kooskõlas asjaomaste aluslepingu sätetega.

(5)

Igal liikmesriigil peaks olema lubatud saata üks esindaja osalema koos komisjoni esindajaga liidu delegatsiooni koosseisus partnerlusnõukogu ning kaubandus- ja koostöölepingu alusel moodustatud teiste ühisorganite koosolekutel.

(6)

Euroopa Parlamenti tuleb ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikes 10 sätestatu kohaselt teavitada viivitamata ja täielikult, et võimaldada tal kasutada täiel määral oma õigusi vastavalt aluslepingutele.

(7)

Selleks et võimaldada liidul kooskõlas kaubandus- ja koostöölepinguga oma huvide kaitseks kiiresti ja tõhusalt tegutseda ning kuni võetakse vastu konkreetne õigusakt, millega reguleeritakse kaubandus- ja koostöölepingu kohaste parandusmeetmete võtmist, ja kuni selle õigusakti liidus jõustumiseni, tuleks komisjonile anda volitused võtta selliseid parandusmeetmeid nagu kaubandus- ja koostöölepingu või selle lisalepingu kohaste kohustuste täitmise peatamine teatavate kaubandus- ja koostöölepingu sätete rikkumise või teatavate tingimuste täitmata jätmise korral, eelkõige seoses kaubavahetuse, võrdsete võimaluste, autovedude, lennundusohutuse, kalanduse ja liidu programmidega, ning samuti võtta parandusmeetmeid, tasakaalustavaid meetmeid ning vastumeetmeid. Komisjon peaks teavitama nõukogu täielikult ja aegsasti oma kavatsusest selliseid meetmeid võtta, et nõukogu saaks selle üle sisuliselt arvamusi vahetada. Komisjon peaks väljendatud seisukohti hoolikalt arvesse võtma. Üks või mitu liikmesriiki võivad taotleda komisjonilt selliste meetmete võtmist. Kui komisjon ei reageeri sellele taotlusele positiivselt, peaks ta oma põhjendustest nõukogule õigeaegselt teatama.

(8)

Selleks et võimaldada liidul õigeaegselt reageerida juhul, kui asjakohased tingimused ei ole enam täidetud, peaks komisjonil olema õigus võtta vastu teatavaid otsuseid, millega peatatakse Ühendkuningriigile kaubandus- ja koostöölepingu mahepõllumajanduslikke tooteid käsitleva lisa ja ravimeid käsitleva lisa kohaste soodustuste andmine. Komisjon peaks teavitama nõukogu täielikult ja aegsasti oma kavatsusest selliseid meetmeid võtta, et nõukogu saaks selle üle sisuliselt arvamusi vahetada. Komisjon peaks väljendatud seisukohti hoolikalt arvesse võtma. Üks või mitu liikmesriiki võivad taotleda komisjonilt selliste meetmete võtmist. Kui komisjon ei reageeri sellele taotlusele positiivselt, peaks ta oma põhjendustest nõukogule õigeaegselt teatama.

(9)

Kui liit peab lepingu täitmiseks meetmeid võtma, on seda alati vaja teha kooskõlas aluslepingutega, võttes seejuures arvesse igale liidu institutsioonile antud volituste ulatust. Seetõttu on, tingimusel et lepingus ei ole viidatud muudele konkreetsetele liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele, komisjoni ülesanne edastada Ühendkuningriigile lepingus nõutavat teavet või teateid ning konsulteerida Ühendkuningriigiga konkreetsetes küsimustes. Samuti tuleb komisjonil esindada liitu vahekohtus, kui vaidlus on vastavalt kaubandus- ja koostöölepingule esitatud lahendamiseks vahekohtule. Kooskõlas ELi lepingu artikli 4 lõikes 3 osutatud lojaalse koostöö kohustuse põhimõttega tuleb komisjonil konsulteerida eelnevalt nõukoguga, näiteks esitades nõukogule kavandatavate vahekohtule esitatavate liidu esildiste põhipunktid ja võttes võimalikult suurel määral arvesse nõukogu tehtud märkusi.

(10)

Kaubandus- ja koostööleping ei välista võimalust, et liikmesriigid sõlmivad Ühendkuningriigiga teatavatel tingimustel kahepoolseid kokkuleppeid või lepinguid konkreetsetes kaubandus- ja koostöölepinguga hõlmatud küsimustes lennutranspordi, tolli ja käibemaksu käsitleva halduskoostöö ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas.

