4.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/595,

30. aprill 2020,

millega antakse lamba- ja kitseliha eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks toetuse suurus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2 ja artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (3) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikides praeguse COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud ulatuslikud liikumispiirangud on rängalt mõjutanud teatavate lamba- ja kitselihatoodete kategooriate müüki, nagu näiteks alla kaheteistkümne kuu vanuste lammaste ja kitsede rümpade müüki majutus- ja toitlustussektorile.

(2)

Selle tulemusena on järsult vähenenud nõudlus teatavate lamba- ja kitselihatoodete järele. Kuna pakkumine ja nõudlus on tasakaalust väljas, on lamba- ja kitselihasektor silmitsi turuhäiretega. Sellel on märkimisväärne negatiivne mõju sektori kasumimarginaalidele ja see seab ohtu liidu põllumajandustootjate rahalise elujõulisuse. Kui ei võeta meetmeid turuhäirete vastu, on liidus oodata lamba- ja kitselihatoodete hindade alanemist ja tõenäoliselt surve hindade alanemiseks jätkub.

(3)

Praegust pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatust lamba- ja kitselihaturul saab leevendada, kui ladustada alla kaheteistkümne kuu vanuste lammaste- ja kitsede rümbad, mis olid ette nähtud peamiselt majutus- ja toitlustussektorile.

(4)

Liikmesriikides praeguse COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on vähenenud ka tööjõu kättesaadavus tapamajades ja toiduaineid töötlevates ettevõtetes ning transpordi- ja logistikasuutlikkus.

(5)

Selleks, et kergendada praegust rasket olukorda ja eelkõige, et vähendada pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatust, mis omakorda surub alla kõik lamba- ja kitselihatoodete hinnad, ning et leevendada praegust keerulist turuolukorda, on asjakohane anda eraladustamistoetust alla 12 kuu vanuste lammaste ja kitsede värske ja jahutatud liha jaoks.

(6)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1238 (4) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1240 (5) on sätestatud eraladustamistoetuse rakendamise eeskirjad. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, tuleks alla 12 kuu vanuste lammaste ja kitsede värske ja jahutatud liha eraladustamise toetuse suhtes kohaldada delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 ja rakendusmäärust (EL) 2016/1240.

(7)

Toetuse suurus tuleks eelnevalt kindlaks määrata, et võimaldada kiiret ja paindlikku tegevussüsteemi. Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 4 kohaselt tuleks eraladustamistoetuse eelneva kindlaksmääramise korral määrata toetuse suurus kindlaks ladustamiskulude ja muude asjakohaste turunäitajate põhjal. On asjakohane määrata kogu ladustamisajaks kindlaks toetuse suurus, mis põhineb lattu paigutamise ja laost väljaviimise kuludel, külmhoones hoidmise kuludel päeva kohta ning värske või jahutatud lamba- ja kitseliha külmutamisel väheneva väärtuse osalisel hüvitamisel.

(8)

Selleks et eraladustamistoetus oleks tõhus ja avaldaks turule tegelikku mõju, tuleks toetust anda ainult nende toodete jaoks, mida ei ole veel lattu paigutatud. Seda arvestades on asjakohane määrata kindlaks ladustamisaeg.

(9)

Haldustõhususe ja lihtsustamise huvides tuleks kindlaks määrata iga taotlusega hõlmatavate toodete miinimumkogus.

(10)

Tuleks kindlaks määrata tagatis, millega kindlustatakse, et taotlus on tõsiseltvõetav ja et meetmel on soovitud mõju turule.

(11)

COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud meetmed võivad mõjutada rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 kohaste eraladustamistoetuse kohapealse kontrolli nõuete täitmist. On asjakohane võimaldada kõnealustest meetmetest mõjutatud liikmesriikidele paindlikkust, pikendades lattu saabumise kontrollimise aega või võimaldades sellise kontrollimise asemel kasutada muid asjakohaseid tõendeid, samuti mitte nõudes etteteatamata kontrollimist. Seepärast on asjakohane teha käesoleva määruse kohaldamisel erand rakendusmääruse (EL) 2016/1240 teatavatest sätetest.

(12)

Rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 42 lõike 1 punktis b on sätestatud, et liikmesriigid peavad teatama komisjonile vastuvõetavatest taotlustest üks kord nädalas. Toetuskava tõhusaks haldamiseks on vaja sagedasemat teavitamist, et oleks tagatud läbipaistvus, järelevalve ja toetuseks eraldatavate summade nõuetekohane jaotamine.

(13)

Et saavutada vahetu mõju turule ja aidata hindu stabiliseerida, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette eraladustamistoetus alla 12 kuu vanuste lammaste ja kitsede värske või jahutatud liha jaoks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktile i, (edaspidi „toetus“).

2.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 ja rakendusmäärust (EL) 2016/1240.

Artikkel 2

Toetuskõlblikud tooted

1.   Toetuskõlblike toodete loetelu on esitatud lisas.

2.   Toetuse saamiseks peab liha olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema liidust. Toode peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 VI lisa III jao nõuetele.

3.   Toetust antakse üksnes värske või jahutatud liha koguste jaoks, mida ei ole veel lattu paigutatud.

Artikkel 3

Taotluste esitamine ja vastuvõetavus

1.   Toetusetaotlusi võib esitada alates 7. maist 2020.

2.   Iga taotlus tuleb esitada lisas loetletud toodete kohta, märkides ära asjakohase CN-koodi.

3.   Toetuskõlblik miinimumkogus iga taotluse kohta on 5 tonni.

Artikkel 4

Toetuse suurus ja ladustamisaeg

1.   Asjaomase toetuse suurus ladustamisaja kohta on sätestatud lisas.

2.   Lepinguline ladustamine lõpeb päeval, mis eelneb toote laost väljaviimise päevale.

3.   Toetust võib anda ainult ladustamisajaks pikkusega 90, 120 või 150 päeva.

Artikkel 5

Tagatis

Toetusetaotluse esitamisel toetuskõlblike toodete kohta on delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 4 punkti b kohaselt nõutava tagatise suurus 100 eurot tonni kohta.

Artikkel 6

Kontrollid

1.   Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 lõigetest 1 ja 2 võib asjaomane liikmesriik juhul, kui makseasutusel ei ole COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks kehtestatud meetmete (edaspidi „meetmed“) tõttu võimalik kõnealuse määruse artikli 60 lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrolle õigel ajal teha,

a)

pikendada artikli 60 lõike 1 esimese lõigu kohast kontrollide tegemise aega kuni 30 päeva võrra pärast meetmete kestuse lõppu; või

b)

lubada meetmete rakendamise ajal kasutada nende kontrollide asemel asjakohaseid tõendeid, sealhulgas geomärgistatud fotosid või muid elektroonilisi tõendeid.

2.   Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 lõike 3 esimesest lõigust ei nõuta makseasutuselt juhul, kui tal ei ole kõnealuste meetmete tõttu võimalik etteteatamata kohapealseid kontrolle teha, nende meetmete kestuse ajal etteteatamata kontrollide tegemist.

Artikkel 7

Teatised taotletud koguste kohta

Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 42 lõike 1 punktist b teatavad liikmesriigid komisjonile toodete kogused, mille kohta on esitatud vastuvõetav taotlus, ning esitavad asjakohase teabe järgmiselt:

a)

igal esmaspäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) toodete kogused, mille kohta on esitatud vastuvõetavad taotlused eelneva nädala neljapäeval ja reedel;

b)

igal neljapäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) toodete kogused, mille kohta on esitatud vastuvõetavad taotlused sama nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15).

(5)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).


LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud toetuskõlblike toodete loetelu ja asjaomased toetussummad ladustusaja kohta, millele on osutatud artikli 4 lõikes 1

Toodete tollinomenklatuuri kood (CN-kood)

Toodete kirjeldus

Toetuse suurus ladustamisaja kohta

(eurot/t)

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Alla 12 kuu vanuste lammaste värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad

866

890

915

ex 0204 50 11

Alla 12 kuu vanuste kitsede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad