25.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/3


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/245,

17. veebruar 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu alusel moodustatud partnerlusnõukogus seoses partnerlusnõukogu, partnerluskomitee, allkomiteede ja muude partnerlusnõukogu loodud organite kodukorra vastuvõtmisega ning allkomiteede loetelu koostamisega kõnealuse lepingu (välja arvatud selle II jaotise) kohaldamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, artikli 100 lõiget 2 ning artikleid 207 ja 209 koostoimes artikli 218 lõike 8 esimese lõigu ja artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelisele ulatuslikule ja laiendatud partnerluslepingule (1) („leping“) kirjutati alla 24. novembril 2017 Brüsselis ja seda on kohaldatud ajutiselt alates 1. juunist 2018.

(2)

Lepingu artiklitega 362 ja 363 moodustatakse lepingu toimimise hõlbustamiseks partnerlusnõukogu ja partnerluskomitee.

(3)

Lepingu artikli 362 lõike 4 kohaselt võtab partnerlusnõukogu vastu oma kodukorra ja lepingu artikli 363 lõike 4 kohaselt määrab partnerlusnõukogu oma kodukorras kindlaks partnerluskomitee toimimise ja ülesanded.

(4)

Lepingu tulemusliku toimimise tagamiseks tuleks vastu võtta partnerlusnõukogu ja partnerluskomitee kodukorrad.

(5)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2018/104 (2) võib partnerlusnõukogu lepingu ajutise kohaldamise ajal vastu võtta ainult neid otsuseid, mis kuuluvad lepingu kõnealuses otsuses ettenähtud ajutisse kohaldamisalasse.

(6)

Vastavalt lepingu artikli 364 lõikele 2 võib partnerlusnõukogu luua konkreetsetes valdkondades allkomitee või muu organi, mis abistavad teda tema ülesannete täitmisel. Lisaks määrab partnerlusnõukogu oma kodukorras kindlaks selliste komiteede ja muude organite koosseisu, ülesanded ja tegevuspõhimõtted.

(7)

Partnerlusnõukogu võtab vastu partnerlusnõukogu ning partnerluskomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude organite kodukorra.

(8)

On asjakohane määrata kindlaks partnerlusnõukogus võetav seisukoht, kuna selle otsused partnerlusnõukogu, partnerluskomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude partnerlusnõukogu loodud organite kodukorra ning allkomiteede loetelu koostamise kohta on liidu jaoks siduvad.

(9)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht partnerlusnõukogus põhinema partnerlusnõukogu otsuse eelnõul.

(10)

Käesolev otsus ei ole seotud partnerlusnõukogu otsuse eelnõuga, kuivõrd sellega reguleeritakse lepingu alusel loodud organite toimimist lepingu II jaotise kohaldamisel, mis sisaldab liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevaid sätteid, mis kuuluvad Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki kohaldamisalasse. Kõnealuste sätete eesmärk ja sisu on selgelt erinev ja sõltumatu lepingu teiste sätete eesmärgist ja sisust, nimelt luua lepinguosaliste vaheline partnerlus. Paralleelselt käesoleva otsusega võetakse vastu eraldi otsus, mis on seotud partnerlusnõukogu otsuse eelnõuga, kuivõrd see reguleerib lepingu alusel loodud organite toimimist lepingu II jaotise kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu alusel moodustatud partnerlusnõukogus seoses partnerlusnõukogu, partnerluskomitee, allkomiteede ja muude partnerlusnõukogu loodud organite kodukorra vastuvõtmisega ning allkomiteede loetelu koostamisega kõnealuse lepingu (välja arvatud selle II jaotise) kohaldamiseks, põhineb partnerlusnõukogu otsuse eelnõul (3).

2.   Väiksemaid tehnilisi muudatusi otsuse eelnõus võivad liidu esindajad partnerlusnõukogus teha ilma nõukogu täiendava otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 17. veebruar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 23, 26.1.2018, lk 4.

(2)  Nõukogu 20. novembri 2017. aasta otsus (EL) 2018/104 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 23, 26.1.2018, lk 1).

(3)  Vt dokumenti ST 15226/19 veebiaadressil http://register.consilium.europa.eu.