5.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/112


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2020/361,

17. detsember 2019,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kuuevalentse kroomi kasutamist absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonitõrjevahendina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks ohtlikke aineid, mis on loetletud kõnealuse direktiivi II lisas. Seda piirangut ei kohaldata direktiivi 2011/65/EL III lisas loetletud erandlike kasutusviiside suhtes.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Kuuevalentne kroom on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisasse.

(4)

Direktiivi 2011/65/EL III lisasse on kantud erand, mis seisneb kuuevalentse kroomi kasutamises korrosioonitõrjevahendina absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemi jahutuslahuses sisaldusega kuni 0,75 massiprotsenti (edaspidi „erand“). Kategooriate 1–7 ja 10 puhul pidi erand kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 2 teise lõigu kohaselt kehtivuse kaotama 21.juulil 2016.

(5)

Komisjon sai taotluse kehtivusaja pikendamiseks (edaspidi „pikendamistaotlus“) 20. jaanuaril 2015, st direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul. Selle sätte kohaselt kehtib erand seni, kuni on vastu võetud otsus pikendamistaotluse kohta.

(6)

Pikendamistaotluse hindamine hõlmas konsultatsioone sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 7. Hindamisel võeti arvesse komisjoni otsuseid, millega on lubatud kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (2) XIV lisas, ning jõuti järeldusele, et kategooriate 1–7 ja 10 puhul kehtiv erand tuleb jagada kaheks allkirjeks, mille sõnastus kajastab selgelt kuuevalentse kroomi asendamisega seotud teaduse ja tehnika arengut ja erineb sõltuvalt kasutusviisist.

(7)

Kuuevalentne kroom (Cr(VI)) toimib korrosioonitõrjevahendina absorptsioonikülmikute süsinikterasest jahutussüsteemis. Seda kasutatakse selleks, et terastorude sisepinnale tekiks kiht, mis kaitseb neid söövitavat ammoniaaki sisaldava jahutuslahuse eest.

(8)

Kehtiva erandiga hõlmatud kasutusviisi puhul seadmetes, mille sisendvõimsus on 75 W ja üle selle, ning süsteemides, mis töötavad täielikult mitteelektriliste kütteseadmetega (vastab kasutamisele kõrgel temperatuuril töötavates kateldes), on kuuevalentse kroomi asendamine või kõrvaldamine endiselt teaduslikult ja tehniliselt teostamatu, kuna puuduvad töökindlad asendajad. Erand kõnealuste kasutusviiside kohta on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (3) ning selle tegemisel ei nõrgendata seega keskkonna- ja tervisekaitset.

(9)

Seepärast on asjakohane lubada taotletud kehtivusaja pikendamine kasutamisel kõrgel temperatuuril töötavates kateldes kuni 21. juulini 2021 kooskõlas direktiivi 2011/65/EL artikli 4 lõikega 3 ja artikli 5 lõike 2 teisele lõiguga. Pidades silmas töökindla asendusaine leidmiseks tehtavate jätkuvate pingutuste tulemusi, ei avalda kõnealuse erandi kestus tõenäoliselt innovatsioonile ebasoodsat mõju.

(10)

Praegu erandiga hõlmatud kasutusviisi puhul seadmetes, mille sisendvõimsus on alla 75 W (vastab kasutamisele madalal temperatuuril töötavates kateldes), ei ole direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikes 1 sätestatud tingimused kehtivusaja pikendamiseks enam täidetud ja seepärast tuleks pikendamistaotlus tagasi lükata. Vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 5 lõikele 6 peaks neid kasutusviise käsitlev erand kaotama kehtivuse 12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

(11)

Kategooriate 8, 9 ja 11 puhul jääb praegune erand kehtima direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud tähtaegadeks. Selguse huvides tuleks lisada need aegumiskuupäevad kõnealuse direktiivi III lisasse.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. märtsiks 2021. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. aprillist 2021.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.

(2)  Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisas (ELT C 48, 15.2.2017, lk 9).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa kanne 9 asendatakse järgmisega:

„9

Kuuevalentne kroom korrosioonitõrjevahendina absorptsioonkülmiku süsinikterasest jahutussüsteemi jahutuslahuses sisaldusega kuni 0,75 massiprotsenti

Kohaldatakse kategooriate 8, 9 ja 11 suhtes; kehtivusaeg lõpeb:

kategooriate 8 ja 9 puhul 21. juulil 2021, välja arvatud meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete ning tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete puhul;

kategooria 8 meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024.

9(a)-I

Kuuevalentne kroom korrosioonitõrjevahendina absorptsioonkülmikute (k.a minibaarid) süsinikterasest jahutussüsteemide jahutuslahuses sisaldusega kuni 0,75 massiprotsenti, kui sellised absorptsioonkülmikud on projekteeritud töötama täielikult või osaliselt elekterküttekehaga, mille kasutatav keskmine sisendvõimsus püsivas tööolukorras on alla 75 W

Kohaldatakse kategooriate 1–7 ja 10 suhtes; kehtivusaeg lõpeb 5. märtsil 2021.

9(a)-II

Kuuevalentne kroom korrosioonitõrjevahendina absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemide jahutuslahuses sisaldusega kuni 0,75 massiprotsenti,

kui absorptsioonkülmik on projekteeritud töötama täielikult või osaliselt elekterküttekehaga, mille kasutatav keskmine sisendvõimsus püsivas tööolukorras on 75 W või üle selle;

kui absorptsioonkülmik on projekteeritud töötama täielikult mitteelektrilise kütteseadmega.

Kohaldatakse kategooriate 1–7 ja 10 suhtes; kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2021.“