(11)

Seetõttu on vaja sätestada raamistik, millest liikmesriigid peavad lähtuma, kui nad otsustavad sõlmida Ühendkuningriigiga kahepoolseid kokkuleppeid või lepinguid lennutranspordi, tolli ja käibemaksu käsitleva halduskoostöö ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas, sealhulgas tingimused ja menetlus, millest liikmesriigid lähtuvad selliste kahepoolsete kokkulepete või lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende sõlmimisel, viisil, mis tagaks vastavuse kaubandus- ja koostöölepingu eesmärgile ja liidu õigusele ning võtaks arvesse siseturgu ja laiemaid liidu huve. Lisaks peaksid liikmesriigid, kes kavandavad Ühendkuningriigiga läbirääkimiste pidamist ja kahepoolsete lepingute sõlmimist valdkondades, mis ei ole kaubandus- ja koostöölepinguga hõlmatud, teavitama komisjoni oma kavatsustest ja läbirääkimistel tehtud edusammudest, järgides täielikult lojaalse koostöö põhimõtet.

(12)

Tuletatakse meelde, et vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu artikli 774 lõikele 3 ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni deklaratsiooniga tulevaste kokkulepete territoriaalse kohaldamisala kohta, mis on lisatud Euroopa Ülemkogu 25. novembri 2018. aasta kohtumise protokollile, ei kohaldata kaubandus- ja kootöölepingut Gibraltari suhtes ning sellel ei ole Gibraltari territooriumil mingit mõju. Nagu kõnealuse deklaratsiooniga on ette nähtud, „ei välista see siiski võimalust sõlmida liidu ja Ühendkuningriigi vahel Gibraltari kohta eraldi kokkuleppeid“ ning „ilma et see piiraks liidu pädevust ja võttes täielikult arvesse liidu liikmesriikide territoriaalset terviklikkust, nagu on tagatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 2, on selliste eraldi kokkulepete puhul vajalik Hispaania Kuningriigi eelnev nõusolek“.

(13)

Liidu pädevuse teostamine kaubandus- ja koostöölepingu raames ei piira liidu ja selle liikmesriikide vastavat pädevust seoses praegu või tulevikus mis tahes muu kolmanda riigiga rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamisega, nende lepingute allkirjastamisega või sõlmimisega või seoses kaubandus- ja koostöölepingu artiklis 2 osutatud lisalepingute üle tulevaste läbirääkimiste pidamisega või nende allkirjastamise või sõlmimisega.

(14)

Kuna läbirääkimised lepingute üle lõppesid väga hilja, ei olnud võimalik lepingute tekste enne nende allkirjastamist õiguskeeleliselt viimistleda. Seetõttu alustasid pooled kohe pärast lepingute allkirjastamist lepingute tekstide lõplikku õiguskeelelist viimistlemist kõigis 24 autentses keeles. Pooled tunnistasid diplomaatiliste nootide vahetamise teel lepingute viimistletud tekstid kõigis nimetatud keeltes autentseteks ja lõplikeks. Need autentsed ja lõplikud tekstid asendasid ab initio lepingute allkirjastatud versioonid ning on lisatud käesolevale otsusele.

(15)

Kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimine Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (edaspidi „Euratomi asutamisleping“) kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes toimub eraldi menetluse kohaselt.

(16)

Lepingud tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping kiidetakse liidu nimel heaks muudes kui Euratomi asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes (3).

2.   Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping kiidetakse liidu nimel heaks (4).

3.   Lepingute autentsed ja lõplikud versioonid, mis asendavad ab initio lepingute allkirjastatud versioonid, on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1.   Komisjon esindab liitu partnerlusnõukogus, kaubanduspartnerluskomitees, kaubanduse erikomiteedes ning kaubandus- ja koostöölepingu artiklite 7 ja 8 kohaselt loodud erikomiteedes, samuti kõigis täiendavates kaubanduse erikomiteedes või kaubandus- ja koostöölepingu artikli 7 lõike 4 punkti g või artikli 8 lõike 2 punkti g kohaselt loodud erikomitees.

Igal liikmesriigil on lubatud saata üks esindaja osalema koos komisjoni esindajaga liidu delegatsiooni koosseisus partnerlusnõukogu ning kaubandus- ja koostöölepingu alusel moodustatud teiste ühisorganite koosolekutel.

2.   Selleks et nõukogul oleks võimalik täita oma poliitika kujundamise, koordineerimise ja otsuste tegemise funktsioone täiel määral vastavalt aluslepingutele, eelkõige määrates kindlaks partnerlusnõukogus, kaubanduspartnerluskomitees, kaubanduse erikomiteedes ja erikomiteedes liidu nimel võetavad seisukohad, tagab komisjon, et nõukogu saab kõigi nimetatud ühisorganite koosolekute või kõigi kirjaliku menetluse teel vastu võetavate aktidega seotud kogu teabe ja kõik dokumendid piisavalt aegsasti, kuid igal juhul mitte hiljem kui kaheksa tööpäeva enne asjaomase koosoleku toimumist või kirjaliku menetluse kasutamist.

