8.4.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/22


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/512,

7. aprill 2020,

millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. aprillil 2011 vastu otsuse 2011/235/ÜVJP (1).

(2)

Otsuse 2011/235/ÜVJP läbivaatamise tulemusena leiab nõukogu, et selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 13. aprillini 2021.

(3)

Nõukogu leidis ühtlasi, et kandeid otsuse 2011/235/ÜVJP lisas loetletud 82 isiku kohta tuleks ajakohastada.

(4)

Otsust 2011/235/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/235/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 13. aprillini 2021. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Selle kehtivust pikendatakse või vajaduse korral seda muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 7. aprill 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nõukogu 12. aprilli 2011. aasta otsus 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis (ELT L 100, 14.4.2011, lk 51).


LISA

Otsuse 2011/235/ÜVJP lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega:

Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

AHMADI-MOQADDAM, Esmail

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1961

Sugu: mees

Endine relvajõudude peastaabi ülema vanemnõunik julgeolekuküsimustes. Iraani riikliku politsei ülem 2005. aastast 2015. aasta alguseni. Loetellu kantud Iraani küberpolitsei juht 2011. aastast 2015. aasta alguseni. Temale alluvad jõud ründasid julmalt rahumeelseid meeleavaldusi ning sooritasid vägivaldse öise rünnaku Teherani Ülikooli ühiselamutes 15. juunil 2009. Praegu Jeemeni rahvale toetust osutava Iraani peakorteri juht.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM, Hossein

Sünnikoht: Najafabad (Iraan)

Sünniaeg: 1945

Sugu: mees

Ansar-e Hezbollahi koordineerimisnõukogu juht ning endine Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kindral. Ta oli Ansar-e Hezbollahi üks asutajatest. See poolsõjaväeline üksus vastutas äärmusliku vägivalla kasutamise eest üliõpilaste ja ülikoolide mahasurumisel aastatel 1999, 2002 ja 2009.

Ta on jätkuvalt juhtival kohal selles organisatsioonis, mis on valmis panema toime inimõiguste rikkumisi avalikkuse vastu, sealhulgas õhutama agressiooni naiste vastu tulenevalt nende riietusevalikust.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI), Abdollah

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

IRGC brigaadikindral. Relvajõudude peastaabi julgeolekuosakonna juht.. Endine IRGC maavägede asejuht. Ta vastutas otse ja isiklikult meeleavalduste mahasurumise eest 2009. aasta suvel.

12.4.2011

4.

FAZLI, Ali

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Imaam Hosseini nimelise kadetikolledži juhataja (alates 2018. aastast). Endine Basij asekomandör (2009–2018), IRGC Seyyed al-Shohada vägede juht, Teherani provints (kuni veebruar 2010). Seyyed al-Shohada väed vastutavad julgeoleku eest Teherani provintsis ning neil oli oluline roll meeleavaldajate julmal mahasurumisel 2009. aastal.

12.4.2011

6.

JAFARI, Mohammad-Ali (teise nimega „Aziz Jafari“)

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1.9.1957

Sugu: mees

Hazrat-e Baqiatollahi seltsi- ja kultuurimaja direktor. Endine IRGC komandör (2007. aasta september kuni 2019. aasta aprill). Kindral Mohammad-Ali (Aziz) Jafari alluvuses olnud IRGC-l ja Sarollahi baasil oli oluline roll 2009. aasta presidendivalimistesse ebaseaduslikul sekkumisel, poliitiliste aktivistide vahistamisel ja kinnipidamisel ning tänavatel toimunud kokkupõrgetes meeleavaldajatega.

12.4.2011

7.

KHALILI, Ali

Sugu: mees

IRGC kindral, juhtival ametikohal Sarollahi baasis. Allkirjastas 26. juunil 2009 terviseministeeriumile saadetud kirja, millega keelati dokumentide või tervisekaartide väljastamine isikutele, kes olid saanud viga või sattunud haiglasse valimisjärgsete sündmuste käigus.

12.4.2011

8.

MOTLAGH, Bahram Hosseini

Sugu: mees

Endine relvajõudude juhatuse ja peastaabi kolledži (DAFOOS) juht. IRGC Seyyed al-Shohada vägede endine ülem, Teherani provints. Seyyed al-Shohada vägedel oli 2009. aastal peamine roll meeleavalduste mahasurumise korraldamisel.

12.4.2011

9.

NAQDI, Mohammad-Reza

Sünnikoht: Najaf (Iraak)

Sünniaeg: umbes 1952.

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) asekoordinaator. Endine kultuuri- ja sotsiaalküsimuste eest vastutav IRGC ülema asetäitja. Endine Basij komandör (2009–2016). IRGC Basij vägede komandörina vastutas Naqdi 2009. aasta lõpus toimunud väärkohtlemiste eest või osales nendes, sh vägivaldne reageerimine 2009. aasta detsembris toimunud Ashura päeva meeleavaldustele, mille tagajärjel hukkus kuni 15 inimest ja sadu meeleavaldajaid vahistati. Enne Basij komandöriks määramist 2009. aasta oktoobris oli ta Basij luureüksuse ülem ja vastutas valimisjärgsete mahasurumiste käigus vahistatute ülekuulamise eest.

12.4.2011

10.

RADAN, Ahmad-Reza

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

Iraani õiguskaitsejõudude strateegiauuringute keskuse (riikliku politseiga seotud organ) juht. Iraani riikliku politsei ülema asetäitja kuni 2014. aasta juunini. Riikliku politsei ülema asetäitjana alates 2008. aastast vastutas Radan meeleavaldajate peksmise, mõrvamise ning meelevaldse vahistamise ja kinnipidamise eest politseijõudude poolt. Praegu IRGC komandör, kes vastutab Iraagi „terrorismivastaste“ vägede väljaõppe eest.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH, Azizollah

Sugu: mees

Teherani linnapea nõunik. Endine Teherani katastroofide tagajärgede leevendamise organisatsiooni juht (2010–2013). Teherani politsei juhina (kuni jaanuarini 2010) vastutas politsei poolt meeleavaldajate ja üliõpilaste vastu toimepandud vägivaldsete rünnakute eest. Teherani piirkonna õiguskaitsejõudude komandörina oli Azizollah Rajabzadeh kõige kõrgema astme ametnik, keda süüdistati Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aasta detsembris toimepandud väärkohtlemistes.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA, Hossein

Sugu: mees

Politseioperatsioonide asekomandör. Endine Teherani politseiülem, endine Iraani riikliku politsei ülema asetäitja, vastutav politseioperatsioonide eest. Tema ülesanne on koordineerida siseministeeriumi jaoks Iraani pealinnas läbi viidavaid repressioone.

