12.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1432,

14. juuli 2020,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise statistika valdkonna muutujate arvu ja nimetused vaatlusaastaks 2021

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et katta määruse (EL) 2019/1700 I lisa asjakohaste alamteemade puhul kindlaks tehtud vajadusi, peaks komisjon täpsustama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise valdkonna andmekogumi muutujate arvu ja nimetused vaatlusaastaks 2021.

(2)

Käesoleva määruse kohaselt kogutavate muutujate arv ei tohiks ületada määruse (EL) 2019/1700 jõustumise ajal kogutud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise valdkonna muutujate arvu rohkem kui 5 %.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise valdkonna muutujate arv ja nimetused vaatlusaastaks 2021 on märgitud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261 I, 14.10.2019, lk 1.


LISA

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise valdkonna muutujate arv ja nimetused võrdlusaastaks 2021

Teema

Alamteema

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus/kirjeldus

01. Tehnilised andmed – 15 kohustuslikku tehnilist muutujat,

2 valikulist tehnilist muutujat

Andmekogumisega seotud teave

REFYEAR

Vaatlusaasta

Andmekogumisega seotud teave

INTDATE

Vaatluskuupäev – esimese küsitluse kuupäev

Andmekogumisega seotud teave

STRATUM_ID

Kiht

Andmekogumisega seotud teave

PSU

Esmane valikuüksus

Identifitseerimisandmed

HH_ID

Leibkonna ID

Identifitseerimisandmed

IND_ID

Individuaalne ID

Identifitseerimisandmed

HH_REF_ID

Selle leibkonna ID, kuhu isik kuulub

Statistilised kaalud

HH_WGHT

Leibkonna statistiline kaal

Statistilised kaalud

IND_WGHT

Individuaalne statistiline kaal

Küsitluse tunnused

TIME

Küsitluse kestus

Küsitluse tunnused

INT_TYPE

Küsitluse liik

Asukoht

COUNTRY

Elukohariik

Asukoht

GEO_NUTS1

Elukohapiirkond

Asukoht

GEO_NUTS2

(ei ole kohustuslik)

Elukohapiirkond (ei ole kohustuslik)

Asukoht

GEO_NUTS3

(ei ole kohustuslik)

Elukohapiirkond

(ei ole kohustuslik)

Asukoht

DEG_URBA

Linnastumise määr

Asukoht

GEO_DEV

Geograafiline asukoht

02. Üksikisikute ja leibkondade tunnused

7 kogutavat muutujat,

1 tuletatud muutuja, – 7 valikulist muutujat

Demograafiaküsimused

SEX

Sugu

Demograafiaküsimused

YEARBIR

Sünniaasta

Demograafiaküsimused

PASSBIR

Sünnipäev möödunud

Demograafiaküsimused

AGE

Vanus täisaastates

Kodakondsus ja rändetaust

CITIZENSHIP

Peamine kodakondsus

Kodakondsus ja rändetaust

CNTRYB

Sünniriik

Leibkonna koosseis

HH_POP

Leibkonna suurus (leibkonna liikmete arv)

Leibkonna koosseis

HH_POP_16_24 (ei ole kohustuslik)

Leibkonna 16–24 aasta vanuste liikmete arv (ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_POP_16_24S (ei ole kohustuslik)

Leibkonna 16–24 aasta vanuste õpilastest liikmete arv

(ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_POP_25_64 (ei ole kohustuslik)

Leibkonna 25–64 aasta vanuste liikmete arv (ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_POP_65_MAX (ei ole kohustuslik)

Leibkonna 65 aasta vanuste või vanemate liikmete arv (ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_CHILD

Alla 16 aasta vanuste laste arv

Leibkonna koosseis

HH_CHILD_14_15

(ei ole kohustuslik)

14–15 aasta vanuste laste arv

(ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_CHILD_5_13

(ei ole kohustuslik)

5–13 aasta vanuste laste arv (ei ole kohustuslik)

Leibkonna koosseis

HH_CHILD_LE_4

(ei ole kohustuslik)

4 aasta vanuste või nooremate laste arv (ei ole kohustuslik)

