5.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/746,

4. juuni 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/947 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91, (1) eriti selle artiklit 57,

ning arvestades järgmist:

(1)

COVID-19 pandeemia leviku piiramiseks võetud meetmed mõjutavad oluliselt liikmesriikide ja lennundussektori suutlikkust teha ettevalmistusi mitme hiljuti vastu võetud rakendusmääruse kohaldamiseks lennuohutuse valdkonnas.

(2)

Liikumispiirangute kehtestamine, töötingimuste ja töötajate kättesaadavusega seotud muudatused ning täiendav töökoormus, mis on vajalik COVID-19 pandeemia märkimisväärsete negatiivsete tagajärgedega toimetulekuks kõigi sidusrühmade puhul, takistavad ettevalmistusi kõnealuste rakendusmääruste kohaldamiseks.

(3)

Üks COVID-19 pandeemia vältimatuid tagajärgi on viivitused komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/947 (2) nõuetekohaseks ja õigeaegseks rakendamiseks vajalike erinevate ülesannete täitmisel, eelkõige digitaalsete ja koostalitluslike registreerimissüsteemide loomisel ning siseriikliku õiguse alusel välja antud lubade, deklaratsioonide ja sertifikaatide kohandamisel.

(4)

Tööstussektori ja standardiorganisatsioonide juhitav standardimisprotsess ja muud sellega seotud toimingud, nagu katsemetoodika ettevalmistamine või tehniliste omaduste, näiteks kaugtuvastuse katsetamine, on edasi lükkunud. See omakorda vähendab tootjate suutlikkust viia turule mehitamata õhusõidukite süsteeme, mis vastavad komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/945 (3) ette nähtud uutele standarditud nõuetele.

(5)

Seega tuleks lubada, et kõiki mehitamata õhusõidukite süsteemide liike võib praegustel tingimustel jätkuvalt käitada veel kuue kuu jooksul. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/947 kohaldamise kuupäevi vastavalt edasi lükata, et võimaldada mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajatel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2019/945 nõuetele mittevastavaid mehitamata õhusõidukite süsteeme veel kuue kuu jooksul.

(6)

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet kinnitas komisjonile, et põhjenduses 3 osutatud sätete kohaldamist on võimalik lennuohutust kahjustamata edasi lükata, kuna seda tehakse väga piiratud aja jooksul ja lennuliikluse COVID-19 pandeemiast taastumine kestab tõenäoliselt kaua, mis veelgi vähendab riskidega kokkupuutumise võimalust, ning nendes liikmesriikides, kus mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamine on lubatud, kohaldatakse jätkuvalt siseriiklikku õigust.

(7)

Selleks et viivitamata kergendada riikide ametiasutuste ja kõigi sidusrühmade olukorda COVID-19 pandeemia ajal ning anda neile võimalus kohandada oma plaane ja teha ettevalmistusi asjaomaste sätete edasilükatud kohaldamiseks, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2019/947 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklis 20 asendatakse kuupäev „1. juulit 2022“ kuupäevaga „1. jaanuari 2023“;

2)

artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse kuupäev „1. juulini 2021“ kuupäevaga „1. jaanuarini 2022“;

b)

lõikes 2 asendatakse kuupäev „1. juuliks 2021“ kuupäevaga „1. jaanuariks 2022“;

c)

lõikes 3 asendatakse kuupäev „1. juulini 2022“ kuupäevaga „1. jaanuarini 2023“;

3)

artiklis 22 asendatakse tekst „kaheaastasel“ tekstiga „30-kuulisel“;

4)

artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat määrust kohaldatakse alates 31. detsembrist 2020.“;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Artikli 15 lõiget 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 24. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/947 mehitamata õhusõidukite käitamise normide ja menetluste kohta (ELT L 152, 11.6.2019, lk 45).

(3)  Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/945 mehitamata õhusõidukite süsteemide ja mehitamata õhusõidukite süsteemide kolmandate riikide käitajate kohta (ELT L 152, 11.6.2019, lk 1).