14.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 420/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2042

11. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/464 selle kohaldamise alguskuupäeva ja teatavate muude kuupäevade osas, mis on asjakohased Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 (mahepõllumajandusliku tootmise kohta) kohaldamise seisukohast

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6, artikli 14 lõiget 3, artikli 15 lõiget 3, artikli 16 lõiget 3, artikli 17 lõiget 3 ja artikli 26 lõike 7 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

COVID-19 pandeemia puhkemise ja sellega seotud rahvatervisekriisi tõttu lükati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1693 (2) määruse (EL) 2018/848 kohaldamise alguskuupäev koos muude määruses (EL) 2018/848 osutatud seonduvate kuupäevadega ühe aasta võrra edasi.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/464 (3) on kehtestatud teatavad määruse (EL) 2018/848 rakenduseeskirjad eelkõige seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega. Õiguskindluse huvides tuleks neid nõudeid kohaldada alates määruse (EL) 2018/848 kohaldamise alguskuupäevast.

(3)

Seepärast on vaja viia rakendusmääruse (EL) 2020/464 kohaldamise alguskuupäev ja muud selles sisalduvad seonduvad kuupäevad kooskõlla määruse (EL) 2018/848 kohaldamise alguskuupäevaga.

(4)

Seega tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/464 vastavalt muuta.

(5)

Võttes arvesse vajadust tagada mahepõllumajandussektorile viivitamata õiguskindlus rakendusmääruse (EL) 2020/464 kohaldamise alguskuupäeva edasilükkamise osas, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2020/464 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 25 lõike 4 teine lause asendatakse järgmisega:

„Kõnealune teave esitatakse iga aasta 30. juuniks ja esimest korda 30. juuniks 2023 aasta 2022 kohta.“

2)

Artikli 26 lõigetes 1, 5, 6 ja 7 asendatakse sõnad „hiljemalt alates 1. jaanuarist 2029“ sõnadega „hiljemalt alates 1. jaanuarist 2030“.

3)

Artikli 26 lõigetes 2, 3 ja 4 asendatakse sõnad „hiljemalt alates 1. jaanuarist 2024“ sõnadega „hiljemalt alates 1. jaanuarist 2025“.

4)

Artikli 27 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 150, 14.6.2018, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. novembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1693, millega muudetakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajandustoodete märgistamist käsitlevat määrust (EL) 2018/848 selle kohaldamistähtpäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas (ELT L 381, 13.11.2020, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/464, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.3.2020, lk 2).