17.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/15


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2020/533,

15. aprill 2020,

statistilise teabe aruandluse tähtaegade pikendamise kohta (EKP/2020/23)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1 ja 12.1,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) statistikaruandluse määrused sätestavad kohustused, mis kajastavad eurosüsteemi statistikavajadusi, kuid praeguse koroonaviiruse haiguse (COVID-19) pandeemia tõttu võib see statistika andmeesitajatele osutuda väga raskeks.

(2)

Seetõttu võib tekkida vajadus lubada teatava statistilise teabe aruandluse tähtaegade pikendamist määratud tähtaja võrra. Sellise abinõu tulemuslikkuse jaoks tuleb see vastu võtta kiiresti ja tõhusalt.

(3)

Praegusele pandeemia olukorrale viivitamata reageerimiseks peab käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Statistikaaruandluse esitamise tähtaegade pikendamise pädevuse delegeerimine

1.   EKP nõukogu delegeerib EKP juhatusele pädevuse pikendada käesolva määruse lisas toodud Euroopa Keskpanga (EKP) määruste kohaselt nõutava statistilise teabe esitamise tähtaegu.

2.   Kui EKP juhatus võtab vastu otsuse pikendada statistilise teabe esitamise tähtaegu, tuleb arvesse võtta järgmist:

a)

aruandlussagedus iga lisas osutatud EKP määruse osas;

b)

COVID-19 leviku mõju aruandlusele ja andmeesitajate andmekvaliteedi tagamise võimele ning liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpankade (edaspidi „RKPd“) ja EKP võimele statistilist teavet vajalikus ulatuses kontrollida;

c)

asjaomase andmekogumise kiireloomulisus EKP ja RKPde poolt Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks;

d)

vajadus koondada EKP ja RKPde ressursid andmekogumisele, mida on kõige kiireloomulisemalt vaja EKPSi ülesannete täitmiseks EKP ja RKPde poolt.

3.   EKP juhatuse otsused lõike 1 alusel peavad arvesse võtma RKP EKPSi statistikakomitee standardkoosseisu nõuandeid. Oma nõuannetes EKP juhatusele võtab statisikakomitee arvesse andmekasutajate vajadusi.

4.   Statistilise teabe aruandluse tähtaegu võib pikendada ainult aruandluse osas, mille esitamise kuupäev on 31. detsembril 2020 või enne seda.

5.   Statistiline teabe esitamise tähtaegu võib pikendada kuni 30. juunini 2021.

6.   EKP nõukogu tuleb teavitada kord kvartalis igast otsusest, mis EKP juhatus on teinud lõike 1 alusel.

7.   Asjaomaseid andmeesitajaid tuleb teavitada igast otsusest, mis EKP juhatus on teinud lõike 1 alusel.

8.   EKP nõukogu delegeerib EKP juhatusele pädevuse pikendada lõikes 1 osutatud statistilise teabe RKPde poolt EKP-le esitamise tähtaegu. Käesoleva lõike alusel tehtud EKP juhatuse otsused peavad olema kooskõlas asjaomaste lõike 1 alusel tehtud otsustega.

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 15. aprill 2020

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.


LISA

EKP määruse loetelu

1.   

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1409/2013, 28. november 2013, maksete statistika kohta (EKP/2013/43) (ELT L 352, 24.12.2013, lk 18).

2.   

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2) (ELT L 45, 17.2.2018, lk 3).

3.   

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1374/2014, 28. november 2014, kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 36).