Samuti teavitatakse nõukogu õigeaegselt partnerlusnõukogu, kaubanduspartnerluskomitee, kaubanduse erikomiteede ja erikomiteede kohtumistel peetud aruteludest ja nende kohtumiste tulemustest ning kirjaliku menetluse kasutamisest ning ta saab nende kohtumiste protokollide kavandid ja nende kohtumiste ja sellise menetluse kasutamisega seotud kõik dokumendid.

3.   Euroopa Parlamendil võimaldatakse kasutada täiel määral oma institutsioonilisi õigusi kogu protsessi jooksul kooskõlas aluslepingutega.

4.   Komisjon esitab esimesed viis aastat alates 1. jaanuarist 2021 igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule kaubandus- ja koostöölepingu rakendamise ja kohaldamise aruande. Selles iga-aastases aruandes märgitakse asjakohasel juhul ära kõik asjaomased arengud Ühendkuningriigi õiguses kaubandus- ja koostöölepingu teise osa esimese rubriigi XI jaotisega hõlmatud subsiidiumide kontrolli ja maksustamise valdkondades ning samuti asjaomased arengud nimetatud jaotisega hõlmatud töö- ja sotsiaalstandardite, keskkonna ja kliima kaitse tasemetes. Pärast esialgset viie aasta pikkust ajavahemikku esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande korrapäraselt ja vähemalt iga kahe aasta tagant.

Artikkel 3

1.   Kuni liidus jõustub käesoleva lõike punktides a–k osutatud meetmete võtmist reguleeriv eriõigusakt, teeb liidu otsuse selliste meetmete võtmiseks komisjon kooskõlas tingimustega, mis on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu vastavates sätetes, seoses järgnevaga:

a)

asjaomas(t)e too(de)te sooduskohtlemise peatamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 34;

b)

parandusmeetmete kohaldamine ning kohustuste täitmise peatamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 374;

c)

tasakaalustavate meetmete ja vastumeetmete kohaldamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 411;

d)

parandusmeetmete kohaldamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 469;

e)

kompensatsioonimeetmed ja kohustuste täitmise peatamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 501;

f)

parandusmeetmete kohaldamine ja kohustuste täitmise peatamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 506;

g)

Ühendkuningriigi liidu programmides osalemise peatamine või lõpetamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artiklitega 718 ja 719;

h)

ajutise hüvitise pakkumine või vastuvõtmine või kohustuste peatamine nõuete täitmise kontekstis pärast vahekohtu või eksperdikomisjoni menetlust kaubandus- ja koostöölepingu artikli 749, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 654/2014 (5) sätestatud juhtudel;

i)

kaitsemeetmete ja tasakaalustavate meetmete kohaldamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 773;

j)

kaitsemeetmete kohaldamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 448;

k)

aktsepteerimiskohustuste peatamine, nagu on ette nähtud kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 457.

2.   Komisjon annab igakülgselt ja õigeaegselt nõukogule aru lõikes 1 osutatud meetmete võtmise kavatsusest, et võimaldada tähenduslikku arvamuste vahetust nõukogus. Komisjon võtab väljendatud arvamusi võimalikult suurel määral arvesse. Komisjon teavitab asjakohasel juhul Euroopa Parlamenti.

3.   Kui küsimus valmistab ühele või mitmele liikmesriigile erilist muret, võib asjaomane liikmesriik või võivad asjaomased liikmesriigid taotleda komisjonilt lõikes 1 osutatud meetmete võtmist. Kui komisjon ei reageeri sellele taotlusele positiivselt, teatab ta nõukogule õigeaegselt selle põhjustest.

4.   Komisjon võib samuti võtta meetmeid, millega ennistatakse kaubandus- ja koostöölepingust tulenevad õigused ja kohustused sellisel kujul, nagu need kehtisid enne lõikes 1 osutatud meetmete võtmist. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis.

5.   Kui lõike 1 punktis c osutatud tasakaalustavate meetmete kestus on pikem kui üks aasta, võivad üks või mitu liikmesriiki püsivate oluliste erinevuste tõttu taotleda komisjonilt kaubandus- ja koostöölepingu artikliga 411 ette nähtud läbivaatamisklausli käivitamist. Komisjon vaatab selle taotluse aegsasti läbi ja asjakohasel juhul kaalub vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu sätetele partnerlusnõukogu kaasamist küsimuse käsitlemisesse. Kui komisjon ei reageeri sellele taotlusele positiivselt, teatab ta nõukogule õigeaegselt selle põhjustest.

