18.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CI 18/1


Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus

„ELi seadusandlikud prioriteedid 2021. aastaks“

(2021/C 18 I/01)

Liit ja selle kodanikud on enneolematu pandeemia tingimustes tõestanud oma vastupanuvõimet. Hiljutine koroonaviiruse uus puhang kogu Euroopas näitab siiski, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid peavad kriisi ohjamisel ja sellest võitu saamisel jätkuvalt tegutsema hoolsalt, solidaarselt, ettevaatlikult ja koordineeritult. Kui elude ja elatusvahendite kaitsmiseks oli vaja kiireid seadusandlikke muudatusi, näitas Euroopa üles otsustavust ja pädevust tegutseda kiiresti tõelise Euroopa solidaarsuse vaimus. EL on võtnud ka ulatuslikke meetmeid pandeemia sotsiaal-majanduslike mõjude vastu võitlemiseks, võttes vastu mitmeaastase finantsraamistiku summas 1,074 triljonit eurot ja taasterahastu „NextGenerationEU“ summas 750 miljardit eurot. Komisjon jätkab jõupingutusi, et tagada COVID-19 vaktsiinide laialdane kättesaadavus kõigile, kes seda vajavad.

ELi institutsioonide poolt käesoleva ametiaja alguses seatud strateegilised prioriteedid – tervislikum, keskkonnahoidlikum, digitaalsem, õiglasem ja sotsiaalsem Euroopa, mis ei jäta kedagi kõrvale – suunavad jätkuvalt meie otsuseid ja tegevust ning muudavad meie ühiskonna ja majanduse veelgi vastupanuvõimelisemaks. Oleme jätkuvalt pühendunud nende prioriteetide rakendamisele, Euroopa identiteedi tugevdamisele ja aluslepingute pakutavate võimaluste täielikule kasutamisele.

Käesolev ühisavaldus, mis käsitleb 2021. aastat ning toetub komisjoni eeloleva aasta tööprogrammile, ilmestab meie ühist otsustavust saavutada Euroopa kodanike soovitud praktilised muutused. Nüüd on aeg minna strateegialt üle rakendamisele. Ühisavalduses juhitakse poliitilist tähelepanu peamistele seadusandlikele ettepanekutele (1), mille Euroopa Komisjon on juba esitanud või mis esitatakse 2021. aasta sügiseks. Kolm institutsiooni annavad endast parima, et tagada aasta lõpuks võimalikult suur edasiminek. Nad tuletavad meelde mõjuhinnangute positiivset panust liidu õigusaktide kvaliteedi parandamisse ning seda, et ühisavalduses sisalduvatele märkimisväärse majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse mõjuga algatustele lisatakse üldjuhul mõjuhinnang.

Kolm institutsiooni lepivad kokku, et peavad esmatähtsaks järgmisi algatusi, et saavutada 2021. aasta lõpuks võimalikult palju ning panna alus Euroopa ümberkujundamisele, taastumisele ja tulevasele vastupanuvõimele.

1.

Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamiseks tagatakse kliimapööre, mis on õiglane ja selline, et kedagi ei jäeta kõrvale, võimaldades ELil saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja tagada 2030. aastaks selle eesmärgi saavutamiseks ambitsioonikate edusammude tegemine, elurikkuse säilitamine, raadamise ümberpööramine, liikuvuse muutmine arukamaks ja kestlikumaks ning meie loodusvarade tagamine.

2.

Euroopa digikümnendi kujundamiseks töötame selle nimel, et luua tõeliselt toimiv digiteenuste ühtne turg turvalistes ja eetilistes piirides, töötada välja usaldusväärse tehisintellekti raamistik, arendada Euroopa juhtpositsiooni 2030. aastaks seatud digieesmärkide ja elujõulise andmepõhise majandusega, töötada välja kogu ELi hõlmav raamistik turvalise avaliku e-identimise jaoks, tugevdada eraelu puutumatust elektroonilises sides ning arendada ELi küberturvalisuse alaseid pädevusi ja vastupanuvõimet, eelkõige rahanduses, püüdes samal ajal kehtestada õiglast digimajanduse maksustamist; jätkame digiteerimise edendamist, eelkõige seoses hariduse, koolituse ja tervishoiuga ning Euroopa digitaalse suveräänsuse ja innovatsioonisuutlikkusega.

