7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/3,

23. november 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta narkootiliste ainete komisjoni uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul seoses kanepi ja kanepiga seotud ainete kandmisega 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, ja 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 83 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga (edaspidi „narkootiliste ainete konventsioon“), jõustus 8. augustil 1975.

(2)

Narkootiliste ainete konventsiooni artikli 3 kohaselt võib narkootiliste ainete komisjon (CND) otsustada kanda kõnealusele konventsioonile lisatud nimekirjadesse uusi aineid. Nimetatud komisjon võib nimekirju muuta üksnes vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele, kuid ta võib ka otsustada WHO soovitatud muudatusi mitte teha.

(3)

ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioon (edaspidi „psühhotroopsete ainete konventsioon“) jõustus 16. augustil 1976.

(4)

Psühhotroopsete ainete konventsiooni artikli 2 kohaselt võib CND WHO soovitustele tuginedes otsustada kanda kõnealusele konventsioonile lisatud nimekirjadesse uusi aineid või neid sealt välja jätta. CND-l on laialdane kaalutlusõigus arvestada majanduslikke, sotsiaalseid, juriidilisi, administratiivseid ja muid tegureid, kuid ta ei või käituda meelevaldselt.

(5)

Narkootiliste ainete konventsioonile ja psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjade muutmine mõjutab otseselt liidu õiguse kohaldamisala uimastikontrolli valdkonnas. Nimetatud konventsioonidele lisatud nimekirjades loetletud ainete suhtes kohaldatakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK (1). Seetõttu võetakse nendele konventsioonidele lisatud nimekirjade iga muudatus otse üle liidu ühistesse õigusnormidesse.

(6)

CND peab 2.–4. detsembril 2020 Viinis toimuval uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul võtma vastu otsused, mis käsitlevad kanepit ja kanepiga seotud aineid, mis on juba narkootiliste ainete konventsiooni või psühhotroopsete ainete konventsiooni alusel kontrolli all.

(7)

Liit ei ole narkootiliste ainete konventsiooni ega psühhotroopsete ainete konventsiooni osaline. Liidul on CNDs, mille 63. istungjärgul on hääleõigus 12 liikmesriigil, vaatleja staatus. Seepärast on vaja, et nõukogu annaks kõnealustele liikmesriikidele õiguse väljendada liidu seisukohta seoses ainete kandmisega narkootiliste ainete konventsioonile ja psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjadesse, kuna otsused ainete nimetatud konventsioonide alusel rahvusvahelistesse nimekirjadesse kandmise kohta kuuluvad liidu pädevusse.

(8)

WHO esitas 24. jaanuaril 2019 kuus soovitust, tulenevalt narkosõltuvuse eksperdikomisjoni (edaspidi „WHO eksperdikomisjon“) 41. koosolekul toimunud kanepit ja kanepiga seotud aineid käsitlevast kriitilisest läbivaatamisest. Nende soovituste eesmärk ei ole lubada kanepi või kanepiga seotud ainete meelelahutuslikku tarbimist.

(9)

WHO eksperdikomisjoni hinnangul ei põhjusta kanep ja kanepivaik eriti tõenäoliselt narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirja kantud teiste ainetega sarnaseid kahjulikke tagajärgi. Lisaks on suukaudsed kanepipreparaadid näidanud ravipotentsiaali valu ja muude terviseprobleemide, näiteks epilepsia ja hulgiskleroosist tingitud spasmide raviks.

(10)

WHO leidis, et kanep ja kanepivaik tuleks kanda nimekirja sellisel kontrollitasemel, mis hoiab ära kanepi tarbimisest põhjustatud kahju ning ei takista samal ajal juurdepääsu kanepiga seotud ravipreparaatidele ega neid puudutavat teadus- ja arendustegevust. Seepärast jõudis WHO järeldusele, et kanepi ja kanepivaigu kandmine narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirja ei ole kooskõlas kriteeriumidega, mille alusel tuleb uimasti kanda kõnealusesse nimekirja.

(11)

See soovitus ei muuda kanepi ja kanepivaigu rahvusvahelist kontrollitaset. Soovituses võetakse nõuetekohaselt arvesse teaduse arengut selles valdkonnas pärast kanepi ja kanepivaigu esmakordset lisamist narkootiliste ainete konventsiooni. Kanepi ja kanepivaigu väljajätmine narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast aitaks parandada kollektiivseid teadmisi nii kanepi terapeutilisest kasulikkusest kui ka sellega seotud kahjust.