6.   Enne lõikes 1 osutatud meetmete võtmist reguleeriva eriõigusakti vastuvõtmist vaatab nõukogu hiljemalt 1. jaanuaril 2022 läbi käesoleva artikliga ettenähtud korra.

Artikkel 4

Kui üks või mitu liikmesriiki annavad teada kaubandus- ja koostöölepingu rakendamisel tekkinud sisulisest raskusest, eelkõige seoses kalandusega, vaatab komisjon selle taotluse eelisjärjekorras läbi ning kaasab vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu sätetele asjakohaselt küsimuse käsitlemisesse partnerlusnõukogu. Kui rahuldavat lahendust ei leita, vaadatakse küsimus esimesel võimalusel läbi, lähtudes kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud läbivaatamise menetlusest. Kui need raskused püsivad, astutakse vajalikud sammud, et pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega kaubandus- ja koostöölepingut muuta, ning see leping sõlmida.

Artikkel 5

1.   Komisjonile antakse õigus teha liidu nimel otsuseid, et:

a)

kinnitada või peatada samaväärsuse tunnustamine pärast 31. detsembriks 2023 läbi viidud samaväärsuse uut hindamist vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu 14. lisa artikli 3 lõikele 3;

b)

peatada samaväärsuse tunnustamine vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu 14. lisa artikli 3 lõigetele 5 ja 6;

c)

kiita heaks ametlikke hea tootmistava dokumente, mille on väljastanud Ühendkuningriigi asutus tootmisüksusele, mis asub väljaspool dokumendi väljastanud asutuse territooriumi, ning määrata kindlaks tingimused, mille alusel liit aktsepteerib kõnealuseid ametlikke hea tootmistava dokumente vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu 12. lisa artikli 5 lõigetele 3 ja 4;

d)

võtta vastu vajalikke rakendussätteid hea tootmistava dokumentide vahetamiseks Ühendkuningriigi ametiasutusega vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu 12. lisa artiklile 6 ning teabe vahetamiseks Ühendkuningriigi ametiasutusega seoses tootmisüksuste kontrollimisega vastavalt nimetatud lisa artiklile 7;

e)

peatada kontrollide tunnustamine või Ühendkuningriigi väljastatud ametlike hea tootmistava dokumentide aktsepteerimine ning teavitada Ühendkuningriiki oma kavatsusest kohaldada kaubandus- ja koostöölepingu 12. lisa artiklit 9 ning alustada Ühendkuningriigiga konsultatsioone vastavalt nimetatud lisa artikli 8 lõikele 3;

f)

peatada täielikult või osaliselt kõigi või mõnede kaubandus- ja koostöölepingu 12. lisa C liites loetletud toodetega seotud kontrollide tunnustamine või teise poole ametlike hea tootmistava dokumentide aktsepteerimine vastavalt nimetatud lisa artikli 9 lõikele 1.

2.   Kohaldatakse artikli 3 lõikeid 2, 3 ja 4.

Artikkel 6

1.   Liikmesriikidel on õigus läbi rääkida, allkirjastada ja sõlmida kokkuleppeid, millele osutatakse kaubandus- ja koostöölepingu artikli 419 lõikes 4, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

nimetatud kokkulepped sõlmitakse üksnes kaubandus- ja koostöölepingu artikli 419 lõikes 4 sätestatud eesmärgil ning vastavalt selle tingimustele ning nende kokkulepetega ei reguleerita muid küsimusi, olenemata sellest, kas sellised küsimused kuuluvad kaubandus- ja koostöölepingu teise osa teise rubriigi I jaotise kohaldamisalasse või mitte;

b)

nimetatud kokkulepetega ei kohelda liidu lennuettevõtjaid erinevalt.

Kohaldatakse käesoleva otsuse artiklis 8 sätestatud menetlust.

2.   Liikmesriikidel on õigus väljastada kaubandus- ja koostöölepingu artikli 419 lõikes 9 osutatud lubasid vastavalt nimetatud lepingus sätestatud tingimustele ja vastavalt liidu ja liikmesriigi õigusaktide kohaldatavatele sätetele. Nimetatud lubade andmisel ei kohtle liikmesriigid liidu lennuettevõtjaid erinevalt.

