8.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/507,

7. aprill 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006 seoses nõuetele vastavuse kontrollimiseks välja valitavate registreerimistoimikute protsendiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tagamaks, et registreerimistoimikud on määrusega (EÜ) nr 1907/2006 vastavuses, on kõnealuse määruse artikliga 41 nõutav, et Euroopa Kemikaaliamet peab nõuetele vastavuse kontrollimiseks välja valima teatava protsendi registreerimistoimikutest. Sellise kontrollimise tulemusena võidakse koostada otsuse eelnõu, mis nõuab registreerija(te)lt sellise teabe esitamist, mis on vajalik registreerimisdokumentide vastavusse viimiseks teabele esitatavate asjakohaste nõuetega.

(2)

Ameti (2) ja komisjoni (3) hinnang määruse (EÜ) nr 1907/2006 toimimisele ja ka Saksamaa pädevate asutuste (4) tehtud uuring näitavad, et tõenäoliselt ei vasta märkimisväärne arv registreerimistoimikuid nõuetele, mis takistab määruse (EÜ) nr 1907/2006 eesmärkide tulemuslikku saavutamist.

(3)

Dokumendis „Komisjoni üldaruanne REACH-määruse toimimise ja teatavate elementide läbivaatamise kohta“ märkis komisjon, et registreerimistoimikute nõuetele mittevastavus on probleem, mis tuleb kohe lahendada.

(4)

Pärast viimase registreerimistähtpäeva möödumist on vastavuskontrolle võimalik paremini ette valmistada, kuna amet on saanud rohkem teavet tegelikult registreeritud ainete arvu kohta ja tal on suuremad kogemused toimikute hindamisel.

(5)

Pärast ametiga konsulteerimist, mida on kirjeldatud REACHi hindamise ühises tegevuskavas, (5) milles komisjon talitused ja Euroopa Kemikaaliamet kokku leppisid, nagu nõukogu nõudis oma 26. juuni 2019. aasta järeldustes, (6) leiab komisjon, et selleks, et täita paremini asjakohaseid teabele esitatavaid nõudeid, peaks vastavusekontrolliks välja valitavate nende toimikute, mille puhul kontrollitakse vastavust kõigile määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 41 lõikes 1 loetletud elementidele, miinimumprotsent olema senise 5 % asemel 20 % ametile iga koguste vahemiku kohta saadetud toimikutest, mis esitati 2018. aasta tähtpäevaks. Seda protsendimäära peetakse ameti jaoks realistlikuks, arvestades selle vahendeid.

(6)

Komisjoni talituste ja Euroopa Kemikaaliameti ühises tegevuskavas lepiti kokku, et sihtmäär 20 % tuleks saavutada 31. detsembriks 2023 vähemalt 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvate registreerimistoimikute puhul ja 31. detsembriks 2027 alla 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvate selliste registreerimistoimikute puhul, mis esitati 2018. aasta tähtpäevaks.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 41 lõike 5 esimene lause ja teise lause sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Kontrollimaks, et registreerimistoimikud on käesoleva määrusega vastavuses, valib amet toimikute vastavuse kontrollimiseks 31. detsembrini 2023 välja nendest toimikutest teatud protsendi, mis moodustab vähemalt 20 % kõigist ametile saadetud vähemalt 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvatest registreerimistoimikutest.

Kuni 31. detsembrini 2027 valib amet välja ka vähemalt 20 % kõigist ametile saadetud alla 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvatest registreerimistoimikutest.

Amet kontrollib eelisjärjekorras, kuid mitte ainult, toimikuid, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Euroopa Kemikaaliameti iga-aastased hindamisaruanded ja aruanded määruse (EÜ) nr 1907/2006 toimimise kohta; https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports.

(3)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Komisjoni üldaruanne REACH-määruse toimimise ja teatavate elementide läbivaatamise kohta“, COM(2018) 116 final;

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf.

(5)  REACH Evaluation Joint Action Plan - Ensuring compliance of REACH registrations -

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.

(6)  Liidu keskkonnasäästlike kemikaalide poliitika strateegia – Nõukogu 26. juuni 2019. aasta järeldused http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/et/pdf, punkt 18.