26.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1544,

21. oktoober 2020,

millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsuses 2003/17/EÜ (3) on sätestatud, et teatavatel tingimustel peetakse seemnekultuuride põldtunnustamist, mis on tehtud nimetatud otsuse I lisas loetletud kolmandates riikides, samaväärseks vastavalt liidu õigusaktidele sooritatud põldtunnustamisega ning et teatud tingimustel peetakse nendes kolmandates riikides kasvatatud teatavat liiki teraviljaseemet samaväärseks vastavalt liidu õigusaktidele kasvatatud seemnega.

(2)

Ukraina on esitanud komisjonile taotluse, et Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride puhul kehtiv põldtunnustamise süsteem tunnistataks samaväärseks ning et seal toodetud teraviljaseeme tunnistataks samaväärseks.

(3)

Komisjon kontrollis Ukraina asjakohaseid õigusakte ning, toetudes teraviljaseemne puhul tehtavate ametlike kontrollide ja seemne sertifitseerimise süsteemi auditile, mis viidi läbi 2015. aastal ja mille käigus kontrolliti vastavate toimingute samaväärsust liidu nõuetega, avaldas auditi tulemused dokumendis „Seemne ametlike kontrollide ja sertifitseerimise süsteemide ning nende Euroopa Liidu nõuetele vastavuse hindamiseks Ukrainas 26. maist kuni 4. juunini 2015 läbi viidud auditi lõpparuanne“.

(4)

Auditi tulemuste põhjal tehti järeldus, et teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamised ning teraviljaseemne proovide võtmine, analüüsimine ja ametlikud järelkontrollid on nõuetekohased ning vastavad otsuse 2003/17/EÜ II lisas sätestatud tingimustele ning nõukogu direktiivis 66/402/EMÜ (4) sätestatud asjakohastele nõuetele. Lisaks jõuti järeldusele, et Ukrainas seemne sertifitseerimise eest vastutavad riiklikud asutused on pädevad ja toimivad asjakohaselt.

(5)

Seetõttu on asjakohane tunnistada samaväärseks Ukrainas tehtavad teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamised ning tunnistada samaväärseks Ukrainas toodetud teraviljaseeme, mille Ukraina ametiasutused on ametlikult sertifitseerinud.

(6)

Otsust 2003/17/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/17/EÜ muutmine

Otsuse 2003/17/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tabelisse lisatakse kannete „TR“ ja „US“ vahele järgmine rida:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EMÜ“;

b)

tabeli joonealusesse märkusse lisatakse kannete „TR – Türgi“ ja „US – Ameerika Ühendriigid“ vahele järgmine selgitus:

„UA – Ukraina,“.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. oktoober 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  18. septembri 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. oktoobri 2020. aasta otsus.

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10).

(4)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309).