12.4.2011

13.

TAEB, Hossein

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1963

Sugu: mees

IRGC luureorganisatsiooni juht alates 2009. aasta oktoobrist. Tema vastutusala laienes 2019. aasta mais, kui ühendati IRGC strateegilise luure asejuhi büroo ja IRGC luureorganisatsioon. Basij komandör kuni 2009. aasta oktoobrini. Tema alluvuses olevad väed osalesid rahumeelsete meeleavaldajate massilises peksmises, mõrvamises, kinnipidamises ja piinamises.

12.4.2011

14.

SHARIATI, Seyeed Hassan

Sugu: mees

Ülemkohtu 28. osakonna nõunik ja liige. Mashhadi kohtusüsteemi juht kuni septembrini 2014. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest ning toetuti ülestunnistustele, mis saadi survestamise ja piinamise teel. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI, Ghorban-Ali

Sünnikoht: Najafabad (Iraan)

Sünniaeg: 1945

Sugu: mees

Asjatundjate kogu liige, samuti Iraani kõrgeima juhi esindaja Markazi provintsis (keskprovints) ning kõrgeima halduskohtu juht. Iraani peaprokurör kuni septembrini 2009, samuti endine luureminister president Khatami ajal. Iraani peaprokurörina andis pärast esimesi valimisjärgseid meeleavaldusi korralduse näidisprotsessideks ja juhtis neid, kus süüdistatavad jäeti ilma nende õigustest ja advokaadist.

12.4.2011

16.

HADDAD, Hassan (teise nimega Hassan ZAREH DEHNAVI)

Sugu: mees

Endine Teherani revolutsioonilise kohtu turvaametniku asetäitja. Endine kohtunik, Teherani revolutsiooniline kohus, 26. filiaal. Vastutas valimisjärgse kriisiga seotud kinnipidamisjuhtumite eest ning ähvardas regulaarselt kinnipeetavate perekondi, et neid vaikima sundida. Ta mängis 2009. aastal tähtsat rolli kinnipidamismääruste väljastamisel Kahrizaki kinnipidamiskeskusele. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

17.

SOLTANI, Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sugu: mees

Islamipropaganda organisatsiooni juht Khorāsān-e Razavī provintsis. Kuni 2013. aastani kohtunik Mashhadi revolutsioonilises kohtus. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR, Ali-Akbar

Sugu: mees

Endine kohtunik, Teherani revolutsiooniline kohus. Osales meeleavaldajate kohtuprotsessides. Kohus küsitles teda seoses Kahrizakis toimepandud väärkohtlemistega. Ta mängis 2009. aastal tähtsat rolli kinnipidamismääruste väljastamisel, millega saadeti kinnipeetavad Kahrizaki kinnipidamiskeskusesse. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI, Abbas

Sünnikoht: Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1953

Sugu: mees

Endine Teherani peaprokurör (2009. aasta august kuni 2019. aasta aprill). Dolatabadi juhitav prokuratuur mõistis süüdi hulga meeleavaldajaid, sh isikuid, kes osalesid 2009. aasta detsembris Ashura päeva meeleavaldustel. Andis 2009. aasta septembris korralduse Karroubi büroo sulgemiseks ning mitmete reformimeelsete poliitikute vahistamiseks, keelustas juunis 2010 kaks reformimeelset erakonda. Tema juhitav prokuratuur süüdistas meeleavaldajaid moharebeh’is või jumalavaenulikkuses, mida karistatakse surmanuhtlusega ega võimaldanud surmamõistetutele nõuetekohast menetlust. Samuti ründas ja vahistas tema juhitav prokuratuur reformimeelseid, inimõiguste aktiviste ning meediaga seotud isikuid, mis oli osa poliitilise opositsiooni ulatuslikust mahasurumisest.

2018. aasta oktoobris teatas ta ajakirjandusele, et nelja vahistatud Iraani keskkonnaaktivisti süüdistati „korruptsiooni külvamises“, mida karistatakse surmanuhtlusega.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH, Mohammad (teise nimega NASSERIAN)

Sugu: mees

Kohtunik, Teherani revolutsioonilise kohtu juht, 28. filiaal. Samuti peetakse teda vastutavaks bahai kogukonna liikmete süüdimõistmise eest. Tegeles valimisjärgsete kohtuasjadega. Määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel sotsiaalsetele ja poliitilistele aktivistidele ning ajakirjanikele pikaaegsed vangistused ning mõistis mitu meeleavaldajat ning sotsiaalset ja poliitilist aktivisti surma.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI, Gholam-Hossein

Sünnikoht: Ejiyeh

Sünniaeg: umbes 1956

Sugu: mees

Lepitusnõukogu liige. Iraani peaprokurör alates 2009. aasta septembrist ning kohtusüsteemi juhi asetäitja ja kõneisik. Endine luureminister 2009. aasta valimiste ajal. Kui ta oli 2009. aasta valimiste ajal luureminister, vastutasid tema alluvuses olevad agendid sadade aktivistide, ajakirjanike, dissidentide ja reformimeelsete poliitikute kinnipidamise ja piinamise eest ning surve all valetunnistuste väljapressimise eest. Lisaks sunniti poliitikuid andma valetunnistusi talumatutel ülekuulamistel, kus kasutati piinamist, väärkohtlemist, väljapressimist ning pereliikmete ähvardamist.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI, Said

Sünnikoht: Meybod, Yazd (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Teherani peaprokurör kuni 2009. aasta augustini. Teherani peaprokurörina andis välja üldise korralduse sadade aktivistide, ajakirjanike ja üliõpilaste kinnipidamiseks. 2010. aasta jaanuaris leiti parlamentaarse juurdluse käigus, et ta vastutab otseselt kolme vangi kinnipidamise eest, kes hiljem vahi all olles surid. Tema töösuhe lõpetati 2010. aasta augustis pärast seda, kui Iraani kohtus uuriti tema rolli seoses nende kolme mehe surmaga, kes peeti tema korraldusel pärast valimisi kinni. 2014. aasta novembris tunnistasid Iraani ametivõimud ametlikult tema osalust kinnipeetavate surmajuhtumites. Iraani kohus mõistis ta 19. augustil 2015 õigeks süüdistustes, mis olid seotud kolme noore mehe piinamise ja surmaga Kahrizaki kinnipidamiskeskuses 2009. aastal.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI, Abbas

Sugu: mees

Kriminaalkolleegiumi kohtunik. Endine kohtunik, Teherani revolutsiooniline kohus, 26. filiaal. Vastutas valimisjärgsete kohtuasjade eest. Määras ebaõiglastel kohtuprotsessidel inimõiguste aktivistidele pikaaegsed vangistused ning mõistis mitu meeleavaldajat surma.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI, Amir

Sugu: mees

Khorāsān-e Razavī provintsi kohtusüsteemi sotsiaalküsimuste ja kriminaalpreventsiooni osakonna juhi asetäitja. Mashhadi aseprokurör vähemalt 2015. aastani. Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt, ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

25.