(12)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema jätta kanep ja kanepivaik välja narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast.

(13)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt võivad delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle aktiivne stereoisomeer dronabinool, eriti kõrge puhtusastmega ebaseaduslikes vormides, põhjustada samasuguseid kahjulikke tagajärgi ja sõltuvust kui kanep, mis on kantud narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja nende kuritarvitamise potentsiaal on vähemalt sama suur. Aine, mille puhul esineb sarnane kuritarvitamise oht ning millel on sarnased kahjulikud tagajärjed kui juba narkootiliste ainete konventsiooni nimekirja kantud ainel, tuleks tavaliselt kanda kõnealuse ainega samasse nimekirja. Kuna delta-9-tetrahüdrokannabinooli puhul esineb sarnane kuritarvitamise oht ning sellel on sarnased kahjulikud tagajärjed kui kanepil, vastab see narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kandmise kriteeriumidele.

(14)

WHO leidis, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli kandmine kanepiga sama konventsiooni samasse nimekirja, st narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, lihtsustaks oluliselt narkootiliste ainete konventsiooni ja psühhotroopsete ainete konventsiooni kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides. Seepärast soovitas WHO kanda delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja kui see soovitus vastu võetakse, jätta need psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast välja.

(15)

See soovitus ei muuda delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli rahvusvahelist kontrollitaset. Samuti võib see hõlbustada kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides.

(16)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema kanda delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle aktiivne stereoisomeer dronabinool narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ja kui see soovitus vastu võetakse, jätta need psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast välja.

(17)

Tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid), mis on kantud psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirja, ei põhjusta WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt sarnast kuritarvitamise ohtu ja kahjulikke tagajärgi kui delta-9-tetrahüdrokannabinool, kuid kõigi kuue isomeeri keemilise sarnasuse tõttu delta-9-tetrahüdrokannabinooliga on keemilise analüüsi standardmeetodeid kasutades väga raske neid kuut isomeeri delta-9-tetrahüdrokannabinoolist eristada. Nende kuue isomeeri kandmine delta-9-tetrahüdrokannabinooliga sama konventsiooni samasse nimekirja, st narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, lihtsustaks rahvusvahelise kontrolli rakendamist delta-9-tetrahüdrokannabinooli üle ning aitaks liikmesriikidel riigi tasandil kontrollimeetmeid rakendada. Seepärast soovitas WHO kanda tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, jätta see aine psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(18)

See soovitus ei muuda tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeeride) rahvusvahelist kontrollitaset. See on kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega ja võib hõlbustada kontrollimeetmete rakendamist liikmesriikides.

(19)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema kanda tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, jätta see aine psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(20)

Selleks et tagada delta-9-tetrahüdrokannabinooli ja selle aktiivse stereoisomeeri dronabinooli ning tetrahüdrokannabinooli (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) nimekirja kandmise sidusus ning vältida ohtu, et mõni neist ainetest kantakse nii narkootiliste ainete konventsiooni kui ka psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirja, peaks liikmesriikidel, kes on CND liikmed, olema võimalik väljendada ühise hääletamisega, milline on liidu seisukoht nende ainete nimekirja kandmise küsimuses.

(21)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt on narkootiliste ainete konventsioonis sätestatud kanepiekstraktide ja -tinktuuride psühhoaktiivsete omaduste varieeruvus tingitud peamiselt nendes ekstraktides ja tinktuurides sisalduva delta-9-tetrahüdrokannabinooli kontsentratsiooni erinevusest. Mõnel kanepiekstraktil ja -tinktuuril, millel ei ole psühhoaktiivseid omadusi ja mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli, on paljulubavaid raviotstarbelisi kasutamisviise. Asjaolu, et erinevaid preparaate, millel on erinev delta-9-tetrahüdrokannabinooli kontsentratsioon, kontrollitakse sama kande „ekstraktid ja tinktuurid“ alusel ja on kantud samasse nimekirja, on riikides kontrollimeetmeid rakendavate vastutavate asutuste jaoks problemaatiline. Lisaks võib narkootiliste ainete konventsiooni preparaatide määratlus hõlmata kõiki tooteid, mis on kanepi ekstraktid ja tinktuurid, kui kanepi „preparaate“, ning juhul kui järgitakse WHO eksperdikomisjoni soovitust viia dronabinool üle narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, kui dronabinooli ja selle stereoisomeeride „preparaate“. Seepärast soovitas WHO, et kanepiekstraktid ja -tinktuurid tuleks narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja jätta.

