23.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 392/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1737,

14. juuli 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses teatavate narkootikumide lähteainete lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, (2) eriti selle artiklit 30a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa sisaldavad mõlemad loetelu ainetest, mille suhtes kohaldatakse mitut kõnealustes määrustes ette nähtud kontrolli- ja jälgimismeedet.

(2)

ÜRO narkootiliste ainete komisjoni (edaspidi „CND“) 62. istungil 19. märtsil 2019 vastu võetud otsustega 62/10, 62/11 ja 62/12 lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 19. detsembri 1988. aasta konventsiooni (3) (edaspidi „ÜRO 1988. aasta konventsioon“) tabelisse I metüül-3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksülaat (edaspidi „PMK metüülglütsinaat“), 3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksüülhape (edaspidi „PMK glütsiidhape“) ja α-fenüülatsetoatseetamiid (edaspidi „APAA“). Peale selle lisati CND 63. istungil 4. märtsil 2020 vastu võetud otsusega 63/1 ÜRO 1988. aasta konventsiooni tabelisse I metüül-α-fenüülatsetoatsetaat (edaspidi „MAPA“).

(3)

Üks määruste (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 eesmärkidest on rakendada liidus ÜRO 1988. aasta konventsiooni artiklit 12. Seepärast tuleks PMK metüülglütsinaat, PMK glütsiidhape, APAA ja MAPA lisada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisasse ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisasse.

(4)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas sisalduvas nimekirjas loetletud lähteained on jagatud kategooriatesse, mille suhtes kohaldatakse eri meetmeid, et saavutada proportsionaalne tasakaal konkreetsest ainest tuleneva ohu ning sellega seaduslikule kauplemisele tekkiva koormuse vahel. Kõige rangemaid kontrolli- ja jälgimismeetmeid võetakse 1. kategooria ainete suhtes. Näiteks tuleb 1. kategooria aineid ladustada turvalistes ruumides ja kõigil selliseid aineid käitlevatel ettevõtjatel peab olema sellekohane luba.

(5)

PMK metüülglütsinaat ja PMK glütsiidhape on 3,4-metüleen-dioksümetamfetamiini (edaspidi „MDMA“) – mida tuntakse üldiselt ecstasy nime all – vahetud lähteained. APAA ja MAPA on amfetamiinide vahetud lähteained. Teisisõnu saab neid aineid hõlpsasti muuta MDMA-ks või amfetamiinideks.

(6)

MDMA ja amfetamiinide väär- ja kuritarvitamine põhjustavad mõnes liidu piirkonnas suuri sotsiaalseid ja rahvatervise probleeme. Lisaks toodavad organiseeritud kuritegelikud rühmitused liidus suurtes kogustes MDMA-d ja amfetamiine. Suured kogused MDMA-d ja amfetamiine eksporditakse ka kolmandatesse riikidesse.

(7)

Teadaolevalt ei toimu liidus PMK glütsiidhappe, PMK glütsidaadi, APAA ja MAPA seaduslikku tootmist, nendega kauplemist ega nende kasutamist. Nende ainete kandmisega määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 1. kategooriasse ei kaasneks liidu ettevõtjatele ja pädevatele asutustele mingit täiendavat halduskoormust.

(8)

Võttes arvesse ohtu, mida PMK glütsiidhape, PMK glütsidaat, APAA ja MAPA kujutavad sotsiaalsele olukorrale ja rahvatervisele liidus, ning arvestades seda, et nende nimekirja lisamine ei mõjuta nendega seaduslikult kauplemist, nende seaduslikku tootmist ega kasutamist liidus, tuleks need ained kanda määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 1. kategooriasse.

(9)

Metüül-2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksülaati (edaspidi „BMK metüülglütsidaat“) ja 2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksüülhapet (edaspidi „BMK glütsiidhape“) on samuti amfetamiinide vahetud lähteained, mida kasutatakse sageli amfetamiinide ebaseaduslikuks tootmiseks. Seepärast tuleks need ained lisada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisasse ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisasse.

