4.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2029,

29. november 2019,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. juunil 2016 esitas ettevõtja SCC GmbH (CVAS Development GmbH nimel) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse üksiku biotsiidi jaoks, mille nimi on „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ (propaan-2-oolipõhine CVASi desinfektsioonivahend) ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Saksamaa pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-DH025620-60.

(2)

„CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ sisaldab toimeainena propaan-2-ooli, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

(3)

17. augustil 2018 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

25. märtsil 2019 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse (2) ning määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 3 kohaselt üksiku biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ omaduste kokkuvõtte kavandi ning biotsiidi lõpliku hindamisaruande. Arvamuses järeldatakse, et „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis r sätestatud üksiku biotsiidi määratlusele, et selle jaoks saab taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(5)

3. juunil 2019 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(6)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ jaoks liidu luba.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale CVAS Development GmbH antakse liidu luba üksiku biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ (loa number on EU-0020461-0000) turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise jaoks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 24. detsembrist 2019 kuni 30. novembrini 2029.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Kemikaaliameti 28. veebruari 2019. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidi „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ jaoks (ECHA/BPC/222/2019).


LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 4. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0020461-0000

R4BP registrinumber: EU-0020461-0000

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLDESINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Blu-Sept

Disinfect home

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES quick

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid

FS-7-Spray

Gartengeräte Hygiene Spray

NeudoClean Hygiene Spray

1.2.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

CVAS Development GmbH

Aadress

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Saksamaa

Loa number

EU-0020461-0000

R4BP registrinumber

EU-0020461-0000

Loa andmise kuupäev

24. detsember 2019

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

30. november 2029

1.3.   Toote tootja(d)

Tootja nimi

Brenntag GmbH

Tootja aadress

Messeallee 11, 45131 Essen Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen Saksamaa


Tootja nimi

Calvatis GmbH

Tootja aadress

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg Saksamaa


Tootja nimi

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Tootja aadress

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern Saksamaa

1.4.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Tootja aadress

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Holland

Tootmiskohtade asukoht

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Holland


Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

ExxonMobil

Tootja aadress

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana Ühendriigid


Toimeaine

Propaan-2-ool

Tootja nimi

INEOS Solvents Germany GmbH

Tootja aadress

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksamaa

2.   TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1.   Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Propaan-2-ool

 

Toimeaine

67–63-0

200–661-7

61,25

2.2.   Oleku kirjeldus

Muu vedelik (kasutusvalmis)

3.   OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Vältida auru sissehingamist.

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Kanda kaitseprille.

SILMA SATTUMISE KORRAL:Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

Kui silmade ärritus ei möödu:Pöörduda arsti poole.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.Hoida jahedas.

Hoida lukustatult.

Sisu kõrvaldada mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.Loputada nahka veega.

SISSEHINGAMISE KORRAL:Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Tulekahju korral:Kustutamiseks kasutada alkoholikindlat vahtu.

4.   LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1

Kasutus # 1 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 2 mittekutseliste kasutajate poolt

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine kodumajapidamises.

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)

Pihustamine ja pühkimine lapiga

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga) ja pühkimine lapiga

Ülevalamine ja pühkimine lapiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

40–50 ml/m2

Kasutajarühm(ad)

Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1.

Pudel: Kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE), 250 – 1 000 mL

2.

Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250 – 1 000 ml

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Loaomanik peab etiketil täpsustama tüüpilise kasutusmäära lihtsal, hõlpsasti arusaadaval kujul:

Päästikpihusti: pihustada 20 korda 0,5 m kohta2.

Pumppihusti: kanda pinnale 3 juga 100 cm kohta2.

Pudel: kanda pinnale üks mõõtetopsitäis ühe m kohta2

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt punkt 5.2

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt punkt 5.3

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt punkt 5.4

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt punkt 5.5

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 2

Kasutus # 2 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 2 kutseliste kasutajate poolt

Tooteliik

Tooteliik 02 - Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine tööstuses, väikeettevõtetes, asutustes ja kodumajapidamises.

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)

Pihustamine ja pühkimine lapiga

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga) ja pühkimine lapiga

Ülevalamine ja pühkimine lapiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

40–50 ml/m2

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1.

Pudel: HDPE, 250–1 000 ml

2.

Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250 – 1 000 ml

3.

Mahtlastikonteinerid (IBC): HDPE, 720 l

4.

Vaat: teras, tsingitud ja värvitud, 200–220 l

5.

Kanister: HDPE 5–50 l

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt punkt 5.1

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1.

