4.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/591,

30. aprill 2020,

millega avatakse ajutine erakorraline eraladustamistoetuse kava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Praeguse COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on piima- ja piimatoodete sektoris järsult langenud nõudlus teatavate tarbekaupade, eelkõige juustu järele. Haiguse leviku ja kehtestatud meetmete tõttu napib tööjõudu ning see raskendab eelkõige piima tootmist, kogumist ja töötlemist. Peale selle on kaupluste, väliturgude, restoranide ja muude külalismajandusettevõtete kohustusliku sulgemise tõttu peatunud majutus- ja toitlustussektori tegevus, mistõttu on nõudlus piima ja piimatoodete järele märgatavalt muutunud. Majutus- ja toitlustussektori arvele langeb ligikaudu 15 % liidu sisenõudlusest juustu järele. Edasist hinnalangust oodates tühistavad ostjad liidus ja maailmaturul ka lepinguid ning viivitavad uute lepingute sõlmimisega. 8 % kogu liidus toodetavast juustust eksporditakse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Seepärast keskendutakse toorpiima töötlemise asemel osaliselt selliste lahtiselt müüdavate toodete valmistamisele, mis ei ole nii töömahukad, säilivad kaua ja mida võib ladustada, need on näiteks lõssipulber ja või. Samas ei suuda paljud liidu juustutootmisettevõtted töödelda piima erinevateks toodeteks ning nad peavad jätkama selliste juustude tootmist, mille nõudlus on drastiliselt vähenenud.

(3)

Kuna juustuturul on pakkumine ja nõudlus tugevasti tasakaalust väljas, seisab sektor silmitsi turuhäiretega. Kui nende turuhäirete vastu meetmeid ei võeta, võivad juustuhinnad selle tulemusena alaneda ja surve hindade alandamiseks ilmselt jätkub.

(4)

Määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud turusekkumismeetmed ei tundu turuhäirete kõrvaldamiseks piisavad olevat, kuna need on suunatud teistele toodetele, nagu või ja lõssipulber, või kehtivad ainult kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustudele.

(5)

Juustuturu häireid saab lahendada ladustamisega. Seepärast on asjakohane anda juustu eraladustamise toetust.

(6)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 17 on sätestatud, et eraladustamistoetust võib anda vaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (3) kohaste kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude puhul. Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustud moodustavad aga vaid väikese osa kogu liidu juustutoodangust. Operatiivse tegutsemise ja haldustõhususe huvides on asjakohane kehtestada kõiki juustusorte hõlmav ühtne eraladustamistoetuse kava.

(7)

On asjakohane jätta välja juustud, mis ei sobi ladustamiseks.

(8)

On asjakohane sätestada kavaga hõlmatava maksimumkoguse ülempiir ja üldkoguse jaotus liikmesriikide kaupa nende juustutootmismahu põhjal.

(9)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1238 (4) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1240 (5) on sätestatud eraladustamistoetuse rakendamise eeskirjad. Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, tuleks rakendusmääruse (EL) 2016/1238 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1240 sätteid, mida kohaldatakse kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude eraladustamise puhul, kohaldada mutatis mutandis käesoleva määrusega kehtestatud ühtse eraladustamistoetuse kava suhtes.

(10)

Toetuse suurus tuleks eelnevalt kindlaks määrata, et võimaldada kiiret ja paindlikku tegevussüsteemi. Eraladustamistoetuse suurus tuleks määrata ladustamiskulude ja muude asjakohaste turunäitajate põhjal. Vaja oleks määrata kindlaks asjaomaste toodete lattu paigutamise ja laost väljavõtmise kulude katteks antav toetus ning ladustamispäeva kohta ladustamise kulude ja rahastamise katteks antav abi.

(11)

Haldustõhususe ja lihtsustamise huvides tuleks taotlustes käsitleda üksnes juba ladustatud juustu ja tagatist ei tohiks nõuda.

(12)

Haldustõhususe ja lihtsustamise huvides tuleks kindlaks määrata iga taotlusega hõlmatavate toodete miinimumkogus.

(13)

COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks kehtestatud meetmed võivad mõjutada rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 kohaste eraladustamistoetuse kohapealse kontrolli nõuete täitmist. On asjakohane võimaldada kõnealustest meetmetest mõjutatud liikmesriikidele paindlikkust, lubades teha füüsilist kontrolli ainult statistiliselt esinduslikule valimile, pikendades lattu saabumise kontrollimise aega või võimaldades sellise kontrollimise asemel kasutada muid asjakohaseid tõendeid, samuti mitte nõudes etteteatamata kontrollimist. Seepärast on asjakohane teha käesoleva määruse kohaldamisel erand rakendusmääruse (EL) 2016/1240 teatavatest sätetest.

