5.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/119


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2020/363,

17. detsember 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa seoses teatavate eranditega plii ja pliiühendite kasutamise kohta osades

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punkti a kohaselt peavad liikmesriigid keelama plii, elavhõbeda, kaadmiumi ja kuuevalentse kroomi kasutamise pärast 1. juulit 2003 turule lastavate sõidukite materjalides ja osades.

(2)

Direktiivi 2000/53/EÜ II lisas on loetletud sõidukite materjalid ja osad, mille puhul on tehtud erand kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 2 punktis a sätestatud keelust. Vastavalt II lisale tuleb 2019. aastal läbi vaadata erandid 8(e), 8(f)(b) ja 8(g). Erandit 8(j) tuleb uuesti hinnata, võttes arvesse uusimat teavet teaduse ja tehnika arengu kohta.

(3)

Erandite 8(e) ja 8(g) hindamisel leiti sellist teavet arvesse võttes, et praegu puuduvad sobivad plii asendajad kõnealuste eranditega hõlmatud materjalide ja osade puhul. Seepärast tuleks kehtestada tähtaeg kõnealuste erandite uueks läbivaatamiseks. Erandi 8 punkti g tuleks täpsustada ja sätestada kitsam kohaldamisala. Selleks et autotööstus saaks muutustega kohaneda, tuleks praeguse kohaldamisalaga erand 8(g) jätta kehtivaks sõidukite puhul, mis on saanud tüübikinnituse enne 1. oktoobrit 2022, ning kitsama kohaldamisalaga erandit tuleks kohaldada sõidukite suhtes, mis on saanud tüübikinnituse kõnealusest kuupäevast alates.

(4)

Erandi 8(f)(b) hindamisel selgus, et plii kasutamist kõnealuse erandiga hõlmatud kasutusviisidel ei tohiks pikendada, sest selliste kasutusviiside puhul on olemas plii asendajad.

(5)

Hinnates erandit 8(j) (plii kasutamine pehmejoodistes lamineeritud klaasi jootmiseks), jõuti järeldusele, et teatavate kasutusviiside puhul on olemas plii asendajad lamineeritud klaasi jootmiseks kasutatavate joodiste jaoks. Seevastu on aga kasutusviise ja teatavat liiki klaasi, mille puhul ei ole kindel, et praegu on olemas sobivad plii asendajad. Seepärast on asjakohane kehtestada kõnealust liiki klaasi ja asjaomaste kasutusviiside jaoks uus, kitsama kohaldamisalaga erand 8(k).

(6)

Erandit 8(j) kohaldatakse ainult selliste sõidukite suhtes, mis on tüübikinnituse saanud enne 1. jaanuari 2020. Tagamaks, et pliid oleks jätkuvalt lubatud kasutada sellise klaasi jaoks ja sellistel kasutusviisidel, mille puhul ei ole kindlust, et praegu on olemas sobivad plii asendajad, tuleks uut erandit 8(k) hakata kohaldama võimalikult kiiresti. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/53/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/53/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 5. aprilliks 2020. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad meetmetesse või meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34.


LISA

Direktiivi 2000/53/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

kanne 8(e) asendatakse järgmisega:

„8(e) Plii kõrge sulamistemperatuuriga joodises (nt pliisulamid, mis sisaldavad pliid vähemalt 85 % massist),

(2)

X“

2)

kanne 8(f)(b) asendatakse järgmisega:

„8(f)(b) Plii mitmesuguste otsikute ühendamiseks kasutatavates süsteemides, v.a sõiduki põhijuhtmestiku ühenduste kontaktpinnal

Sõidukid tüübikinnituse kuupäevaga enne 1. jaanuari 2024 ja nende sõidukite varuosad

X“

3)

kanne 8(g) asendatakse järgmisega:

„8(g)(i) Plii selliste joodiste koostises, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse vahel pöördkiibiga (Flip Chip) kiibipakettides

Sõidukid tüübikinnituse kuupäevaga enne 1. oktoobrit 2022 ja selliste sõidukite varuosad

X

8(g)(ii) Plii selliste joodiste koostises, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse vahel pöördkiibiga (Flip Chip) kiibipakettides, kui elektriline ühendus sisaldab vähemalt üht järgmistest:

i)

pooljuhttehnoloogiline sõlm, mis on mõõduga vähemalt 90 nm;

ii)

pooljuhttehnoloogiline sõlm, milles on üksik pooljuhtplaat pindalaga vähemalt 300 mm2;

iii)

ühendatud pooljuhtkiipide pakett pooljuhtkiipide pindalaga vähemalt 300 mm2 või ränist ühendusdetailid pindalaga vähemalt 300 mm2.

(2)

Kehtib sõidukite puhul tüübikinnituse kuupäevaga enne 1. oktoobrit 2022 ja selliste sõidukite varuosade puhul

X“

4)

lisatakse järgmine kanne 8(k):

„8(k) Kütteseadmete joodised, juhul kui kuumutusvool lamineeritud klaasi paksusega kuni 2,1 mm üksikkihi iga jooteõmbluse kohta on vähemalt 0,5 A. See erand ei hõlma polümeersesse vahekihti paigutatud kontaktide joodiseid.

Sõidukid tüübikinnituse kuupäevaga enne 1. jaanuari 2024 ja selliste sõidukite varuosad.

X(4)“