1.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/99,

25. jaanuar 2021,

Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020, kehtivusaja pikendamist) sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2020/1704 (2) allkirjastati 15. novembril 2020 kirjavahetuse vormis kokkulepe (milles käsitletakse protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020, kehtivusaja pikendamist) (edaspidi „kirjavahetuse vormis kokkulepe“).

(2)

Kirjavahetuse vormis kokkuleppe eesmärk on võimaldada liidul ja Mauritaania Islamivabariigil jätkata koostööd, et arendada säästvat kalanduspoliitikat ja kalavarude vastutustundlikku kasutust Mauritaania vetes ning anda liidu laevadele võimalus neis vetes kala püüda.

(3)

Kirjavahetuse vormis kokkulepe tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe (milles käsitletakse protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020, kehtivusaja pikendamist) kiidetakse liidu nimel heaks (3).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel kirjavahetuse vormis kokkuleppe punktis 6 ette nähtud teate (4).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. jaanuar 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  14. detsembri 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 23. oktoobri 2020. aasta otsus (EL) 2020/1704 Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020, kehtivusaja pikendamist) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 383, 16.11.2020, lk 1).

(3)  Kirjavahetuse vormis kokkuleppe tekst on avaldatud ELTs L 383, 16.11.2020.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab kirjavahetuse vormis kokkuleppe ajutise kohaldamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.