SALAVATI, Abdolghassem

Sugu: mees

Kohtunik, Teherani revolutsioonilise koht juht, 15. filiaal. Teherani kohtu vastutav kohtunik. Vastutas valimisjärgsete juhtumite eest, oli juhtiv kohtunik 2009. aasta suve nn näidisprotsessidel, mõistis surma kaks näidisprotsessidel osalenud monarhisti. Määras rohkem kui sajale poliitilisele vangile, inimõiguste aktivistile ja meeleavaldajale pikaajalise vangistuse.

2018. aastal esitatud aruannete kohaselt jätkas ta sarnaste karistuste määramist, ilma et oleks nõuetekohaselt järgitud õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

26.

SHARIFI, Malek Adjar (teise nimega SHARIFI, Malek Ajdar)

Sugu: mees

Ülemkohtu kohtunik, 43. osakonna juht. Ida-Aserbaidžaani kohtusüsteemi endine juhataja. Vastutas Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuprotsessi eest.

12.4.2011

27.

ZARGAR, Ahmad

Sugu: mees

Majanduskorruptsiooni erikohtu 2. filiaali kohtunik. Kõlbluse säilitamise eest vastutava organisatsiooni juht. Endine kohtunik, Teherani apellatsioonikohus, 36. filiaal.

Ta kinnitas meeleavaldajatele määratud pikaajalised vangistused ja surmaotsused.

12.4.2011

28.

YASAGHI, Ali-Akbar

Sugu: mees

Ülemkohtu kohtunik, 44. osakonna juht. Fondi Setad-e Dieh tegevjuhi asetäitja. Kohtu esimees, Mashhadi revolutsiooniline kohus (2001–2011). Tema juhtimisel toimunud kohtuistungid olid pealiskaudsed ja kinnised, kinni ei peetud süüdistatavate põhiõigustest. Kuna hukkamisotsuseid tehti massiliselt (ajavahemikul suvi 2009 – suvi 2011 kuni 550 hukkamisotsust), ei järgitud surmaotsuste väljastamisel nõuetekohaselt õiglase ärakuulamise menetlust.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA, Mostafa

Sugu: mees

Evini vangla 350. osakonna ülem. Kasutas mitmel korral vangide suhtes ebaproportsionaalset vägivalda.

12.4.2011

30.

ESMAILI, Gholam-Hossein

Sugu: mees

Alates 2019. aprillist kohtusüsteemi kõneisik. Endine Teherani kohtusüsteemi juht. Iraani Vanglate Organisatsiooni endine juht. Oma ametis osales poliitiliste meeleavaldajate massilises kinnipidamises ning vanglasüsteemis toimunud väärkohtlemise varjamises.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (teise nimega Sedaghat), Farajollah

Sugu: mees

Teherani vangla keskjuhatuse abisekretär. Teherani Evini vangla ülem kuni oktoobrini 2010, perioodil, mil toimusid piinamised. Oli vangivalvur ning ähvardas sageli vange ja avaldas neile survet.

12.4.2011

32.

ZANJIREI, Mohammad-Ali

Sugu: mees

Iraani Vanglate Organisatsiooni juhi vanemnõuniku ja ülema asetäitjana vastutav vangide vastu toimepandud tõsiste inimõiguste rikkumiste eest. Juhtis süsteemi, kus vangid pidid taluma väärkohtlemist, piinamist ja ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist ning elasid väga halbades tingimustes.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

Sugu: mees

Iraani kõrgema inimõiguste nõukogu nõunik. Kõrgema inimõiguste nõukogu endine sekretär. Endine Ilami provintsi kuberner. Endine siseministeeriumi poliitikadirektor. Erakondade ja poliitiliste rühmituste tegevust käsitleva seaduse artikli 10 komitee esimehena vastutas ta meeleavalduste ja muude avalike ürituste korraldamiseks loa andmise ning erakondade registreerimise eest.

2010. aastal peatas ta Mousaviga seotud kahe reformimeelse erakonna – Iraani Islamistliku Osalusrinde (Islamic Iran Participation Front) ja Mudžahiidide Islamirevolutsiooni Organisatsiooni (Islamic Revolution Mujahedeen Organization) – tegevuse. Alates 2009. aastast on ta järjekindlalt ja pidevalt keeldunud andmast luba mis tahes valitsusvälisteks kogunemisteks, keelates seega kasutada põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, mis on viinud paljude rahumeelsete meeleavaldajate vahistamiseni ning on vastuolus kogunemisvabadusega.

Lisaks keeldus ta 2009. aastal andmast opositsioonile luba korraldada presidendivalimiste ajal toimunud meeleavalduste käigus tapetud inimestele pühendatud mälestustseremooniat.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI, Ali-Reza

Sugu: mees

Endine Iraani uimastikontrolli keskuse (teise nimega narkootikumidevastase keskuse) peadirektor. Endine Teherani politsei komandör. Tema juhitav politseiüksus vastutas kahtlusaluste kohtuvälise vägivaldse kohtlemise eest vahistamise ja eelvangistuse ajal. Teherani politsei oli ka seotud 2009. aasta juunis Teherani Ülikooli ühiselamutele korraldatud reididega, mille käigus politsei ja Basij tekitasid Iraani parlamendi (Majlis) komisjoni teatel vigastusi rohkem kui sajale tudengile. Praegu raudteepolitsei ülem.

10.10.2011

35.

AKHARIAN, Hassan

Sugu: mees

Karadjis asuva Radjaishahri vangla 1. osakonna ülem kuni 2010. aasta juulini. Mitmed endised kinnipeetavad on teada andnud piinamisest ning sellest, et ta on andnud korraldusi takistada kinnipeetavatele arstiabi andmist. Ühe Radjaishahri vangla kinnipeetava tunnistuse kohaselt peksid kõik vangivalvurid teda jõhkralt Akhariani täielikul teadmisel. Samuti on Akhariani ametiajal registreeritud vähemalt ühe kinnipeetava (Mohsen Beikvand) väärkohtlemine ja surm. Beikvand suri 2010. aasta septembris. Teised vangid on andnud usutavaid tunnistusi, et ta tapeti Hassan Akhariani antud korralduse alusel.

