17.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/70


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2019/2155,

5. detsember 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõike 3 teist alalõiku, artiklit 30 ja artikli 33 lõiget 2,

võttes arvesse määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõike 2 kohaselt läbi viidud avalikku konsultatsiooni ja analüüsi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) (2) sätestab korra iga-aastase järelevalvetasu kogusumma arvutamiseks, mida maksavad järelevalve alla kuuluvad üksused ja järelevalve alla kuuluvad grupid; metodoloogia ja kriteeriumid iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks, mida maksavad järelevalve alla kuuluvad üksused ja järelevalve alla kuuluvad grupid; ja korra iga-aastase järelevalvetasu kogumise kohta EKP poolt..

(2)

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 17 lõike 2 kohaselt peab EKP 2017. aastaks selle määruse läbi vaatama, eelkõige metodoloogia ja kriteeriumide osas, mille alusel arvutatakse kõikide järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide poolt makstav iga-aastane järelevalvetasu.

(3)

2. juunil 2017 algatas EKP avaliku konsulteerimise eesmärgiga saada huvitatud isikutelt märkusi määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) võimalikuks parandamiseks. Avalik konsulteerimine lõppes 20. juulil 2017.

(4)

Saadud vastuseid arvesse võttes vaatas EKP määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) läbi ja järeldas, et määrust tuleb muuta.

(5)

Eelkõige otsustas EKP lõpetada iga-aastase järelevalvetasu ettemakse nõude. Tasu tuleb kohaldada alles asjaomase tasuperioodi lõpus, kui tegelik aastakulu on selgunud. Tasutegurite vaatluskuupäev peab üldjuhul jääma eelneva tasuperioodi 31. detsembrile, et jätta piisavalt aega tasuteguri valideerimiseks.

(6)

Suurema osa tasuvõlgnike osas saab EKP teavet varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni kohta komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (3) ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) (4) alusel. See teave on koheselt kasutatav nende iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks. Ettenähtud tasutegurite kogumine nende tasuvõlgnike osas tuleks seega lõpetada.

(7)

Lisaks on EKP otsustanud vähendada järelevalvetasu vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate gruppide jaoks, kelle varade koguväärtus on 1 miljard eurot või alla selle. Selleks tuleb nende järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide minimaalset tasukomponenti poole võrra vähendada.

(8)

Täiendavalt on määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) kohaldamisel saadud kogemused näidanud, et kohased on teatavad määruse selgitused ja tehnilised muudatused.

(9)

2020. aasta tasuperioodi osas tuleb kohaldada üleminekukorda, kuna see on esimene aasta, mille tasuperioodi osas ei nõua EKP enam iga-aastase järelevalvetasu ettemakset. Seetõttu peab käesolev määrus jõustuma 2020. aasta alguses.

(10)

Seetõttu tuleb määrust (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrust (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 9 jäetakse välja;

b)

punktid 12 ja 13 asendatakse järgmisega:

„12)

„varade koguväärtus“ (total assets) –

a)

järelevalve alla kuuluva grupi osas määratakse varade koguväärtus vastavalt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklile 51 ja välja jäetakse mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad, v.a juhul kui järelevalve alla kuuluv grupp on otsustanud teisiti artikli 10 lõike 3 punkti c alusel;

b)

tasu maksva filiaali osas on toodud usaldatavusnõuete aruandluses. Kui varade koguväärtus ei ole usaldatavusnõuete aruandluses nõutav, määratakse varade koguväärtus viimase auditeeritud majandusaasta aruande põhjal, mis koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS), mida kohaldatakse liidus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002, (*1) ja, selle majandusaasta aruande puudumise korral, majandusaasta aruande põhjal, mis koostatakse kooskõlas riigi raamatupidamisseadusega. Tasu maksvate filiaalide osas, kes ei koosta majandusaasta aruannet, määratakse varade koguväärtus kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 5;

c)

kahe või enama tasu maksva filiaali osas, mida loetakse üheks artikli 3 lõike 3 alusel, on varade koguväärtus mõlema tasu maksva filiaali varade koguväärtuste summa.