(10)

Liidus ei toimu BMK metüülglütsidaadi ja BMK glütsiidhappe märkimisväärset seaduslikku tootmist, nendega kauplemist ega nende kasutamist. Nende ainete kandmisega määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 1. kategooriasse ei kaasneks liidu ettevõtjatele ja pädevatele asutustele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

(11)

Võttes arvesse ohtu, mida BMK metüülglütsidaat ja BMK glütsiidhape kujutavad sotsiaalsele olukorrale ja rahvatervisele liidus, ning arvestades seda, et nende nimekirja lisamine mõjutaks üksnes vähesel määral nendega seaduslikult kauplemist, nende seaduslikku tootmist ja kasutamist liidus, tuleks need ained kanda määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 1. kategooriasse.

(12)

Punane fosfor toimetatakse sageli siseturul kauplemisel kõrvale ja seda kasutatakse metamfetamiini ebaseaduslikuks valmistamiseks liidus. Seda kasutatakse katalüsaatorina, et keemiliselt muundada metamfetamiiniks efedriin või pseudoefedriin, mis on juba kantud määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 1. kategooriasse. Seega tuleks punane fosfor lisada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisasse.

(13)

Metamfetamiin on väga sõltuvust tekitav narkootikum, mis põhjustab mitmes liidu piirkonnas suuri sotsiaalseid ja rahvatervise probleeme.

(14)

Punast fosforit kasutatakse siiski olulistel ja mitmesugustel seaduslikel eesmärkidel, nagu näiteks leegiaeglustina plastides, pürotehnilistes vahendites ning tuletikkude süütepindades ja tõrvikutes.

(15)

Selleks et saavutada proportsionaalne tasakaal punasest fosforist liidu sotsiaalsele olukorrale ja rahvatervisele tuleneva ohu ning selle ainega siseturul seaduslikule kauplemisele tekkiva koormuse vahel, tuleks punane fosfor lisada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa alamkategooriasse 2A.

(16)

Kuigi praegu ei ole teada, kas punast fosforit toimetatakse kõrvale ka liidu ja kolmandate riikide vahelisel kauplemisel, on väga tõenäoline, et kui selle ainega siseturul kauplemist hakatakse määruse (EÜ) nr 273/2004 kohaselt kontrollima, püüavad ebaseaduslike narkootikumide valmistajad hankida seda ainet selle kõrvaletoimetamisega liiduvälise kauplemise käigus. Seega kaasneb punase fosforiga suur kõrvaletoimetamise oht liidu ja kolmandate riikide vahelisel kauplemisel ning seepärast tuleks see aine samuti kanda määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 2. kategooriasse. Samuti tagatakse sellega määrustesse (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 lisatud ainete kattuvuse säilimine ning see lihtsustab kõnealuste määruste rakendamist ettevõtjate ja pädevate asutuste poolt.

(17)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 II lisas on esitatud koguselised künnised teatavaid aineid hõlmavate tehingute puhul, mis tehakse ühe aasta jooksul. Kõnealuse lisa eesmärk on mitte kahjustada põhjendamatult nende ainetega seaduslikku kauplemist juhul, kui on võimalik vähendada või kõrvaldada ebaseaduslikesse kanalitesse suunamise ohtu, seades kauplemispiirangud ainult sellistele kogustele, mis ületavad teatava künnise. Olemasolevate tõendite ja liikmesriikide pädevate asutustega peetud konsultatsioonide alusel tuleks punase fosfori jaoks kehtestada künniseks 0,1 kg.

(18)

Samuti on selles kontekstis asjakohane ajakohastada määrustes (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 esitatud kombineeritud nomenklatuuri koode (CN-koode) kombineeritud nomenklatuuri viimase versiooni alusel, mis võeti vastu komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1776 (4) ja mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020, et tagada nimekirjas loetletud ainete õige klassifikatsioon.

(19)

Kuna liikmesriikide pädevad asutused osutavad ainele α-fenüülatsetoatsetonitriil tavaliselt lühendiga APAAN, tuleks see lühend lisada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisasse ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisasse.

(20)

Määrusi (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 tuleks seega vastavalt muuta.

(21)

Võttes arvesse, et punast fosforit toodetakse, sellega kaubeldakse ja seda kasutatakse liidus seaduslikult olulisel määral, tuleks ettevõtjatele ja pädevatele asutustele anda piisavalt aega käesoleva määrusega kõnealuse aine suhtes kehtestatud uute piirangutega kohanemiseks.

