20.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/107


Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2155 (millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)) parandus

(Euroopa Liidu Teataja L 327 , 17 . detsember 2019)

Leheküljel 74 artiklis 2

asendatakse

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.“

järgmisega:

„Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.“