21.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1070,

20. juuli 2020,

millega määratakse kindlaks väikese levialaga traadita pääsupunktide omadused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artikli 57 lõikele 2

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis (EL) 2018/1972 tunnistatakse, et kuna väikese võimsuse ja levialaga traadita pääsupunktidel on tõenäoliselt positiivne mõju raadiospektri kasutamisele ja traadita side arengule liidus, tuleks väikese levialaga traadita pääsupunktide kasutuselevõttu lihtsustada loanõudest vabastamisega.

(2)

Väikese levialaga traadita pääsupunkt koosneb mitmesugustest rakenduslikest elementidest, nagu signaalitöötlusseade, raadiosagedusseade, antennisüsteem, kaabliühendused ja korpus. Mõnel juhul võib antennisüsteemi või selle osi paigaldada väikese levialaga traadita pääsupunkti muudest komponentidest eraldi ja ühendada ühe või mitme spetsiaalse kaabliga. Seda võimalust kasutatakse hajusantennisüsteemide puhul või hajusraadiosüsteemi puhul, mida kasutab üks või mitu operaatorit. Väikese levialaga traadita pääsupunkt võib olla projekteeritud kahe või enama raadiospektrikasutaja teenindamiseks.

(3)

Üldsuse heakskiidu ja kestliku kasutuselevõtu tagamiseks peaks väikese levialaga traadita pääsupunktidel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 57 lõike 1 teist lõiku, olema võimalikult väike visuaalne mõju. Selleks peaksid need jääma üldsusele nähtamatuks või olema paigaldatud visuaalselt märkamatul viisil tugistruktuurile. Nende toimimine peaks ühtlasi tagama rahvatervise kõrgetasemelise kaitse vastavalt nõukogu soovitusele 1999/519/EÜ (2).

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/53/EL (3) on sätestatud, et raadioseade, sealhulgas väikese levialaga traadita pääsupunkt, tuleb konstrueerida selliselt, et oleks tagatud inimeste tervise kaitse ja ohutus.

(5)

Väikese levialaga traadita pääsupunktide füüsikaliste ja tehniliste omaduste juures, mille suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 57 lõike 1 teist lõiku, tuleks seega kindlaks määrata maksimaalne maht, kaalupiirangud ja maksimaalne kiirgusvõimsus. Väikese levialaga traadita pääsupunkti visuaalse mõju piiramiseks valitav maksimaalne maht peaks võimaldama paindlikku lähenemist disainile ja kohandatavust tugistruktuuri füüsikaliste ja tehniliste omadustega.

(6)

Komisjoni tellitud uuringus „Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)“ (4) on näidatud, et 30-liitrine mahupiirang peaks olema piisav, et hõlmata väikese levialaga traadita pääsupunkti põhielemente ja tagada samal ajal selle silmatorkamatus. Seda maksimaalse mahu nõuet tuleks kohaldada üht või mitut raadiospektrikasutajat teenindava väikese levialaga traadita pääsupunkti kasutuselevõtu suhtes või mitme sellise väikese levialaga traadita pääsupunkti kasutuselevõtu suhtes, kui need pääsupunktid jagavad väikese pindalaga taristukohta, näiteks valgustusposti, valgusfoori, reklaamstendi või bussipeatust, mis oma füüsiliste mõõtmete ja/või tiheda esinemise tõttu teatavas asukohas võivad põhjustada visuaalset saastet.

(7)

Väikese levialaga traadita pääsupunktid peaksid vastama Euroopa standardile EN 62232:2017 (5)„Inimesele raadioside tugijaama läheduses toimiva raadiosagedusliku väljatugevuse, võimsustiheduse ja erineelduvuskiiruse mõõtmine“. Selles standardis on sätestatud tugijaamade paigaldamise metoodika, võttes arvesse nende kiirgusvõimsust, et hinnata inimeste kokkupuudet elektromagnetväljadega, ning standard on kooskõlas soovituses 1999/519/EÜ sätestatud piirnormidega. Nimetatud standardile on osutatud ka Euroopa harmoneeritud standardi EN 50401:2017 „Tootestandard kasutusele võetava tugijaama seadme nõuetele vastavuse tõendamiseks elektromagnetvälja kiirguse kokkupuute piirnormidega (110 MHz – 100 GHz)“ peatükis 6.1 seoses hinnanguga sellele, kas oma töökeskkonnas kasutusele võetud traadita pääsupunkt vastab soovituses 1999/519/EÜ sätestatud elektromagnetväljaga kokkupuute piirnormidele.

