29.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/58


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1978,

26. november 2019,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 Ühenduse Sordiametile tasutavate lõivude osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, (1) eriti selle artiklit 113,

olles konsulteerinud Ühenduse Sordiameti haldusnõukoguga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1238/95 (2) artikli 3 lõikes 2 on sätestatud, et Ühenduse Sordiameti (edaspidi „amet“) juhataja võib lubada alternatiivseid lõivude ja lisamaksude makseviise, ning koostab loetelu kõnealustest alternatiivsetest makseviisidest. Paindlikkuse suurendamiseks ja protsesside lihtsustamiseks on asjakohane lisada selline alternatiivsete makseviiside loetelu ameti haldusnõukogu poolt määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 36 lõike 1 punkti d alusel kehtestatud töömeetodeid käsitlevatesse eeskirjadesse.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 4 lõikes 1 on sätestatud kuupäev, mida tuleb käsitada makse saamise kuupäevana. Maksete töötlemisest saadud kogemuste põhjal on vaja selgitada, et ülekande kogusumma tuleb kanda ameti pangakontole, tagamaks, et ameti ees ei oleks täitmata kohustusi.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 5 kohaselt peab isik, kes tegi ametile makse, märkima kirjalikult oma nime ja makse otstarbe. Kui makse otstarvet ei ole võimalik kindlaks teha, saadab amet kahe kuu jooksul meeldetuletuse. Maksete menetlemise tõhususe suurendamiseks tuleks seda kahekuulist tähtaega lühendada ühe kuuni.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 7 lõikes 1 on kehtestatud taotluse esitamise lõiv. Selleks et soodustada ameti elektroonilise taotlussüsteemi kasutamist, tuleks muude kui elektrooniliste taotluste esitamise lõivu suurendada 650 eurolt 800 eurole, näiteks paberkujul taotluste esitamise korral. Lisaks sellele on praktilised kogemused näidanud, et elektroonilise taotlussüsteemi kasutamine oleks tõhusam, kui ameti paberivaba teabevahetuse platvormi kasutamine mis tahes edasises teabevahetuses ametiga muutuks kohustuslikuks.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 7 lõikele 7 peab amet jätma taotluse esitamise lõivust 150 eurot endale, kui taotlus ei ole määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 50 kohaselt kehtiv. Halduskoormuse vähendamiseks tuleks kogu taotluse esitamise lõiv tagastada.

(6)

Seoses aastamaksuga on määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 9 lõikes 4 sätestatud, et amet ei tagasta ühenduse sordikaitse jõushoidmiseks tehtud makseid. Kogemused on näidanud, et läbipaistvuse suurendamiseks võib näha ette hüvitise juhul, kui amet on saanud loobumistaotluse maksetähtpäeva ja õiguse andmise kuupäeva vahel.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1238/95 I lisas on sätestatud ametile makstavad ühenduse sordikaitse taotluses käsitletud sordi registreerimiskatse läbiviimise lõivud (edaspidi „registreerimiskatse lõiv“).

(8)

Ameti haldusnõukogu on otsustanud järgida põhimõtet, mille kohaselt tuleb kulud tagasi maksta 100 % ulatuses, nii et kontrolliasutustele makstakse hüvitist registreerimiskatsete keskmiste tegelike kulude alusel.

(9)

Lisaks näitavad registreerimiskatsetega seotud kogemused, et registreerimiskatsete lõivud võivad teatavate hinnarühmade jaoks aja jooksul muutuda. Seepärast peaksid ameti nõutavad lõivud kajastama vastavate hinnarühmadega seotud teenustasude kogusummat, mida amet maksab kontrolliasutusele. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1238/95 I lisas sätestatud, kõigi asjaomaste hinnarühmadega seotud lõive muuta.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1238/95 vastavalt muuta.

(11)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. aprillist 2020, et ametile ja sidusrühmadele jääks piisavalt aega kõnealuste muudatustega kohanemiseks.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise sordikaitsekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1238/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ameti juhataja võib lubada kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 36 lõike 1 punkti d kohaselt kehtestatavate töömeetodeid käsitlevate eeskirjadega alternatiivseid makseviise.“

2)

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Lõivude ja lisamaksude ametisse laekumise päevana käsitatakse kuupäeva, mil kogusumma kantakse artikli 3 lõikes 1 nimetatud ülekandega ameti pangakontole.“

3)

Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui amet ei suuda makse otstarvet kindlaks teha, palub ta maksjal teavitada sellest kirjalikult ühe kuu jooksul. Kui kõnealuse ajavahemiku jooksul makse otstarbest ei teatata, käsitatakse makset mittesooritatuna ja see tagastatakse maksjale.“

4)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ameti elektroonilises süsteemis veebivormi kaudu elektrooniliselt esitatud taotluse menetlemise eest maksab ühenduse sordikaitse taotleja (edaspidi „taotleja“) 450 euro suuruse lõivu.

Taotleja nõustub ameti hallatava turvalise elektroonilise teabevahetusplatvormi kasutustingimustega ning kasutab seda platvormi esimeses lõigus osutatud taotluste ja muude dokumentide esitamiseks, ameti saadetud teadete ja dokumentide kättesaamiseks, sellistele teadetele vastamiseks ja muude toimingute tegemiseks.

Muul viisil kui ameti elektroonilises süsteemis esitatud taotluse menetlemise eest maksab taotleja 800 euro suuruse lõivu.“

b)

Lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Kui taotluse esitamise lõiv on laekunud, kuid taotlus ei ole alusmääruse artikli 50 kohaselt kehtiv, tagastab amet taotluse esitamise lõivu koos taotlejale saadetava teatega taotluse puuduste kohta.“

5)

Artikli 9 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Amet ei hüvita seoses aastamaksuga makseid, mis on tehtud ühenduse sordikaitse jõushoidmiseks, välja arvatud juhul, kui amet on saanud sordikaitsest loobumise taotluse maksetähtpäeva ja õiguse andmise kuupäeva vahel, nagu on täpsustatud lõike 2 punktis b. Pärast sordikaitse õiguse andmise kuupäeva saadud loobumistaotlusi ei võeta selliste maksete puhul arvesse.“

6)

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

(2)  Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31).


LISA

„I LISA

Artiklis 8 osutatud registreerimiskatsete lõivud

Sordi registreerimiskatse eest artikli 8 kohaselt tasutav lõiv määratakse järgmise tabeli alusel.

(eurodes)

 

Hinnarühm

Lõiv

Põllumajandusrühm

1

Kartul

2 050

2

Raps

2 150

3

Kõrrelised heintaimed

2 920

4

Muud põllumajanduskultuurid

1 900

Puuviljarühm

5

Õunad

3 665

6

Maasikad

3 400

7

Muud puuviljad

3 460

Dekoratiivrühm

8

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

2 425

9

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, välikatse

2 420

10

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

2 400

11

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, välikatse

2 200

12

Dekoratiivtaimed, erilised fütosanitaartingimused

3 900

Köögiviljarühm

13

Köögiviljad, kasvuhoonekatse

2 920

14

Köögiviljad, välikatse

2 660