25.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/678,

18. mai 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) alusel loodud CETA ühiskomitees seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega määratakse kindlaks apellatsioonikohtu tegevusega seotud halduslikud ja korralduslikud üksikasjad

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega (EL) 2017/37 (1) nähakse ette ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) (2) (edaspidi „leping“) Euroopa Liidu nimel allkirjastamine. Leping allkirjastati 30. oktoobril 2016.

(2)

Nõukogu otsusega (EL) 2017/38 (3) nähakse ette lepingu osade ajutine kohaldamine, sealhulgas CETA ühiskomitee moodustamine. Lepingut on ajutiselt kohaldatud alates 21. septembrist 2017.

(3)

Lepingu artikli 26.3 lõike 1 kohaselt on CETA ühiskomiteel õigus teha lepingu eesmärkide saavutamiseks otsuseid kõikides küsimustes, kui see on ette nähtud lepinguga.

(4)

Lepingu artikli 26.3 lõike 2 kohaselt on CETA ühiskomitee otsused lepinguosalistele siduvad, tingimusel et täidetud on kõik vajalikud siseriiklikud nõuded ja menetlused, ning nende rakendamisega tegelevad lepinguosalised.

(5)

Lepingu artikli 8.28 lõike 7 kohaselt võtab CETA ühiskomitee vastu otsuse, milles on kindlaks määratud apellatsioonikohtu tegevusega seotud halduslikud ja korralduslikud üksikasjad.

(6)

Seetõttu on asjakohane määrata kindlaks liidu nimel võetav seisukoht CETA ühiskomitees CETA ühiskomitee otsuse eelnõu põhjal apellatsioonikohtu kohta, et tagada lepingu tõhus rakendamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel CETA ühiskomitees seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega määratakse kindlaks apellatsioonikohtu tegevusega seotud halduslikud ja korralduslikud üksikasjad, põhineb CETA ühiskomitee otsuse eelnõul (4).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub lepingu jõustumise päeval.

Brüssel, 18. mai 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nõukogu 28. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2017/37 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 11, 14.1.2017, lk 1).

(2)  ELT L 11, 14.1.2017, lk 23.

(3)  Nõukogu 28. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2017/38 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ajutise kohaldamise kohta (ELT L 11, 14.1.2017, lk 1080).

(4)  Vt dokumenti ST 6964/20 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.