29.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1118,

27. aprill 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 785/2004 kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus sõlmis nõukogu otsusega 2001/539/EÜ (2) rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooni, mille osas lepiti kokku 28. mail 1999. aastal Montréalis (Montréali konventsioon) ja millega sätestatakse vastutust käsitlevad eeskirjad seoses inimeste ning nende pagasi ja lasti rahvusvahelise õhuveoga.

(2)

Määruses (EÜ) nr 785/2004 on sätestatud kindlustuse miinimumnõuded, mis käsitlevad reisijate ja nende pagasi ning lastiga seotud vastutust, et tagada lennuettevõtjatele piisav kindlustatus, mis katab neile Montréali konventsiooni alusel kuuluva vastutuse.

(3)

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) vaatas hiljuti läbi lennuettevõtjatele Montréali konventsiooni alusel kuuluva vastutuse piirmäärad seoses inflatsiooniteguriga, mis vastab inflatsiooni kogumäärale alates Montréali konventsiooni jõustumise kuupäevast.

(4)

ICAO tegi kindlaks, et alates Montréali konventsiooni eelmiste läbivaadatud piirmäärade jõustumise kuupäevast (30. detsember 2009) on inflatsioonitegur kasvanud üle 10 protsendi, mis on vastutuse piirmäärade muutmise lävi. Seepärast on vastutuse piirmäärad asjakohaselt läbi vaadatud.

(5)

Määruses (EÜ) nr 785/2004 sätestatud kindlustuse miinimumnõudeid, mis käsitlevad reisijate ja nende pagasi ning lastiga seotud vastutust, tuleks õigeaegselt kohandada Montréali konventsiooni kohaste läbivaadatud vastutuse piirmääradega, mis jõustusid 28. detsembril 2019.

(6)

Reisijatega seotud vastutuse puhul on määruses (EÜ) nr 785/2004 sätestatud kindlustuse miinimumnõudeid Montréali konventsiooni kohaste läbivaadatud vastutuse piirmääradega võrreldes märkimisväärselt suurendatud.

(7)

Pagasi ja lastiga seotud vastutuse puhul tuleks määruses (EÜ) nr 785/2004 sätestatud kindlustuse miinimumnõudeid suurendada Montréali konventsiooni kohaste läbivaadatud vastutuse piirmääradeni.

(8)

Määrust (EÜ) nr 785/2004 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 785/2004 artikli 6 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Reisijate pagasiga seotud vastutuse puhul on minimaalne kindlustuskate 1 288 SDR-ühikut reisija kohta kommertslendude puhul.

3.   Lastiga seotud vastutuse puhul on minimaalne kindlustuskate 22 SDR-ühikut kilogrammi kohta kommertslendude puhul.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).