(8)

Standardit EN 62232:2017 kohaldatakse igat tüüpi tugijaamade suhtes, mis on jagatud viide paigaldusklassi vastavalt nende ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP) piirnormidele: mõni millivatt (klass E0), 2 W (klass E2), 10 W (klass E10), 100 W (klass E100) ja üle 100 W (klass E+). Võttes arvesse selle standardi kohaseid ohutuid paigaldusvahemaid ja asjaolu, et direktiivis (EL) 2018/1972 on sätestatud, et väikese levialaga traadita pääsupunktid peaksid olema väikese võimsusega seadmed, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes paigaldusklasside E0, E2 ja E10 suhtes. Standardi EN 62232:2017 punkti 6.2.4 tabelis 2 on nõutud, et paigaldusklassi E10 kuuluva antenni madalaim kiirgav osa peab asuma avalikust kõnniteest vähemalt 2,2 meetri kõrgusel, nii et antenni peakiire ja 2 meetri pikkuse inimese keha vahele jääb vähemalt 20 cm pikkune vahemaa (6).

(9)

Esteetilistel põhjustel tuleks lubada väikese levialaga klassi E10 kuuluvate traadita pääsupunktide, mis tõenäoliselt kasutavad ära 30-liitrise maksimummahu, paigaldamist üksnes suurtesse siseruumidesse, mille lae kõrgus on vähemalt 4 meetrit, nagu muuseumid, staadionid, konverentsikeskused, lennujaamad, metroojaamad, raudteejaamad või kaubanduskeskused.

(10)

Väikese levialaga traadita pääsupunkt ei tohiks ohustada oma tugistruktuuri stabiilsust tervikuna ega nõuda oma kaalu või kuju tõttu kasutatava tugistruktuuri tugevdamist.

(11)

Selleks et pädevad asutused saaksid teostada kontrolli ja järelevalvet, eelkõige mitme külgneva või koos paikneva väikese levialaga traadita pääsupunkti puhul, peaks iga operaator, kes on võtnud kasutusele paigaldusklassi E2 või E10 kuuluvad väikese levialaga traadita pääsupunktid, mis vastavad käesolevas määruses sätestatud omadustele, pädevat asutust paigaldamisest õigeaegselt teavitama. Selleks peaks operaator esitama pädevale asutusele kahe nädala jooksul pärast paigaldamist teate pääsupunktide paigaldamise kohta, mis sisaldaks nende pääsupunktide asukohta ja tehnilisi andmeid, ning kinnituse selle kohta, et paigaldus vastab käesoleva määruse sätetele. Selleks et tagada lihtne menetlus kõigis liikmesriikides, tuleks see teade esitada ühtsele teabepunktile, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/61/EL (7) kohaselt loodud teabepunktile.

(12)

Käesolev määrus ei tohiks piirata liikmesriikide õigust määrata kindlaks elektromagnetväljade koondtasemed, mis tulenevad direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 57 lõike 1 teise lõiguga hõlmatud väikese levialaga traadita pääsupunktide ja muud tüüpi tugijaamade ühispaiknemisest või koondamisest kohalikul alal, et tagada nende vastavus kohaldatavatele kokkupuute kogupiirnormidele kooskõlas liidu õigusega, kasutades muid vahendeid kui individuaalseid lubasid väikese levialaga traadita pääsupunktide kasutuselevõtu kohta.

(13)

Kuna on ette näha asjaomaste standardite edasiarendamist, siis selleks, et need hõlmaksid väikese levialaga traadita pääsupunkte, milles kasutatakse aktiivantennisüsteeme, ei tohiks praeguses etapis kohaldada selliste pääsupunktide loavaba kasutuselevõtu korda.

