29.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 167/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/714,

28. mai 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 seoses elektroonilise dokumentatsiooni kasutamisega ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks ning ajutiste meetmete kohaldamise perioodiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 141 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2017/625 on muu hulgas sätestatud normid, mis käsitlevad ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemist liikmesriikide pädevate asutuste poolt. Samuti antakse sellega komisjonile õigus võtta rakendusaktiga vastu asjakohased ajutised meetmed, mis on vajalikud inimeste, loomade ja taimede tervist ning loomade heaolu mõjutavate riskide ohjamiseks, kui on tõendeid, et liikmesriigi kontrollisüsteem on tõsiselt häiritud.

(2)

Selleks, et tulla toime koroonaviirushaigusega (COVID-19) seotud jätkuvast kriisist tulenevate konkreetsete oludega, lubatakse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/466 (2) liikmesriikidel kohaldada ajutisi meetmeid seoses ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingutega. Kõnealuse rakendusmäärusega lubatakse teatavatel tingimustel teha ametliku sertifikaadi või ametliku kinnituse ametlikku kontrolli ja sellise dokumendiga seotud muid ametlikke toiminguid sellise sertifikaadi või kinnituse elektroonilise koopiaga.

(3)

Sujuva kaubanduse tagamiseks tuleks selgitada, et ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid võib teha originaalsertifikaadi või -kinnituse koopiaga, mis on esitatud teatavate elektrooniliste vahendite abil. Peale selle tuleks selgitada, et kohustus esitada nende dokumentide originaalid niipea kui see on tehniliselt teostatav ei kehti juhul, kui ametlik kontroll ja muud ametlikud toimingud tehakse kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemis (TRACES) esitatud elektrooniliste andmete alusel.

(4)

Mõned liikmesriigid on komisjonile ja teistele liikmesriikidele teatanud, et nende kontrollisüsteemide toimimises COVID-19ga seotud kriisi tõttu esinevad tõsised häired ning ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingutega seotud raskused kestavad ka pärast 1. juunit 2020. Nende tõsiste häirete kõrvaldamiseks ning ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute planeerimise ja tegemise hõlbustamiseks COVID-19ga seotud kriisi ajal tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/466 kohaldamisaega pikendada kuni 1. augustini 2020.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/466 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2020/466 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1.   Ametliku sertifikaadi või ametliku kinnituse ametlikku kontrolli ja sellise dokumendiga seotud muid ametlikke toiminguid võib erandkorras teha:

a)

sellise sertifikaadi või kinnituse originaali koopiaga, mis on elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, tingimusel et isik, kes peab ametliku sertifikaadi või ametliku kinnituse esitama, esitab pädevale asutusele kinnituse selle kohta, et ametliku sertifikaadi või ametliku kinnituse originaal esitatakse niipea, kui see on tehniliselt võimalik, või

b)

sellise sertifikaadi või kinnituse elektrooniliste andmetega, kui pädev asutus on need andmed TRACESisse edastanud.

2.   Selle artikli lõikes 1 osutatud ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemisel peab pädev asutus võtma arvesse asjaomaste loomade ja kaupade mittevastavuse riski ning tulemusi, mida on andnud varasemad ametlikud kontrollid, millega kontrolliti ettevõtjaid ja seda, kas nad täidavad määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud norme.“;

2)

artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Määrust kohaldatakse kuni 1. augustini 2020.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 2. juunist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. mai 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. märtsi 2020 rakendusmäärus (EL) 2020/466 ajutiste meetmete kohta, mida rakendatakse inimeste, loomade ja taimede tervist ning loomade heaolu mõjutavate riskide ohjamiseks ajal, kui liikmesriikide kontrollisüsteemides esineb teatavaid tõsiseid koroonaviirushaigusega (COVID-19) seotud häireid (ELT L 98, 31.3.2020, lk 30).