Järgmist isiklikku riskivähendamismeedet võib kaaluda toiduainete töötlemisseadmete desinfitseerimisel ja täitmisprotseduuride puhul, välja arvatud juhul kui selle saab asendada tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega: toote käitlemise ajal on soovitatav kanda kaitseprille.

2.

Toode on ette nähtud ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt punkt 5.3

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt punkt 5.4

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt punkt 5.5.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 3

Kasutus # 3 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 4 mittekutseliste kasutajate poolt

Tooteliik

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides. Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)

Pihustamine ja pühkimine lapiga

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga) ja pühkimine lapiga

Ülevalamine ja pühkimine lapiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

40–50 ml/m2

Kasutajarühm(ad)

Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1.

Pudel: HDPE, 250 – 1 000 ml

2.

Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250 – 1 000 ml

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1.

Kasutamiseks toatemperatuuril (20 ± 2 °C).

2.

Loaomanik peab etiketil täpsustama tüüpilise kasutusmäära lihtsal, hõlpsasti arusaadaval kujul:

Päästikpihusti: pihustada 20 korda 0,5 m kohta2.

Pumppihusti: kanda pinnale 3 juga 100 cm kohta2.

Pudel: kanda pinnale üks mõõtetopsitäis ühe m kohta2

3.

Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

4.

Desinfitseerida aiandustarvikuid ainult siseruumis.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt punkt 5.2

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt punkt 5.3

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt punkt 5.4

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt punkt 5.5

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 4

Kasutus # 4 – väikeste pindade desinfitseerimine tooteliigis 4 kutseliste kasutajate poolt

Tooteliik

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Mittepoorsete pindade desinfitseerimine sööklates või köökides, toiduainetööstuses (sh õlletehased).

Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

Kasutusmeetod(id)

Pihustamine

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga)

Pihustamine ja pühkimine lapiga

Pihustamine (päästikpihustiga või pumppihustiga) ja pühkimine lapiga

Ülevalamine ja pühkimine lapiga

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

40–50 ml/m2 - -

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

1.

Pudel: HDPE, 250–1000 ml

2.

Aerosoolipumbaga või päästikuga pihustuspeaga pudel: HDPE, 250 – 1 000 ml

3.

Mahtlastikonteiner: HDPE, 720 l

4.

Vaat: teras, tsingitud ja värvitud, 200–220 l

5.

Kanister: HDPE 5–50 l

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1.

Kasutamiseks toatemperatuuril (20 ± 2 °C).

2.

Aiandustarvikute desinfitseerimine ainult inimeste hügieeni otstarbel.

3.

Desinfitseerida aiandustarvikuid ainult siseruumis.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1.

Tagada piisav ventilatsioon (tööstusventilatsioon või hoida aknad ja uksed lahti).

2.

Toode on ette nähtud ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

3.

Järgmist isiklikku riskivähendamismeedet võib kaaluda toiduainete töötlemisseadmete desinfitseerimisel ja täitmisprotseduuride puhul, välja arvatud juhul, kui selle saab asendada tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega: toote käitlemise ajal on soovitatav kanda kaitseprille.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt punkt 5.3

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt punkt 5.4

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt punkt 5.5

5.   ÜLDISED KASUTAMISJUHISED (1)

5.1.   Kasutusjuhendid

1.

Enne kasutamist puhastada pindasid.

2.

Kanda toode peale lahjendamata kujul pihustamise teel. Tagada, et pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 15 minutit.

3.

Kanda toode peale lahjendamata kujul pihustamise/ülevalamise teel ja seejärel pühkida lapiga üle pinna. Tagada, et pinnad oleksid täiesti märjad. Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.

4.

Mitte kanda toodet peale rohkem kui 50 ml/m2.

5.

Kasutatud lapid kõrvaldada kinnises mahutis.

6.

Ainult mittekutseliste kasutajate puhul: mitte kasutada rohkem kui 4 korda päevas.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

1.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

2.

Vältida silma sattumist.

3.

Mitte kasutada väikelaste juuresolekul.

4.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus tehakse desinfitseerimist. Tagada piisav ventilatsioon enne, kui lapsed sisenevad töödeldud ruumidesse.

5.

Mahuti täitmisel tuleb kasutada lehtrit.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabi

1.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

2.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada ettevaatlikult mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada, jätkata loputamist.

3.

Halva enesetunde korral helistada MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

4.

Kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Peale töötlemist kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida jahedas (temperatuuril mitte üle 30 °C) ja kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Võtta teadmiseks, et toote riskihindamisel kasutati toimeaine propaan-2-ooli puhul (CAS nr: 67–63-0) Euroopa viiteväärtust 129,28 mg/m3.


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.