30.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 246/10


NÕUKOGU OTSUS(ÜVJP) 2020/1126,

30. juuli 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. septembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1693, (1) mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Kuna ISIL (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused kujutavad endast jätkuvalt ohtu, tuleks otsuse (ÜVJP) 2016/1693 lisas esitatud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste loetellu lisada veel üks isik.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2016/1693 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2016/1693 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. juuli 2020

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  Nõukogu 20. septembri 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/402/ÜVJP (ELT L 255, 21.9.2016, lk 25).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2016/1693 lisas esitatud loetellu lisatakse järgmine kanne:

„6.

Bryan D’ANCONA; sünniaeg: 26. jaanuar 1997; sünnikoht: Nice (Prantsusmaa); kodakondsus: Prantsuse.“