d)

Muudel juhtudel määratakse varade koguväärtus kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 51;

13)

„koguriskipositsioon“ (total risk exposure) –

a)

järelevalve alla kuuluva grupi osas määratakse see summa kõrgeimal konsolideerimistasemel osalevas liikmesriigis ja arvutatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (*2) artikli 92 lõikega 3, välja jäetakse mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate riskipositsioonid, v.a juhul kui järelevalve alla kuuluv grupp on otsustanud teisiti artikli 10 lõike 3 punkti c alusel;

b)

tasu maksva filiaali osas ja artikli 3 lõike 3 kohaselt üheks filiaaliks loetava kahe või enama tasu maksva filiaali osas on koguriskipositsioon null;

c)

Muudel juhtudel määratakse see summa kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1)."

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).“"

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

tasu maksvate üksuste grupi puhul määratakse tasuvõlgnik kindlaks vastavalt lõike 2 sätetele.“;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Ilma et see piiraks tasu maksvate üksuste grupi sisest kulude jaotamise korraldust, loetakse tasu maksvate üksuste grupp üheks üksuseks. Iga tasu maksvate üksuste grupp määrab kogu grupi tasuvõlgniku ning teavitab EKPd sellest tasuvõlgnikust. Tasuvõlgnik peab olema asutatud osalevas liikmesriigis. Teadet loetakse kehtivaks vaid juhul, kui

a)

osutatud on teates esineva grupi nimi;

b)

see on allkirjastatud tasuvõlgniku poolt grupi kõikide järevelvalve alla kuuluvate üksuste nimel;

c)

EKP saab selle hiljemalt iga aasta 30. septembriks, et seda saaks arvesse võtta tasu maksmise teate koostamisel järgmiseks tasuperioodiks.

Kui EKP-le esitatakse tasu maksvate üksuste grupi kohta õigeaegselt enam kui üks teade, võetakse arvesse ajaliselt kõige hiljem EKPni jõudnud tähtaegne teade enne 30. septembrit. Kui järelevalve alla kuuluv üksus saab järelevalve alla kuuluva grupi osaks pärast kehtiva tasuvõlgniku teate saamist EKP poolt ja EKP-le pole esitatud muud kirjalikku teavet, loetakse teade allkirjastatuks ka selle järelevalve alla kuuluva üksuse poolt.“

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 teine lause jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõige 4:

„4.

Nelja kuu jooksul pärast iga tasuperioodi lõppu avaldatakse EKP veebilehel iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kõikide järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide liikide kohta.“

4)

Artikkel 6 jäetakse välja.

5)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Uued järelevalve alla kuuluvad üksused, järelevalve alla enam mitte kuuluvad üksused ja staatuse muutmine“;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Kui EKP vastava otsuse põhjal alustab EKP järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi otsest järelevalvet kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 45, või järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi otsest järelevalvet kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 46, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks kuude arv, mille viimase päeva seisuga oli järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp EKP otsese või kaudse järelevalve all.“

6)

Artikkel 9 jäetakse välja.

7)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tasuteguriteks, mille põhjal määratakse kindlaks järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu, on järgmised summad vaatluskuupäeva seisuga:

i)

varade koguväärtus, ja

ii)

koguriskipositsioon.“;

b)

lõikes 3 jäetakse punkt b välja ja lisatakse järgmised punktid ba, bb, bc ja bd:

„ba)

tasutegurid määratakse iga tasuperioodi jaoks andmete põhjal, mis on esitatud järelevalve alla kuuluva üksuse osas usaldatavusnõuete eesmärgil, vaatluskuupäevaga eelmise tasuperioodi 31. detsember.

bb)

Kui järelevalve alla kuuluv üksus koostab majandusaasta aruande kalendriaastast erineva majandusaasta kohta, on varade koguväärtuse vaatluskuupäev eelmisele tasuperioodile vastava majandusaasta lõpp.

bc)