10.10.2011

36.

AVAEE, Seyyed Ali-Reza (teise nimega AVAEE, Seyyed Alireza)

Sugu: mees

Justiitsminister. Endine eriuurimiste ameti direktor. 2016. aasta juulini siseministri asetäitja ja avaliku registri juhataja. Kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik alates 2014. aasta aprillist. Endine Teherani kohtusüsteemi juht. Teherani kohtusüsteemi juhina vastutas ta inimõiguste rikkumiste, meelevaldsete vahistamiste, kinnipeetavate õiguste rikkumiste ning hukkamiste suure arvu eest.

10.10.2011

37.

BANESHI, Jaber

Sugu: mees

Shirazi apellatsioonikohtu 22. filiaali juht alates 2011. aasta novembrist. Shirazi prokurör kuni 2011. aasta oktoobrini. Prokurör 2008. aasta Shirazi pommijuhtumiga seotud kohtuasjas, mida režiim kasutas selleks, et mõista surma teisi juhtumiga mitteseotud isikuid. Ta on vähemuste suhtes taotlenud surmanuhtlust ja teisi rangeid karistusi, mistõttu on muu hulgas rikutud vähemuste inimõigusi seoses õiglase kohtumenetluse ja meelevaldsest kinnipidamisest hoidumisega.

10.10.2011

38.

Kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyyed Hasan (teise nimega kindralmajor dr FIRUZABADI, Seyed Hassan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyyed Hasan; kindralmajor dr FIROUZABADI, Seyed Hassan)

Sünnikoht: Mashhad

Sünniaeg: 3.2.1951

Sugu: mees

Iraani relvajõudude ülemjuhatajana (1989–2016) oli ta riigi kõrgeim väejuht, kes vastutas kõigi sõjaväeüksuste ja kogu militaarpoliitika, sealhulgas Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) ja politsei juhtimise eest. Tema ametliku käsuliini all surusid relvajõud 2009. aastal julmalt maha rahumeelsed meeleavaldajad ja pidasid neid massiliselt kinni.

Praegu Iraani kõrgeima juhi sõjaline nõunik ning kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu ja lepitusnõukogu liige.

10.10.2011

39.

GANJI, Mostafa Barzegar

Sugu: mees

Qomi peaprokurör (2008–2017), nüüd vanglaküsimuste peadirektoraadi juht. Vastutas kümnete õigusrikkujate meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest Qomis. Ta osales nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse liigsele ja üha sagedasemale kasutamisele, mis tõi kaasa hukkamiste arvu järsu suurenemise aastatel 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI, Mohammad Reza

Sugu: mees

Isfahani peaprokurör. Endine justiitsministeeriumi Yazdi büroo juhataja. Isfahani endine aseprokurör. Osales menetlustes, milles jäeti kostjatele tagamata õiglane kohtumenetlus – näiteks Abdollah Fathi juhtum, kes hukati 2011. aasta mais pärast seda, kui Habibi eiras 2010. aasta märtsis toimunud kohtuistungil tema õigust saada ära kuulatud ning tema vaimse tervisega seotud probleeme. Seetõttu oli ta kaassüüdlane nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa hukkamiste arvu järsule suurenemisele 2011. aastal.

10.10.2011

41.

HEJAZI, Mohammad

Sünnikoht: Isfahan

Sünniaeg: 1956

Sugu: mees

IRGC kindral, etendas juhtivat rolli Iraani „vaenlaste“ hirmutamisel ja ähvardamisel. Endine IRGC Sarollahi vägede juht Teherani piirkonnas, endine Basij vägede juht, omas 2009. aastal keskset rolli meeleavalduste mahasurumisel pärast valimisi.

10.10.2011

43.

JAVANI, Yadollah

Sugu: mees

IRGC poliitiliste küsimuste asekomandör. Ta on teinud arvukaid katseid suruda maha sõna- ja aruteluvabadust, kasutades sel eesmärgil oma avalikke avaldusi, millega toetas meeleavaldajate ja teisitimõtlejate vahistamist ja karistamist. Oli üks esimesi kõrgemaid ametnikke, kes nõudsid 2009 aastal Moussavi, Karroubi ja Khatami vahistamist. Ta on toetanud selliste meetodite kasutamist, millega rikutakse õigusi õiglasele kohtumenetlusele, sealhulgas hõlmavad need avalikke ülestunnistusi, ning ta on avaldanud ülekuulamiste tulemusi enne kohtumõistmist. Samuti näitavad tõendid, et ta on toetanud vägivalla kasutamist meeleavaldajate vastu ning IRGC kauaaegse liikmena on ta väga tõenäoliselt olnud teadlik, et ülestunnistuste saavutamiseks on kasutatud karme ülekuulamismeetodeid.

10.10.2011

44.

JAZAYERI, Massoud

Sugu: mees

Auaste: brigaadikindral

Brigaadikindral Massoud Jazayeri oli Iraani relvajõudude ühendatud peastaabis kultuuriasjade eest vastutava ülema asetäitja (riigikaitse avalike suhete peakorter). Ta tegi relvajõudude ülema asetäitjana aktiivselt koostööd 2009. aasta meeleavalduste represseerimisel. Ta hoiatas ajalehele „Kayhan“ antud intervjuus, et Iraanis ja väljaspool Iraani on tuvastatud mitmeid meeleavaldajaid ning nendega tegeletakse siis, kui selleks saabub õige aeg.

Ta on kutsunud avalikult üles välisriikide massiteabevahendite ja Iraani opositsiooni represseerimisele. 2010. aastal nõudis ta, et valitsus võtaks vastu rangemad seadused välisriikide meediakanalitega koostööd tegevate iraanlaste suhtes.

10.10.2011

45.

JOKAR, Mohammad Saleh

Sugu: mees

Revolutsioonilise Kaardiväe parlamentaarsete küsimuste juhataja asetäitja. Yazdi provintsi parlamendisaadik 2011–2016 ning riikliku julgeoleku ja välispoliitika parlamendikomitee liige. Endine tudengite Basij vägede komandör.

