5.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/125


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2020/365,

17. detsember 2019,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate käeshoitavate sisepõlemismootorite joodistes ja pinnakatetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks ohtlikke aineid, mis on loetletud kõnealuse direktiivi II lisas. Seda piirangut ei kohaldata direktiivi 2011/65/EL III lisas loetletud erandlike kasutusviiside suhtes.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Plii on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisa loetellu.

(4)

Delegeeritud direktiiviga 2014/72/EL (2) tegi komisjon erandi plii kasutamiseks selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides, mis tehnilistel põhjustel tuleb paigaldada otse käeshoitava sisepõlemismootori (klassid SH:1, SH:2, SH:3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ (3) järgi) karteri või silindri peale või sisse (edaspidi „erand“); komisjon lisas need kasutusviisid direktiivi 2011/65/EL III lisasse. Kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 2 teise lõigu kohaselt pidi erand kategooriate 1–7 ja 10 puhul kaotama kehtivuse 31. detsembril 2018.

(5)

Komisjon sai taotluse kategooriate 6 ja 11 erandi kehtivusaja pikendamiseks (edaspidi „pikendamistaotlus“) 30. juunil 2017, st direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul. Selle sätte kohaselt kehtib erand seni, kuni on vastu võetud otsus pikendamistaotluse kohta.

(6)

Pikendamistaotluse hindamine hõlmas konsultatsioone sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 7.

(7)

Plii on joodises tavaliselt sulatamistemperatuuri reguleerimiseks kasutatav legeeriv element. Alternatiivseid materjale piiratud kasutusega aine asendamiseks on edukalt katsetatud. Siiski on vaja lisaaega pliivabade toodete töökindluse kinnitamiseks.

(8)

Praegu puuduvad turul pliivabad alternatiivid, mis tagaksid erandiga hõlmatud seadmete piisava töökindluse.

(9)

Kuna usaldusväärsed alternatiivid puuduvad, ei ole plii asendamine või kõrvaldamine teatavates käeshoitavates sisepõlemismootorites praegu teaduslikult ja tehniliselt teostatav. Seepärast on asjakohane kõnealuse erandi kehtivusaega pikendada. Erandi kehtivusaja pikendamine on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (4) ning seega ei nõrgenda erand kõnealuse määrusega tagatud keskkonna- ja tervisekaitset.

(10)

Kategooriate 1–7, 10 ja 11 puhul tuleks erandi kehtivusaega pikendada kuni 31. märtsini 2022 vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 4 lõikele 3 ja artikli 5 lõike 2 esimesele lõigule. Pidades silmas usaldusväärse asendusaine leidmiseks tehtavate jätkuvate pingutuste tulemusi, ei avalda kõnealuse erandi kestus tõenäoliselt innovatsioonile ebasoodsat mõju.

(11)

Kategooriate 8 ja 9 puhul jääb praegune erand kehtima direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud tähtaegadeks. Selguse huvides tuleks need aegumiskuupäevad lisada kõnealuse direktiivi III lisasse.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2021. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. aprillist 2021.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2014. aasta delegeeritud direktiiv 2014/72/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides (ELT L 148, 20.5.2014, lk 78).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, p.1). Direktiiv 97/68/EÜ on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrusega (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa kanne 41 asendatakse järgmisega:

„41

Plii selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides, mis tehnilistel põhjustel tuleb paigaldada otse käeshoitava sisepõlemismootori (klassid SH:1, SH:2, SH:3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ järgi  (*1)) karteri või silindri peale või sisse.

Kohaldatakse kõikide kategooriate puhul; kehtivusaeg lõpeb:

kategooriate 1–7, 10 ja 11 puhul 31. märtsil 2022;

kategooriate 8 ja 9 puhul 21. juulil 2021, välja arvatud in vitro diagnostika meditsiiniseadmete ning tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete puhul;

kategooria 8 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete puhul 21. juulil 2024.


(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1).“