26.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 212/8


Komisjoni avaldus pärast komisjoni direktiivi (EL) 2020/739 esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule seoses SARS-CoV-2 viirusega töökeskkonnas kokku puutuvate või kokku puutuda võivate töötajate tervise ja ohutuse kaitsega ning sellekohase ennetustegevusega

(2020/C 212/03)

1.   

Komisjon on pühendunud töötajate tervise ja ohutuse kaitse parima võimaliku taseme saavutamisele liidus. EL ja liikmesriigid on alates pandeemia algusest võtnud enneolematuid meetmeid, et kaitsta inimeste elu ja elatusvahendeid. EL toetas tööd, mida liikmesriigid tegid, et tervisekriisiga toime tulla ja selle majanduslikke tagajärgi leevendada. Ta vabastas oma eelarves kõik kättesaadavad vahendid viirusega võitlemiseks ning kasutas täielikult eelarve- ja riigiabieeskirjade paindlikkust. Komisjon on käivitanud mitu algatust isikukaitsevahendite kättesaadavuse tagamiseks, et aidata kaitsta kodanikke ja töötajaid.

2.   

Komisjon rõhutab, et algatusega REACT-EU nähakse struktuurifondidele ajavahemikuks 2020–2022 ette täiendavalt 58,3 miljardit eurot. Sellega toetatakse muu hulgas töötajaid, sealhulgas nende kaitset SARS-CoV-2 viiruse vastu, VKEsid, tervishoiusüsteeme ning rohe- ja digipööret kõigis sektorites.

3.   

Komisjon on seisukohal, et komisjoni direktiiviga (EL) 2020/739 (1) suurendatakse oluliselt praegust kaitsetaset, eelkõige eesliinitöötajate kaitsega seoses, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/54/EÜ (2) (bioloogiliste mõjurite kohta) III lisasse kantakse koroonaviirushaigust põhjustav SARS-CoV-2 viirus.

4.   

Komisjon tuletab meelde, et töötervishoiu ja tööohutuse osas on nõukogu raamdirektiivis 89/391/EMÜ (3) sätestatud kõigile tööandjatele vaieldamatu kohustus teha täielik ja ajakohane riskianalüüs vastavalt selle artiklitele 6 ja 9. See tähendab, et kõiki töökohal esinevaid riske, sealhulgas kokkupuudet SARS-CoV-2 viirusega, tuleb samaaegselt arvesse võtta ja hinnata, sealhulgas koos psühhosotsiaalsete, bioloogiliste, keemiliste ja muude riskidega.

5.   

Komisjon rõhutab, et seetõttu tuleb kehtestada asjakohased ennetus- ja kaitsemeetmed, sealhulgas SARS-CoV-2 viirusega võimaliku kokkupuute erijuhtudel, ning et tööandja peab esitama kogu vajaliku teabe, mis käsitleb ohtusid tervisele ja ohutusele ning kaitse- ja ennetusmeetmeid ja -tegevust nii ettevõtte ja/või asutuse kui ka iga töökohaliigi ja/või töö seisukohast.

6.   

Komisjon tuletab ka meelde, et äärmiselt oluline on ka SARS-CoV-2 viirusega kokku puutuda võivate töötajate piisav koolitamine ja et igal töötajal on õigus sellist koolitust saada, eelkõige oma töökohale või tööle eriomase teabe ja juhiste vormis.

7.   

Lisaks juhib komisjon tähelepanu järgmistele konkreetsetele ja rangetele tervishoiu ja tööohutusega seotud kohustustele, mis on sätestatud bioloogiliste mõjurite direktiivis 2000/54/EÜ:

artikkel 6, kus on ette nähtud üksikasjalikud meetmed ohtude vähendamiseks, sealhulgas ühiskaitsemeetmed ja/või individuaalsed kaitsemeetmed, hügieenimeetmeid, tööprotsessid bioloogiliste mõjurite töökohale pääsemise vältimiseks või minimeerimiseks ning asjakohaste hoiatusmärkide kasutamine;

artikkel 8 hügieeni ja isikukaitse kohta, milles sätestatakse muu hulgas töötajate õigus asjakohasele kaitse- või muu eririietusele;

artikkel 9 teavitamise ja koolituse kohta, milles nähakse töötajatele ette õigus saada selget teavet näiteks võimalike terviseohtude, kokkupuute ärahoidmiseks võetavate ettevaatusabinõude ja hügieeni ning kaitsevahendite kandmise ja kasutamise kohta;

artikkel 10, milles nõutakse, et tööandjad annaksid kirjalikke juhiseid ja paneks välja teadaandeid, sealhulgas korra kohta, mida tuleb järgida sellise raske õnnetuse või ohtliku juhtumi puhul, mis on seotud bioloogilise mõjuri käitlemisega, olenemata selle liigitusest.

8.   

Komisjon rõhutab, et kõiki eespool nimetatud sätteid kohaldatakse kõigi töötajate ja töökohtade suhtes. Ainus erand on artikli 10 lõike 1 punkt b. Selles sättes osutatakse 4. rühma bioloogilisi mõjureid käitlevatele töötajatele mõeldud juhistele, mis on ette nähtud miinimumnõudena, välistamata niisiis, et seda kohaldatakse teiste töötajate suhtes, ning osutatakse töötajatele, kes viirust tegelikult käitlevad, mitte neile, kes sellega tahtmatult kokku puutuvad. Komisjon kutsub liikmesriike tungivalt üles tagama, et kõigile SARS-CoV-2 viirusega kokku puutuvatele töötajatele antakse kirjalikud juhised, nagu on soovitatud ka ELi suunistes töötajate kaitse kohta (4).

