8.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 43/14


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/142,

5. veebruar 2021,

millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/1132

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu võttis 30. juulil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1132, (2) millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4 („loetelu“).

(3)

Ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 kohaselt on vaja loetelus sisalduvate isikute, rühmituste ja üksuste nimed korrapäraselt läbi vaadata, tagamaks, et nende loetelus hoidmine on põhjendatud.

(4)

Käesolevas otsuses esitatakse tulemused nõukogu tehtud läbivaatamise kohta, mis puudutab isikuid, rühmitusi ja üksusi, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

(5)

Nõukogu on kindlaks teinud, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad asutused on teinud kõigi loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes otsused selle kohta, et nad on osalenud terroriaktides ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti jõudnud järeldusele, et nende isikute, rühmituste ja üksuste puhul, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada ühises seisukohas 2001/931/ÜVJP sätestatud konkreetseid piiravaid meetmeid.

(6)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja otsus (ÜVJP) 2020/1132 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2020/1132 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 5. veebruar 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

A. P. ZACARIAS


(1)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).

(2)  Nõukogu 30. juuli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1132, millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/20 (ELT L 247, 31.7.2020, lk 18).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE, RÜHMITUSTE JA ÜKSUSTE LOETELU

I   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3.1955 või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik, passi nr: C2002515 (Iraan); Passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, kehtivuse lõpp: 15.3.2016 (USA juhiluba).

5.

ASSADI Assadollah, sündinud 22.12.1971 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Iraani diplomaatilise passi nr: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad).

7.

EL HAJJ, Hassan, sündinud 22.3.1988 Zaghdraiyas Sidonis (Liibanon), Kanada kodanik. Passi nr: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, sündinud 6.8.1962 Teheranis (Iraan), Iraani kodanik. Passi nr: D9016290, kehtiv kuni 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (teise nimega GARBAYA Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN Samir), sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.

10.

MELIAD, Farah, sündinud 5.11.1980 Sydneys (Austraalia), Austraalia kodanik. Passi nr: M2719127 (Austraalia).

11.

MOHAMMED Khalid Shaikh (teise nimega ALI Salem, teise nimega BIN KHALID Fahd Bin Adballah, teise nimega HENIN Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis. Passi nr: 488555.

12.

ŞANLI, Dalokay (teise nimega Sinan), sündinud 13.10.1976 Pülümüris (Türgi).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala’i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla’i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957. aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.

14.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis Iraanis.

II   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

„Abu Nidal Organisation/Abu Nidali Organisatsioon“ - „ANO“ (teise nimega „Fatah Revolutionary Council/Fatah’ Revolutsiooniline Nõukogu“, teise nimega „Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid“, teise nimega „Black September/Must September“, teise nimega „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad“.

3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei“, sealhulgas „New People’s Army“ - „NPA/Uus Rahvaarmee“, Filipiinid.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security/Iraani luure- ja julgeolekuministeeriumi sisejulgeoleku direktoraat.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (teise nimega „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group/Islamirühmitus“ - „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ - „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami Idavõitlejate Rinne“).

9.

„Hamas“, sealhulgas „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing/Hizballahi sõjaline tiib“ (teise nimega „Hezbollah Military Wing/Hezbollahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbullah Military Wing/Hizbullahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbollah Military Wing/Hizbollahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hezballah Military Wing/Hezballahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hisbollah Military Wing/Hisbollahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizbu’llah Military Wing/Hizbu’llahi sõjaline tiib“, teise nimega „Hizb Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib“, teise nimega „Jihad Council/Džihaadi Nõukogu“ (ja kõik sellele alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ – „HM“.

12.

„Khalistan Zindabad Force“/Khalistan Zindabadi Relvajõud“ - „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers’ Party“/Kurdistani Töölispartei - „PKK“ (teise nimega „KADEK“, teise nimega „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“/Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrid - „LTTE“.

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“/„Palestiina Islami Džihaad“ - „PIJ“.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“/Palestiina Vabastamise Rahvarinne - „PFLP“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command/Palestiina Vabastamise Rahvarinde peastaap“ (teise nimega „PFLP - General Command/PFLP peastaap“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ - „DHKP/C“ (teise nimega „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left/Revolutsioonilised Vasakpoolsed“), teise nimega „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party/Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/-rinne/-partei“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Shining Path/Särav Tee“) - „SL“.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ - „TAK“ (teise nimega „Kurdistan Freedom Falcons/Kurdistani Vabastuspistrikud“, teise nimega „Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuskullid“).