(22)

WHO poolt pärast kõnealuse soovituse tegemist esitatud teave ja rahvusvahelise narkootikumide kontrolli komitee (INCB) analüüs selle soovituse mõju kohta selgitavad, et see soovitus ei muuda kanepiekstraktide ja -tinktuuride rahvusvahelist kontrollitaset ega mõjuta eeldatavasti liikmesriikide kontrolli- ja aruandluskohustusi. Lisaks tagab kanepiekstraktide ja -tinktuuride narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast väljajätmine suurema kindluse selliste toodete kontrollimisel, mis on saadud kuumust ja rõhku rakendades lahustit kasutamata.

(23)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema hääletada soovituse poolt jätta kanepiekstraktid ja -tinktuurid narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja.

(24)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt leidub kannabidiooli kanepis ja kanepivaigus, kuid sellel ei ole psühhoaktiivseid omadusi ning puudub selle kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkimise risk. Sellel ei ole olulisi kahjulikke tagajärgi. Lisaks on tõendatud, et kannabidiool on tõhus teatavate ravile allumatute lapseeas tekkivate epilepsiahäirete ravis.

(25)

WHO märkis, et kanepitaime preparaadina toodetud psühhoaktiivse toimeta ravimid sisaldavad delta-9-tetrahüdrokannabinooli jälgi, ja tunnistas, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli keemiline analüüs 0,15 % täpsusega võib mõne liikmesriigi jaoks olla keeruline. Seepärast soovitas WHO kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepi ja kanepivaigu kohta järgmise joonealuse märkuse: „Preparaadid, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ning mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli, ei kuulu rahvusvahelise kontrolli alla.“

(26)

See soovitus alandaks aga nende preparaatide praegust kontrollitaset. Lisaks ei toeta 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli piirnormi kehtestamist piisavalt teaduslikud tõendid; soovituse sõnastus ei välista erinevate tõlgenduste võimalust 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli piirnormi arvutamise viisi kohta ning soovituse tehniline rakendamine on tehnilise ja haldussuutlikkusega seotud põhjustel keeruline. Kannabidiooli erinev kohtlemine võrreldes muude kannabinoididega ei ole kooskõlas narkootiliste ainete konventsiooni ja psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirjade olemasoleva struktuuriga. Kõnealune soovitus ei taga koostatud kujul vajalikku õiguskindlust.

(27)

Seetõttu peaks liidu seisukoht olema hääletada vastu soovitusele kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepit ja kanepivaiku käsitlevasse kandesse joonealune märkus, mis käsitleb preparaate, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ja mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli.

(28)

Liit tunneks aga heameelt kõigi asjakohaste sidusrühmadega täiendavate konsultatsioonide pidamisest soovituse üle, mis käsitleb madala delta-9-tetrahüdrokannabiooli sisaldusega kanepipreparaatide rahvusvahelise kontrolli asjakohast taset, tagades seejuures rahvatervise ja heaolu kaitse, võttes arvesse rahvusvahelise uimastikontrolli süsteemi olemasolevat struktuuri kanepi puhul ning sellise soovituse rakendamiseks vajaminevat tehnilist ja haldussuutlikkust.

(29)

WHO eksperdikomisjoni hinnangu kohaselt ei ole delta-9-tetrahüdrokannabinooli sisaldavad ravimid seotud kuritarvitamise ja sõltuvuse probleemidega ning neid ei suunata kõrvale mittemeditsiiniliseks kasutuseks. Lisaks tunnistas WHO, et sellised preparaadid on valmistatud nii, et nende kuritarvitamine ei ole tõenäoline, ning puuduvad tõendid tegeliku kuritarvitamise või kahjuliku mõju kohta määral, mis õigustaks narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjaga seotud praegust kontrollitaset või psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjaga seotud kontrollitaset. Seepärast soovitas WHO kanda keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaadid, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist, narkootiliste ainete konventsiooni III nimekirja.