03. Tööturul osalemine

5 kogutavat muutujat,

3 vabatahtlikku muutujat

Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)

MAINSTAT

Sotsiaal-majanduslik seisund (vastavalt isiku enda määratlusele)

Töökoha peamised vaatlustunnused

STAPRO

Tööalane seisund põhitöökohal

Töökoha peamised vaatlustunnused

NACE1D

(ei ole kohustuslik)

Põhitöö kohaliku üksuse tegevusala

(ei ole kohustuslik)

Töökoha peamised vaatlustunnused

ISCO2D

Amet põhitöökohal

Töökoha peamised vaatlustunnused

OCC_ICT

IKT spetsialist või mitte-IKT spetsialist

Töökoha peamised vaatlustunnused

OCC_MAN

Füüsilise töö tegija või mittefüüsilise töö tegija

Töökoha peamised vaatlustunnused

EMPST_WKT

(ei ole kohustuslik)

Põhitöö täis- või osaajaline (vastavalt isiku enda määratlusele)

(ei ole kohustuslik)

Lepingu kestus

EMPST_CONTR

(ei ole kohustuslik)

Põhitöö pidevus

(ei ole kohustuslik)

04. Haridustase ja -käik

1 kogutav muutuja,

1 tuletatud muutuja

Omandatud haridustase

ISCEDD

Omandatud haridustase (kõrgeim edukalt lõpetatud haridus- või koolitusaste)

Omandatud haridustase

ISCED

Omandatud haridustaseme koondnäitaja

05. Sissetulek, tarbimine ja jõukuse elemendid, sh võlad

1 kogutav muutuja

Leibkonna igakuine kogusissetulek

HH_IQ5

Praegune igakuine keskmine netosissetulek kokku

06. Infoühiskonnas osalemine – 122 kogutavat muutujat,

5 vabatahtlikku muutujat

Juurdepääs IKT vahenditele

IACC

Leibkonna internetiühendus kodus (mis tahes vahendi kaudu)

Juurdepääs IKT vahenditele

BBFIX

Püsivõrgu lairibaühenduse kasutamine koduseks internetiühenduseks

Juurdepääs IKT vahenditele

BBMOB

Mobiilse lairibaühenduse kasutamine koduseks internetiühenduseks (mobiiltelefonivõrgu abil, vähemalt 3G)

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IU

Viimane interneti kasutamine ükskõik kus ja mis tahes seadmega

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IFU

Interneti kasutamise keskmine sagedus viimase kolme kuu jooksul

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IFU_D

Interneti kasutamine mitu korda päevas

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IUG_DKPC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine lauaarvutis

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IUG_LPC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine sülearvutis

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IUG_TPC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine tahvelarvutis

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IUG_MP

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine mobiil- või nutitelefonis

IKT vahendite kasutamine ja kasutussagedus

IUG_OTH1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muudes seadmetes (nt nutitelevisioon, nutikõlarid, mängukonsoolid, e-lugerid, nutikellad)

Tegevused internetis

IUEM

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine e-kirjade saatmiseks/vastuvõtmiseks

Tegevused internetis

IUPH1

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kõnede (sh videokõnede) tegemiseks interneti kaudu

Tegevused internetis

IUSNET

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine suhtlusvõrgustikes osalemiseks (kasutajaprofiili loomine, teadete postitamine või muud tegevused)

Tegevused internetis

IUCHAT1

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kiirsõnumite saatmiseks (sõnumite vahetamiseks)

Tegevused internetis

IUNW1

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine veebis uudisteportaalide, ajalehtede või ajakirjade lugemiseks

Tegevused internetis

IHIF

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine tervisega seotud teabe otsimiseks (nt vigastuse, haiguse, toitumise, tervise parandamise kohta)

Tegevused internetis

IUIF

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kaupade ja teenuste kohta teabe leidmiseks

Tegevused internetis

IUPOL2

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine, et väljendada arvamust ühiskondlike või poliitiliste küsimuste kohta veebisaitidel või sotsiaalmeedias