Kui järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp on asutatud pärast asjaomast punktides ba või bb osutatud vaatluskuupäeva, kuid enne tasu määramise tasuperioodi 1. oktoobrit, mille puhul seega ei ole selle vaatluskuupäevaga tasutegureid, loetakse tasutegurite vaatluskuupäevaks punktides ba või bb osutatud asjaomasele vaatluskuupäevale lähima kvartali lõpp.

bd)

Järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide osas, kellel ei ole usaldatavusnõuete aruandluse kohustust, või järelevalve alla kuuluvate gruppide osas, kes jätavad välja mitteosalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja koguriskipositsiooni kooskõlas punktiga c, määratakse tasutegurid teabe põhjal, mis esitatakse nende kohta eraldi järelevalvetasu arvutamise eesmärgil. Punktides ba, bb või bc osutatud asjaomastele vaatluskuupäevadele vastavad tasutegurid esitatakse riiklikule pädevale asutusele kooskõlas EKP otsusega.“;

c)

lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Tasutegurite arvutamisel peaksid järelevalve alla kuuluvad grupid üldjuhul välja jätma mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtete vara ja koguriskipositsiooni. Järelevalve alla kuuluvad grupid võivad otsustada neid varasid ja/või seda positsiooni tasutegurite määratlemisel mitte välja jätta.“;

d)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4)

Kõikide tasuvõlgnike varade koguväärtuste ja koguriskipositsioonide summad avaldatakse EKP veebilehel.“;

e)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5)

Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määratleb EKP tasutegurid kooskõlas EKP otsusega.“;

f)

lõikes 6 asendatakse punkt b järgmisega:

„b)

Minimaalne tasukomponent on kindlaksmääratud protsent iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi iga-aastastest järelevalvetasu kogusummast, mis on arvutatud vastavalt artiklile 8.

i)

Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide jaoks, kelle vara koguväärtus on 10 miljardit eurot või vähem, vähendatakse minimaalset tasukomponenti poole võrra.

ii)

Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide jaoks, kelle vara koguväärtus on 1 miljardit eurot või vähem, vähendatakse minimaalset tasukomponenti poole võrra.“;

g)

lõike 6 punktis c asendatakse tekst „artiklitele 8 ja 9“ tekstiga „artiklile 8“.“;

h)

lõikes 6 asendatakse viimane lõik järgmisega:

„Käesoleva lõike alusel teostatud arvutuste ning käesoleva artikli kohaselt määratud tasutegurite põhjal otsustab EKP iga tasuvõlgniku poolt makstava iga-aastase järelevalvetasu summa. Iga-aastase järelevalvetasu summa osutatakse tasuvõlgnikule edastatavas tasu maksmise teates.“

8)

Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.

EKP esitab tasuvõlgnikule igal aastal tasu maksmise teate kuue kuu jooksul pärast järgmise tasuperioodi algust.“

9)

Artikli 13 lõike 1 teine lause jäetakse välja.

10)

Artikkel 16 jäetakse välja.

11)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Aruandlus“;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Iga tasuperioodi aastakulude prognoos avaldatakse EKP veebilehel neli kuud enne iga tasuperioodi algust.“

12)

Lisatakse järgmine artikkel 17a:

„Artikkel 17a

Üleminekukord 2020. aasta tasuperioodi osas

1.   Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi poolt 2020. aastal makstav iga-aastane järelevalvetasu osutatakse tasu maksmise teates, mis esitatakse asjaomasele tasuvõlgnikule 2021. aastal.

2.   Mis tahes ülejääk või puudujääk 2019. aasta tasuperioodi osas, mis määratakse lahutades selle tasuperioodi tegelikud aastakulud selle tasuperioodi osas kohaldatud prognoositud aastakuludest, võetakse arvesse 2020. aasta tasuperioodi aastakulude määramisel.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 5. detsember 2019

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41) (ELT L 311, 31.10.2014, lk 23).

(3)  Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Keskpanga 17. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13) (ELT L 86, 31.3.2015, lk 13).