(14)

Et saavutada otsene mõju turule ja aidata hindu stabiliseerida, peaks käesoleva määrusega ette nähtud ajutine meede jõustuma järgmisel päeval pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette ajutine erakorraline eraladustamistoetuse kava CN-koodi 0406 alla kuuluvate juustude puhul (välja arvatud juustud, mis ei sobi pikaajaliseks säilitamiseks üle laagerdumisaja, millele on osutatud artiklis 2).

2.   Liikmesriigi kohta kehtestatud maksimaalne tootekogus, mille suhtes lõikes 1 osutatud eraladustamistoetuse kava kohaldatakse, on sätestatud käesoleva määruse lisas. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel kriteeriumidel põhinev süsteem, et neile eraldatud maksimumkoguseid ei ületataks.

3.   Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, tuleb rakendusmääruse (EL) 2016/1238 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1240 sätteid, mida kohaldatakse kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude eraladustamise puhul, kohaldada mutatis mutandis lõikes 1 osutatud eraladustamistoetuse kava suhtes.

Artikkel 2

Toetuskõlblikud tooted

Artikli 1 lõike 1 osutatud eraladustamistoetuse kava raames toetuse (edaspidi „toetus“) saamiseks peab juust olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema liidust. Juustu miinimumvanus peab ladustamislepingu alguspäeval vastama laagerdumisajale, mis on kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude puhul kehtestatud vastavalt määrusele (EL) nr 1151/2012 nende tootespetsifikaadis ning muude juustude puhul vastama liikmesriikide poolt kehtestatud tavapärasele laagerdumisajale.

Artikkel 3

Taotluste esitamine ja vastuvõetavus

1.   Toetusetaotlusi võib esitada alates 7. maist 2020. Taotluste esitamise viimane kuupäev on 30. juuni 2020.

2.   Taotlused peavad olema seotud juba lattu paigutatud toodetega.

3.   Miinimumkogus taotluse kohta on 0,5 tonni.

Artikkel 4

Toetuse suurus ja ladustamisaeg

1.   Toetuse suurus määratakse kindlaks järgmiselt:

15,57 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest,

0,40 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

2.   Lepinguline ladustamine lõpeb päeval, mis eelneb toote laost väljaviimise päevale.

3.   Toetust võib anda ainult juhul, kui lepinguline ladustamisaeg on vahemikus 60–180 päeva.

Artikkel 5

Kontrollid

1.   Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 lõigetest 1 ja 2 võib asjaomane liikmesriik juhul, kui makseasutusel ei ole COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks kehtestatud meetmete (edaspidi „meetmed“) tõttu võimalik kõnealuse määruse artikli 60 lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrolle õigel ajal teha,

a)

pikendada artikli 60 lõike 1 esimese lõigu kohast kontrollide tegemise aega kuni 30 päeva võrra pärast meetmete kestuse lõppu või

b)

lubada meetmete rakendamise ajal kasutada nende kontrollide asemel asjakohaseid tõendeid, sealhulgas geomärgistatud fotosid või muid elektroonilisi tõendeid.

2.   Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 lõike 2 teisest lõigust tehakse füüsilist kontrolli lepingujärgse koguse kontrollimiseks statistiliselt esinduslikule valimile, mis hõlmab vähemalt 5 % partiidest, mis moodustavad vähemalt 5 % ladustatud üldkogusest.

3.   Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 60 lõike 3 esimesest lõigust ei nõuta makseasutuselt juhul, kui tal ei ole kõnealuste meetmete tõttu võimalik etteteatamata kohapealseid kontrolle teha, nende meetmete kestuse ajal etteteatamata kontrollide tegemist.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15).

(5)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).


LISA

Liikmesriik

Maksimumkogused (tonnides)

Belgia

1 130

Bulgaaria

889

Tšehhi

1 265

Taani

4 373

Saksamaa

21 726

Eesti

434

Iirimaa

2 180

Kreeka

2 121

Hispaania

4 592

Prantsusmaa

18 394

Horvaatia

300

Itaalia

12 654

Küpros

270

Läti

459

Leedu

978

Luksemburg

27

Ungari

809

Malta

28

Madalmaad

8 726

Austria

1 959

Poola

8 277

Portugal

775

Rumeenia

931

Sloveenia

157

Slovakkia

413

Soome

843

Rootsi

792

Ühendkuningriik

4 499