10.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/386,

9. märts 2020,

millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses selliste kolmandate riikide või nende osade loeteluga, kust on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning määruse (EL) nr 206/2010 II lisa seoses selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loeteluga, kust on lubatud liitu tuua värsket liha

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat osa, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku, artikli 8 punkti 4 ning artikli 9 lõike 4 punkti c,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (3) on muu hulgas sätestatud looma- ja inimtervishoiu nõuded teatavate lihatoodete saadetiste ning ühe kõnealuse määruse II lisa 4. osas esitatud töötlemisviisi läbinud töödeldud magude, põite ja soolte saadetiste (edaspidi „kaubad“) liitu importimiseks, nende transiidiks läbi liidu ning nende ladustamiseks liidus. Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 3. osas on lisaks esitatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, millest lubatakse liitu importida biltong-/kuivatatud liha ja pastöriseeritud lihatooteid, tingimusel et neid on töödeldud ühel kõnealuse lisa 4. osas osutatud töötlemisviisil.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 206/2010 (4) on muu hulgas sätestatud veterinaarsertifitseerimise nõuded kabiloomade värsket liha sisaldavate saadetiste liitu toomiseks. Kõnealuse määruse II lisa 1. osas on sätestatud loetelu sellistest kolmandatest riikidest, territooriumidest või nende osadest, kust on lubatud liitu importida kõnealuseid saadetisi, ja eritingimused, mis kehtivad selliste saadetiste toomisel teatavatest kolmandatest riikidest.

(3)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 1. ja 3. osas on loetletud Lõuna-Aafrika teatavad osad, millest on lubatud liitu importida vastavalt kaupu ja biltongliha.

(4)

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas on loetletud ka Lõuna-Aafrika teatavad osad, kust on lubatud liitu importida teatavate kodu- ja looduslike kabiloomade (v.a hobuslased) värske liha saadetisi. Kõnealuste liikide värske liha import on siiski alates 2011. aastast peatatud suu- ja sõrataudi olukorra tõttu vööndis.

(5)

Otsuses 2007/777/EÜ ja määruses (EL) nr 206/2010 on kinnitatud kolmandate riikide piirkondadeks jaotamist. Lõuna-Aafrika territooriumi osa kirjeldus koodiga „ZA-1“, mida Lõuna-Aafrika ametiasutused on muutnud pärast suu- ja sõrataudi puhangut 2011. aastal ja millele on osutatud nimetatud kahes õigusaktis, ei ole enam täpne.

(6)

Komisjoni otsuse 2011/163/EL (5) lisas on esitatud nende kolmandate riikide loetelu, kelle kavad jääkide ja ainete rühmade seireks inimtoiduks ettenähtud loomades ja loomsetes toodetes on komisjon heaks kiitnud. Kuna Lõuna-Aafrikal puudub heakskiidetud kava, siis kõnealuse otsuse alusel ei ole Lõuna-Aafrikast lubatud liitu importida kõikide loomaliikide lihast valmistatud tooteid, välja arvatud looduslike ulukite lihast valmistatud tooted.

(7)

2017. aasta veebruaris viidi Lõuna-Aafrikas läbi komisjoni audit, et hinnata kõnealuses kolmandas riigis kehtivat loomatervishoiu kontrollisüsteemi, eelkõige suu- ja sõrataudi kontrolli osas (edaspidi „komisjoni 2017. aasta audit“). Komisjon leidis, et kuigi auditiga hõlmatud kaupade tootmise kontrollisüsteem võib põhimõtteliselt anda piisava tagatise, et need on toodetud kooskõlas asjakohaste liidu nõuetega, nõrgendavad selle tõhusust rakendamisel täheldatud probleemid, eelkõige seoses ametlike kontrollide tegemise ja personaliprobleemidega. Sertifitseerimiseeskirjad ja -põhimõtted pakuvad üldiselt samaväärseid tagatisi kui need, mis on sätestatud liidu õiguses, kuid nende rakendamisel täheldatud puudused seavad kahtluse alla nende usaldusväärsuse ja tagatised seoses teatavate allkirjastatud kinnitustega liitu importimise sertifikaatides.

(8)

Kuna kabiloomade värske liha ja lihatoodete import Lõuna-Aafrikast ei ole otsuse 2011/163/EL alusel lubatud ning võttes arvesse komisjoni 2017. aasta auditi tulemusi, eelkõige tagatiste puudumist suu- ja sõrataudi ametlike kontrollide kohta, ning selleks, et säilitada liidu õigusaktide selgus ja järjepidevus, tuleks Lõuna-Aafrika territooriumi osa hõlmav kanne „ZA-1“ jätta välja Lõuna-Aafrika kandest otsuse 2007/777/EÜ II lisa 1. ja 3. osas ning määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas esitatud loetelust kolmandatest riikidest, kust võib liitu importida kabiloomade värsket liha.

(9)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) vahendamise tulemusena saavutasid Ateena ja Skopje 2018. aasta juunis kahepoolse kokkuleppe („Prespa kokkulepe“), et muuta ÜRO esialgset viidet endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile. Mõlemad riigid on nüüdseks kokkuleppe ratifitseerinud ja Põhja-Makedoonia Vabariik on ELile ametlikult teatanud selle jõustumisest.

(10)

Seetõttu tuleks otsuse 2007/777/EÜ II lisa ja määruse (EL) nr 206/2010 II lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(4)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(5)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


I LISA

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

1. osast jäetakse Lõuna-Aafrikat käsitlevast kandest välja territooriumi ZA-1 käsitlev rida;

2)

2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

Endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki käsitlev kanne asendatakse järgmise kandega Põhja-Makedoonia kohta:

„MK

Põhja-Makedoonia Vabariik

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

b)

joonealune märkus**, mis vastab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kandele, jäetakse välja;

3)

3. osast jäetakse Lõuna-Aafrikat käsitlevast kandest välja territooriumi ZA-1 käsitlev rida.


II LISA

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

ZA-d käsitlevast kandest jäetakse välja territooriumi ZA-1 käsitlev rida.