(22)

Määrustega (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 rakendatakse ühiselt teatavaid ÜRO 1988. aasta konventsiooni sätteid. Arvestades nende kahe määruse tihedat sisulist seost, on muudatuste vastuvõtmine ühe ühtse delegeeritud õigusaktiga põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 273/2004 muudatused

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 111/2005 muudatused

Määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

I lisa punkti 1 alapunkti b ja punkti 2 ning II lisa punkti 2 alapunkti b kohaldatakse alates 13. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 47, 18.2.2004, lk 1.

(2)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.

(3)  EÜT L 326, 24.11.1990, lk 57.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1776, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 280, 31.10.2019, lk 1).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelit „1. KATEGOORIA“ muudetakse järgmiselt:

i)

ALFA-fenüülatsetoatsetonitriili käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CAS-nr

α-fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8“;

ii)

(1R,2S)-(-)-kloroefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

iii)

(1S,2R)-(+)-kloroefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

iv)

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

v)

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

vi)

lisatakse järgmised kanded CN-koodidest tulenevas järjekorras:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CAS-nr

„Metüül-3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksülaat (PMK metüülglütsinaat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksüülhape (PMK glütsiidhape)

 

2932 99 00

2167189-50-4

α-fenüülatsetoatseetamiid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metüül-2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksülaat

(BMK metüülglütsidaat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksüülhape

(BMK glütsiidhape)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metüül-α-fenüülatsetoatsetaat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5“;

b)

tabelisse „ALAMKATEGOORIA 2A“ lisatakse järgmine kanne CN-koodidest tulenevas järjekorras:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CAS-nr

„Punane fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0“;

c)

tabelis „ALAMKATEGOORIA 2B“ asendatakse antraniilhapet käsitlevas kandes CN-kood „2922 43 00“ CN-koodiga „ex 2922 43 00“;

d)

tabelis „3. KATEGOORIA“ asendatakse väävelhapet käsitlevas kandes CN-kood „2807 00 10“ CN-koodiga „2807 00 00“.

2)

II lisa tabelisse lisatakse järgmine kanne:

Aine

Künnis

„Punane fosfor

0,1 kg“.


II LISA

Määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelit „1. kategooria“ muudetakse järgmiselt:

a)

ALFA-fenüülatsetoatsetonitriili käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CASi nr

α-fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8“;

b)

(1R,2S)-(-)-kloroefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

c)

(1S,2R)-(+)-kloroefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

d)

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

e)

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedriini käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2939 99 00“ CN-koodiga „2939 79 90“;

f)

lisatakse järgmised kanded CN-koodidest tulenevas järjekorras:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CASi nr

„Metüül-3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksülaat (PMK metüülglütsinaat)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-metüüloksiraan-2-karboksüülhape (PMK glütsiidhape)

 

2932 99 00

2167189-50-4

α-fenüülatsetoatseetamiid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metüül-2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksülaat

(BMK metüülglütsidaat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metüül-3-fenüüloksiraan-2-karboksüülhape

(BMK glütsiidhape)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metüül-α-fenüülatsetoatsetaat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5“;

2)

Tabelit „2. kategooria“ muudetakse järgmiselt:

a)

antraniilhapet käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „2922 43 00“ CN-koodiga „ex 2922 43 00“;

b)

lisatakse järgmine kanne CN-koodidest tulenevas järjekorras:

Aine

CN-nimetus (kui see on teistsugune)

CN-kood

CASi nr

„Punane fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0“.

3)

Tabelis „3. kategooria“ asendatakse väävelhapet käsitlevas kandes CN-kood „2807 00 10“ CN-koodiga „2807 00 00“.

4)

Tabelit „4. kategooria“ muudetakse järgmiselt:

a)

efedriini või selle soolasid sisaldavaid ravimeid ja veterinaarravimeid käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „3003 40 20“ CN-koodiga „3003 41 00“ ja CN-kood „3004 40 20“ CN-koodiga „3004 41 00“;

b)

pseudoefedriini või selle soolasid sisaldavaid ravimeid ja veterinaarravimeid käsitlevas kandes asendatakse CN-kood „3003 40 30“ CN-koodiga „3003 42 00“ ja CN-kood „3004 40 30“ CN-koodiga „3004 42 00“.