26.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/46


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2020/876,

24. juuni 2020,

millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL, et tegeleda kiireloomulise vajadusega lükata COVID-19 pandeemia tõttu edasi teatavad maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtajad

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 113 ja 115,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

COVID-19 pandeemiast rahvatervisele tulenevatel tõsistel ohtudel ja muudel takistustel ning liikmesriikide poolt pandeemia leviku piiramiseks kehtestatud liikumispiirangutel on oluline häiriv mõju ettevõtjate ja liikmesriikide maksuhaldurite suutlikkusele täita mõningaid nõukogu direktiivist 2011/16/EL (3) tulenevaid kohustusi.

(2)

Paljud liikmesriigid ja direktiivi 2011/16/EL kohaselt liikmesriikide pädevatele asutustele teavet esitama kohustatud isikud on palunud lükata edasi teatavad kõnealuses direktiivis sätestatud tähtajad. Need tähtajad on seotud automaatse teabevahetusega finantskontode kohta, mille puhul kasusaajad on teise liikmesriigi maksuresidendid, ja aruantavate piiriüleste skeemide kohta, millel on direktiivi 2011/16/EL IV lisas loetletud tunnuseid (edaspidi „aruantavad piiriülesed skeemid“).

(3)

COVID-19 pandeemiast tingitud tugev häiriv mõju paljude finantsasutuste ja aruantavatest piiriülestest skeemidest teatama kohustatud isikute tegevusele takistavad nende direktiivist 2011/16/EL tulenevate aruandluskohustuste õigeaegset täitmist. Finantsasutused peavad praegu täitma COVID-19 pandeemiaga seotud kiireloomulisi ülesandeid.

(4)

Lisaks seisavad finantsasutused ja teatamiskohustusega isikud silmitsi tõsiste tööalaste häiretega, eelkõige enamikus liikmesriikides kehtestatud liikumispiirangutest põhjustatud kaugtöö tingimuste tõttu. Samuti mõjutab see negatiivselt liikmesriikide maksuhaldurite suutlikkust andmeid koguda ja töödelda.

(5)

See olukord nõuab kiiret ja võimaluste piires koordineeritud reageerimist liidus. Selleks on vaja anda liikmesriikidele võimalus lükata edasi tähtaegu, mis on seotud teabevahetusega finantskontode kohta, mille puhul kasusaajad on teise liikmesriigi maksuresidendid, et liikmesriigid saaksid kohandada oma riigisiseseid tähtaegu, mille jooksul aruandekohustuslikud finantsasutused sellise teabe peavad esitama. Lisaks peaks liikmesriikidel olema võimalik pikendada ka aruantavaid piiriüleseid skeeme käsitleva teabe esitamise ja vahetamise tähtaegu.

(6)

Tähtaegade edasilükkamise (edaspidi „edasilükkamine“) eesmärk on käsitleda erakorralist olukorda ning see ei tohiks häirida direktiivi 2011/16/EL ülesehitust ja toimimist. Seega on vaja, et edasilükkamine oleks piiratud kestusega ning jääks proportsionaalseks teabe esitamisel ja vahetamisel COVID‐19 pandeemia põhjustatud praktiliste raskustega.

(7)

Võttes arvesse praegust ebakindlust COVID-19 pandeemia arengu suhtes ja seda, et käesoleva direktiivi vastuvõtmist õigustavad asjaolud võivad mõnda aega jätkuda, on asjakohane näha ette võimalus edasilükkamisperioodi üks kord pikendada. Selline pikendamine peaks toimuma ainult juhul, kui käesolevas direktiivis sätestatud tingimused on täidetud.

(8)

Pidades silmas COVID-19 pandeemiast tingitud majandushäirete olulist mõju eelarvetele, inimressurssidele ja liikmesriikide maksuhaldurite toimimisele, peaks nõukogul olema õigus komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt otsustada pikendada edasilükkamisperioodi.

(9)

Ükski edasilükkamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2011/16/EL kohase aruandlus- ja teabevahetuskohustuse olulisi elemente ning see peaks tagama, et edasilükkamisperioodil avalikustatavaks muutuv teave lõpuks ka esitatakse või vahetatakse.

(10)

Pidades silmas COVID-19 pandeemiast tingitud erandlikest asjaoludest tulenevat kiireloomulisust, sellega seotud rahvatervise kriisi ning selle sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, on peetud asjakohaseks teha erand Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 osutatud kaheksanädalasest tähtajast.

(11)

Direktiivi 2011/16/EL tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(12)

Arvestades, et liikmesriigid peavad tegutsema väga lühikese aja jooksul, et lükata edasi tähtajad, mis muidu direktiivi 2011/16/EL kohaselt kohaldatavaks muutuksid, peaks käesolev direktiiv jõustuma võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/16/EL lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 27a

Tähtaegade vabatahtlik edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

1.   Olenemata teabe esitamiseks aruantavate piiriüleste skeemide kohta artikli 8ab lõikes 12 sätestatud tähtaegadest, võivad liikmesriigid võtta vajalikke meetmeid, et võimaldada vahendajatel ja asjaomastel maksumaksjatel esitada aruantavate piiriüleste skeemide kohta, mille rakendamiseks tehti esimene samm ajavahemikus 25. juunist 2018 kuni 30. juunini 2020, teavet 28. veebruariks 2021.

2.   Kui liikmesriigid võtavad lõikes 1 osutatud meetmeid, võtavad nad ka vajalikud meetmed, et võimaldada järgmist:

a)

olenemata artikli 8ab lõikest 18 esitatakse teave esimest korda 30. aprilliks 2021;

b)

artikli 8ab lõigetes 1 ja 7 osutatud 30-päevane teabe esitamise tähtaeg algab hiljemalt 1. jaanuaril 2021, kui

i)

aruantav piiriülene skeem tehakse rakendamiseks kättesaadavaks või on rakendamiseks valmis või kui selle rakendamiseks tehti esimene samm ajavahemikus 1. juulist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 või

ii)

vahendajad artikli 3 punkti 21 teise lõigu tähenduses annavad ajavahemikus 1. juulist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 otse või teiste isikute kaudu abi, tuge või nõu;

c)

turustatavate skeemide puhul esitab vahendaja artikli 8ab lõike 2 kohase esimese perioodilise aruande 30. aprilliks 2021.

3.   Olenemata artikli 8 lõike 6 punktis b sätestatud tähtajast võivad liikmesriigid võtta vajalikke meetmeid, mis võimaldavad edastada artikli 8 lõikes 3a osutatud teabe, mis käsitleb 2019. kalendriaastat või muud asjakohast aruandlusperioodi, 12 kuu jooksul pärast 2019. kalendriaasta või muu asjakohase aruandlusperioodi lõppu.

Artikkel 27b

Edasilükkamisperioodi pikendamine

1.   Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt vastu võtta rakendusotsuse, millega pikendatakse artiklis 27a sätestatud tähtaegade edasilükkamisperioodi kolme kuu võrra, tingimusel et COVID-19 pandeemiast rahvatervisele tulenevad tõsised ohud, takistused ja majandushäired püsivad ning liikmesriigid kohaldavad liikumispiiranguid.

2.   Nõukogu rakendusotsuse ettepanek esitatakse nõukogule vähemalt üks kuu enne asjakohase tähtaja möödumist.“

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  19. juuni 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  14. juuni 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).