17.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 80/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/405,

16. märts 2020,

milles kehtestatakse põllumajanduslike majapidamiste integreeritud statistikat käsitleva määruse (EL) 2018/1091 kohaselt esitatavate kvaliteediaruannete praktiline korraldus ja sisu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1091, mis käsitleb integreeritud statistikat põllumajanduslike majapidamiste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2018/1091 artikli 11 lõike 4 kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile kvaliteediaruanded, milles kirjeldatakse igal vaatlusaastal kohaldatud statistikaprotsessi, ning antakse komisjonile õigus võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kõnealuste kvaliteediaruannete praktiline korraldus ja sisu.

(2)

Kvaliteedi- ja metaandmete vahetamiseks on vaja kehtestada ühine kvaliteediaruandluse kord.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse liikmesriikide poolt komisjonile (Eurostat) esitatavate kvaliteediaruannete praktiline korraldus ja sisu kooskõlas määrusega (EL) 2018/1091.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud kvaliteediaruanded peavad sisaldama teavet käesoleva määruse lisa kohaste kvaliteedikriteeriumide ja statistiliste mõistete kohta. Nendes tuleb ka osutada kõikidele kõnealuste kvaliteedikriteeriumide rikkumise juhtumitele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2020

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 200, 7.8.2018, lk 1.


LISA

Kvaliteediaruanded – kvaliteedikriteeriumid ja statistilised mõisted

a)    Kvaliteediaruanded peavad sisaldama teavet kõikide määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 osutatud kvaliteedikriteeriumide kohta järgmiselt.

1.   ASJAKOHASUS

a)

Kasutajate kirjeldus, nende vajadused ja asjaomaste vajaduste põhjendus;

b)

menetlused, mida kasutatakse kasutajate rahulolu hindamiseks ja statistiliste tulemuste saavutamiseks;

c)

nõutava statistika kättesaadavuse ulatus.

2.   TÄPSUS

a)

Täpsuse hinnang, mis võtab kokku erinevad andmekogumi komponendid;

b)

valikuvigade kirjeldus;

c)

muude vigade kirjeldus.

3.   AJAKOHASUS JA ÕIGEAEGSUS

a)

Ajavahemik andmetega kirjeldatava sündmuse või nähtuse ning nende andmete kättesaadavaks tegemise vahel (ajakohasus);

b)

ajavahemik andmete edastamise sihttähtaja ja tegeliku andmete esitamise kuupäeva vahel (õigeaegsus).

4.   KÄTTESAADAVUS JA SELGUS

a)

Tingimused ja vahendid, mis võimaldavad tarbijatel andmetega tutvuda ja neid kasutada, nt pressiteated, väljaanded, veebiandmebaasid või juurdepääs üksikandmetele;

b)

tingimused ja vahendid, mis võimaldavad tarbijatel andmeid tõlgendada, nt dokumendid metoodika ja kvaliteedijuhtimise kohta.

5.   VÕRRELDAVUS

a)

Statistika võrreldavuse määr, kui statistikat võrreldakse piirkonniti;

b)

statistika võrreldavuse määr, kui statistikat võrreldakse ajas.

6.   SIDUSUS

a)

Mil määral on statistika kokkusobiv muudest andmeallikatest saadud andmetega (valdkonnaülene sidusus);

b)

mil määral on statistika sidus teatava andmekogumi sees (sisemine sidusus).

b)    Liikmesriigid peavad aru andma ka järgmise kohta.

1.   KVALITEEDIJUHTIMINE

a)

Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimiseks kehtestatud süsteemid ja raamistikud;

b)

andmete kvaliteedile antud hinnang.

2.   ANDMETE LÄBIVAATAMINE

a)

Läbivaatamispoliitika ja kohaldamise korral valideeritud andmete läbivaatamise põhjused, nt uued andmeallikad, uued meetodid või muu asjaomane teave;

b)

muudatuste kuupäev, suurus ja ulatus.

c)    Kooskõlas määruse (EL) 2018/1091 artikli 11 lõikega 4 peavad kvaliteediaruanded sisaldama teavet statistikaprotsessi, eelkõige kasutatud meetodite ja valimialuste kohta järgmiselt.

1.   STATISTILINE ESITUS

Levitatavate andmete järgmised aspektid, mida võib esitada tabelite, graafikute ja kaartidena:

a)

andmete kirjeldus;

b)

klassifitseerimissüsteem;

c)

valdkondlik katvus;

d)

statistilised mõisted ja määratlused;

e)

statistiline üksus;

f)

statistiline populatsioon;

g)

vaatluspiirkond (geograafiline ulatus);

h)

ajaline katvus (ajavahemik, mille kohta on andmed olemas);

i)

vaatlusperiood (ajavahemik, mida aruanne hõlmab);

j)

mõõtühik.

2.   STATISTILINE TÖÖTLEMINE

Uue teabe tuletamiseks andmetega tehtud kõikide toimingute järgmiste aspektide kirjeldus:

a)

valimialus;

b)

valimikujundus (kui on asjakohane);

c)

allikaandmed;

d)

andmete kogumise sagedus;

e)

andmete kogumise viis, sealhulgas vajaduse korral küsimustikud (inglise keeles);

f)

andmete valideerimine;

g)

andmete koostamine;

h)

kohandamine.

3.   AVALDAMISPÕHIMÕTTED

Eeskirjad andmete levitamiseks riigi tasandil.

4.   LEVITAMISE SAGEDUS

Andmete riigi tasandil levitamise sagedus.

d)   Kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 2 lõike 1 punktides a, e ja f esitatud statistikaalaste põhimõtetega peavad liikmesriigid andma aru järgmise kohta.

1.   INSTITUSIOONILINE VOLITUS

a)

Õigusaktid või muud kokkulepped, millega määratakse kindlaks vastutus ja õigus statistikat koguda, töödelda ja levitada;

b)

andmeid tootvate üksuste vahel andmete jagamise ja koordineerimise kord.

2.   KONFIDENTSIAALSUS

a)

Seadusandlikud meetmed või muud ametlikud menetlused, millega välditakse selliste andmete loata avalikustamist, mis võivad otseselt või kaudselt võimaldada isiku või majandusüksuse identifitseerimist;

b)

eeskirjad üksik- ja koondandmete töötlemise kohta, mille eesmärk on tagada statistiline konfidentsiaalsus ja hoida ära loata avalikustamine.

3.   KULUD JA KOORMUS

a)

Statistikatootega seotud kogumis- ja tootmiskulud ning koormus;

b)

vastajate koormus;

c)

põllumajanduslike majapidamiste küsitlemise keskmine kestus (kui see on võimalik ja asjakohane sõltuvalt andmete kogumise viisist).