(14)

Käesoleva määruse kohaldamist tuleks korrapäraselt jälgida, et hõlbustada selle läbivaatamist, võttes arvesse Euroopa standardi EN 62232 mis tahes ajakohastamist või muid asjakohaseid standardimistoiminguid, eelkõige seoses aktiivantennisüsteemide kasutamisega, väikese levialaga traadita pääsupunktide tehnoloogia tipptaseme arenguga, vajadusega toetada mitut sagedusala ja jagatud (mitme operaatoriga) lahendusi ning soovituse 1999/519/EÜ ajakohastamisega.

(15)

Käesolev määrus ei tohiks piirata selliste riiklike meetmete kohaldamist, mis käsitlevad ohutust, kommunaalteenuste osutamist, eraomandi austamist, sealhulgas omanike õigust otsustada oma omandi kasutamise üle, või trasse, mis on seotud väikese levialaga traadita pääsupunktide ühendamisega laivõrguga liidu õiguse kohaselt.

(16)

Käesolev määrus ei piira võimalust kohaldada väikese levialaga traadita pääsupunktide kasutuselevõtu suhtes riigi tasandil vähem piiravaid süsteeme.

(17)

Kuna direktiivi (EL) 2018/1972 hakatakse kohaldama alates 21. detsembrist 2020, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas sidekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 57 lõike 1 teises lõigus osutatud väikese levialaga traadita pääsupunktide füüsikalised ja tehnilised omadused.

Määrust ei kohaldata aktiivantennisüsteemiga varustatud väikese levialaga traadita pääsupunktide suhtes.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid.

1)

„Ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus“ (EIRP) – antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antennivõimendusega (absoluutne või isotroopne võimendus), isotroopse antenni suhtes antud suunas.

2)

„Antennisüsteem“ – väikese levialaga traadita pääsupunkti riistvaraline osa, mis kiirgab raadiosagedusenergiat, et pakkuda lõppkasutajatele traadita ühenduvust.

3)

„Aktiivantennisüsteem“ (Active antenna system, AAS) – antennisüsteem, kus antennikomponentide vahelist amplituudi ja/või faasi reguleeritakse pidevalt, nii et antenni kiirgusdiagramm kohandub lühiajalistele muudatustele eetris. Siia alla ei kuulu antennikiire kuju muutmine pikemaks ajaks, nt püsiv elektriline allakallutus. Aktiivantennisüsteemiga varustatud väikese levialaga traadita pääsupunktis on aktiivantennisüsteem väikese levialaga traadita pääsupunkti lahutamatu osa.

4)

„Siseruum“ – mis tahes ruum, kaasa arvatud transpordivahendid, millel on lagi või katus või mis tahes kinnitatud või liikuv struktuur või seade, mis suudab katta kogu selle ruumi ning mis on, kui uksed, aknad ja vahekäigud välja arvata, püsivalt või ajutiselt täielikult suletud seinte või külgedega, olenemata katuse, seina või külgede jaoks kasutatava materjali liigist ning sellest, kas struktuur on alaline või ajutine.

5)

„Välisruum“ – igasugune ruum, mis ei ole siseruum.

Artikkel 3

1.   Direktiivi (EL) 2018/1972 artikli 57 lõike 1 teises lõigus osutatud väikese levialaga traadita pääsupunktid peavad vastama käesoleva määruse lisa punktis B sätestatud Euroopa standardi nõuetele ning olema

a)

täielikult ja ohutult integreeritud nende tugistruktuuri, jäädes seega üldsusele nähtamatuks, või

b)

vastama käesoleva määruse lisa punktis A sätestatud tingimustele.

2.   Lõige 1 ei piira liikmesriikide õigust määrata kindlaks elektromagnetväljade koondtasemed, mis tulenevad väikese levialaga traadita pääsupunktide ühispaiknemisest või koondamisest kohalikul alal, ning tagada nende vastavus kohaldatavatele elektromagnetväljaga kokkupuute kogupiirnormidele kooskõlas liidu õigusega, kasutades muid vahendeid kui individuaalseid lubasid väikese levialaga traadita pääsupunktide kasutuselevõtu kohta.