(30)

Siiski ei põhine selle ravimpreparaate käsitleva soovituse sõnastus ühelgi narkootiliste ainete konventsioonis määratletud mõistel. Lisaks võib selle soovitusega kaasneda täiendav regulatiivne koormus liikmesriikidele, kes peaksid määratlema soovituses kasutatud mõisted, et tagada soovituse ühtne kohaldamine, ning peaksid kindlaks tegema, kas iga toote puhul on täidetud või täitmata jäetud tingimus, et see ei ole kergesti kättesaadavate vahenditega eraldatav.

(31)

Seega peaks liidu seisukoht olema hääletada vastu soovitusele kanda keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaadid, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist narkootiliste ainete ühtse konventsiooni III nimekirja.

(32)

On asjakohane määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel CNDs seoses kanepi ja kanepiga seotud ainete nimekirjadesse kandmise muudatustega, kuna otsused, mis tehakse eespool nimetatud kanepi ja kanepiga seotud ainete nimekirjadesse kandmise kohta, mõjutavad otse liidu õiguse sisu, nimelt raamotsust 2004/757/JSK.

(33)

Liidu seisukohta väljendavad ühiselt liidu huvides tegutsedes liikmesriigid, kes on CND liikmed.

(34)

Raamotsus 2004/757/JSK on Taanile siduv ja seepärast osaleb ta käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(35)

Raamotsus 2004/757/JSK on Iirimaale siduv ja seepärast osaleb ta käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mille liikmesriigid võtavad liidu nimel 2.–4. detsembril 2020 toimuval narkootiliste ainete komisjoni uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul, kui kõnealusel organil palutakse võtta vastu otsused ainete kandmise kohta ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsele konventsioonile (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonile lisatud nimekirjadesse või ainete väljajätmise kohta kõnealustest nimekirjadest, on kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud seisukohta väljendavad ühiselt liidu huvides tegutsedes liikmesriigid, kes on CND liikmed.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 23. november 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsus 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).


LISA

Seisukoht, mille võtavad narkootiliste ainete komisjoni (CND) liikmeks olevad liikmesriigid ühiselt liidu huvides tegutsedes CND uuesti kokku kutsutud 63. istungjärgul, mis toimub 2.–4. detsembril 2020:

1)

kanep ja kanepivaik tuleb narkootiliste ainete konventsiooni IV nimekirjast välja jätta; (1)

2)

dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) tuleb kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, tuleb see aine jätta välja psühhotroopsete ainete konventsiooni II nimekirjast;

3)

tetrahüdrokannabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinooli isomeerid) tuleb kanda narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, tingimusel et CND võtab vastu soovituse kanda dronabinool ja selle stereoisomeerid (delta-9-tetrahüdrokannabinool) narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja, ning kui see soovitus vastu võetakse, tuleb see aine jätta välja psühhotroopsete ainete konventsiooni I nimekirjast;

4)

mõiste „ekstraktid ja tinktuurid“ tuleb narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirjast välja jätta;

5)

narkootiliste ainete konventsiooni I nimekirja kanepit ja kanepivaiku käsitlevasse kandesse ei lisata joonealust märkust „preparaadid, mis sisaldavad peamiselt kannabidiooli ning mitte rohkem kui 0,2 % delta-9-tetrahüdrokannabinooli, ei kuulu rahvusvahelise kontrolli alla.“;

6)

keemilise sünteesi teel või kanepipreparaadina valmistatud preparaate, mis on kokku pandud üht või mitut muud ainet sisaldavaks ravimpreparaadiks sellisel viisil, et delta-9-tetrahüdrokannabinooli ei saa eraldada kergesti kättesaadavate vahenditega või sellises koguses, mis võiks ohustada rahvatervist, ei kanta narkootiliste ainete konventsiooni III nimekirja.

Selleks, et tagada nimekirja kandmise sidusus ning vältida ohtu, et mõni ainetest võidakse kanda nii narkootiliste ainete konventsiooni kui ka psühhotroopsete ainete konventsiooni nimekirja, võivad liikmesriigid, kes on CND liikmed, nõustuda asjaomaste soovituste puhul ühise hääletusega.


(1)  Need ained on jätkuvalt loetletud kõnealuse konventsiooni I nimekirjas.