12.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/111


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2127,

10. oktoober 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ, 97/78/EÜ ja 2000/29/EÜ teatavate sätete kohaldamiskuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ, (1) eriti selle artikli 149 lõiget 2 ja artikli 165 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 on kehtestatud raamistik ametlikuks kontrolliks ja muudeks ametlikeks toiminguteks, et kontrollida, kas liidu toidu- ja söödaalaseid õigusnorme kohaldatakse õigesti. See raamistik hõlmab kolmandatest riikidest liitu saabuvate loomade ja kaupade ametlikku kontrolli.

(2)

Määrusega (EL) 2017/625 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu direktiivid 91/496/EMÜ (2) ja 97/78/EÜ (3) alates 14. detsembrist 2019. Lisaks muudetakse sellega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, (4) et tunnistada kehtetuks nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ (5).

(3)

Selleks et vältida õiguslikke lünki, kuni võetakse vastu sellised rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid, milles käsitletakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõikes 2, artiklis 48, artikli 51 lõike 1 punktides b, c ja d, artikli 53 lõike 1 punktis a, artikli 54 lõigetes 1 ja 3 ning artikli 58 punktis a osutatud valdkondi, on määruses (EL) 2017/625 sätestatud, et nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ ning direktiivi 2000/29/EÜ asjakohaseid sätteid kohaldatakse kuni 14. detsembrini 2022 või varasema kuupäevani, mille komisjon kindlaks määrab. Direktiivi 2000/29/EÜ puhul peab kõnealune varasem kuupäev olema määruse (EL) 2017/625 kohaldamise kuupäevast hilisem.

(4)

Delegeeritud õigusakt on vastu võetud määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punkti a kohaselt, milles käsitletakse ametlikke kontrolle muudes kontrollipunktides kui piiripunktid. Kõnealust rakendusakti kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. Kõnealuse määruse artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid sisaldavate saadetiste suhtes hakatakse õigusakti kohaldama alles alates 14. detsembrist 2020. Seega peaksid direktiivi 2000/29/EÜ vastavad sätted kehtima kuni 13. detsembrini 2020.

(5)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 54 lõike 3 kohaselt on vastu võetud rakendusakt, millega reguleeritakse loomade ja kaupade identsus- ja füüsilise kontrolli sagedust liitu sisenemisel. Kõnealust rakendusakti kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. Kõnealuse määruse artikli 47 lõike 1 punktis c osutatud taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid sisaldavate saadetiste suhtes hakatakse rakendusakti kohaldama alles alates 14. detsembrist 2022. Seega peaksid direktiivi 2000/29/EÜ vastavad sätted kehtima kuni 13. detsembrini 2022.

(6)

Lisaks on määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a kohaselt vastu võetud rakendusakt, millega kehtestatakse loetelu loomadest ja kaupadest, mida nende liitu sisenemisel süstemaatiliselt ametlikult kontrollitakse. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/478 (6) kohaselt on liittooted lisatud loetletavate kategooriate hulka. Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/625 (7) sätestatud nõudeid selliste toodete liitu toomisel kohaldatakse alles alates 21. aprillist 2021. Liittoodete suhtes kehtivaid nõudeid kohaldatakse kuni 20. aprillini 2021. Seega on üleminekumeetmeid vaja seoses direktiivi 97/78/EÜ sätetega, milles käsitletakse määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punktis a osutatud loetelu seoses liittoodetega.

(7)

Rakendusaktid on vastu võetud kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punktiga b ja artikli 58 punktiga a, milles käsitletakse selliste kaupade loetelu koostamist, mille suhtes nende liitu sisenemisel suurendatakse ajutiselt ametlikku kontrolli, ning ühtse sisseveodokumendi vormi. Kõnealuseid õigusakte hakatakse kohaldama alates määruse (EL) 2017/625 kohaldamise kuupäevast.

(8)

Delegeeritud õigusaktid on vastu võetud kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 48 ja artikli 51 lõike 1 punktidega b, c ja d, milles käsitletakse erandeid ametlikest kontrollidest piiripunktides ning transiidi ja ümberlaadimise erieeskirjade kehtestamist. Kõnealuseid õigusakte hakatakse kohaldama alates määruse (EL) 2017/625 kohaldamise kuupäevast.

(9)

Seega on asjakohane määrust (EL) 2017/625 vastavalt muuta.

(10)

Kuna käesolevas õigusaktis sätestatud eeskirjad on omavahel põimunud ja neid kohaldatakse koos, on asjakohane, et need sätestatakse ühe aktiga, mitte erinevate õigusaktidega, millel on palju ristviiteid ja mille puhul tekib dubleerimise oht.

(11)

Kuna määrust (EL) 2017/625 ning eespool nimetatud delegeeritud määruseid ja rakendusmääruseid kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019, tuleks käesolevat määrust samuti kohaldada alates sellest kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/625 muutmine

Määrust (EL) 2017/625 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 149 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„Direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ asjakohaseid sätteid, millega reguleeritakse käesoleva määruse artikli 47 lõike 2 punktis b, artiklis 48, artikli 51 lõike 1 punktides b, c ja d, artikli 53 lõike 1 punktis a, artikli 54 lõigetes 1 ja 3 ning artikli 58 punktis a osutatud küsimusi, kohaldatakse käesoleva määruse vastavate sätete asemel kuni 13. detsembrini 2019.

 

Direktiivi 97/78/EÜ asjakohaseid sätteid, milles käsitletakse käesoleva määruse artikli 47 lõike 2 punktis a osutatud liittooteid, kohaldatakse kõnealuse sätte asemel jätkuvalt kuni 20. aprillini 2021.“

2)

Artikli 165 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„Direktiiviga 2000/29/EÜ reguleeritavate küsimuste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 47 lõiget 2, artiklit 48, artikli 51 lõike 1 punkte b, c ja d ning artikli 58 punkti a alates 15. detsembrist 2019, mitte vastavalt kõnealuse direktiivi asjakohastele sätetele, mille kohaldamine lõppeb alates samast kuupäevast.

 

Käesoleva määruse artikli 53 lõike 1 punktiga a reguleeritavate küsimuste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse vastavate sätete asemel kuni 13. detsembrini 2020 direktiivi 2000/29/EÜ asjakohaseid sätteid.

 

Käesoleva määruse artikli 54 lõikega 1 ja 3 reguleeritavate küsimuste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse vastavate sätete asemel kuni 13. detsembrini 2022 direktiivi 2000/29/EÜ asjakohaseid sätteid.“

Artikkel 2

Määruse jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56).

(3)  Nõukogu 18. detsembri 1997. Aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

(5)  Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

(6)  Komisjoni 14. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/478, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selliste saadetiste kategooriate osas, mille suhtes kohaldatakse piiripunktis ametlikku kontrolli (ELT L 82, 25.3.2019, lk 4).

(7)  Komisjoni 4. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (ELT L 131, 17.5.2019, lk 18).