Selles ametis osales ta aktiivselt meeleavalduste mahasurumises ning laste ja noorte ajupesus, mille eesmärgiks oli jätkata sõnavabaduse ja eriarvamuste mahasurumist. Rahvusliku julgeoleku ja välispoliitika parlamendikomisjoni liikmena toetas ta avalikult opositsiooni mahasurumist.

10.10.2011

46.

KAMALIAN, Behrouz

(teise nimega Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1983

Sugu: mees

Iraani režiimiga seotud küberrühma Ashiyaneh juht. Behrouz Kamaliani asutatud Ashiyaneh Digital Security vastutab nii riigisisese opositsiooni ja reformistide kui ka välisriikide institutsioonide vastu toime pandud intensiivsete küberrünnakute eest. Kamaliani organisatsiooni Ashiyaneh töö on aidanud režiimil opositsiooni maha suruda, mis on hõlmanud mitmeid inimõiguste raskeid rikkumisi.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI, Moussa (teise nimega KHALILOLLAHI, Mousa; ELAHI, Mousa Khalil)

Sugu: mees

Tabrizi prokurör. Ta oli seotud Sakineh Mohammadi-Ashtiani kohtuasjaga ja aitas kaasa nõuetekohase menetluse õiguse rängale rikkumisele.

10.10.2011

48.

MAHSOULI, Sadeq (teise nimega MAHSULI, Sadeq)

Sünnikoht: Oroumieh (Iraan)

Sünniaeg: 1959/60

Sugu: mees

Endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi nõunik ning praegune lepitusnõukogu liige ja Kestvusrinde juhi asetäitja. Sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkaitseminister 2009–2011. Siseminister kuni 2009. aasta augustini. Siseministrina kontrollis Mahsouli kõigi politseijõudude, siseministeeriumi turvatöötajate ja erariietes töötavate agentide tegevust. Tema juhtimise all ründasid nimetatud jõud 14. juunil 2009 Teherani Ülikooli ühiselamuid ning piinasid tudengeid ministeeriumi keldris (keldri kurikuulus 4. korrus). Politsei väärkohtles teisi meeleavaldajaid rängalt Kahrizaki kinnipidamiskeskuses, mis toimus Mahsouli kontrolli all.

10.10.2011

49.

MALEKI, Mojtaba

Sugu: mees

Justiitsministeeriumi asejuht Khorāsān-e Razavī provintsis. Endine Kermanshahi prokurör. Tal oli roll selles, et Iraanis oli surmamõistvate otsuste arv suur, oli muu hulgas prokurör kohtuasjas, kus seitse vangi mõisteti süüdi uimastikaubanduses ning kes poodi üles samal päeval, 3. jaanuaril 2010 Kermanshahi keskvanglas.

10.10.2011

50.

OMIDI, Mehrdad (teise nimega Reza; OMIDI, Reza)

Sugu: mees

Politsei uurimisosakonna VI jaoskonna juhataja. Endine Iraani politsei luureteenistuse juht. Endine Iraani politsei arvutikuritegude üksuse juht. Vastutas internetti kasutavate reformistide ja poliitiliste vastaste osas läbi viidud tuhandete uurimiste ja nende suhtes esitatud süüdistuste eest. Vastutas seega inimõiguste raskete rikkumiste eest, represseerides 2009. aasta nn rohelise liikumise ajal ja pärast seda isikuid, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks.

10.10.2011

51.

SALARKIA, Mahmoud

Sugu: mees

Endine Teherani jalgpalliklubi „Persepolis“ direktor.

Endine Teherani linna bensiini- ja transpordikomisjoni juht. Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitja 2009. aasta meeleavalduste mahasurumise ajal. Teherani vanglaküsimuste peaprokuröri asetäitjana vastutas ta otseselt süütute ja rahumeelsete meeleavaldajate ning aktivistide suhtes välja antud paljude vahistamismääruste eest. Mitmetest inimõiguste kaitsjate aruannetest ilmneb, et peaaegu kõiki vahistatud isikuid peeti tema korraldusel erineva ajavahemiku jooksul kinni isoleeritult, võimaldamata neile juurdepääsu oma advokaadile või perele, ning ilma süüdistust esitamata, sageli sellistes tingimustes, mis võrduvad sunniviisilise kadumisega. Sageli ei teavitatud nende perekondi vahistamisest. Praegu töötab advokaadina.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI, Hojatollah

Sünnikoht: Selseleh (Iraan)

Sünniaeg: 1964

Sugu: mees

Riikliku julgeoleku ja välispoliitika komitee liige. Lorestani provintsi parlamendisaadik. Parlamendi välis- ja julgeolekupoliitika komisjoni liige. Evini vangla ülem kuni 2012. aastani. Sellal, kui Souri oli Evini vangla ülem, oli piinamine seal tavapärane. 209. osakonnas hoiti mitmeid aktiviste kinni nende rahumeelse valitsusevastase tegevuse eest.

10.10.2011

53.

TALA, Hossein (teise nimega TALA, Hosseyn)

Sugu: mees

Eslamshahri linnapea. Endine Iraani parlamendi liige. Endine Teherani provintsi kindralkuberneri asetäitja („Farmandar“) kuni septembrini 2010, vastutas politseijõudude sekkumise eest ning seega meeleavalduste mahasurumise eest. Ta sai 2010. aasta detsembris autasu osaluse eest valimistejärgses represseerimises.

10.10.2011

54.

TAMADDON, Morteza (teise nimega TAMADON, Morteza)

Sünnikoht: Shahr Kord-Isfahan

Sünniaeg: 1959

Sugu: mees

Endine Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juht. Endine Teherani provintsi IRGC kindralkuberner. Oma ametikohal kuberneri ja Teherani provintsi riikliku julgeolekunõukogu juhina vastutas ta igasuguste repressioonide eest, mida IRGC Teherani provintsis korraldas, sealhulgas poliitiliste meeleavalduste mahasurumise eest alates 2009. aasta juunist. Praegu Khajeh Nasireddin Tusi Tehnoloogiaülikooli juhatuse liige.

10.10.2011

55.

ZEBHI, Hossein

Sugu: mees

Kohtusüsteemi esimene asenõunik ja ülemkohtu kohtunik. Iraani peaprokuröri asetäitja (2007–2015). Vastutas selles ametis kohtuasjade eest, mis algatati pärast 2009. aasta valimisi puhkenud meeleavaldusi ning mis viidi läbi inimõigusi rikkudes. Samuti toetas selles ametis liigrangeid karistusi narkokuritegude eest.

10.10.2011

56.