9.   

Komisjon kinnitab oma otsustuskindlust tagada, et liikmesriigid neid nõudeid rangelt täidavad, muu hulgas kohustust anda kirjalikke juhiseid ja panna vajadusel välja teadaandeid, millega on vähemalt ette nähtud kord, mida tuleb järgida töötajatel, kes selle bioloogilise mõjuriga kokku puutuvad. Komisjon palub kõrgemate tööinspektorite komiteel võtta sellega seoses toetavaid täitemeetmeid. Tihedas koostöös tööohutuse ja töötervishoiu kolmepoolse nõuandekomiteega toetab komisjon töökoha tasandil kõigi järgitavate menetluste kaasamist selle valdkonna heade tavade hulka ning teeb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametile ülesandeks lisada see hea tava asjaomasesse veebipõhisesse riskihindamisvahendisse ja veebipõhistesse suunistesse.

10.   

Komisjon rõhutab, et kuna SARS-CoV-2 viirus on koos SARS-COV-1 ja MERSiga liigitatud 3. riskirühma, tähendab see sisuliselt seda, et kohaldamisele kuuluvad artiklites 7, 11, 13, artikli 14 lõikes 4 ning artiklites 15 ja 16 sätestatud konkreetsed ja ranged õigused ja kohustused. Need hõlmavad õigusi ja kohustusi seoses operatiivplaaniga, loeteluga bioloogiliste mõjuritega kokku puutuvatest töötajatest (kus on esitatud tehtud töö liik ja andmed kokkupuute, õnnetuste ja ohtlike juhtumite kohta), pädeva asutuse eelneva teavitamisega mõjurite esmakordsest kasutamisest, tervisekontrolli kaartide säilitamisega kindlaksmääratud arvu aastate jooksul või V ja VI lisas osutatud ohutusmeetmetega.

11.   

Lisaks rõhutab komisjon, et 3. või 4. riskirühma klassifikatsiooni kohane töötajate kaitse ei ole teistsugune väljaspool laboratooriume või tööstusprotsessi, kus viiruseproove käideldakse ja nendega manipuleeritakse, näiteks vaktsiini väljatöötamisel või tootmisel, või isolatsiooniruumides, kus viibivad patsiendid, kes on viirusega nakatunud või kelle puhul kahtlustatakse viirusega nakatumist.

12.   

Nende rajatiste puhul järgitakse V ja VI lisa sätteid selliste ohutusmeetmete kohta. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse ilma igasuguse paindlikkuseta 4. rühma bioloogiliste mõjurite suhtes. Enamikku neist kohaldatakse ka 3. riskirühma suhtes, kusjuures kõige rangemad on „soovituslikud“, mis tähendab, et neid kohaldatakse põhimõtteliselt, välja arvatud juhul, kui riskihindamise tulemustest tuleneb teisiti.

13.   

Komisjon märgib, et vastavalt bioloogiliste mõjurite direktiivi III lisa punktile 6 kajastab bioloogiliste mõjurite loetelu selle koostamise ajal valitsenud teadmiste taset ning et seda ajakohastatakse niipea, kui see ei vasta enam uusimale teadmiste tasemele. Kuna teadus pidevalt areneb, kohustub komisjon seda liigitust korrapäraselt läbi vaatama, võttes arvesse teaduse viimaseid saavutusi. See on ka kooskõlas bioloogiliste mõjurite direktiivi artikliga 19 ja raamdirektiivi 89/391/EMÜ artikliga 16. Komisjon kohustub teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt selliste läbivaatamiste tulemustest.

14.   

Komisjon rõhutab, et uued meetmed on juba kehtestatud ja et liikmesriigid peavad need siseriiklikku õigusesse üle võtma hiljemalt viie kuu jooksul. Komisjon toetab liikmesriike meetmete võimalikult kiirel ülevõtmisel. Sellega seoses märgib komisjon, et mitu liikmesriiki juba kohaldavad direktiivis (EL) 2020/739 sätestatud 3. riskirühma liigitamist.

15.   

Komisjon käsitleb uues töötervishoiu ja tööohutuse strateegilises raamistikus vajadust täiendavate meetmete järele, et parandada ELi olemasoleva töötervishoiu ja tööohutuse õigusraamistiku toimimist, muu hulgas pandeemiate korral. Komisjon tagab selle eesmärgi saavutamiseks Euroopa Parlamendi, tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee ning kõrgemate tööinspektorite komitee aktiivse osaluse.

16.   

Võttes arvesse enneolematu kriisi käigus saadud õppetunde hindab komisjon viivitamata vajadust muuta bioloogiliste mõjurite direktiivi, et parandada valmisolekut ja reageerimise planeerimist kõikidel töökohtadel, ning teavitab Euroopa Parlamenti selle hindamise tulemustest 2020. aasta lõpuks.


(1)  ELT L 175, 4.6.2020, lk 11.

(2)  ELT L 262, 17.10.2000, lk 21.

(3)  ELT L 183, 29.6.1989, lk 1.

(4)  COVID-19: TAGASI TÖÖLE. Töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse.