15.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 424/13


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/2055,

7. detsember 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppega moodustatud ühiskomitees nimetatud kokkuleppe muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe (edaspidi „kokkulepe“) nõukogu otsusega 97/126/EÜ (1) ja see jõustus 1. jaanuaril 1997.

(2)

Kokkulepe sisaldab protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (edaspidi „protokoll nr 3“). Protokolli nr 3 artikli 3 kohaselt võib kokkuleppe artikli 31 alusel moodustatud ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee“) otsustada muuta protokolli nr 3 sätteid.

(3)

Ühiskomitee võtab oma järgmisel istungil enne 2023. aasta lõppu vastu otsuse, millega muudetakse kokkulepet seoses protokolli nr 3 asendamisega (edaspidi „otsus“).

(4)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel ühiskomitees võetav seisukoht, kuna otsusel on liidule siduvad õiguslikud tagajärjed.

(5)

Liit sõlmis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) nõukogu otsusega 2013/94/EL (2) ja see jõustus liidu suhtes 1. mail 2012. Konventsioon sisaldab sätteid konventsiooniosaliste vahel sõlmitud asjakohaste kahepoolsete vabakaubanduslepingute alusel vahetatavate kaupade päritolu kohta ning need sätted ei piira kõnealustes kahepoolsetes lepingutes sätestatud põhimõtete kohaldamist.

(6)

Konventsiooni artikli 6 kohaselt võtavad kõik konventsiooniosalised vajalikke meetmeid, et tagada konventsiooni tulemuslik kohaldamine. Selleks lisatakse otsusega protokolli nr 3 dünaamiline viide konventsioonile, nii et viidataks alati konventsiooni viimasele versioonile.

(7)

Arutelud konventsiooni muutmise üle on andnud tulemuseks uued ajakohasemad ja paindlikumad päritolureeglid, mis lisatakse konventsiooni. Liit ja Fääri saared leppisid kokku, et kuni konventsiooni muudatuse sõlmimise ja jõustumiseni hakkavad nad niipea kui võimalik kohaldama muudetud konventsioonil põhinevaid alternatiivseid päritolureegleid, mida võib kahepoolselt kasutada alternatiivina konventsiooniga ette nähtud päritolureeglitele (edaspidi „üleminekueeskirjad“). Selleks nähakse otsusega ette ka üleminekueeskirjad.

(8)

EFTA riikide, Fääri saarte, liidu, Türgi Vabariigi, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejate, Moldova Vabariigi, Gruusia ja Ukraina moodustatud kumulatsioonialal tuleks erandina konventsiooni sätetest, mida kohaldatakse nende osalejate vahelise diagonaalse kumulatsiooni suhtes, säilitada võimalus kasutada liikumissertifikaatide EUR-MED või EUR-MED päritoludeklaratsioonide asemel liikumissertifikaate EUR.1 või päritoludeklaratsioone.

(9)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht ühiskomitees põhinema otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppega moodustatud ühiskomitees nimetatud kokkuleppe muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 asendamisega, põhineb ühiskomitee otsuse eelnõul (3).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval ja kaotab kehtivuse 31. detsembril 2023.

Brüssel, 7. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 6. detsembri 1996. aasta otsus 97/126/EÜ ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta (EÜT L 53, 22.2.1997, lk 1).

(2)  Nõukogu 26. märtsi 2012. aasta otsus 2013/94/EL Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni sõlmimise kohta (ELT L 54, 26.2.2013, lk 3).

(3)  Vt dokument ST 10257/20 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.