BAHRAMI, Mohammad- Kazem

Sugu: mees

Halduskohtu juht. Osales 2009. aastal relvajõudude kohtusüsteemi juhina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI, Aziz (teise nimega Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Sünnikoht: Teheran (Iraan)

Sünniaeg: 1948

Sugu: mees

Teherani provintsi kriminaalkohtu kohtunik. Töötab kohtusüsteemis juba alates 1971. aastast ning osales mitmes kohtuprotsessis meeleavaldajate vastu, eelkõige 2010. aasta jaanuaris kinni peetud õpetaja Abdol-Reza Ghanbari vastu, kellele määrati tema poliitilise tegevuse eest surmanuhtlus.

10.10.2011

58.

BAGHERI, Mohammad- Bagher

Sugu: mees

Alates 2015. aasta detsembrist ülemkohtu kohtunik. Endine Lõuna-Khorāsāni provintsi kohtuadministratsiooni aseesimees, vastutas kriminaalpreventsiooni eest. Lisaks sellele, et ta tunnistas 2011. aasta juunis 140 surmanuhtluse täideviimist ajavahemikus 2010. aasta märtsist kuni 2011. aasta märtsini, viidi samal ajavahemikul salaja täide veel ligikaudu 100 hukkamist samas Lõuna-Khorāsāni provintsis, ilma et sellest oleks teavitatud perekondi või advokaate. Seetõttu oli ta kaassüüdlane nõuetekohase menetluse õiguse rängas rikkumises, aidates kaasa surmanuhtluse arvukale kasutamisele.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI, Seyyed Morteza

Sünnikoht: Mashhad (Iraan)

Sünniaeg: 1952

Sugu: mees

Imaam Homeini nimelise päästefondi esimees (alates 2019. aasta juulist). Endine imaam Reza pühamu asehaldur. Endine vaimulike eritribunali ametnik. Justiitsminister aastatel 2009–2013. Ajal, mil ta oli justiitsminister, halvenesid tingimused Iraani vanglates alla üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid ning vangide väärkohtlemine oli laialt levinud. Lisaks oli tal võtmeroll Iraani diasporaa ähvardamisel ja tagakiusamisel, kuulutades välja sellise erikohtu loomise, mis tegeleb konkreetselt riigist väljaspool elavate iraanlastega. Samuti suurenes tema ministriks olemise ajal Iraanis järsult hukkamiste arv, sealhulgas salajased hukkamised, mida valitsus välja ei kuulutanud, ja narkokuritegudega seotud hukkamised.

10.10.2011

60.

Dr HOSSEINI, Mohammad (teise nimega dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Sünnikoht: Rafsanjan, Kerman

Sünniaeg: 1961

Sugu: mees

Endise presidendi Mahmoud Ahmadinejadi nõunik ja fundamentalistliku poliitilise rühmituse YEKTA kõneisik. Kultuuri- ja islamijuhtimise minister (2009–2013). Endise Iraani revolutsioonilise kaardiväe liikmena osales ta ajakirjanike represseerimises.

10.10.2011

61.

MOSLEHI, Heydar (teise nimega MOSLEHI, Heidar; MOSLEHI, Haidar)

Sünnikoht: Isfahan (Iraan)

Sünniaeg: 1956

Sugu: mees

Iraani relvajõudude ülemjuhataja ideoloogia- ja poliitbüroo esindaja (alates 2018. aastast). Endine IRGC kõrgeima kohtusüsteemi nõunik. Juhib organisatsiooni, mis avaldab materjale vaimulikkonna rolli kohta sõjas. Endine luureminister (2009–2013). Tema juhtimisel jätkas luureministeerium meeleavaldajate ja dissidentide ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ja tagakiusamist. Luureministeerium juhib Evini vangla 209. osakonda, kus on kinni hoitud suurel arvul aktiviste nende rahumeelse valitsusvastase tegevuse eest. Luureministeeriumi ülekuulajad on 209. osakonna kinnipeetavaid peksnud ning neid vaimselt väärkohelnud ja seksuaalselt kuritarvitanud.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI, Ezzatollah

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 22. juuli 1959

Sugu: mees

Küberruumi ülemnõukogu ja kultuurirevolutsiooni nõukogu liige. Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) juht kuni 2014. aasta novembrini. IRIBi juhina vastutas ta kogu programmivaliku eest. IRIB on kandnud üle kinnipeetutelt vägivallaga saadud ülestunnistusi ja mitmeid „näidisprotsesse“ 2009. aasta augustis ja2011. aasta detsembris. Sellega rikuti selgelt rahvusvahelisi sätteid õiglase kohtumenetluse ja nõuetekohase menetluse õiguse kohta.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR, Reza

Sünnikoht: Maragheh (Iraan)

Sünniaeg: 1957

Sugu: mees

Küberruumi ülemnõukogu liige. Teherani linnavolikogu liige. Endine info- ja kommunikatsiooniminister (2009–2012).

Infoministrina oli ta üks juhtivaid ametnikke, kes vastutas tsensuuri ja kontrolli eest internetis toimuva tegevuse ning samuti igat liiki kommunikatsiooni (eelkõige mobiilitelefoni teel) üle. Poliitiliste kinnipeetavate ülekuulamise ajal kasutavad ülekuulajad nende isikuandmeid, e-kirju ja kõnesid. Mitmel korral pärast 2009. aasta presidendivalimisi ja tänavatel toimunud meeleavalduste ajal võeti ära mobiililevi ja tekstsõnumite saatmise võimalus, tõkestati satelliittelevisiooni kanalid ja kohapeal internet suleti või seda vähemalt aeglustati.

23.3.2012

64.

KAZEMI, Toraj

Sugu: mees

ELi poolt loetellu kantud küberpolitsei Teherani piirkonna üksuse ülem. Oma ametis kuulutas välja valitsusse häkkerite töölevärbamise kampaania, et paremini kontrollida internetis liikuvat teavet ja kahjustada „ohtlikke“ saite.

23.3.2012

65.