3.   Operaatorid, kes on võtnud kasutusele klassi E2 või E10 kuuluvad väikese levialaga traadita pääsupunktid, mis vastavad lõikes 1 sätestatud omadustele, teatavad kahe nädala jooksul alates iga sellise pääsupunkti kasutuselevõtust liikmesriigi pädevale asutusele kõnealuste pääsupunktide paigaldamisest ja asukohast ning nõuetest, millele need pääsupunktid nimetatud lõike kohaselt vastavad.

Artikkel 4

Liikmesriigid jälgivad korrapäraselt käesoleva määruse, eelkõige selle artikli 3 lõike 1 kohaldamist, sealhulgas kasutusele võetud väikese levialaga traadita pääsupunktides kasutatavaid tehnoloogiaid, ning esitavad selle kohta komisjonile aruandeid, esimest korda 31. detsembriks 2021 ja seejärel kord aastas.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. detsembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 321, 17.12.2018, lk 36.

(2)  Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovitus 1999/519/EÜ üldsuse kokkupuute piiramise kohta elektromagnetväljadega (0 Hz kuni 300 GHz) (EÜT L 199, 30.7.1999, lk 59).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706

(5)  Kehtib sagedusvahemiku 110 MHz – 100 GHz kohta.

(6)  Standardi EN 62232:2017 lisa C.3.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (ELT L 155, 23.5.2014, lk 1).


LISA

A.   Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud tingimused

1.

Üht või mitut raadiospektrikasutajat teenindava väikese levialaga traadita pääsupunkti üldsusele nähtava osa kogumaht ei tohi ületada 30 liitrit.

2.

Üht ja sama individuaalse piiratud pindalaga taristukohta, näiteks valgustusposti, valgusfoori, reklaamstendi või bussipeatust jagava mitme eraldiseisva väikese levialaga traadita pääsupunkti üldsusele nähtavate osade kogumaht ei tohi ületada 30 liitrit.

3.

Juhul kui väikese levialaga traadita pääsupunkti antennisüsteem ja muud elemendid, näiteks raadiosagedusseade, digitaalne protsessor, salvestusseade, jahutussüsteem, toiteallikas, kaabliühendused, tagasiühenduse komponendid või maandamis- ja kinnituskomponendid, paigaldatakse eraldi, tuleb 30-liitrist mahtu ületav mis tahes osa neist paigaldada nii, et see ei oleks üldsusele näha.

4.

Väikese levialaga traadita pääsupunkt peab olema visuaalselt kooskõlas tugistruktuuriga, selle suurus peab olema proportsioonis tugistruktuuri kogusuurusega, see peab olema kujult ühtlane, tugistruktuuriga ühtivates või kokku sobivates neutraalsetes värvitoonides ja peidetud kaablitega ning see ei tohi koos muude samasse või külgnevasse kohta juba paigaldatud väikese levialaga traadita pääsupunktidega tekitada visuaalset saastet.

5.

Väikese levialaga traadita pääsupunkti kaal ja kuju ei tohi nõuda tugistruktuuri struktuurset tugevdamist.

6.

Paigaldusklassi E10 kuuluvat väikese levialaga traadita pääsupunkti võib paigaldada ainult välisruumi või suurtesse siseruumidesse, mille lae kõrgus on vähemalt 4 meetrit.

B.   Artikli 3 lõikes 1 osutatud Euroopa standardi nõuded

1.

Väikese levialaga traadita pääsupunktide kasutuselevõtt peab olema kooskõlas Euroopa standardi EN 62232:2017 „Inimesele raadioside tugijaama läheduses toimiva raadiosagedusliku väljatugevuse, võimsustiheduse ja erineelduvuskiiruse mõõtmine“ punkti 6.2.4 tabeli 2 paigaldusklassidega E0, E2 ja E10.

2.

Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva ühe või mitme väikese levialaga traadita pääsupunkti mitme ühiselt paikneva antennisüsteemi (või nende osade) puhul kohaldatakse kõigi ühiselt paiknevate antennisüsteemide (või nende osade) EIRP summa suhtes punktis 1 esitatud standardis sisalduvaid EIRP kriteeriume.