3.   Liikmesriikidel on õigus läbi rääkida, allkirjastada ja sõlmida kokkuleppeid, millele osutatakse kaubandus- ja koostöölepingu artikli 419 lõikes 9, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

nimetatud kokkulepped sõlmitakse üksnes kaubandus- ja koostöölepingu artikli 419 lõikes 9 sätestatud eesmärgil ning vastavalt selle tingimustele ning nende kokkulepetega ei reguleerita muid küsimusi, olenemata sellest, kas sellised küsimused kuuluvad kaubandus- ja koostöölepingu teise osa teise rubriigi I jaotise kohaldamisalasse või mitte;

b)

nimetatud kokkulepetega ei kohelda liidu lennuettevõtjaid erinevalt.

Kohaldatakse käesoleva otsuse artiklis 8 sätestatud menetlust.

Artikkel 7

Liikmesriikidel on õigus läbi rääkida, allkirjastada ja sõlmida kahepoolseid lepinguid Ühendkuningriigiga vastavalt protokolli, mis käsitleb halduskoostööd ning maksupettuste vastast võitlust käibemaksu valdkonnas, artiklile 41 ning vastavalt protokollile vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel või sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas seoses küsimustega, mis ei ole hõlmatud sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokolliga, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kavandatav leping on kooskõlas kaubandus- ja koostöölepinguga ning ei takista kaubandus- ja koostöölepingu ega siseturu toimimist;

b)

kavandatav leping on kooskõlas liidu õigusega ning ei sea ohtu liidu välistegevuse eesmärgi saavutamist asjaomases valdkonnas ega kahjusta muul moel liidu huve;

c)

kavandatav leping on kooskõlas ELi toimimise lepingus sätestatud kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõttega.

Kohaldatakse käesoleva otsuse artiklis 8 sätestatud menetlust.

Artikkel 8

1.   Iga liikmesriik, kes kavatseb pidada läbirääkimisi kahepoolse lepingu üle, millele on osutatud artikli 6 lõigetes 1 ja 3, või kahepoolse lepingu üle, millele on osutatud artiklis 7, teavitab komisjoni Ühendkuningriigiga sellis(t)e lepingu(te) sõlmimise üle peetavatel läbirääkimistel tehtud edusammudest ning asjakohasel juhul kutsub komisjoni läbirääkimistel vaatlejana osalema.

2.   Kui läbirääkimised on lõppenud, esitab asjaomane liikmesriik nende tulemusel koostatud kokkuleppe või lepingu eelnõu komisjonile. Komisjon teavitab sellest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

3.   Hiljemalt kolm kuud pärast kokkuleppe või lepingu eelnõu saamist teeb komisjon otsuse selle kohta, kas artikli 6 lõigete 1 või 3 esimestes lõikudes või artikli 7 esimeses lõigus sätestatud tingimused on täidetud. Kui komisjon otsustab, et nimetatud tingimused on täidetud, võib asjaomane liikmesriik kõnealuse kokkuleppe või lepingu allkirjastada ja sõlmida.

4.   Asjaomane liikmesriik esitab kokkuleppe või lepingu koopia komisjonile ühe kuu jooksul alates selle jõustumisest, või kui kokkulepet või lepingut kohaldatakse ajutiselt, ühe kuu jooksul alates selle ajutise kohaldamise algusest.

Artikkel 9

Liikmesriigid, kes kavatsevad Ühendkuningriigiga läbi rääkida ja sõlmida kahepoolseid lepinguid valdkondades, mida kaubandus- ja koostööleping ei hõlma, järgides täielikult lojaalse koostöö põhimõtet, peaksid teavitama komisjoni õigeaegselt oma kavatsustest ja läbirääkimistel tehtud edusammudest.

Artikkel 10

Liidu pädevuse teostamine kaubandus- ja koostöölepingu raames ei piira liidu ja selle liikmesriikide vastavat pädevust seoses muude kolmandate riikidega käimasolevate ja tulevaste läbirääkimistega või rahvusvaheliste lepingute allkirjastamise või sõlmimisega või seoses kaubandus- ja koostöölepingu artiklis 2 osutatud lisalepingute üle tulevaste läbirääkimiste pidamisega või nende allkirjastamise või sõlmimisega.

Artikkel 11

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud teate(d), sealhulgas teate selle kohta, et on täidetud sisenõuded ja viidud lõpule sisemenetlused, millega antakse nõusolek end lepinguga siduda, ning salastatud teabe kaitse lepingu artikli 19 lõikes 1 sätestatud teate(d).

Artikkel 12

Käesolevale otsusele lisatud deklaratsioonid kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 13

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. aprill 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  27. aprilli 2021. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2252 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta (ELT L 444, 31.12.2020, lk 2).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 10.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 2540.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine (ELT L 189 27.6.2014, lk 50).