13.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/94


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2020/1692,

25. september 2020,

millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta

(EKP/2020/46)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ja artikli 20 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eurosüsteemi riskiohje ja hindamisraamistikku tuleb kohandada asjaolu kajastamiseks, et seaduses sätestamata pandikirju (st lepingulisi pandikirju) ei tohiks enam eurosüsteemi tagatisena aktsepteerida.

(2)

Seetõttu tuleb Euroopa Keskpanga suunist (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) (1) vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) muudetakse järgmiselt:

(1)

artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis b asendatakse sõnastus „ning UCITS nõuetele vastavad jumbo-tüüpi pandikirjad“ järgmisega „ning jumbo-tüüpi pandikirjad“;

b)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

väärtuskärpe III liiki kuuluvad seaduses sätestatud pandikirjad, v.a jumbo-tüüpi pandikirjad, multi cédula’d ja võlainstrumendid, mille on emiteerinud i) mittefinantsettevõtted, ii) valitsemissektori ettevõtted ja iii) asutused, mis ei ole krediidiasutused, mis ei vasta suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) XIIa lisas sätestatud kvantitatiivsetele kriteeriumidele;“;

(2)

lisa tabel 1 asendatakse järgmisega:

„Tabel 1

Kõlblike turukõlblike varade väärtuskärpe liigid sõltuvalt emitendi ja/või vara liigist

I liik

II liik

III liik

IV liik

V liik

Keskvalitsuste emiteeritud võlainstrumendid

EKP võlasertifikaadid

Riikide keskpankade (RKPd) poolt enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis emiteeritud võlasertifikaadid

Kohalike omavalitsuste ja regionaalsete valitsuste emiteeritud võlainstrumendid;

võlainstrumendid, mille on emiteerinud eurosüsteemi poolt asutusteks liigitatud üksused, mis on krediidiasutused või mitte-krediidiasutused, mis vastavad suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) XIIa lisas sätestatud kvantitatiivsetele kriteeriumidele

Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide emiteeritud võlainstrumendid

jumbo-tüüpi võlakirjad

Seaduses sätestatud pandikirjad, v.a jumbo-tüüpi pandikirjad

multi cédula’d

võlainstrumendid, mille on emiteerinud mittefinantsettevõtted, valitsemissektori ettevõtted, ja asutused, mis ei ole krediidiasutused, mis ei vasta suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) XIIa lisas sätestatud kvantitatiivsetele kriteeriumidele

Tagamata võlainstrumendid, mille on emiteerinud krediidiasutused ja asutused, mis on krediidiasutused, mis ei vasta suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) XIIa lisas sätestatud kvantitatiivsetele kriteeriumidele

Finantsasutuste, mis ei ole krediidiasutused, emiteeritud tagamata võlainstrumendid

Varaga tagatud väärtpaberid“

Artikkel 2

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad käesoleva suunise järgimiseks vajalikud meetmed ja kohaldavad neid alates 1. jaanuarist 2021. Nad teavitavad Euroopa Keskpanka nende meetmetega seotud tekstidest ja vahenditest hiljemalt 6. novembril 2020.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 25. september 2020

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  Euroopa Keskpanga 18. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2015/35) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 30).