Tegevused internetis

IUVOTE

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine veebipõhistes aruteludes osalemiseks või hääletamiseks ühiskondlike ja poliitiliste küsimuste üle (nt linnaplaneerimine, petitsiooni allkirjastamine)

Tegevused internetis

IUJOB

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine töö otsimiseks või töökohale kandideerimiseks

Tegevused internetis

IUSELL

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine kaupade või teenuste müümiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

Tegevused internetis

IUBK

Viimase kolme kuu jooksul interneti isiklikel eesmärkidel kasutamine internetipanganduse (sh mobiilpanganduse) jaoks

Tegevused internetis

IUOLC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine õppetegevuseks hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel, osaledes veebikursusel

Tegevused internetis

IUOLM

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine õppetegevuseks hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel, kasutades veebipõhist õppematerjali, v.a veebipõhiseid tervikkursusi (nt audiovisuaalmaterjalid, veebipõhine õppetarkvara, e-õpikud ja õpperakendused)

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12IF

Viimase 12 kuu jooksul kontakt või suhtlus avaliku sektori asutuste või avalike teenistustega interneti teel isiklikel eesmärkidel, et saada teavet veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12FM

Viimase 12 kuu jooksul kontakt või suhtlus avaliku sektori asutuste või avalike teenistustega interneti teel isiklikel eesmärkidel, et laadida alla/printida ametlikke blankette

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RT

Viimase 12 kuu jooksul kontakt või suhtlus avaliku sektori asutuste või avalike teenistustega interneti teel isiklikel eesmärkidel, et esitada täidetud blankette internetis

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_NAP

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna ametlikke blankette ei olnud vaja esitada

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_SNA

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna sellist internetipõhist teenust ei olnud saadaval

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_SKL

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna tal ei olnud selleks piisavalt oskusi või teadmisi (nt vastaja ei osanud veebisaiti kasutada või selle kasutamine oli liiga keeruline)

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_SEC

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna ta oli mures isikuandmete kaitse ja turvalisuse pärast

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_SIGN (ei ole kohustuslik)

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna tal puudus e-allkiri või elektrooniline ID/sertifikaat (mis on teenuste kasutamiseks vajalik) või tal oli probleeme e-allkirja või elektroonilise ID/sertifikaadi kasutamisega

(ei ole kohustuslik)

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_PXOL (ei ole kohustuslik)

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna ta ei olnud nõus tegema internetimakset (nt kuna ta kartis krediitkaardipettust) või tal ei olnud võimalik teha internetimakset (nt kuna tal puudus juurdepääs nõutavale makse tegemise meetodile) (ei ole kohustuslik)

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_DEL

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu, kuna teine isik (nt konsultant, maksunõustaja, sugulane või perekonnaliige) esitas täidetud blanketid internetis vastaja nimel

Suhtlemine avaliku sektori asutustega

IGOV12RTX_OTH

Vastaja ei esitanud viimase 12 kuu jooksul internetis isiklikel eesmärkidel ühtegi täidetud blanketti avaliku sektori asutuste veebisaitide või mobiilirakenduste kaudu muudel põhjustel

e-Kaubandus

IBUY

Viimane kaupade või teenuste ost või tellimine internetis isiklikuks kasutamiseks

e-Kaubandus

BCLOT1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine riiete (sh spordirõivaste), jalatsite või aksessuaaride (nt kotid, ehted) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt (sh kasutatud kaubad) isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BSPG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine sporditarvete (v.a spordirõivaste) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt (sh kasutatud kaubad) isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BCG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine laste mänguasjade või imikutarvete (nt mähkmed, pudelid, lapsekärud) (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFURN1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine mööbli, koduaksessuaaride (nt vaipade või kardinate) või aiandustoodete (nt tööriistad, taimed) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BMUSG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muusika (CD-d, vinüülid jne, sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFLMG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine filmide või seriaalide (DVD, Blue-ray jne, sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BBOOKNLG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine trükitud raamatute, ajakirjade või ajalehtede (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BHARD1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine arvutite, tahvelarvutite, mobiiltelefonide ja tarvikute (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BEEQU1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine olmeelektroonika (nt telerid, stereod, kaamerad) või kodumasinate (nt pesumasinad) (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BMED1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine ravimite või toidulisandite, nt vitamiinide (v.a internetis uuendatavad retseptid) (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFDR

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine tellimuste tegemiseks restoranidest, kiirtoidukettidest või toitlustusteenuse pakkujatelt ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFDS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine toiduainete või jookide ostmiseks kauplustest või valmistoidu pakkujatelt ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BCBW

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kosmeetika, ilu- või heaolutoodete (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BCPH

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine puhastusvahendite või isikliku hügieeni toodete (nt hambaharjad, taskurätikud, pesemisvahendid, puhastuslapid) (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BBMC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine jalgrataste, mopeedide, sõiduautode või muude sõidukite või nende varuosade (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BOPG

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muude materiaalsete kaupade (sh kasutatud kaubad) ostmiseks ettevõtjatelt või eraisikutelt isikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BPG_DOM

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kaupade ostmiseks riiklikelt müüjatelt (ettevõtjatelt või eraisikutelt) veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BPG_EU

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kaupade ostmiseks muude ELi riikide müüjatelt (ettevõtjatelt või eraisikutelt) veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BPG_WRLD

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kaupade ostmiseks ülejäänud maailma riikide müüjatelt (ettevõtjatelt või eraisikutelt) veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BPG_UNK

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kaupade ostmiseks müüjatelt, kelle päritoluriik ei ole teada, (ettevõtjatelt või eraisikutelt) veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BPG_PP

Eraisikutelt veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostetud kaup

e-Kaubandus

BMUSS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muusika ostmiseks või tellimiseks voogedastusteenusena või seda alla laadides isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFLMS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine filmide või seriaalide ostmiseks või tellimiseks voogedastusteenusena või neid alla laadides isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BBOOKNLS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine e-raamatute, internetiajakirjade või veebiajalehtede ostmiseks või tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BGAMES

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine mängude ostmiseks või tellimiseks veebis või nutitelefonidesse, tahvelarvutitesse, arvutitesse või konsoolidesse alla laadituna, isiklikuks kasutamiseks

e-Kaubandus

BSOFTS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine allalaaditava arvuti- või muu tarkvara (sh uuendused) ostmiseks või tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BHLFTS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine tervise- või treeningurakenduste (v.a tasuta rakendused) ostmiseks või tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BAPP

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muude rakenduste (nt keeleõppe, reisimise, ilmaennustuse rakendused) ostmiseks või tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BSTICK

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine spordiürituste piletite ostmiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BCTICK

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kultuuri- või muudele üritustele (nt kino, kontserdid, messid) piletite ostmiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BSIMC

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine interneti või mobiiltelefoni ühenduste tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BSUTIL

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine elektri, vee või kütte, prügiveo või sarnaste teenuste tellimiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BHHS

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine koduteenuste (nt koristamine, lapsehooldus, remonditööd, aiandus, sh eraisikute pakutavad teenused) ostmiseks isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BHHS_PP

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine majapidamisteenuse ostmiseks eraisikult isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BTPS_E

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine transporditeenuste ostmiseks transpordiettevõttest (nt kohalik bussi-, lennu- või rongipilet või takso) isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BTPS_PP

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine transporditeenuse ostmiseks eraisikult isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BRA_E

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine majutuse rendiks sellistelt ettevõtetelt nagu hotellid või reisibürood isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BRA_PP

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine majutusteenuse ostmiseks eraisikult isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BOTS (ei ole kohustuslik)

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine muude teenuste (v.a finants- ja kindlustusteenused) ostmiseks eraisikult isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