3.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse saavutamiseks tagatakse majanduse taastumise jõudmine kogu ühiskonnani, süvendades ühtset turgu ja tugevdades meie tööstust, püüdes saavutada suuremat sotsiaalset õiglust ja jõukust, leevendades kriisi negatiivseid tagajärgi haavatavatele ühiskonnarühmadele ning uuendades meie pühendumust elujõulisele ja majanduslikult tugevale kultuurisektorile. Samal ajal süvendatakse majandus- ja rahaliitu, tugevdatakse Euroopa pankade ja kapitaliturgude vastupanuvõimet ja jätkusuutlikkust, tagatakse rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise suurem läbipaistvus; ning tagatakse õiglane konkurents ELis ja ülemaailmsel tasandil.

4.

Euroopa maailmas tugevamaks muutmiseks tugevdame kogu maailmas Euroopa kui vastutustundliku juhi kuvandit ja tugevat partnerlust; samuti oleme valmis andma uue tugeva hoo meie Atlandi-ülestele suhetele. Edendame rahvusvahelisi kaubanduseeskirju, mida jõustatakse nõuetekohaselt ja mis tagavad võrdsed tingimused.

5.

Vaba ja turvalise Euroopa edendamiseks töötame selle nimel, et leppida kokku uues varjupaiga- ja rändepaktis, tagada rände terviklik käsitlemine ja tõhus kontroll meie välispiiridel; kaitsta vaba liikumist Schengeni raamistiku tugevdamise kaudu; tõhustada Euroopa reageerimist tervisekriisidele. Me tegutseme kindlameelselt terroristliku veebisisu leviku ja internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise takistamiseks.

6.

Oma demokraatia kaitsmiseks ja tugevdamiseks ning meie ühiste Euroopa väärtuste kaitsmiseks tugevdame jätkuvalt ELi suutlikkust toetada ja kaitsta õigusriiki ning põhiõigusi ja -vabadusi ning kaitsta kodanikke tekkivate ohtude ja kuritegude eest. Parandame eeskirju, mis käsitlevad Euroopa tasandi erakondi ja sihtasutusi ning poliitilist reklaami. Tagame suurema koostöö kriminaalmenetluses tõendite kogumisel ning võtame uusi meetmeid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamiseks töökohal.

Lisaks tuletame meelde oma pühendumust:

uute omavahendite kasutuselevõtu tegevuskava rakendamisele;

tööle, mida tehakse selleks, et Euroopa oleks vaba diskrimineerimisest ning et kõigil oleksid võrdsed õigused ja võimalused;

uuendatud laienemis- ja naabruspoliitika ning tervikliku Aafrika-strateegia rakendamisele;

võitlusele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ning maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu ning toimiva ja õiglase maksustamissüsteemi tagamisele;

kodanike kaasamisele, et neil oleks suurem sõnaõigus Euroopa tuleviku üle, sealhulgas eelseisva Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi kaudu.

Kolm institutsiooni teevad koostööd kõigi menetluses olevate ettepanekute osas, juhindudes Euroopa lisaväärtuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest. Jätkame otsustuskindlat ja pädevat tegevust, et Euroopa saaks anda oma kodanikele tulemusi siis, kui see on kõige olulisem, ja seal, kus see on kõige olulisem.

Lubame jätkuvalt pühenduda kehtivate õigusaktide nõuetekohasele rakendamisele ja jõustamisele.

Meie, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president, jälgime regulaarselt käesoleva ühisavalduse õigeaegset ja tõhusat rakendamist.

Съставено в Брюксел на десети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu dne desátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le dix décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada desmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év december havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, tien december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em dez de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la zece decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli desiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne desetega decembra leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den tionde december år tjugohundratjugo.

Image 1


(1)  Vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele.