15.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 424/37


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/2067,

7. detsember 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel (edaspidi „leping“) nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/357/EÜ, ESTÜ (1) ja see jõustus 1. mail 2002.

(2)

Leping sisaldab protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (edaspidi „protokoll nr 3“). Protokolli nr 3 artikli 39 kohaselt võib lepingu artikli 89 alusel asutatud assotsiatsiooninõukogu (edaspidi „assotsiatsiooninõukogu“) otsustada muuta protokolli nr 3 sätteid.

(3)

Assotsiatsiooninõukogu võtab oma järgmisel istungil enne 2023. aasta lõppu vastu otsuse, millega muudetakse lepingut seoses protokolli nr 3 asendamisega (edaspidi „otsus“).

(4)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel assotsiatsiooninõukogus võetav seisukoht, kuna otsusel on liidule siduvad õiguslikud tagajärjed.

(5)

Liit sõlmis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) nõukogu otsusega 2013/94/EL (2) ja see jõustus liidu suhtes 1. mail 2012. Konventsioon sisaldab sätteid konventsiooniosaliste vahel sõlmitud asjakohaste kahepoolsete vabakaubanduslepingute alusel vahetatavate kaupade päritolu kohta ning need sätted ei piira kõnealustes kahepoolsetes lepingutes sätestatud põhimõtete kohaldamist.

(6)

Konventsiooni artikli 6 kohaselt võtavad kõik konventsiooniosalised vajalikke meetmeid, et tagada konventsiooni tulemuslik kohaldamine. Selleks lisatakse otsusega protokolli nr 3 dünaamiline viide konventsioonile, nii et viidataks alati konventsiooni viimasele versioonile.

(7)

Arutelud konventsiooni muutmise üle on andnud tulemuseks uued ajakohasemad ja paindlikumad päritolureeglid, mis lisatakse konventsiooni. Liit ja Jordaania Hašimiidi Kuningriik leppisid kokku, et kuni konventsiooni muudatuse sõlmimise ja jõustumiseni hakkavad nad niipea kui võimalik kohaldama muudetud konventsioonil põhinevaid alternatiivseid päritolureegleid, mida võib kahepoolselt kasutada alternatiivina konventsioonis ette nähtud päritolureeglitele (edaspidi „üleminekueeskirjad“). Selleks nähakse otsusega ette ka üleminekueeskirjad.

(8)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht assotsiatsiooninõukogus põhinema otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsiooninõukogus nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 asendamisega, põhineb assotsiatsiooninõukogu otsuse eelnõul (3).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval ja kaotab kehtivuse 31. detsembril 2023.

Brüssel, 7. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu ja komisjoni 26. märtsi 2002. aasta otsus 2002/357/EÜ, ESTÜ Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel (EÜT L 129, 15.5.2002, lk 1).

(2)  Nõukogu 26. märtsi 2012. aasta otsus 2013/94/EL Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni sõlmimise kohta (ELT L 54, 26.2.2013, lk 3).

(3)  Vt dokument ST 11085/20 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.