(ei ole kohustuslik)

e-Kaubandus

BF

Viimase kolme kuu jooksul internetist isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu kaupade või teenuste ostmise kordade arv

e-Kaubandus

IBV1

Viimase kolme kuu jooksul internetist isiklikuks kasutamiseks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostetud kaupade või teenuste koguväärtus

e-Kaubandus

BFIN_IN1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine kindlustuspoliiside, sealhulgas reisikindlustuse ostmiseks, samuti koos lennupiletiga, isiklikeks eesmärkideks veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFIN_CR1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine laenu või hüpoteeklaenu võtmiseks või krediidi taotlemiseks pangast või muust finantsasutusest isiklikel eesmärkidel veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

e-Kaubandus

BFIN_SH1

Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamine aktsiate, võlakirjade, osakute või muude finantsvarade ostmiseks või müümiseks isiklikel eesmärkidel veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu

Takistused ja probleemid kasutamisel

BTFW1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel oli veebisaiti keerukas kasutada või see ei toiminud ootuspäraselt (nt kuna see oli liiga keeruline, eksitav või toimis tehniliselt halvasti)

Takistused ja probleemid kasutamisel

BDGL1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel oli raske leida teavet tagatiste või muude juriidiliste õiguste kohta

Takistused ja probleemid kasutamisel

BSPD1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel oli kohaletoimetamise aeg märgitust pikem

Takistused ja probleemid kasutamisel

BCPR1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel olid lõplikud kulud märgitust suuremad (nt ootamatud tehingutasud või põhjendamatud tagatistasud)

Takistused ja probleemid kasutamisel

BWDN1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel toimetati kohale valed või kahjustatud kaubad või teenused

Takistused ja probleemid kasutamisel

BFRA1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel tekkisid pettusega seotud probleemid (nt kaupu ei toimetatud kohale või teenuseid ei osutatud või väärkasutati krediitkaardiandmeid)

Takistused ja probleemid kasutamisel

BCR1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel oli keerukas esitada kaebusi ja nõuda kahju heastamist või pärast kaebuse esitamist ei saadud rahuldavat vastust

Takistused ja probleemid kasutamisel

BDNS1

Internetikaubandusega seotud probleemid: viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel ei müünud välisriigi jaemüüja vastaja riiki

Takistused ja probleemid kasutamisel

BOTH2

Internetikaubandusega seotud probleemid: Viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel tekkisid muud probleemid

Takistused ja probleemid kasutamisel

BARR2X

Viimase kolme kuu jooksul isiklikuks kasutamiseks internetist veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ostmisel ei tekkinud mingeid probleeme

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBSHAB1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna eelistati osta kohapeal ja/või näha toodet, poodidele lojaalsuse või harjumuse tõttu

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBSKL1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna internetist ostmist peeti keeruliseks (oldi mures, kas selleks on olemas vajalikud oskused)

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBCD

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna oldi mures kaupade kohaletoimetamise kulu pärast

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBSR1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna oldi mures kohaletoimetamise usaldusväärsuse või kiiruse pärast

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBPSC1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna oldi mures turvalisuse või privaatsuse pärast

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBTRCM1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna oldi mures kaupade tagastamise, kaebuste esitamise või hüvitise saamise pärast

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBDNS1 (ei ole kohustuslik)

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna välisriigi jaemüüja ei müünud vastaja riiki

(ei ole kohustuslik)

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBNND

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust, kuna viimase kolme kuu jooksul ei tekkinud internetist ostmise vajadust

Takistused ja probleemid kasutamisel

NBOTH1

Internetikaubandust takistavad tegurid: viimase kolme kuu jooksul ei ostetud veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu ühtegi kaupa ega teenust muude internetikaubanduse tõkete tõttu

Digitaaloskused

CXFER1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tegevus, mis seisnes failide (nt dokumendid, andmed, pildid, video) kopeerimises või liigutamises kaustade või seadmete vahel (e-posti, kiirsõnumite, USB, kaabelühenduse kaudu) või pilvteenuses

Digitaaloskused

CINSAPP1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tegevus, mis seisnes tarkvara või rakenduste alla laadimises või installimises

Digitaaloskused

CCONF1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tegevus, mis seisnes tarkvara, rakenduse või seadme sätete (nt keele, värvide, kontrastsuse, teksti suuruse, tööriistaribade/menüüde) muutmises