LARIJANI, Sadeq

Sünnikoht: Najaf (Iraak)

Sünniaeg: 1960 või august 1961

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2018 lepitusnõukogu juhiks. 2009. aastast alates kohtusüsteemi juht. Kohtusüsteemi juhina peab andma nõusoleku karistuseks iga qesa (kättemaks), hodoud’i (kuriteod jumala vastu) ja ta’zirat’i (kuriteod riigi vastu) eest ja selle registreerima. Karistuseks võib olla surmanuhtlus, piitsutamine ja amputeerimine. Sellega seoses on ta isiklikult heaks kiitnud arvukad surmamõistvad otsused, mis rikuvad rahvusvahelisi standardeid, sealhulgas kividega surnuks loopimine, poomine, alaealiste hukkamine ja avalikud hukkamised, kus vangid puuakse tuhandete inimeste silme all sildade külge. Seeläbi on ta aidanud kaasa hukkamiste arvu suurenemisele. Samuti on ta andnud loa kehaliseks karistamiseks, näiteks süüdimõistetu jäsemete amputeerimiseks ja tema silmadesse happe tilgutamiseks. Pärast Sadeq Larijani ametisse astumist on poliitiliste vangide, inimõiguste kaitsjate ja alaealiste meelevaldne vahistamine märkimisväärselt sagenenud. Samuti vastutab Sadeq Larijani selle eest, et Iraani kohtuprotsessides rikutakse korrapäraselt õigust õiglasele kohtumenetlusele.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI, Ali

Sugu: mees

Kuulub Iraani kõrgeima juhi siseringi ja on üks neist, kes vastutab alates 2009. aastast toimunud meeleavalduste mahasurumise kavandamise eest, ning on seotud nendega, kes neid meeleavaldusi maha suruvad.

23.3.2012

67.

SAEEDI, Ali

Sugu: mees

Alates 1995. aastast juhi esindaja IRGC juures, olles kogu oma karjääri teinud sõjalises institutsioonis, täpsemalt IRGC luureteenistuses. See ametikoht teeb temast hädavajaliku vahelüli juhi büroost tulevate käskude ja IRGC repressiooniaparaadi vahel.

23.3.2012

68.

RAMIN, Mohammad-Ali

Sünnikoht: Dezful (Iraan)

Sünniaeg: 1954

Sugu: mees

Ülemaailmse holokausti sihtasutuse peasekretär. Sihtasutus asutati 2006. aasta holokausti üldise suhtumise läbivaatamise rahvusvahelisel konverentsil, mille Ramin Iraani valitsuse nimel korraldas. Kuni 2013. aasta detsembrini pressiministri asetäitjana peamine tsensuuri eest vastutav ametnik; vastutas otseselt paljude reformimeelsete pressiorganite (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jt) ja pressi sõltumatu ametiühingu sulgemise eest ning ajakirjanike hirmutamise või vahistamise eest.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI, Seyyed Solat

Sünnikoht: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (lõuna) (Iraan)

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Kuni 2019. aasta novembrini Astan Qods Razavi sihtasutuse Teherani filiaali juht. Iraani suuruselt teise linna Mashhadi (kus toimuvad regulaarselt avalikud hukkamised) endine linnapea. Endine siseministri asetäitja, vastutav poliitiliste küsimuste eest, nimetati ametisse 2009. aastal. Selles ametis vastutas nende isikute represseerimise eest, kes võtsid sõna oma seaduslike õiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitseks. Hiljem määrati Iraani 2012. aasta parlamendivalimiste ja 2013. aasta presidendivalimiste valimiskomisjoni juhiks.

23.3.2012

73.

FAHRADI, Ali

Sugu: mees

Teherani justiitsministeeriumi õigusasjade ja riikliku järelevalve inspektsiooni asejuht. Endine Karaji prokurör. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest, sealhulgas selliste kohtuasjade menetlemise eest, mille puhul tehti surmamõistev otsus. Sel perioodil, mil ta oli Karaji piirkonna prokurör, toimus seal suur arv hukkamisi.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Sugu: mees

Alborzi piirkonna Karaji provintsi aseprokurör. Vastutav inimõiguste ränga rikkumise eest, muu hulgas oli osaline alaealise hukkamises.

23.3.2012

75.

RAMEZANI, Gholamhossein

Sugu: mees

Alates 2011. aastast kaitseministeeriumi luureülem; november 2009 – märts 2011: IRGC luurekomandör; märts 2008 – november 2009: IRGC luurekomandöri asetäitja; aprill 2006 – märts 2008: IRGC kaitse- ja luureülem. On seotud väljendusvabaduse allasurumisega, sealhulgas on seotud nende isikutega, kes vastutavad blogijate ja ajakirjanike vahistamise eest 2004. aastal, ning väidetavalt oli tal oma osa valimisjärgsete meeleavalduste allasurumisel 2009. aastal.

23.3.2012

76.

SADEGHI, Mohamed

Sugu: mees

IRGC kolonel ning tehnilise ja küberluure asejuht ning juhib IRGCs analüüsi- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse keskust. Vastutab blogijate ja ajakirjanike vahistamise ja piinamise eest.

23.3.2012

77.

JAFARI, Reza

Sünniaeg: 1967

Sugu: mees

Alates 2012. aastast kohtunike distsiplinaarkohtu nõunik. Kriminaalse olemusega veebisisu kindlakstegemise komisjoni liige, nimetatud komisjon vastutab veebisaitide ja sotsiaalmeedia tsensuuri eest. Küberkuritegevuse eriprokuratuuri juhataja aastatel 2007–2012. Vastutas väljendusvabaduse allasurumise eest, sealhulgas blogijate ja ajakirjanike vahistamise, kinnipidamise ja neile süüdistuste esitamise eest. Isikuid, kes vahistati kahtlustatuna küberkuritegudes, koheldi halvasti ning nendevastased kohtuprotsessid olid ebaõiglased.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI, Bahram

Sugu: mees

Teherani põhjapiirkonna kohtu kohtunik. Endine Teherani prokuratuuri inspektor. Teherani provintsi vanglate ameti juhataja asetäitja. Teherani aseprokurör kuni 2013. aastani. Juhtis Evini prokuratuuri. Vastutas inimõiguste kaitsjatele ja poliitilistele vangidele õiguste, sealhulgas külastusõiguse ja muude vangi õiguste keelamise eest.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Sugu: mees

Evini vangla endine ülem, määrati ametisse 2012. aasta keskel. Tema ametisoleku ajal halvenesid vanglatingimused ja teadete kohaselt vangide väärkohtlemine suurenes. 2012. aasta oktoobris alustas üheksa naisvangi näljastreiki, protesteerimaks nende õiguste rikkumise ja vägivaldse kohtlemise vastu vangivalvurite poolt.

12.3.2013

80.