Digitaaloskused

CWRD1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes tekstitöötlustarkvara kasutamises

Digitaaloskused

CPRES2

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes mitut elementi (nt tekst, pilt, tabel, diagramm, animatsioon või heli) sisaldavate failide (nt dokumendid, pildid, video) loomises

Digitaaloskused

CXLS1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes tabelarvutustarkvara kasutamises

Digitaaloskused

CXLSADV1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes tabelarvutustarkvara põhjalike funktsioonide kasutamises (funktsioonid, valemid, makrod ja muud arendajafunktsioonid), et korraldada, analüüsida, struktureerida või muuta andmeid

Digitaaloskused

CEPVA1

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes foto-, video- või audiofailide redigeerimises

Digitaaloskused

CPRG2

Viimase kolme kuu jooksul hariduslikel, kutsealastel või isiklikel eesmärkidel ellu viidud tarkvaraga seotud tegevus, mis seisnes programmeerimiskeeles koodi kirjutamises

Digitaaloskused

UDI

Viimase kolme kuu jooksul interneti uudisteportaalides või sotsiaalmeedias nähtud teave või infosisu (nt videod, pildid), mida vastaja pidas valeks või kaheldavaks

Digitaaloskused

TIC

Viimase kolme kuu jooksul interneti uudisteportaalides või sotsiaalmeedias nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja kontrollis

Digitaaloskused

TICCSFOI

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja kontrollis, kontrollides allikaid või otsides internetist muud teavet

Digitaaloskused

TICIDIS

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja kontrollis, vaadates internetis seda teavet käsitlevat arutelu või osaledes selles

Digitaaloskused

TICNIDIS

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja kontrollis, arutades teavet väljaspool internetti muude isikutega või kasutades internetiväliseid allikaid

Digitaaloskused

TICXND

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja ei kontrollinud, kuna ta juba teadis, et see teave, infosisu või allikas ei ole usaldusväärne

Digitaaloskused

TICXSKL

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja ei kontrollinud, kuna tal puudusid selleks vajalikud oskused või teadmised

Digitaaloskused

TICXOTH

Internetis nähtud teave või infosisu, mille õigsust vastaja ei kontrollinud muudel põhjustel

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_RPS

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: privaatsuse kaitse teatiste lugemine enne isiklike andmete esitamist

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_RRGL

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: oma geograafilisele asukohale juurdepääsu piiramine või keelamine

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_LAP

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: profiilile või infosisule juurdepääsu piiramine sotsiaalvõrgustike saitidel või jagatud veebipõhises salvestusruumis

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_RAAD

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: isiklike andmete reklaamieesmärkidel kasutamise keelamine

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_CWSC

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: kontrollimine, kas veebisait, kus vastaja esitas oma isikuandmed, oli turvaline

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

MAPS_APD

Kes viimase kolme kuu jooksul tegid internetis oma isikuandmete (nt nimi, sünniaeg, isikutunnistuse number, kontaktandmed, krediitkaardi number, fotod, geograafiline asukoht) haldamiseks järgmist: veebisaitide või otsingumootorite haldajatelt või pakkujatelt vastaja kohta hoitavatele andmetele juurdepääsu palumine nende ajakohastamiseks või kustutamiseks

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

COOK1

Teadlikkus sellest, et küpsiseid saab kasutada inimeste tegevuse jälgimiseks internetis, kasutajaprofiilide loomiseks ning kasutajatele personaalsete reklaamide edastamiseks

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

PCOOK1

Oma veebilehitseja seadete muutmine, et takistada või piirata küpsiste kasutamist vastaja mis tahes seadmes

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

CCOOK (ei ole kohustuslik)

Mure, et vastaja veebitegevused registreeritakse eesmärgiga pakkuda talle personaalset reklaami

(ei ole kohustuslik)

Turvalisus, privaatsus, usaldusväärsus

USLCOOK

Tarkvara kasutamine, mis piirab suutlikkust jälgida üksikisiku tegevust internetis vastaja mis tahes seadmes