KIASATI, Morteza

Sugu: mees

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 4. filiaali kohtunik, mõistis surma neli araabia poliitvangi: Taha Heidariani, Abbas Heidariani, Abd al-Rahman Heidariani (kolm venda) ja Ali Sharifi. Nad vahistati, neid piinati ja nad poodi üles ilma nõuetekohase menetluseta. Nendele juhtumitele ja nõuetekohase menetluse puudumisele osutati 13. septembri 2012. aasta aruandes, mille oli koostanud ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes Iraanis, ÜRO peasekretäri 22. augusti 2012. aasta aruandes Iraani kohta.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

Sugu: mees

Ahwazi revolutsioonilise kohtu 2. filiaali kohtunik, mõistis 17. märtsil 2012 riigi julgeoleku vastase tegevuse ja jumalavaenulikkuse eest surma viis Ahwazi araablast: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka. Iraani ülemkohus jättis 9. jaanuaril 2013 karistused jõusse. Neid viit peeti ilma süüdistuseta kinni rohkem kui aasta, neid piinati ja nad mõisteti surma ilma nõuetekohase menetluseta.

12.3.2013

82.

Dr SARAFRAZ, Mohammad (teise nimega Haj-agha Sarafraz)

Sünnikoht: Teheran

Sünniaeg: umbes 1963

Elukoht: Teheran

Sugu: mees

Endine küberruumi ülemnõukogu liige. Endine Iraani Islamivabariigi ringhäälingu (IRIB) juht (2014–2016). Endine ettevõtte IRIB World Service ja telekanali Press TV juhataja, vastutav kõigi programmialaste otsuste eest. Tihedalt seotud riigi julgeolekuaparaadiga. Press TV ja IRIB on tema juhtimisel teinud koostööd Iraani julgeolekuteenistuse ja prokuröridega, lastes eetrisse kinnipeetavate sunniviisilisi ülestunnistusi, sealhulgas Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse iganädalases programmis „Iran Today“. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Bahari ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi surve all ülestunnistuse. Sarafrazi seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse õiguse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

Sugu: mees

Mazandarani provintsi prokurörina soovitas Jafari kasutada tema menetluses olevate juhtumite puhul surmanuhtlust, mis tõi kaasa arvukalt hukkamisi, sealhulgas avalikke hukkamisi, ning seda asjaoludel, mil surmanuhtluse määramine oli vastuolus rahvusvaheliste inimõigustega, sealhulgas seetõttu, et tegemist oli ebaproportsionaalse ja liigrange karistusega. Jafari vastutas ka ebaseaduslike vahistamiste ja bahai usku kinnipeetavate õiguste rikkumiste eest alates nende vahistamisest kuni luureteenistuse kinnipidamiskeskuses üksikvangistuses hoidmiseni.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (teise nimega Hamidreza Emadi)

Sünnikoht: Hamedan

Sünniaeg: umbes 1973

Elukoht: Teheran

Töökoht: Press TV peakontor, Teheran.

Sugu: mees

Telekanali Press TV uudiste sektsiooni juhataja. Endine Press TV vanemprodutsent.

Vastutav kinnipeetavate, sealhulgas ajakirjanike, poliitaktivistide, kurdi ja araabia vähemustesse kuuluvate isikute sunniviisilisi ülestunnistusi sisaldavate telelõikude valmistamise ja eetrisse laskmise eest, rikkudes rahvusvaheliselt tunnustatud õigusi õiglasele kohtumenetlusele ja nõuetekohasele menetlusele. Ringhäälingu sõltumatu reguleeriv asutus OFCOM tegi telekanalile Press TV Ühendkuningriigis 100 000 naelsterlingi suuruse trahvi Iraani-Kanada päritolu ajakirjaniku ja filmitegija Maziar Bahari sunniviisilise ülestunnistuse eetrisse laskmise eest 2011. aastal, mis oli filmitud vanglas, kus Bahari tegi ülestunnistuse surve all olles. Valitsusvälised organisatsioonid on andnud teada ka teistest juhtudest, kus Press TV lasi eetrisse sunniviisilisi ülestunnistusi. Emadit seostatakse seetõttu nõuetekohase menetluse ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

Sugu: mees

Tabrizi revolutsioonilise kohtu 1. filiaali kohtunik. Vastutav aseri etnilise vähemuse ja töötajate õiguste aktivistidele karmide karistuste määramise eest, süüdistades neid spioneerimises, riigi julgeoleku vastases tegevuses, Iraani režiimi vastases propagandas ja Iraani juhi solvamises. Ühes olulises kohtuasjas mõistis ta 20-le vabatahtlikule maavärina tagajärgede likvideerijale vanglakaristuse nende püüete eest abistada maavärinaohvreid (maavärin Iraanis 2012. aasta augustis). Kohus leidis, et töölised on süüdi „kogunemises osalemises ja kokkumängus, et sooritada riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid“.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Sugu: mees

Shirazi revolutsioonilise prokuratuuri endine juht. Vastutav poliitaktivistide, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, bahaide ja meelsusvangide ebaseaduslike vahistamiste ning väärkohtlemise eest; neid ahistati, piinati, kuulati üle ja neile ei võimaldatud kasutada advokaati ega nõuetekohast menetlust. Musavi-Tabar allkirjastas kohtuotsuseid kurikuulsas kinnipidamiskeskuses nr 100 (meestevangla), sealhulgas otsuse hoida bahaist naisvangi Raha Sabetit kolm aastat üksikvangistuses.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

„Kriminaalse veebisisu kindlakstegemise komisjoni“ juht.

Sugu: mees

Kohtujärelevalveasutuse direktori asetäitja (alates 13. oktoobrist 2018). Endine „kriminaalse veebisisu kindlakstegemise komisjoni“ juht; see on valitsusorganisatsioon, mis vastutab interneti tsensuuri ja küberkuritegevuse vastase tegevuse eest. Komisjon määratles tema juhtimisel „küberkuritegevuse“ mitme ähmase kategooria abil, millega tunnistati kuriteoks sellise infosisu loomine ja avaldamine, mida valitsev kord peab ebasobivaks. Ta on vastutav arvukate opositsiooni veebilehtede, elektrooniliste ajalehtede, blogide, inimõiguste kaitsmisega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide veebilehtede ning Google’i ja Gmaili veebilehe piiramise ja blokeerimise eest alates 2012. aasta septembrist. Tal ja kõnealusel komisjonil oli aktiivne roll blogija Sattar Beheshti surmas; Beheshti suri 2012. aasta novembris vahi all olles. Seega on tema juhitav komisjon otseselt vastutav inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, eelkõige keelates ja filtreerides üldsusele mõeldud veebilehti ning takistades aeg-ajalt internetile juurdepääsu üldiselt.

12.3.2013“